โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.ยโสธร เขต 2
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 25690
 2.ชุมชนบ้านกำแมด 21850
 3.ชุมชนบ้านศรีฐาน 25674
 4.ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 25666
 5.ชุมชนบ้านโคกยาว 21838
 6.ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 21873
 7.ชุมชนประชาสรรค์ ยุบแล้ว DELETE 21872
 8.ชุมชนห้องแซงวิทยา 25731
 9.น้อมเกล้า 25694
 10.นาจานเจริญวิทย์ 25727
 11.บ้านกระจาย 21904
 12.บ้านกลางสระเกษ 25668
 13.บ้านกุดกว้าง 21829
 14.บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 25679
 15.บ้านกุดมะฮงดงสวาง 25683
 16.บ้านกุดสำโรง 25676
 17.บ้านกุดหิน 21851
 18.บ้านกุดเชียงหมี 25678
 19.บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 25677
 20.บ้านกุดแดง 21870
 21.บ้านกุดแห่ 25687
 22.บ้านกุดโจด 25714
 23.บ้านกุดไกรสร 21887
 24.บ้านคำกลาง 25663
 25.บ้านคำก้าว 21893
 26.บ้านคำครตา 21827
 27.บ้านคำน้ำสร้าง 21864
 28.บ้านคำบอนศรีชุมพล 21888
 29.บ้านคำผักหนาม 21891
 30.บ้านคำสร้างช้าง 25754
 31.บ้านคำเกิ่ง 25689
 32.บ้านคำเกิด 21905
 33.บ้านคำเตย 25737
 34.บ้านคำเลา 21880
 35.บ้านคำแขนศอก 21830
 36.บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 25744
 37.บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 25718
 38.บ้านคึมยาว 25709
 39.บ้านช่องเม็ก 25697
 40.บ้านดงมะไฟ 21826
 41.บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 25733
 42.บ้านดงสวรรค์ 25739
 43.บ้านดงสวาง 21909
 44.บ้านดงสำราญ 21866
 45.บ้านดอนม่วงป่าโมง 25685
 46.บ้านดอนมะซ่อม 25693
 47.บ้านดอนหวาย 21842
 48.บ้านดอนฮี 25712
 49.บ้านด่าน 25720
 50.บ้านดู่ลาด 21834
 51.บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 21837
 52.บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 25710
 53.บ้านท่าลาดโนนตูม 25665
 54.บ้านท่าศิลา 25729
 55.บ้านนางาม 25760
 56.บ้านนาจาน 25715
 57.บ้านนาซึม 21871
 58.บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 21908
 59.บ้านนาทม 21883
 60.บ้านนาเซแสงวิไล 25726
 61.บ้านนาเรียง 21849
 62.บ้านนาเวียง 21843
 63.บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 25756
 64.บ้านนาโป่ง 21839
 65.บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 25684
 66.บ้านนาโส่ 21868
 67.บ้านน้ำคำ 25753
 68.บ้านนิคม 21899
 69.บ้านบะคอม 21846
 70.บ้านบุ่งค้า 25699
 71.บ้านป่าขี้ยาง 25700
 72.บ้านป่าชาด 25728
 73.บ้านป่าตอง 25673
 74.บ้านป่าตาว 25748
 75.บ้านผักกะย่า 21874
 76.บ้านพรหมนิยม 25716
 77.บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 25745
 78.บ้านพืชคาม 25742
 79.บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 21867
 80.บ้านม่วง 21881
 81.บ้านม่วงกาชัง 25713
 82.บ้านม่วงไข่ 21903
 83.บ้านมันปลา 25686
 84.บ้านศรีสว่าง 25682
 85.บ้านศรีแก้ว 25703
 86.บ้านส้มผ่อ 25759
 87.บ้านสมสะอาด 25688
 88.บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 21847
 89.บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 25706
 90.บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 21882
 91.บ้านสองคร 21857
 92.บ้านสามัคคี 25723
 93.บ้านสามแยกภูกอย 25750
 94.บ้านสีสุก 21833
 95.บ้านสุขเกษม 21876
 96.บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 21877
 97.บ้านหนองชุม 21911
 98.บ้านหนองซ่งแย้ 25738
 99.บ้านหนองตาไก้ 21852
