โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครพนม เขต 2
โรงเรียน ID อาหาร 20
 1.ชุมชนนางัว... 25597 5611
 2.ชุมชนนาพระชัย... 25529 5616
 3.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว... 25399 5615
 4.ชุมชนบ้านสามผง... 25586 5614
 5.ชุมชนบ้านไชยบุรี... 25381 5612
 6.ชุมชนประสานมิตร... 25595 5613
 7.ชุมชนเอื้องก่อนาดี... 25570 5617
 8.ชุมชนไผ่ล้อม... 25510 5618
 9.ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา... 25569 5619
 10.บ้านกุดน้ำใส... 25602 5623
 11.บ้านขว้างคลีชูชาติ... 25630 5621
 12.บ้านข่า... 25567 5624
 13.บ้านขามเตี้ยน้อย... 25620 5620
 14.บ้านขามเตี้ยใหญ่... 25619 5622
 15.บ้านขามเปี้ย... 25568 5625
 16.บ้านค้อ... 25629 5626
 17.บ้านคำนกกก... 25535 5627
 18.บ้านคำเตย... 25407 5629
 19.บ้านคำแม่นาง... 25649 5628
 20.บ้านคําสว่าง... 25557 5632
 21.บ้านคําไฮ... 25589 5630
 22.บ้านงิ้วสร้างแก้ว... 25632 5631
 23.บ้านจอมศรี... 25565 5635
 24.บ้านชัยมงคล... 25658 5633
 25.บ้านดง... 25443 5634
 26.บ้านดงขวาง... 25573 5637
 27.บ้านดงน้อย... 25588 5638
 28.บ้านดงวิทยาคาร... 25618 5636
 29.บ้านดงหนองบัว... 25543 5639
 30.บ้านดอนกลาง... 25540 5644
 31.บ้านดอนดู่... 25397 5641
 32.บ้านดอนติ้ว... 25409 5640
 33.บ้านดอนบาก... 25497 5642
 34.บ้านดอนปอหนองโอง... 25616 5645
 35.บ้านดอนพะธาย... 25610 5643
 36.บ้านดอนมะจ่าง... 25547 5647
 37.บ้านดอนยางทุ่งน้อย... 25621 5646
 38.บ้านดอนศาลา... 25614 5648
 39.บ้านดอนสมอ... 25546 5650
 40.บ้านดอนสะฝาง... 25523 5649
 41.บ้านดอนเตย... 25650 5651
 42.บ้านดอนแดง... 25608 5655
 43.บ้านดอนแดง... 25405 5652
 44.บ้านดอนแดง... 25549 5653
 45.บ้านดอนแดงดอนดู่... 25654 5656
 46.บ้านต้าย... 25636 5654
 47.บ้านตาล... 25435 5657
 48.บ้านตาลปากน้ำ... 25382 5660
 49.บ้านตาลราษฎร์อุทิศ... 25604 5658
 50.บ้านท่าจำปา... 25401 5659
 51.บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)... 25553 5662
 52.บ้านท่าพันโฮง... 25651 5663
 53.บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี... 25506 5661
 54.บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย... 25483 5664
 55.บ้านท่าอุเทน... 25420 5665
 56.บ้านท่าเรือ... 25645 5666
 57.บ้านท่าแต้ปุ่งแก... 25414 5671
 58.บ้านธาตุ... 25430 5667
 59.บ้านน้อยทวย... 25432 5668
 60.บ้านน้อยนาเหนือ... 25422 5669
 61.บ้านนากระแต้... 25542 5670
 62.บ้านนากะทืมโนนสะอาด... 25596 5672
 63.บ้านนาขมิ้น... 25617 5673
 64.บ้านนาข่าคำพอก... 25530 5674
 65.บ้านนาข่าท่า... 25455 5676
 66.บ้านนาคอย... 25598 5675
 67.บ้านนาคำ... 25634 5677
 68.บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว... 25594 5681
 69.บ้านนาคํา... 25555 5678
 70.บ้านนางัว... 25489 5679
 71.บ้านนาจาน... 25574 5680
 72.บ้านนาชุมใหม่นิรมิต... 25564 5682
 73.บ้านนาดอกไม้...ยุบแล้ว DELETE 30873
 74.บ้านนาดีวิทยา... 25660 5691
 75.บ้านนาดีหัวภู... 25516 5685
 76.บ้านนาทม... 25653 5684
 77.บ้านนานอ... 25659 5683
 78.บ้านนาน้อย... 25615 5687
 79.บ้านนาผักปอด... 25426 5686
 80.บ้านนาผักหมนาหมากแงว... 25624 5723
 81.บ้านนาพระโนนห้วยแคน... 25605 5688
 82.บ้านนาล้อมกุดตะกล้า... 25625 5689
 83.บ้านนาหนองบก... 25388 5690
 84.บ้านนาหนองหวาย... 25587 5692
 85.บ้านนาหว้า... 25603 5696
 86.บ้านนาหัวบ่อ... 25626 5693
 87.บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา... 25566 5694
 88.บ้านนาเข... 25485 5695
 89.บ้านนาเดื่อ... 25563 5697
 90.บ้านนาเต่า... 25635 5702
 91.บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)... 25386 5698
 92.บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ... 25492 5699
