โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.ยโสธร เขต 1
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.กุดพันเขียว 21805
 2.คำเขื่อนแก้ว 21744
 3.คูสองชั้น 21804
 4.ชุมชนกู่จาน 21713
 5.ชุมชนดงแคนใหญ่ 21721
 6.ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 21767
 7.ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 21774
 8.ชุมชนบ้านสำโรง 21760
 9.ชุมชนบ้านหนองคู 21695
 10.ชุมชนบ้านหัวเมือง 21800
 11.ชุมชนย่อวิทยา 21739
 12.ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 21645
 13.บ้านกลางนา 21718
 14.บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง 21647
 15.บ้านกุดกง 21644
 16.บ้านกุดกุง 21708
 17.บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 21681
 18.บ้านกุดตากล้า 21753
 19.บ้านกุดน้ำใส ยุบแล้ว DELETE 30967
 20.บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 21807
 21.บ้านกุดระหวี่ 21689
 22.บ้านกุดเป่ง 21754
 23.บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ 21636
 24.บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 21784
 25.บ้านขาม 21758
 26.บ้านขุมเงิน 21640
 27.บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 21648
 28.บ้านคำน้ำสร้าง 21650
 29.บ้านคำน้ำเกี้ยง 21673
 30.บ้านคำม่วง 21740
 31.บ้านคำฮี 21637
 32.บ้านคำเม็ก 21672
 33.บ้านคำแหลม 21724
 34.บ้านคุ้ม 21757
 35.บ้านคุยตับเต่า 21642
 36.บ้านคูเมือง 21759
 37.บ้านจานทุ่ง 30542
 38.บ้านชาดศาลา 21679
 39.บ้านซำ 21799
 40.บ้านดงขวาง 21798
 41.บ้านดงจงอาง 21772
 42.บ้านดงบัง 21696
 43.บ้านดงมะหรี่ 21815
 44.บ้านดงยาง 21770
 45.บ้านดงเจริญ 21723
 46.บ้านดวนบากน้อย 21823
 47.บ้านดอนกลองหนองไฮ 21701
 48.บ้านดอนกลอย 21649
 49.บ้านดอนขะยอม 21750
 50.บ้านดอนมะยาง กม.3 21669
 51.บ้านดอนยางกล้วยสำโรง 21651
 52.บ้านดู่ทุ่งคำบอน 21657
 53.บ้านตับเต่า 21683
 54.บ้านตาดทอง 21666
 55.บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 21806
 56.บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 21809
 57.บ้านทรายงาม 21711
 58.บ้านท่าช้าง 21766
 59.บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ 21790
 60.บ้านท่าเยี่ยม 21652
 61.บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 21676
 62.บ้านทุ่งมน 21726
 63.บ้านทุ่งแต้ 21671
 64.บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 21659
 65.บ้านนาคำปักแฮด 21735
 66.บ้านนาดีดอนจาน 21660
 67.บ้านนาดีนาอุดม 21801
 68.บ้านนาถ่ม 21719
 69.บ้านนาสะไมย์ 21677
 70.บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 21700
 71.บ้านนาหลู่เหล่าตอง 21730
 72.บ้านนาห่อม 21734
 73.บ้านนาเวียงคำศิริ 21714
 74.บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 21729
 75.บ้านนาโพธิ์ 21712
 76.บ้านน้ำคำน้อย 21684
 77.บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) 21682
 78.บ้านน้ำอ้อม 21817
 79.บ้านน้ำเกลี้ยง 21736
 80.บ้านน้ำโผ่ 21664
 81.บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 21720
 82.บ้านบ่อบึงโพนจาน 21797
 83.บ้านบัวขาว 21791
 84.บ้านบาก 21663
 85.บ้านบากเรือ 21769
 86.บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 21820
 87.บ้านบุ่งหวาย 21752
 88.บ้านปลาอีด 21732
 89.บ้านปอแดงโคกสะอาด 21768
 90.บ้านผักบุ้ง 21722
 91.บ้านผิผ่วน 21812
 92.บ้านผือฮี 21775
 93.บ้านผือฮีนาลานาจาน 21678
 94.บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 21654
 95.บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 21781
 96.บ้านพลับหนองคำ 21656
 97.บ้านพลไว 21761
 98.บ้านฟ้าห่วน 21825