 100.บ้านหนองนกเขียน 25747
 101.บ้านหนองบอน 21859
 102.บ้านหนองบัวบาน 21896
 103.บ้านหนองบาก 21900
 104.บ้านหนองบึง 25761
 105.บ้านหนองยางห้วยสะแบก 25692
 106.บ้านหนองลาดควาย 21832
 107.บ้านหนองลุมพุก 25740
 108.บ้านหนองสนม 25741
 109.บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 25743
 110.บ้านหนองสำโรง 21906
 111.บ้านหนองหมี 21886
 112.บ้านหนองหว้า 21885
 113.บ้านหนองเมืองกลาง 21856
 114.บ้านหนองเรือ 21860
 115.บ้านหนองเลิงคำ 25698
 116.บ้านหนองเหี่ย 21853
 117.บ้านหนองแก 21861
 118.บ้านหนองแข้ 21910
 119.บ้านหนองแคน 25702
 120.บ้านหนองแคนน้อย 25695
 121.บ้านหนองแวง 21845
 122.บ้านหนองแสงโคกสะอาด 25670
 123.บ้านหนองแหน 21890
 124.บ้านหนองโสน 25711
 125.บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 21841
 126.บ้านห้วยยาง 25681
 127.บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 25751
 128.บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 21898
 129.บ้านหวาย 25724
 130.บ้านหวายกุดสว่าง 21875
 131.บ้านห้องคลองร่องคำ 25734
 132.บ้านห้องแซง 25732
 133.บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 21855
 134.บ้านหัวนา 21895
 135.บ้านหินสิ่ว 25691
 136.บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 21901
 137.บ้านเซซ่งพัฒนา 25664
 138.บ้านเซโนนม่วง 25667
 139.บ้านเตาไห 25675
 140.บ้านเที่ยงนาเรียง 21865
 141.บ้านเสาเล้า 21836
 142.บ้านเหล่าตำแย 21863
 143.บ้านเหล่าหันทราย 25757
 144.บ้านเหล่าเมย 21840
 145.บ้านแก้งนาคำ 25680
 146.บ้านแดงหนองแซง 21879
 147.บ้านแยประชาสรรค์ 25717
 148.บ้านแสนสำราญ 25705
 149.บ้านโคกกลาง 21848
 150.บ้านโคกกลาง 21912
 151.บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 21831
 152.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 25708
 153.บ้านโคกก่อง 25696
 154.บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 21828
 155.บ้านโคกนาโก 25662
 156.บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 21902
 157.บ้านโคกศรี 21884
 158.บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 25722
 159.บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 21907
 160.บ้านโคกสุวรรณ 21913
 161.บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 25725
 162.บ้านโคกเจริญ 25701
 163.บ้านโคกใหญ่ 25704
 164.บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 25755
 165.บ้านโนนประทาย 21892
 166.บ้านโนนยาง 21854
 167.บ้านโนนหาด 25707
 168.บ้านโนนแดง 25736
 169.บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 25758
 170.บ้านโนนใหญ่ 21894
 171.บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 21844
 172.บ้านโป่งหนองสิม 25721
 173.บ้านโพง 25735
 174.บ้านโพธิญาณ 25671
 175.บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 25672
 176.บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 21878
 177.บ้านโพนดินแดง 21889
 178.บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 21869
 179.บ้านโสกน้ำขาว 21897
 180.บ้านโสกน้ำใส 25746
 181.บ้านโสกผักหวาน 21835
 182.บ้านไทยเจริญ 25749
 183.บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) ยุบแล้ว DELETE 25752
 184.ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 25669
 185.อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 21862
 186.อนุบาลเลิงนกทา 25719

Powered By www.thaieducation.net