โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียน ID อาหาร 20
 1.คลองขวาง... 4994 2753
 2.คลองพานทอง... 4973 2754
 3.จันทร์เจริญ... 4975 2759
 4.ตลาดคลอง 16... 4932 2758
 5.ตลาดเปร็ง... 4893 2755
 6.บ้านคลอง 21... 4922 2757
 7.บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)... 4895 2756
 8.บ้านดอนเกาะกา... 4928 2760
 9.บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ... 4974 2764
 10.บ้านบางข้าว... 4986 2761
 11.บ้านบางแก้ว... 4903 2762
 12.บ้านบึงพระอาจารย์... 4929 2763
 13.บ้านปลายคลอง 20... 4923 2766
 14.บ้านวนท่าแครง... 4909 2768
 15.บ้านวังตะเคียน... 4919 2765
 16.บ้านสีล้ง... 4992 2767
 17.บ้านเกาะดอน... 4892 2769
 18.บ้านแขวงกลั่น... 4912 2770
 19.บึงสิงโต... 4969 2771
 20.บึงเทพยา... 4942 2775
 21.ประกอบราษฎร์บำรุง... 4976 2772
 22.ประชาฤกษ์สมบูรณ์... 4941 2773
 23.ปากคลองบางขนาก... 4938 2777
 24.ปากบึงสิงโต... 4963 2774
 25.พรหมานุเคราะห์... 4983 2778
 26.พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)... 4982 2776
 27.วัดกระทุ่ม... 5014 2779
 28.วัดกลางราษฎร์บำรุง... 5008 2780
 29.วัดคลอง 18... 4970 2781
 30.วัดคลองต้นหมัน... 5012 2782
 31.วัดคลองบ้านโพธิ์... 5011 2783
 32.วัดคลองสวน... 4998 2795
 33.วัดคลองเจ้า... 4961 2796
 34.วัดคู้เกษมสโมสร... 4897 2785
 35.วัดจรเข้น้อย... 4888 2786
 36.วัดจุกเฌอ... 4885 2784
 37.วัดชนะสงสาร... 4886 2787
 38.วัดญาณรังษาราม... 4955 2788
 39.วัดดอนทราย... 5005 2789
 40.วัดดอนทอง... 4908 2790
 41.วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)... 5019 2791
 42.วัดตะพังคลี... 4953 2792
 43.วัดทด... 4914 2793
 44.วัดท่าสะอ้าน... 4977 2794
 45.วัดนครเนื่องเขต... 4918 2797
 46.วัดนิโครธาราม... 4901 2798
 47.วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง... 4954 2800
 48.วัดบน... 4981 2799
 49.วัดบางข้าว...ยุบแล้ว DELETE 30556
 50.วัดบางปรง... 4916 2803
 51.วัดบางปลานัก... 4913 2802
 52.วัดบางผึ้ง... 4985 2801
 53.วัดบางพระ... 4917 2805
 54.วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)... 4987 2806
 55.วัดบางสมัคร... 4988 2804
 56.วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)... 4952 2809
 57.วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)... 4979 2808
 58.วัดบางแสม... 4972 2807
 59.วัดบางไทร... 4957 2811
 60.วัดบ้านนา... 4902 2812
 61.วัดบึงตาหอม... 4927 2810
 62.วัดบึงทองหลาง... 4962 2813
 63.วัดบึงน้ำรักษ์... 4946 2814
 64.วัดประชาบำรุง... 4940 2816
 65.วัดประชาบำรุงกิจ... 5016 2815
 66.วัดประตูน้ำท่าไข่... 4900 2817
 67.วัดประศาสน์โสภณ... 5006 2819
 68.วัดผาณิตาราม... 5009 2818
 69.วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74... 5001 2820
 70.วัดพรหมสุวรรณ... 4887 2823
 71.วัดพิพิธประสาทสุนทร... 5013 2821
 72.วัดพิมพาวาส... 4989 2822
 73.วัดพุทธอุดมวิหาร... 4967 2825
 74.วัดรามัญ... 4934 2824
 75.วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์... 4925 2826
 76.วัดราษฎร์ศรัทธาทำ... 4907 2827
 77.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม... 5002 2828
 78.วัดล่าง... 4980 2829
 79.วัดลาดบัว... 5003 2830
 80.วัดลาดยาว... 4978 2831
 81.วัดศรีมงคล... 5022 2834
 82.วัดสนามจันทร์... 5010 2835
 83.วัดสมานรัตนาราม... 4905 2836
 84.วัดสว่างอารมณ์... 4960 2832
 85.วัดสองคลอง... 4991 2833
 86.วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)... 5015 2837
 87.วัดสุขาราม... 4995 2839
 88.วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)... 4997 2838
 89.วัดหนองกระสังสามัคคี... 5020 2843
 90.วัดหนามแดง... 4920 2840
 91.วัดหลวงแพ่ง... 4959 2841
 92.วัดอรัญญิการาม... 5021 2842
 93.วัดอินทาราม... 5018 2845
 94.วัดเกตุสโมสร... 4939 2844
 95.วัดเกาะ... 4910 2846
 96.วัดเกาะจันทาราม... 4904 2849
 97.วัดเขาดิน... 4971 2847
 98.วัดเทพนิมิตร... 4899 2848
 99.วัดเทพราช... 5007 2851
 100.วัดเที่ยงพิมลมุข... 4906 2853
 101.วัดแพรกนกเอี้ยง... 4911 2850
 102.วัดแสนภูดาษ... 5017 2852
 103.วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62... 4915 2857
 104.วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์... 4924 2854
 105.วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์... 4964 2855
 106.วัดใหม่ประเวศ... 5004 2856
 107.วัดไชยธารา... 4898 2858
 108.วัดไผ่ดำ... 4958 2859
 109.สกัด 80... 4993 2860
 110.สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)... 4996 2862
 111.สกุลดีประชาสรรค์... 4945 2861
 112.สะแกโดดประชาสรรค์... 4956 2863
 113.สามัคคีราษฎร์บำรุง... 4984 2864
 114.สิทธิสุนทรอุทิศ... 4951 2865
 115.สุเหร่าคลอง 14... 4950 2866
 116.สุเหร่าคลอง 15... 4947 2867
 117.สุเหร่าคลอง 18... 4968 2870
 118.สุเหร่าคลอง 19... 4966 2868
 119.สุเหร่าคลอง 20... 4965 2872
 120.สุเหร่าคลองหกวา... 4949 2869
 121.สุเหร่าคลองใหญ่... 4891 2873
 122.สุเหร่าคู้... 4937 2871
 123.สุเหร่าจรเข้น้อย... 5000 2874
 124.สุเหร่าดอนกลาง... 4936 2875
 125.สุเหร่าดอนเกาะกา... 4926 2876
 126.สุเหร่าดารุลนาอีม... 4948 2877
 127.สุเหร่าปากคลอง 20... 4935 2878
 128.สุเหร่าลาดน้ำขาว... 4889 2879
 129.สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)... 4930 2880
 130.สุเหร่าสมอเซ... 4890 2882
 131.สุเหร่าสมอเอก... 4931 2883
 132.สุเหร่าหลวงแพ่ง... 4896 2884
 133.สุเหร่าเกาะไร่... 4999 2881
 134.สุเหร่าแคราย... 4944 2890
 135.สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17... 4943 2887
 136.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์... 4921 2886
 137.เฉลิมช่วงวิทยาทาน... 4933 2885
 138.แพ่งพิทยาภูมิ... 4894 2888
 139.แสมขาววิทยาคาร... 4990 2889

Powered By www.thaieducation.net