 93.บ้านนาโดโพธิ์ศรี... 25656 5701
 94.บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)... 25576 5700
 95.บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)... 25511 5703
 96.บ้านนาใน... 25623 5705
 97.บ้านบงคํา... 25638 5704
 98.บ้านบุ่ง... 25460 5712
 99.บ้านปฏิรูป... 25582 5706
 100.บ้านปากทวย... 25474 5707
 101.บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)... 25584 5708
 102.บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)... 25579 5709
 103.บ้านป่าหว้าน... 25526 5710
 104.บ้านพนอม... 25436 5713
 105.บ้านพะทาย... 25453 5711
 106.บ้านพันห่าวดอนดู่... 25655 5714
 107.บ้านพืชผล... 25491 5715
 108.บ้านภูกระแต... 25559 5716
 109.บ้านม่วงชี... 25521 5718
 110.บ้านม่วงนาสีดา... 25469 5717
 111.บ้านยางงอย...ยุบแล้ว DELETE 30580
 112.บ้านยางงอย...ยุบแล้ว DELETE 30581
 113.บ้านยางงอย... 25580 5719
 114.บ้านรามราช... 25464 5726
 115.บ้านวังโพธิ์... 25390 5721
 116.บ้านศรีเวินชัย... 25585 5720
 117.บ้านสามัคคี... 25601 5722
 118.บ้านหนองซน... 25657 5727
 119.บ้านหนองดุด... 25613 5724
 120.บ้านหนองท่ม... 25631 5725
 121.บ้านหนองนางเลิง... 25644 5728
 122.บ้านหนองบัว... 25607 5729
 123.บ้านหนองบาท้าว... 25581 5731
 124.บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก... 25627 5730
 125.บ้านหนองผือ... 25571 5732
 126.บ้านหนองสาหร่าย... 25447 5734
 127.บ้านหนองหญ้าปล้อง... 25646 5735
 128.บ้านหนองเทา... 25476 5733
 129.บ้านหนองแวง... 25528 5737
 130.บ้านหมูม้น... 25647 5736
 131.บ้านห้วยพระ... 25403 5739
 132.บ้านห้วยไหสมบูรณ์... 25633 5738
 133.บ้านหัวหาด... 25508 5740
 134.บ้านหาดกวน... 25392 5742
 135.บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)... 25590 5741
 136.บ้านอ้วน... 25592 5743
 137.บ้านอ้อวังหมากเห็บ... 25622 5745
 138.บ้านอีอูด... 25562 5744
 139.บ้านอุ่มไผ่... 25558 5746
 140.บ้านอูนนา... 25599 5747
 141.บ้านอูนยางคำ... 25606 5748
 142.บ้านเชียงยืน... 25472 5759
 143.บ้านเซียงเซา... 25572 5751
 144.บ้านเวินพระบาท... 25471 5750
 145.บ้านเสาเล้า... 25643 5749
 146.บ้านเสียววิทยา... 25609 5752
 147.บ้านเสียวสงคราม... 25591 5757
 148.บ้านเหล่า... 25561 5753
 149.บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม... 25641 5754
 150.บ้านเหล่าพัฒนา... 25612 5755
 151.บ้านเหล่าศรีโหนโห่... 25451 5756
 152.บ้านเหล่าส้มป่อย... 25652 5758
 153.บ้านเหล่าหนาด... 25450 5763
 154.บ้านแก้วปัดโป่ง... 25394 5760
 155.บ้านแค... 25583 5761
 156.บ้านแพงสะพัง... 25465 5762
 157.บ้านโคกพะธาย... 25524 5764
 158.บ้านโคกยาว... 25518 5765
 159.บ้านโคกศรี... 25648 5778
 160.บ้านโคกสว่าง... 25457 5766
 161.บ้านโคกสะอาด... 25611 5769
 162.บ้านโคกสายทอง... 25487 5767
 163.บ้านโนนกุง... 25600 5768
 164.บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา... 25512 5771
 165.บ้านโพน... 25428 5770
 166.บ้านโพนก่อ... 25467 5772
 167.บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)... 25556 5773
 168.บ้านโพนขาว... 25578 5776
 169.บ้านโพนงาม... 25560 5774
 170.บ้านโพนจาน... 25637 5775
 171.บ้านโพนตูมหนองแสง... 25628 5781
 172.บ้านโพนทอง... 25514 5777
 173.บ้านโพนบก... 25639 5779
 174.บ้านโพนสวรรค์... 25642 5780
 175.บ้านโพนสว่าง... 25577 5784
 176.บ้านโพนเพ็ก... 25640 5782
 177.บ้านโพนแดง... 25461 5783
 178.บ้านไชยศรี... 25532 5785
 179.ประชาสนธิ์นุสรณ์... 25575 5787
 180.ราษฎร์สามัคคี... 25593 5786
 181.อนุบาลบ้านแพง... 25499 5788
 182.อุเทนวิทยาคาร... 25424 5790
 183.เพียงหลวง 10... 25661 5789
 184.ไตรราษฎร์วิทยาคาร... 25462 5791

Powered By www.thaieducation.net