โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
จำนวนโรงเรียน 165 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 167 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.21
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กุดฆ้องชัยวิทยา
-
24 พฤษภาคม 2562  168,000  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
-
-
 2.กุดจิกวิทยาคาร
-
22 พฤษภาคม 2562  474,000  ตำบลกุดจิก
-
-
 3.ขมิ้นพัฒนวิทย์
-
27 พฤษภาคม 2562  50,000  นาดี
-
-
 4.ขอนแก่นวิทยาเสริม
-
11 มิถุนายน 2562  393,000  ตำบลกุงเก่า
-
-
 5.คำขามวิทยา
-
10 มิถุนายน 2562  93,000  ดงมูล
-
-
 6.คำถาวรเจริญวิทย์
-
4 มิถุนายน 2562  120,000  เสาเล้า
-
-
 7.คำบอนวิทยาสรรพ์
-
24 เมษายน 2562  41,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม
-
-
 8.คำมันปลาผดุงวิทย์
-
18 กรกฏาคม 2562  60,000  เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
-
-
 9.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
-
19 กรกฏาคม 2562  382,000  คำเหมือดแก้ว
-
-
 10.คำโองวิทยา
-
8 มิถุนายน 2562  168,000  เทศบาลตำบลหนองสรวง
-
-
 11.คำใหญ่วิทยา
-
27 พฤษภาคม 2562  194,400  เทศบาลคำใหญ่
-
-
 12.คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี)
-
17 พฤษภาคม 2562  118,000  ตำบลคำก้าว
-
-
 13.คำไฮวิทยา(ะยางตลาด)
-
31 กรกฏาคม 2562  208,000  อบต.หนองตอกแป้น
-
-
 14.คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
-
22 กรกฏาคม 2562  80,000  คำเหมือดแก้ว
-
-
 15.จินดาสินธวานนท์
-
10 มิถุนายน 2562  190,000  หนองใหญ่
-
-
 16.ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
-
11 พฤศจิกายน 2561  234,000  เทศบาลตำบลกุุงก่า
-
-
 17.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
-
11 มิถุนายน 2562  186,000  ตำบลกุดโดน
-
-
 18.ชุมชนดอนม่วงงาม
-
1 พฤษภาคม 2562  264,920  เทศบาลตำบลอุ่มเม่า
-
-
 19.ชุมชนดอนยูงวิทยายน
-
24 พฤษภาคม 2562  180,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
-
-
 20.ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
-
15 พฤษภาคม 2562  192,000  เทศบาลตำบลบัวบาน
-
-
 21.ชุมชนบ้านป่าแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  338,000  องค์การบริหารส่วตำบลดอนสมบูรณ์
-
-
 22.ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
-
16 มิถุนายน 2562  61,000  อบต.คำใหญ่
-
-
 23.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
-
10 มิถุนายน 2562  162,200  เทศบาลตำบลหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
-
-
 24.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
-
7 มิถุนายน 2562  502,000  เทศบาลตำบลหนองหิน
-
-
 25.ดงน้อยโนนสวรรค์
-
21 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.หนองอิเฒ่า
-
-
 26.ดงบังวิทยา
-
6 สิงหาคม 2562  223,000  ตำบลหัวนาคำ
-
-
 27.ดงบังอำนวยวิทย์
-
16 พฤษภาคม 2562  385,000  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
-
-
 28.ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
-
