โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 23876
 2.คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 23934
 3.จตุรพักตรพิมาน 23828
 4.ชุมชนบ้านประตูชัย 23847
 5.ชุมชนบ้านยางกู่ 23858
 6.ชุมชนบ้านสีแก้ว 23757
 7.ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 23808
 8.ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 23895
 9.ชุมชนบ้านโคกล่าม 23777
 10.ดงยางสะแบง 23924
 11.ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 23926
 12.ดินดำบัวรองวิทยา 23920
 13.ทรายทองวิทยา 23908
 14.ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 23968
 15.ธรรมจารีนิวาส 23726
 16.นาคำเจริญวิทย์ 23877
 17.บ้านกล้วยวิทยา 23900
 18.บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 23732
 19.บ้านกอกวิทยาคาร 23788
 20.บ้านขมิ้นจานทุ่ง 23923
 21.บ้านขว้างท่าสะแบง 23985
 22.บ้านขว้างใหญ่ 23984
 23.บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 23724
 24.บ้านข่า 23823
 25.บ้านขาม 23850
 26.บ้านขี้เหล็ก 23769
 27.บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 23797
 28.บ้านค้อ 23740
 29.บ้านค้อกุดจอก 23833
 30.บ้านคางฮุง 23843
 31.บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 23760
 32.บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 23952
 33.บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 23921
 34.บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 23838
 35.บ้านงูเหลือม 23787
 36.บ้านจันทร์สว่าง 23882
 37.บ้านจาน 23971
 38.บ้านชาดมะเหลื่อม 23873
 39.บ้านซ้งวิทยาคม 23764
 40.บ้านซองแมว 23987
 41.บ้านดงกลาง 23781
 42.บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 23950
 43.บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 23856
 44.บ้านดงยาง 23794
 45.บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 23754
 46.บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 23731
 47.บ้านดงสวอง 23761
 48.บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 23914
 49.บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 23750
 50.บ้านดงเครือวัลย์ 23933
 51.บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 23785
 52.บ้านดอนชัย 23875
 53.บ้านดอนพยอมน้อย 23947
 54.บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 23956
 55.บ้านดอนสำราญ 23958
 56.บ้านดอนแก้ว 23982
 57.บ้านดอนแคน 23817
 58.บ้านดอนแดง 23954
 59.บ้านดู่ 23842
 60.บ้านดู่น้อย 23790
 61.บ้านตรีคาม 23880
 62.บ้านตาอุด 23871
 63.บ้านธวัชบุรี 23839
 64.บ้านธาตุประทับ 23967
 65.บ้านนางาม 23980
 66.บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 23733
 67.บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 23801
 68.บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 23989
 69.บ้านบากหนองแดง 23885
 70.บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 23941
 71.บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 23758
 72.บ้านป่าดวน 23813
 73.บ้านป่านหนองอ้อ 23918
 74.บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 23929
 75.บ้านป่ายาง 23736
 76.บ้านป่าสุ่ม 23881
 77.บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 23949
 78.บ้านป่าแหนหนองไร่ 23899
 79.บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 23932
 80.บ้านฝั่งแดง 23879
 81.บ้านพยอม 23925
 82.บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 23948
 83.บ้านพลับพลา 23963
 84.บ้านม่วงท่าลาด 23937
 85.บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 23927
 86.บ้านมะยาง 23862
 87.บ้านมะอึ 23859
 88.บ้านมีชัย 23965
 89.บ้านยางเครือ 23800
 90.บ้านยางใต้ 23973
 91.บ้านร่องคำ ยุบแล้ว DELETE 30963
 92.บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 23748
 93.บ้านราชธานี 23863
 94.บ้านวังปากบุ่ง 23955
 95.บ้านศรีสมเด็จ 23896
 96.บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 23744
 97.บ้านสวนจิก 23902
 98.บ้านสวนมอญ 23832
 99.บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 23853
 100.บ้านสังข์ 23851
 101.บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 23751
 102.บ้านสามแยกโพธิ์ชัย ยุบแล้ว DELETE 23776
 103.บ้านหนองคูบอน 23778
 104.บ้านหนองจิกโคกสูง 23730
 105.บ้านหนองช้าง 23836
 106.บ้านหนองชาด 23795
 107.บ้านหนองดู่ 23840
 108.บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 23916
 109.บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 23772
 110.บ้านหนองต่าย 23837
 111.บ้านหนองตาไก้หนองตุ 23759
 112.บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 23771
 113.บ้านหนองบั่ว 23830
 114.บ้านหนองบัวดอนไผ่ 23845
 115.บ้านหนองผักแว่น 23773
 116.บ้านหนองผือ 23824
 117.บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 23779
 118.บ้านหนองผือโพนศรี 23737
 119.บ้านหนองพานแยบัวห้าว 23727
