โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.คลองขวาง 4994
 2.คลองพานทอง 4973
 3.จันทร์เจริญ 4975
 4.ตลาดคลอง 16 4932
 5.ตลาดเปร็ง 4893
 6.บ้านคลอง 21 4922
 7.บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 4895
 8.บ้านดอนเกาะกา 4928
 9.บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 4974
 10.บ้านบางข้าว 4986
 11.บ้านบางแก้ว 4903
 12.บ้านบึงพระอาจารย์ 4929
 13.บ้านปลายคลอง 20 4923
 14.บ้านวนท่าแครง 4909
 15.บ้านวังตะเคียน 4919
 16.บ้านสีล้ง 4992
 17.บ้านเกาะดอน 4892
 18.บ้านแขวงกลั่น 4912
 19.บึงสิงโต 4969
 20.บึงเทพยา 4942
 21.ประกอบราษฎร์บำรุง 4976
 22.ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 4941
 23.ปากคลองบางขนาก 4938
 24.ปากบึงสิงโต 4963
 25.พรหมานุเคราะห์ 4983
 26.พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 4982
 27.วัดกระทุ่ม 5014
 28.วัดกลางราษฎร์บำรุง 5008
 29.วัดคลอง 18 4970
 30.วัดคลองต้นหมัน 5012
 31.วัดคลองบ้านโพธิ์ 5011
 32.วัดคลองสวน 4998
 33.วัดคลองเจ้า 4961
 34.วัดคู้เกษมสโมสร 4897
 35.วัดจรเข้น้อย 4888
 36.วัดจุกเฌอ 4885
 37.วัดชนะสงสาร 4886
 38.วัดญาณรังษาราม 4955
 39.วัดดอนทราย 5005
 40.วัดดอนทอง 4908
 41.วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 5019
 42.วัดตะพังคลี 4953
 43.วัดทด 4914
 44.วัดท่าสะอ้าน 4977
 45.วัดนครเนื่องเขต 4918
 46.วัดนิโครธาราม 4901
 47.วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 4954
 48.วัดบน 4981
 49.วัดบางข้าว ยุบแล้ว DELETE 30556
 50.วัดบางปรง 4916
 51.วัดบางปลานัก 4913
 52.วัดบางผึ้ง 4985
 53.วัดบางพระ 4917
 54.วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 4987
 55.วัดบางสมัคร 4988
 56.วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 4952
 57.วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 4979
 58.วัดบางแสม 4972
 59.วัดบางไทร 4957
 60.วัดบ้านนา 4902
 61.วัดบึงตาหอม 4927
 62.วัดบึงทองหลาง 4962
 63.วัดบึงน้ำรักษ์ 4946
 64.วัดประชาบำรุง 4940
 65.วัดประชาบำรุงกิจ 5016
 66.วัดประตูน้ำท่าไข่ 4900
 67.วัดประศาสน์โสภณ 5006
 68.วัดผาณิตาราม 5009
 69.วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 5001
 70.วัดพรหมสุวรรณ 4887
 71.วัดพิพิธประสาทสุนทร 5013
 72.วัดพิมพาวาส 4989
 73.วัดพุทธอุดมวิหาร 4967
 74.วัดรามัญ 4934
 75.วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 4925
 76.วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 4907
 77.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 5002
 78.วัดล่าง 4980
 79.วัดลาดบัว 5003
 80.วัดลาดยาว 4978
 81.วัดศรีมงคล 5022
 82.วัดสนามจันทร์ 5010
 83.วัดสมานรัตนาราม 4905
 84.วัดสว่างอารมณ์ 4960
 85.วัดสองคลอง 4991
 86.วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 5015
 87.วัดสุขาราม 4995
 88.วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 4997
 89.วัดหนองกระสังสามัคคี 5020
 90.วัดหนามแดง 4920
 91.วัดหลวงแพ่ง 4959
 92.วัดอรัญญิการาม 5021
 93.วัดอินทาราม 5018
 94.วัดเกตุสโมสร 4939
 95.วัดเกาะ 4910
 96.วัดเกาะจันทาราม 4904
 97.วัดเขาดิน 4971
 98.วัดเทพนิมิตร 4899
 99.วัดเทพราช 5007
 100.วัดเที่ยงพิมลมุข 4906
 101.วัดแพรกนกเอี้ยง 4911
 102.วัดแสนภูดาษ 5017
 103.วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 4915
 104.วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 4924
 105.วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 4964
 106.วัดใหม่ประเวศ 5004
 107.วัดไชยธารา 4898
 108.วัดไผ่ดำ 4958
 109.สกัด 80 4993
 110.สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 4996
 111.สกุลดีประชาสรรค์ 4945
 112.สะแกโดดประชาสรรค์ 4956
 113.สามัคคีราษฎร์บำรุง 4984
 114.สิทธิสุนทรอุทิศ 4951
 115.สุเหร่าคลอง 14 4950
 116.สุเหร่าคลอง 15 4947
 117.สุเหร่าคลอง 18 4968
 118.สุเหร่าคลอง 19 4966
 119.สุเหร่าคลอง 20 4965
 120.สุเหร่าคลองหกวา 4949
 121.สุเหร่าคลองใหญ่ 4891
 122.สุเหร่าคู้ 4937
 123.สุเหร่าจรเข้น้อย 5000
 124.สุเหร่าดอนกลาง 4936
 125.สุเหร่าดอนเกาะกา 4926
 126.สุเหร่าดารุลนาอีม 4948
 127.สุเหร่าปากคลอง 20 4935
 128.สุเหร่าลาดน้ำขาว 4889
 129.สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 4930
 130.สุเหร่าสมอเซ 4890
 131.สุเหร่าสมอเอก 4931
 132.สุเหร่าหลวงแพ่ง 4896
 133.สุเหร่าเกาะไร่ 4999
 134.สุเหร่าแคราย 4944
 135.สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 4943
 136.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 4921
 137.เฉลิมช่วงวิทยาทาน 4933
 138.แพ่งพิทยาภูมิ 4894
 139.แสมขาววิทยาคาร 4990

Powered By www.thaieducation.net