15 พฤษภาคม 2562  227,000  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
-
-
 29.ดงสวรรค์อุดมมิตร
-
15 พฤษภาคม 2562  161,000  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
-
-
 30.ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)
-
19 มีนาคม 2562  102,000  หนองอิเฒ่า
-
-
 31.ดอนขีวิทยา
-
10 มิถุนายน 2562  210,000  ตำบลอิตื้อ
-
-
 32.ดอนยานางศึกษา
-
28 พฤษภาคม 2562  302,000  อบต.ดอนสมบูรณ์
-
-
 33.ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  294,600  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
-
-
 34.ท่อนสังข์วิทยา
-
7 พฤษภาคม 2562  117,000  เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
 35.ท่าคันโทวิทยายน
-
31 พฤษภาคม 2562  644,000  ท่าคันโท
-
-
 36.ท่าเมืองสำราญวิทย์
-
28 พฤษภาคม 2562  64,000  ท่าคันโท
-
-
 37.ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม
-
15 พฤษภาคม 2562  22,000  อบต ลำชี ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
-
-
 38.ท่าแห่วิทยาคม
-
24 พฤษภาคม 2562  232,600  ฆ้องชัยพัฒนา
-
-
 39.น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
-
12 พฤศจิกายน 2562  134,000  โคกสะอาด
-
-
 40.นากุงวิทยาเสริม
-
11 มิถุนายน 2562  312,000  เทศบาลตำบลเขาพระนอน
-
-
 41.นาค้อวิทยาคม
-
6 มิถุนายน 2562  198,000  อบต. กุดโดน
-
-
 42.นางามแก่นลำดวนวิทยา
-
10 มิถุนายน 2562  279,000  เทศบาลตำบลโนนสูง
-
-
 43.นาดีหลุมข้าววิทยา
-
27 พฤษภาคม 2562  123,000  อบต.นาดี
-
-
 44.นาตาลวิทยาคม
-
18 พฤษภาคม 2562  143,000  เทศบาลตำบลท่าคันโท
-
-
 45.นาบงวิทยา
-
29 พฤษภาคม 2562  256,000  หนองสรวง
-
-
 46.นามูลสมบูรณ์วิทย์
-
27 พฤษภาคม 2562  132,000  ตำบลหนองใหญ่
-
-
 47.นาสีนวลอุดมเวศม์
-
5 มิถุนายน 2562  78,000  อบต.บึงนาเรียง
-
-
 48.นาอวนวิทยาสิทธิ์
-
27 พฤษภาคม 2562  38,080  เทศบาลตำบลหนองสรวง
-
-
 49.นาเชือกวิทยาสรรพ์
-
31 พฤษภาคม 2562  271,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
-
-
 50.นาแกราษฎร์อำนวย
-
29 พฤษภาคม 2562  324,000  นาเชือก
-
-
 51.บัวสะอาดส่งเสริม
-
10 มิถุนายน 2562  82,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
-
-
 52.บ้านกุดท่าลือ
-
3 มกราคม 2562  124,000  เทศบาลท่าลาดดงยาง
-
-
 53.บ้านขามวิทยาคม
-
5 สิงหาคม 2562  38,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
-
-
 54.บ้านคำแคน
-
11 มิถุนายน 2562  76,000  ตำบลกุงเก่า
-
-
 55.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
-
24 พฤษภาคม 2562  62,000  ตำบลบัวบาน
-
-
 56.บ้านชัยศรี
-
28 พฤษภาคม 2562  136,960  เทศบาลตำบลคำใหญ่
-
-
 57.บ้านชัยศรีสุข
-
14 มิถุนายน 2562  61,000  ยางอู้ม
-
-
 58.บ้านชาดวิทยาคาร
-
23 กรกฏาคม 2562  101,800  สำนักงานเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
-
-
 59.บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
-
29 พฤษภาคม 2562  150,000  คลองขาม
-
-
 60.บ้านทรายทองวิทยาคม
-
25 มิถุนายน 2562  84,000  ทรายทอง
-
-
 61.บ้านสาวิทยาสรรพ์
-
6 มิถุนายน 2562  175,000  คลองขาม
-
-
 62.บ้านหนองขาม
-
