โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียน ID อาหาร 20
 1.กุดฆ้องชัยวิทยา... 3554 917
 2.กุดจิกวิทยาคาร... 3497 928
 3.ขมิ้นพัฒนวิทย์... 3417 918
 4.ขอนแก่นวิทยาเสริม... 3495 920
 5.คำขามวิทยา... 3522 921
 6.คำถาวรเจริญวิทย์... 3524 919
 7.คำบอนวิทยาสรรพ์... 3511 922
 8.คำมันปลาผดุงวิทย์... 3467 923
 9.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา... 3468 925
 10.คำโองวิทยา... 3544 926
 11.คำใหญ่วิทยา... 3470 924
 12.คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี)... 3438 927
 13.คำไฮวิทยา(ะยางตลาด)... 3535 930
 14.คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์... 3466 929
 15.จินดาสินธวานนท์... 3550 931
 16.ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์... 3493 932
 17.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม... 3461 933
 18.ชุมชนดอนม่วงงาม... 3460 934
 19.ชุมชนดอนยูงวิทยายน... 3433 937
 20.ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร... 3424 935
 21.ชุมชนบ้านป่าแดง... 3409 936
 22.ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์... 3471 938
 23.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง... 3533 939
 24.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร... 3548 940
 25.ดงน้อยโนนสวรรค์... 3441 941
 26.ดงบังวิทยา... 3449 942
 27.ดงบังอำนวยวิทย์... 3501 943
 28.ดงสมบูรณ์ประชารัฐ... 3502 944
 29.ดงสวรรค์อุดมมิตร... 3503 947
 30.ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)...ยุบแล้ว DELETE 3500 945
 31.ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)... 3442 946
 32.ดอนขีวิทยา... 3457 948
 33.ดอนยานางศึกษา... 3411 950
 34.ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา... 3562 949
 35.ท่อนสังข์วิทยา... 3540 968
 36.ท่าคันโทวิทยายน... 3505 952
 37.ท่าเมืองสำราญวิทย์... 3506 951
 38.ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม... 3568 953
 39.ท่าแห่วิทยาคม... 3561 954
 40.น้อยดอนข่าประชาสามัคคี... 3555 975
 41.นากุงวิทยาเสริม... 3399 955
 42.นาค้อวิทยาคม... 3464 956
 43.นางามแก่นลำดวนวิทยา... 3418 979
 44.นาดีหลุมข้าววิทยา... 3416 957
 45.นาตาลวิทยาคม... 3504 958
 46.นาบงวิทยา... 3542 959
 47.นามูลสมบูรณ์วิทย์... 3551 960
 48.นาสีนวลอุดมเวศม์... 3480 961
 49.นาอวนวิทยาสิทธิ์... 3545 962
 50.นาเชือกวิทยาสรรพ์... 3412 963
 51.นาแกราษฎร์อำนวย... 3413 964
 52.บัวสะอาดส่งเสริม... 3559 966
 53.บ้านกุดท่าลือ... 3487 965
 54.บ้านขามวิทยาคม... 3404 967
 55.บ้านคำแคน... 3496 969
 56.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์... 3422 970
 57.บ้านชัยศรี... 3472 971
 58.บ้านชัยศรีสุข... 3512 972
 59.บ้านชาดวิทยาคาร... 3560 973
 60.บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี... 3403 976
 61.บ้านทรายทองวิทยาคม... 3474 974
 62.บ้านสาวิทยาสรรพ์... 3408 978
 63.บ้านหนองขาม... 3410 977
 64.บ้านหนองชุมแสง... 3552 980
 65.บ้านหนองตอกแป้นวิทยา... 3437 981
 66.บ้านหนองบัว... 3406 982
 67.บ้านหนองหัวช้าง... 3451 988
 68.บ้านหนองเสือ... 3435 984
 69.บ้านหนองแซง... 3508 985
 70.บ้านหนองแวงบ่อแก้ว... 3456 983
 71.บ้านหนองแวงฮี... 3405 986
 72.บ้านหนองแสง... 3400 987
 73.บ้านหนองไผ่... 3528 989
 74.บ้านหาดทรายมูล... 3483 1001
 75.บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)... 3507 990
 76.บ้านเว่อวิทยานุกูล... 3428 991
 77.บ้านเสียววิทยาสรรพ์... 3444 992
 78.บ้านแกวิทยาคม... 3455 993
 79.บ้านแสนสุข... 3499 994
 80.บ้านโคกกลาง... 3498 995
 81.บ้านโคกศรี... 3407 996
 82.บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา... 3529 1000
 83.บ้านโนนอำนวย... 3509 999
 84.ประชารัฐศึกษา... 3513 997
 85.ปอแดงวิทยา... 3415 998
 86.ป่าหวายศึกษา... 3469 1006
