โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตราด
โรงเรียน ID อาหาร 20
 1.คลองขวาง... 8296 4655
 2.คีรีศรีสาครวิทยา... 8380 4656
 3.ชุมชนบ้านตากแว้ง... 8376 4660
 4.ชุมชนบ้านเขาสมิง... 8339 4658
 5.ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)... 8299 4659
 6.ชุมชนวัดบ่อไร่... 8377 4657
 7.ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)... 8387 4674
 8.ชุมชนวัดอ่าวช่อ... 8328 4661
 9.ชุมชนวัดแสนตุ้ง... 8358 4662
 10.ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)... 8393 4666
 11.บ้านคลองจาก... 8330 4663
 12.บ้านคลองประทุน... 8324 4664
 13.บ้านคลองพร้าว... 8398 4665
 14.บ้านคลองมะขาม... 8337 4669
 15.บ้านคลองมะนาว... 8332 4667
 16.บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)... 8343 4671
 17.บ้านคลองเจ้า... 8394 4668
 18.บ้านคลองแอ่ง... 8372 4670
 19.บ้านคลองใหญ่... 8382 4672
 20.บ้านจัดสรร... 8374 4677
 21.บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)... 8319 4673
 22.บ้านดงกลาง... 8341 4675
 23.บ้านดอนสูง... 8350 4676
 24.บ้านด่านชุมพล... 8365 4678
 25.บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)... 8346 4679
 26.บ้านตาหนึก... 30533 4680
 27.บ้านท่าประดู่... 8305 4683
 28.บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)... 8306 4692
 29.บ้านทุ่งไก่ดัก... 8297 4681
 30.บ้านธรรมชาติล่าง... 8384 4685
 31.บ้านนาเกลือ...ยุบแล้ว DELETE 8293 4682
 32.บ้านบางปรง... 8320 4684
 33.บ้านบางเบ้า... 8400 4686
 34.บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล... 8367 4690
 35.บ้านปะอา... 8375 4687
 36.บ้านปะเดา... 8366 4688
 37.บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว... 8316 4689
 38.บ้านมณฑล... 8349 4691
 39.บ้านมะนาว... 8371 4694
 40.บ้านสระใหญ่... 8369 4697
 41.บ้านสวนใน... 8308 4696
 42.บ้านหนองบอน... 8381 4698
 43.บ้านหนองบัว... 8356 4693
 44.บ้านหนองม่วง... 8334 4695
 45.บ้านห้วงพัฒนา... 8360 4699
 46.บ้านหาดเล็ก... 8338 4703
 47.บ้านอ่างกะป่อง... 8344 4700
 48.บ้านอ่าวตาลคู่... 8388 4704
 49.บ้านอ่าวพร้าว... 8395 4705
 50.บ้านเกษมสุข... 8347 4701
 51.บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)... 8397 4702
 52.บ้านเจียรพัฒนา... 8348 4706
 53.บ้านเนินดินแดง... 8383 4710
 54.บ้านเนินตะบก... 8361 4708
 55.บ้านเนินตาล... 8331 4707
 56.บ้านเนินตาแมว... 8307 4709
 57.บ้านเปร็ดใน... 8318 4714
 58.บ้านแหลมพร้าว... 8327 4711
 59.บ้านโขดทราย... 8336 4712
 60.บ้านโป่ง... 8355 4713
 61.บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)... 8301 4716
 62.บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)... 8333 4715
 63.บ้านไร่ป่า... 8302 4717
 64.วัดคลองขุด... 8321 4718
 65.วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)...ยุบแล้ว DELETE 8294 4719
 66.วัดฆ้อ... 8354 4720
 67.วัดช้างทูน... 8364 4721
 68.วัดดินแดง... 8351 4722
 69.วัดตะกาง... 8295 4723
 70.วัดตาพลาย... 8357 4725
 71.วัดทองธรรมชาติ... 8385 4724
 72.วัดท่าหาด... 8359 4726
 73.วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)... 8345 4727
 74.วัดบางปรือ... 8322 4728
 75.วัดบางปิดบน... 8389 4729
 76.วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)... 8390 4730
 77.วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100... 8309 4739
 78.วัดประณีต... 8353 4731
 79.วัดพนมพริก... 8362 4734
 80.วัดวรุณดิตถาราม... 8298 4732
 81.วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)... 8310 4733
 82.วัดวัชคามคชทวีป... 8401 4735
 83.วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)... 8300 4736
 84.วัดสลัก... 8342 4737
 85.วัดสลักเพชร... 8402 4738
 86.วัดสะพานหิน... 8325 4741
 87.วัดสุวรรณมงคล... 8314 4740
 88.วัดหนองคันทรง... 8312 4742
 89.วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)... 8313 4743
 90.วัดห้วงน้ำขาว... 8317 4744
 91.วัดห้วงโสม... 8335 4745
 92.วัดอ่าวใหญ่... 8326 4749
 93.วัดเสนาณรงค์... 8352 4746
 94.วัดแหลมกลัด... 8323 4747
 95.วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)... 8392 4750
 96.วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง... 8391 4748
 97.วัดแหลมหิน... 8311 4751
 98.วัดไทรทอง... 8315 4754
 99.อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)... 8304 4753
 100.อนุบาลตราด... 8303 4759
 101.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์... 8378 4752
 102.อนุบาลวัดคลองใหญ่... 8329 4755
 103.อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว... 8386 4757
 104.อนุบาลเกาะกูด... 8396 4756
 105.อนุบาลเกาะช้าง... 8399 4762
 106.อัมพรจินตกานนท์... 8379 4758
 107.เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี... 8368 4760
 108.ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)... 8370 4761

Powered By www.thaieducation.net