28 พฤษภาคม 2562  196,000  ดอนสมบูรณ์
-
-
 63.บ้านหนองชุมแสง
-
29 พฤษภาคม 2562  141,000  หนองใหญ่
-
-
 64.บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
-
28 มิถุนายน 2562  230,000  หนองตอกแป้น
-
-
 65.บ้านหนองบัว
-
31 พฤษภาคม 2562  170,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
-
-
 66.บ้านหนองหัวช้าง
-
23 พฤษภาคม 2562  70,000  เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
 67.บ้านหนองเสือ
-
28 มิถุนายน 2562  60,000  เว่อ
-
-
 68.บ้านหนองแซง
-
14 มิถุนายน 2562  770,000  เทศบาลตำบลนาตาล
-
-
 69.บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
-
23 พฤษภาคม 2562  166,000  เทศบาลตำบลอิตื้อ
-
-
 70.บ้านหนองแวงฮี
-
24 พฤษภาคม 2562  237,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
-
-
 71.บ้านหนองแสง
-
29 พฤษภาคม 2562  9,000  เทศบาลเขาพระนอน
-
-
 72.บ้านหนองไผ่
-
4 มิถุนายน 2562  56,000  เสาเล้า
-
-
 73.บ้านหาดทรายมูล
-
21 พฤษภาคม 2562  146,000  พิมูล
-
-
 74.บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
-
20 พฤษภาคม 2562  76,000  เทศบาลตำบลนาตาล
-
-
 75.บ้านเว่อวิทยานุกูล
-
16 พฤษภาคม 2562  82,000  เทศบาลตำบลบัวบาน
-
-
 76.บ้านเสียววิทยาสรรพ์
-
15 พฤษภาคม 2562  324,000  อบต.หัวงัว
-
-
 77.บ้านแกวิทยาคม
-
12 กรกฏาคม 2562  314,000  เทศบาลอิตื้อ
-
-
 78.บ้านแสนสุข
-
30 พฤษภาคม 2562  152,000  กุดจิก
-
-
 79.บ้านโคกกลาง
-
10 พฤษภาคม 2562  196,000  ตำบลกุดจิก
-
-
 80.บ้านโคกศรี
-
4 มิถุนายน 2562  213,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
-
-
 81.บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  54,000  เสาเล้า
-
-
 82.บ้านโนนอำนวย
-
4 มิถุนายน 2562  278,000  เทศบาลตำบลนาตาล
-
-
 83.ประชารัฐศึกษา
-
10 มิถุนายน 2562  41,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ
-
-
 84.ปอแดงวิทยา
-
27 พฤษภาคม 2562  224,000  นาดี
-
-
 85.ป่าหวายศึกษา
-
10 มิถุนายน 2562  28,000  เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
-
-
 86.ผดุงราษฎร์วิทยา
-
25 เมษายน 2562  276,000  ยางตลาด
-
-
 87.พรมลีศรีสว่าง
-
16 พฤษภาคม 2562  170,000  เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
 88.พินิจราษฎร์บำรุง
-
2 พฤษภาคม 2562  2,120,400  ตำบลยางตลาด
-
-
 89.พิมูลวิทยา
-
21 พฤษภาคม 2562  40,000  พิมูล
-
-
 90.ภูฮังวิทยาคาร
-
12 มิถุนายน 2562  351,000  ดงมูล
-
-
 91.ยางคำวิทยา
-
3 กรกฏาคม 2562  144,000  อิตื้อ
-
-
 92.ยางอู้มวิทยาคาร
-
14 มิถุนายน 2562  279,000  ยางอู้ม
-
-
 93.ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
-
14 พฤษภาคม 2562  92,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว
-
-
 94.วังยางวิทยาคาร
-
16 พฤษภาคม 2562  106,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี
-
-
 95.วัดบ้านกุดสังข์
-
19 พฤศจิกายน 2561  109,240  หัวงัว
-
-
 96.วัดบ้านดอนกลาง
-
28 พฤษภาคม 2562  72,000  หัวนาคำ
-
-
 97.สระแก้ววิทยานุกูล
-
10 มิถุนายน 2562  12,000  คำก้าว
-
-
 98.สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
