โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.ลำพูน เขต 1
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านเหมืองจี้ 26053
 2.ตำบลบ้านแป้น 30528
 3.ตำบลริมปิง 26036
 4.บ้านกองงาม 26126
 5.บ้านจำบอน 26042
 6.บ้านฉางข้าวน้อย 26119
 7.บ้านดงสารภี 26089
 8.บ้านดอนตอง 26130
 9.บ้านดอยคำ 26065
 10.บ้านดอยแก้ว 26092
 11.บ้านต้นผึ้ง 26048
 12.บ้านทาปลาดุก 26139
 13.บ้านทาป่าสัก 26080
 14.บ้านทาป่าเปา 26081
 15.บ้านน้ำย้อย 26097
 16.บ้านปงแม่ลอบ 26085
 17.บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 26084
 18.บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 26083
 19.บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 26082
 20.บ้านประตูป่า 26021
 21.บ้านป่าซาง 26121
 22.บ้านป่าซางน้อย ยุบแล้ว DELETE 30971
 23.บ้านป่าตาล 26124
 24.บ้านป่าเลา 26066
 25.บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 26138
 26.บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 26067
 27.บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 26068
 28.บ้านป่าเส้า 26058
 29.บ้านผาตั้ง 26091
 30.บ้านมะเขือแจ้ 26031
 31.บ้านร้องเรือ 26088
 32.บ้านล้องหนองหอย 26120
 33.บ้านศรีบุญยืน-วังทอง 26050
 34.บ้านศรีป้าน 26069
 35.บ้านศรีย้อย 26011
 36.บ้านศรีสุพรรณ 26022
 37.บ้านศาลาแม่ทา 26087
 38.บ้านสะปุ๋ง 26122
 39.บ้านสันป่าเหียง 26028
 40.บ้านสันมะนะ ยุบแล้ว DELETE 26012
 41.บ้านหนองช้างคืน 26044
 42.บ้านหนองดู่ 26115
 43.บ้านหนองบัว 26093
 44.บ้านหนองยางไคล 26076
 45.บ้านหนองหนาม ยุบแล้ว DELETE 26047
 46.บ้านหนองเกิด 26094
 47.บ้านหนองเงือก 26128
 48.บ้านหมื่นข้าว 26062
 49.บ้านหล่ายทา 26086
 50.บ้านห้วยส้ม 26054
 51.บ้านห้วยอ้อ ยุบแล้ว DELETE 26106
 52.บ้านห้วยไซ 26136
 53.บ้านห้วยไฟ ยุบแล้ว DELETE 26096
 54.บ้านฮ่องกอม่วง 26033
 55.บ้านเวียงยอง ยุบแล้ว DELETE 26037
 56.บ้านเหมืองลึก 26075
 57.บ้านเหล่าป่าก๋อย 26104
 58.บ้านแพะยันต์ดอยแช่ 26063
 59.บ้านแม่เมย 26072
 60.บ้านโทกน้ำกัด 26100
 61.บ้านโป่งรู 26099
 62.บ้านไร่ดง 26107
 63.วัดกู่เส้า 26052
 64.วัดขี้เหล็ก 26015
 65.วัดชัยสถาน 26061
 66.วัดช้างค้ำ 26125
 67.วัดต้นโชค 26056
 68.วัดทากาศ 26064
 69.วัดทุ่งยาว 26041
 70.วัดนครเจดีย์ 26101
 71.วัดน้ำดิบ 26105
 72.วัดน้ำพุ 26025
 73.วัดบ้านก้อง 26117
 74.วัดบ้านดอน 26127
 75.วัดบ้านธิ 26131
 76.วัดบ้านม้า 26043
 77.วัดบ้านเรือน 26113
 78.วัดบ้านเหล่า 26116
 79.วัดบ้านแจ่ม 26034
 80.วัดป่าตึง-ห้วยยาบ 26137
 81.วัดป่าตึงเชตวัน 26055
 82.วัดป่ายาง 26008
 83.วัดป่าสัก 26133
 84.วัดป่าแดด 26039
 85.วัดศรีดอนชัย 26134
 86.วัดศรีบังวัน 26035
 87.วัดสะแล่ง ยุบแล้ว DELETE 26030
 88.วัดสันคะยอม 26029
 89.วัดสันต้นธง 26009
 90.วัดสันทราย 26132
 91.วัดสันป่าสัก 26023
 92.วัดหนองซิว 26026
 93.วัดหนองสมณะ 26102
 94.วัดหนองหล่ม 26040
 95.วัดห้วยม้าโก้ง 26024
 96.วัดอรัญญาราม 26090
 97.วัดฮ่องกอก 26060
 98.วัดเหมืองกวัก ยุบแล้ว DELETE 30878
 99.วัดเหมืองง่า 26049
 100.อนุบาลลำพูน 26014
 101.อนุบาลเมืองลำพูน 26057
 102.เชตวันหนองหมู 26059

Powered By www.thaieducation.net