 87.ผดุงราษฎร์วิทยา... 3432 1005
 88.พรมลีศรีสว่าง... 3538 1002
 89.พินิจราษฎร์บำรุง... 3431 1007
 90.พิมูลวิทยา... 3482 1004
 91.ภูฮังวิทยาคาร... 3519 1003
 92.ยางคำวิทยา... 3454 1009
 93.ยางอู้มวิทยาคาร... 3510 1010
 94.ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา... 3446 1012
 95.วังยางวิทยาคาร... 3567 1011
 96.วัดบ้านกุดสังข์... 3443 1013
 97.วัดบ้านดอนกลาง... 3453 1008
 98.สระแก้ววิทยานุกูล... 3536 1014
 99.สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล... 3420 1015
 100.สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง... 3494 1016
 101.สว่างกิจวิทยา... 3523 1017
 102.สะอาดนาดีศิลาวิทย์... 3534 1018
 103.สายปัญญาสมาคม... 3518 1040
 104.สำราญ - ประภาศรี... 3520 1019
 105.หน่อคำประชานุเคราะห์... 3484 1020
 106.หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง... 3414 1021
 107.หนองกุงราษฎร์วิทยา... 3401 1023
 108.หนองกุงศรีวิทยาคม... 3532 1022
 109.หนองกุงไทยวิทยาคม... 3475 1024
 110.หนองคูวังเดือนห้าวิทยา... 3566 1025
 111.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์... 3539 1026
 112.หนองบัวชุม... 3547 1027
 113.หนองบัววิทยาเสริม... 3479 1028
 114.หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์... 3402 1029
 115.หนองปะโอประชาอุทิศ... 3465 1030
 116.หนองมันปลาวิทยา... 3526 1033
 117.หนองสวงวิทยาคม... 3543 1031
 118.หนองหอไตรราษฎร์บำรุง... 3531 1032
 119.หนองอิเฒ่าวิทยา... 3439 1034
 120.หนองเม็กวิทยา... 3558 1035
 121.หนองแข้วิทยา... 3546 1036
 122.หนองแฝกหนองหว้าวิทยา... 3527 1037
 123.หนองแวงประชาสรรพ์... 3462 1038
 124.หนองแวงม่วง... 3463 1039
 125.หนองแสงวิทยา... 3477 1041
 126.หนองโนวิทยา... 3515 1042
 127.หนองโนวิทยาคม... 3491 1043
 128.หนองใหญ่วิทยา... 3549 1051
 129.หนองไผ่รัฐบำรุง... 3419 1044
 130.หนองไม้พลวงวิทยาคม... 3445 1045
 131.หลักด่านวิทยา... 3440 1046
 132.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา... 3490 1047
 133.ห้วยยางดงวิทยา... 3517 1048
 134.ห้วยเตยวิทยา... 3436 1054
 135.ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล... 3486 1049
 136.หัวงัววิทยาคาร... 3434 1050
 137.หัวดงวิทยา...ยุบแล้ว DELETE 3488 1052
 138.หัวนาคำจรูญศิลป์... 3448 1053
 139.หัวหินราษฎร์บำรุง... 3492 1057
 140.อุ่มเม่าวิทยา... 3458 1056
 141.ฮ่องฮีวิทยา... 3430 1055
 142.เชียงงามวิทยาคาร...ยุบแล้ว DELETE 3425 1059
 143.เชียงสาศิลปสถาน... 3423 1060
 144.เดชอุดมพิทยาคม... 3481 1063
 145.เนินลาดวิทยา... 3485 1061
 146.เสริมเสาเล้าวิทยา... 3525 1058
 147.เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา... 3553 1062
 148.โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์... 3489 1064
 149.โคกก่องราษฎร์นุกูล... 3427 1065
 150.โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี... 3447 1067
 151.โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา... 3450 1066
 152.โคกคำวิทยา... 3429 1068
 153.โคกประสิทธิ์วิทยา... 3556 1069
 154.โคกศรีวิทยายน... 3459 1070
 155.โคกเครือวิทยา... 3514 1078
 156.โคกเจริญวิทยา... 3530 1071
 157.โนนชัยประชาสรรค์... 3557 1072
 158.โนนศิลาสว่างวิทย์... 3565 1077
 159.โนนสะอาดราษฎร์อำนวย... 3476 1073
 160.โนนสูงวิทยา... 3421 1075
 161.โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม... 3563 1074
 162.โนนเตาไหหนองแก... 3473 1076
 163.โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์... 3569 1080
 164.โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม... 3426 1079
 165.โพนสิมอนุเคราะห์... 3452 1082
 166.ไชยวารวิทยาคม... 3537 1083
 167.ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์... 3541 1081
 168.ไทรทองวิทยาคาร... 3521 1084

Powered By www.thaieducation.net