-
28 พฤษภาคม 2562  159,000  โนนสูง
-
-
 99.สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
-
10 มิถุนายน 2562  80,000  สำนักงานเทศบาลตำบลกุงเก่า
-
-
 100.สว่างกิจวิทยา
-
4 มิถุนายน 2562  125,000  อบต.เสาเล้า
-
-
 101.สะอาดนาดีศิลาวิทย์
-
16 พฤษภาคม 2562  113,600  หนองกุงศรี
-
-
 102.สายปัญญาสมาคม
-
7 มิถุนายน 2562  394,000  โคกเครือ
-
-
 103.สำราญ - ประภาศรี
-
12 มิถุนายน 2562  189,000  เทศบาลตำบลดงมูล
-
-
 104.หน่อคำประชานุเคราะห์
-
6 พฤศจิกายน 2561  150,710  เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
-
-
 105.หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
-
30 พฤษภาคม 2562  166,000  อบต. นาเชือก
-
-
 106.หนองกุงราษฎร์วิทยา
-
11 มิถุนายน 2562  424,000  ตำบลเขาพระนอน
-
-
 107.หนองกุงศรีวิทยาคม
-
10 มิถุนายน 2562  312,000  เทศบาลหนองกุงศรี
-
-
 108.หนองกุงไทยวิทยาคม
-
12 มิถุนายน 2562  210,000  โนนสะอาด
-
-
 109.หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
-
18 มิถุนายน 2562  70,000  อบต.โนนศิลาเลิง
-
-
 110.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
-
25 เมษายน 2562  219,000  หนองบัว
-
-
 111.หนองบัวชุม
-
17 พฤษภาคม 2562  41,000  หนองหิน
-
-
 112.หนองบัววิทยาเสริม
-
5 มิถุนายน 2562  116,000  อบต.บึงนาเรียง
-
-
 113.หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
-
30 พฤษภาคม 2562  64,000  คลองขาม
-
-
 114.หนองปะโอประชาอุทิศ
-
7 มิถุนายน 2562  338,000  กุดโดน
-
-
 115.หนองมันปลาวิทยา
-
29 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต,เสาเล้า
-
-
 116.หนองสวงวิทยาคม
-
5 มิถุนายน 2562  366,000  เทศบาลตำบลหนองสรวง
-
-
 117.หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
-
10 มิถุนายน 2562  98,000  หนองกุงศรี
-
-
 118.หนองอิเฒ่าวิทยา
-
27 พฤษภาคม 2562  93,000  หนองอิเฒ่า
-
-
 119.หนองเม็กวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  60,000  โคกสะอาด
-
-
 120.หนองแข้วิทยา
-
7 มิถุนายน 2562  345,000  เทศบาลตำบลหนองหิน
-
-
 121.หนองแฝกหนองหว้าวิทยา
-
31 พฤษภาคม 2562  202,000  เสาเล้า
-
-
 122.หนองแวงประชาสรรพ์
-
7 มิถุนายน 2562  107,000  กุดโดน
-
-
 123.หนองแวงม่วง
-
21 พฤษภาคม 2562  108,000  กุดโดน
-
-
 124.หนองแสงวิทยา
-
31 พฤษภาคม 2562  156,000  บึงนาเรียง
-
-
 125.หนองโนวิทยา
-
7 มิถุนายน 2562  198,000  โคกเครือ
-
-
 126.หนองโนวิทยาคม
-
30 พฤษภาคม 2562  152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
-
-
 127.หนองใหญ่วิทยา
-
23 พฤษภาคม 2562  34,000  ตำบลหนองใหญ่
-
-
 128.หนองไผ่รัฐบำรุง
-
26 กุมภาพันธ์ 2562  109,000  เทศบาลโนนสูง
-
-
 129.หนองไม้พลวงวิทยาคม
-
15 พฤษภาคม 2562  196,000  หัวงัว
-
-
 130.หลักด่านวิทยา
-
27 พฤษภาคม 2562  128,000  หนองอิเฒ่า
-
-
 131.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  176,000  อบต.หัวหิน
-
-
 132.ห้วยยางดงวิทยา
-
0 พฤษภาคม 2562  192,000  อบต.โคกเครือ
-
-
 133.ห้วยเตยวิทยา
-
21 มิถุนายน 2562  166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ
-
-
 134.ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
-
14 มิถุนายน 2562  114,000  ตำบลห้วยเม็ก
-
-
 135.หัวงัววิทยาคาร
-
23 พฤษภาคม 2562  118,000  ยางตลาด
-
-
 136.หัวนาคำจรูญศิลป์
-
16 พฤษภาคม 2562  132,000  หัวนาคำจรูญศิลป์
-
-
 137.หัวหินราษฎร์บำรุง
-
16 พฤษภาคม 2562  8,000  หัวหิน
-
-
 138.อุ่มเม่าวิทยา
-
10 กรกฏาคม 2562  109,180  เทศบาลตำบลอุ่มเม่า
-
-
 139.ฮ่องฮีวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  203,000  อบต.ยางตลาด
-
-
 140.เชียงสาศิลปสถาน
-
16 พฤษภาคม 2562  120,000  เทศบาลตำบลบัวบาน
-
-
 141.เดชอุดมพิทยาคม
-
21 พฤษภาคม 2562  10,000  พิมูล
-
-
 142.เนินลาดวิทยา
-
10 มิถุนายน 2562  94,000  ท่าลาดดงยาง
-
-
 143.เสริมเสาเล้าวิทยา
-
29 พฤษภาคม 2562  74,000  เสาเล้า
-
-
 144.เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
-
12 พฤษภาคม 2562  384,000  อบต.เหล่ากลาง
-
-
 145.โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
-
23 พฤษภาคม 2562  268,000  หัวหิน
-
-
 146.โคกก่องราษฎร์นุกูล
-
16 พฤษภาคม 2562  32,000  บัวบาน
-
-
 147.โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
-
2 พฤษภาคม 2562  87,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว
-
-
 148.โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
-
23 พฤษภาคม 2562  100,000  เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
 149.โคกคำวิทยา
-
28 พฤษภาคม 2562  314,000  ตำบลบัวบาน
-
-
 150.โคกประสิทธิ์วิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  228,000  โคกสะอาด
-
-
 151.โคกศรีวิทยายน
-
8 กรกฏาคม 2562  178,000  ตำบลโคกศรี
-
-
 152.โคกเครือวิทยา
-
7 มิถุนายน 2562  177,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ
-
-
 153.โคกเจริญวิทยา
-
10 มิถุนายน 2562  73,000  ตำบลคำก้าว
-
-
 154.โนนชัยประชาสรรค์
-
5 มิถุนายน 2562  104,000  โคกสะอาด
-
-
 155.โนนศิลาสว่างวิทย์
-
11 มิถุนายน 2562  136,000  โนนศิลาเลิง
-
-
 156.โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
-
16 พฤษภาคม 2562  256,000  อบต.โนนสะอาด
-
-
 157.โนนสูงวิทยา
-
14 มีนาคม 2562  176,000  โนนสูง
-
-
 158.โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
-
16 พฤษภาคม 2562  187,200  ฆ้องชัยพัฒนา
-
-
 159.โนนเตาไหหนองแก
-
15 พฤษภาคม 2562  80,000  อบต.ทรายทอง
-
-
 160.โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
-
16 พฤษภาคม 2562  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี
-
-
 161.โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
-
27 พฤษภาคม 2562  62,000  เทศบาลตำบลบัวบาน
-
-
 162.โพนสิมอนุเคราะห์
-
22 พฤษภาคม 2562  408,000  เทศบาลตำบลหัวนาคำ
-
-
 163.ไชยวารวิทยาคม
-
2 พฤษภาคม 2562  171,000  เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
 164.ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์
-
17 เมษายน 2562  168,000  nongbua
-
-
 165.ไทรทองวิทยาคาร
-
6 มิถุนายน 2562  111,000  ตำบลดงมูล
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net