 99.บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) 21789
 100.บ้านมะพริกดู่โพนสิม 21728
 101.บ้านยางกลาง 21764
 102.บ้านยางน้อย 21773
 103.บ้านยางเครือ 21771
 104.บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 21697
 105.บ้านราชมุนี 21762
 106.บ้านศิริพัฒนา 21821
 107.บ้านสงยาง 21796
 108.บ้านสงเปือย 21751
 109.บ้านสมสะอาดหนองแวง 21680
 110.บ้านสร้างแป้น 21795
 111.บ้านสว่างดอนดู่ 21741
 112.บ้านสว่างดอนดู่ ยุบแล้ว DELETE 30965
 113.บ้านสว่างเชียงหวาง 21688
 114.บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) 21667
 115.บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) 21639
 116.บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 21808
 117.บ้านสามเพียแสนจำปา 21655
 118.บ้านสำราญ 21686
 119.บ้านสำโรง 21737
 120.บ้านสิงห์ 21690
 121.บ้านหนองขอนโพนสิม 21691
 122.บ้านหนองตุ 21803
 123.บ้านหนองทองหลางโนนกุง 21703
 124.บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ 21687
 125.บ้านหนองบกโนนสวาท 21704
 126.บ้านหนองบั่ว 21635
 127.บ้านหนองบัว 21641
 128.บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) 21638
 129.บ้านหนองยาง 21802
 130.บ้านหนองหงอก 21707
 131.บ้านหนองหอย ยุบแล้ว DELETE 21643
 132.บ้านหนองหิน 21705
 133.บ้านหนองเทา 21731
 134.บ้านหนองเป็ด 21706
 135.บ้านหนองเป้า 21674
 136.บ้านหนองเรือ 21702
 137.บ้านหนองเสียว ยุบแล้ว DELETE 30966
 138.บ้านหนองเสียวชัยมงคล 21715
 139.บ้านหนองแฝก 21668
 140.บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 21675
 141.บ้านหนองไร่จันทร์เกษม 21692
 142.บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 21792
 143.บ้านหมากมาย 21816
 144.บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 21685
 145.บ้านหัวขัว 21733
 146.บ้านหัวดง 21782
 147.บ้านหัวดอน 21776
 148.บ้านเขื่องคำ 21646
 149.บ้านเชือก 21658
 150.บ้านเชือกน้อย 21634
 151.บ้านเดิด 21662
 152.บ้านเปือย ยุบแล้ว DELETE 21777
 153.บ้านเลียบ 21763
 154.บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 21778
 155.บ้านเหมือดขาว 21794
 156.บ้านเหมือดป่าตอง 21787
 157.บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 21814
 158.บ้านเหล่าฝ้าย 21749
 159.บ้านเหล่ามะเขียว 21710
 160.บ้านเหล่าหุ่ง 21756
 161.บ้านเหล่าใหญ่ 21793
 162.บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ 21755
 163.บ้านแข่โพนเมือง 21824
 164.บ้านแคนน้อยหนองเลิง 21717
 165.บ้านแจ้งน้อย 21653
 166.บ้านแจนแลน 21810
 167.บ้านแดง 21765
 168.บ้านแดงประชาสรรค์ 21780
 169.บ้านแหล่งหนู 21725
 170.บ้านแหล่งแป้น 21748
 171.บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) 21746
 172.บ้านโคกป่าจิก 21742
 173.บ้านโต่งโต้น 21699
 174.บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 21779
 175.บ้านโนนค้อ 21698
 176.บ้านโนนทรายงาม 21694
 177.บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) 21788
 178.บ้านโนนม่วง 21709
 179.บ้านโนนยาง 21783
 180.บ้านโนนหนองแฝก 21747
 181.บ้านโพนทัน 21738
 182.บ้านโพนแบง 21818
 183.บ้านใหม่ชุมพร 21665
 184.ประชาสงเคราะห์ 21716
 185.มหาชนะชัย 21786
 186.วัดบ้านเปาะ 21819
 187.วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 21745
 188.สหประชาสรรค์ 21811
 189.หนองแสง 21693
 190.อนุบาลค้อวัง 21813
 191.อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 21785
 192.อนุบาลยโสธร 21670
 193.อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 21743
 194.โซงเหล่าโป่วิทยา 21727
 195.ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 21661

Powered By www.thaieducation.net