 120.บ้านหนองยูง 23768
 121.บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 23894
 122.บ้านหนองสาหร่าย 23872
 123.บ้านหนองหิน 23818
 124.บ้านหนองเข็ง 23917
 125.บ้านหนองเต่า 23868
 126.บ้านหนองเบิด 23860
 127.บ้านหนองแก่ง 23960
 128.บ้านหนองแวง 23766
 129.บ้านหนองแวงยาว 23903
 130.บ้านหนองแวงหนองหัวคน 23821
 131.บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 23890
 132.บ้านหนองแอก 23820
 133.บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 23728
 134.บ้านหนองโสน 23865
 135.บ้านหนองใหญ่ 23906
 136.บ้านหนาด 23972
 137.บ้านหมูม้น 23966
 138.บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 23990
 139.บ้านหวายน้อย 23970
 140.บ้านหวายหลึม 23986
 141.บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 23945
 142.บ้านหัวนาคำ 23783
 143.บ้านหัวโนน 23841
 144.บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 23734
 145.บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 23826
 146.บ้านอีง่อง 23831
 147.บ้านอีหมุน 23864
 148.บ้านอีโก่ม 23974
 149.บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 23815
 150.บ้านอุ่มจาน 23819
 151.บ้านอุ่มเม้า 23884
 152.บ้านเกษมสุข 23962
 153.บ้านเขวาทุ่ง 23834
 154.บ้านเขือง 23946
 155.บ้านเทอดไทย 23976
 156.บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 23746
 157.บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 23915
 158.บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 23729
 159.บ้านเปลือยสีแก้ว 23762
 160.บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 23855
 161.บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 23745
 162.บ้านเมืองน้อย 23861
 163.บ้านเล้าวิทยาคาร 23765
 164.บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 23922
 165.บ้านเลิงคาประชาเนรมิต ยุบแล้ว DELETE 30882
 166.บ้านเหล่ากล้วย 23930
 167.บ้านเหล่ากุด 23901
 168.บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 23756
 169.บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 23911
 170.บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 23786
 171.บ้านเหล่ายูง 23780
 172.บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 23886
 173.บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 23747
 174.บ้านแคน 23910
 175.บ้านแคนสามัคคี 23725
 176.บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 23935
 177.บ้านแดงโนนสว่าง 23775
 178.บ้านแมด ยุบแล้ว DELETE 30964
 179.บ้านแมดโพธิ์กลาง 23953
 180.บ้านแมตวิทยาคาร 23752
 181.บ้านแวงวิทยา 23767
 182.บ้านโคกกลาง 23809
 183.บ้านโคกข่าหนองโก 23897
 184.บ้านโคกมอน 23805
 185.บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 23755
 186.บ้านโนนข่า 23944
 187.บ้านโนนรัง 23739
 188.บ้านโนนราษี 23981
 189.บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 23738
 190.บ้านโนนสำราญ 23812
 191.บ้านโนนเมือง ยุบแล้ว DELETE 30962
 192.บ้านโนนแท่น 23770
 193.บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 23887
 194.บ้านโพนทอง 23889
 195.บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 23891
 196.บ้านไก่ป่า 23874
 197.บ้านไผ่ 23848
 198.บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 23807
 199.บึงงามพัฒนา 23978
 200.ประชาราษฏร์รังสรรค์ 23979
 201.ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 23803
 202.ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 23793
 203.พรหมยานุสรณ์ 23789
 204.ร่องคำวิทยานุกูล 23804
 205.รัฐทวิคาม 23796
 206.รัฐประชาวิทยาคาร 23782
 207.รัตนประชานุสรณ์ 23810
 208.ราชสารสุธีอนุสรณ์ 23829
 209.ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 23811
 210.วังยาวเจริญวิทย์ 23959
 211.วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 23912
 212.วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 23743
 213.สหคามวิทยาคาร 23816
 214.สหสามัคคีวิทยา 23735
 215.หนองคูโคกขุมดิน 23905
 216.หนองตอวิทยา 23827
 217.หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 23806
 218.หัวนางามวิทยา 23938
 219.อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 23892
 220.อนุบาลร้อยเอ็ด 23741
 221.เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 23943
 222.เมืองจังหาร 23909
 223.เมืองธวัชบุรี 23846
 224.เมืองร้อยเอ็ด 23742
 225.เวฬุวันวิทยา 23869
 226.แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 23940
 227.โนนสีดาวิทยา 23907
 228.โนนเชียงบังหาดหนองแค 23931
 229.โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 23888
 230.โสภโณประชาสรรค์ 23753
 231.ไตรคามวิทยา 23939
 232.ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 23749
 233.ไตรมิตรวิทยา 23825
 234.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 23904
 235.ไพศาลวิทยาคม 23854

Powered By www.thaieducation.net