โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ปัตตานี เขต 2
โรงเรียน ID อาหาร 20
 1.ชุมชนบ้านต้นสน... 15091 10465
 2.ชุมชนบ้านบือแนปีแน... 15106 10464
 3.ชุมชนบ้านพงสตา... 15121 10468
 4.ชุมชนบ้านสะนอ... 15146 10467
 5.ชุมชนบ้านเมืองยอน... 15058 10511
 6.ชุมชนวัดอัมพวนาราม... 15119 10512
 7.ต้นพิกุล... 15132 10513
 8.ตลาดนัดต้นมะขาม... 15117 10515
 9.ตลาดนัดบาซาเอ... 15110 10517
 10.ตลาดปรีกี... 15076 10522
 11.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์... 14892 10518
 12.บ้านกระหวะ... 15016 10520
 13.บ้านกระเสาะ... 15012 10527
 14.บ้านกระโด... 15079 10524
 15.บ้านกรือเซะ... 15125 10526
 16.บ้านกาแลสะนอ... 15095 10539
 17.บ้านกูบังบาเดาะ... 15069 10529
 18.บ้านกูวิง... 15071 10533
 19.บ้านคลองช้าง... 14991 10537
 20.บ้านคลองช้าง... 15024 10601
 21.บ้านคลองทราย... 15168 10600
 22.บ้านคลองหิน... 15003 10663
 23.บ้านควนประ... 14997 10670
 24.บ้านควนลังงา... 14886 10666
 25.บ้านควนลาแม... 14992 10667
 26.บ้านควนหยี... 15038 10674
 27.บ้านควนแตน... 14896 10668
 28.บ้านควนแปลงงู... 15152 10675
 29.บ้านควนโนรี... 14872 10669
 30.บ้านคางา... 15147 10671
 31.บ้านคูระ... 15157 10672
 32.บ้านชะเมา... 14994 10733
 33.บ้านดอนเค็ด... 15009 10726
 34.บ้านด่าน... 15053 10727
 35.บ้านดูวา... 15031 10730
 36.บ้านต้นทุเรียน... 15123 10734
 37.บ้านต้นแซะ... 15115 10739
 38.บ้านต้นโตนด... 15148 10741
 39.บ้านตรัง... 15026 10745
 40.บ้านตันหยง... 15160 10746
 41.บ้านตุปะ... 14873 10751
 42.บ้านถนน... 15033 10752
 43.บ้านท่าคลอง... 14878 10756
 44.บ้านท่าเรือ... 14895 10760
 45.บ้านทุ่งยาว... 14879 10772
 46.บ้านนาค้อกลาง... 15008 10763
 47.บ้านนาค้อเหนือ... 15007 10765
 48.บ้านนาค้อใต้... 15010 10767
 49.บ้านนาประดู่... 14996 10770
 50.บ้านนาเกตุ... 14904 10775
 51.บ้านน้ำใส... 15060 10773
 52.บ้านบราโอ... 15104 10777
 53.บ้านบราโอ (สาขากูนิง)... 15100 10780
 54.บ้านบากง... 15142 10814
 55.บ้านบาตะกูโบ... 15075 10816
 56.บ้านบาละแต... 15055 10817
 57.บ้านบาเงง... 15005 10820
 58.บ้านบาโง... 15045 10822
 59.บ้านบาโงฆาดิง... 14993 10848
 60.บ้านบินยา... 15094 10853
 61.บ้านบูดน... 15043 10854
 62.บ้านบูเกะกุง... 15064 10857
 63.บ้านบูโกะ... 15102 10864
 64.บ้านประจัน... 15108 10860
 65.บ้านปลักปรือ... 15156 10865
 66.บ้านปานัน... 15047 10867
 67.บ้านป่าบอน... 15006 10869
 68.บ้านปาลัส... 15051 10872
 69.บ้านป่าไร่... 14874 10876
 70.บ้านม่วงเตี้ย... 15154 10879
 71.บ้านมะหุด... 15036 10886
 72.บ้านยางแดง... 14998 10890
 73.บ้านระแว้ง... 15130 10893
 74.บ้านราวอ... 15018 10895
 75.บ้านล้อแตก... 15001 10903
 76.บ้านละหารยามู... 15083 10907
 77.บ้านลางสาด... 15014 10908
 78.บ้านวังกว้าง... 15150 10911
 79.บ้านศาลาสอง... 15136 10912
 80.บ้านสมาหอ... 15073 10914
 81.บ้านสะกำ... 15066 10918
 82.บ้านสามยอด... 14877 10919
 83.บ้านสายชล... 15080 10920
 84.บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)... 15085 10928
 85.บ้านสิเดะ... 15138 10925
 86.บ้านอาโห... 15144 10927
 87.บ้านอินทนิล... 15089 10942
 88.บ้านอีบุ๊... 15140 10948
 89.บ้านเกาะจัน... 15022 10951
 90.บ้านเกาะตา... 14902 10949
 91.บ้านเขาวัง... 15028 10953
 92.บ้านเจาะบาแน... 15062 10963
 93.บ้านแขนท้าว... 15020 10961
 94.บ้านโคกขี้เหล็ก... 15087 10960
 95.บ้านโคกต้นสะตอ... 14880 10962
 96.บ้านโคกเหรียง... 15165 10964
 97.บ้านโคกโพธิ์... 14876 10965
 98.บ้านโผงโผง... 15004 10971
 99.มายอ (สถิตย์ภูผา)... 15049 10979
 100.วัดทรายขาว... 14890 10988
 101.วัดธนาภิมุข... 15002 10982
 102.วัดนาประดู่... 14995 10983
 103.วัดนิคมสถิต... 14999 10985
 104.วัดบันลือคชาวาส... 14882 10981
 105.วัดบุพนิมิต... 15163 10984
 106.วัดป่าสวย... 15167 10987
 107.วัดภมรคติวัน... 14875 10986
 108.วัดมะกรูด... 15011 10989
 109.วัดสุนทรวารี... 15000 10990
 110.วัดอรัญวาสิการาม... 14900 10992
 111.วัดเกาะหวาย... 15134 10995
 112.วัดโคกหญ้าคา... 15098 10994
 113.สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้... 14898 10993
 114.อนุบาลยะรัง... 15127 10996
 115.ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)... 15112 10997

Powered By www.thaieducation.net