โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นราธิวาส เขต 2
จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.นิคมพัฒนา 4
-
30 พฤษภาคม 2562  271,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
-
-
 2.นิคมพัฒนา 6
-
3 กรกฏาคม 2562  122,000  สุคิริน
-
-
 3.นิคมพัฒนา10
-
12 พฤษภาคม 2562  1,468,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
-
-
 4.นิคมพัฒนา2
-
17 พฤษภาคม 2562  195,008  อบต.เกียร์
-
-
 5.นิคมพัฒนา5
-
2 พฤศจิกายน 2561  652,000  เทศบาลตำบลสุคิิริน
-
-
 6.นิคมพัฒนา7
-
10 มิถุนายน 2562  274,000  สุคิริน
-
-
 7.นิคมพัฒนา9
-
8 มีนาคม 2562  156,000  อบต.สุคิริน
-
-
 8.นิคมสร้างตนเองแว้ง
-
23 พฤษภาคม 2562  1,249,000  อบต.แม่ดง
-
-
 9.นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
-
21 พฤษภาคม 2562  386,000  โละจูด
-
-
 10.บ้านกรือซอ
-
23 พฤษภาคม 2562  441,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง
-
-
 11.บ้านกลูบี
-
14 มิถุนายน 2562  338,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
-
-
 12.บ้านกวาลอซีรา
-
29 พฤษภาคม 2562  129,000  ปาเสมัส
-
-
 13.บ้านกาวะ
-
22 พฤษภาคม 2562  364,000  อบต.กาวะ
-
-
 14.บ้านกูบู
-
31 พฤษภาคม 2562  652,000  ไพรวัน
-
-
 15.บ้านกูวา(ปาดี)
-
6 มิถุนายน 2562  260,000  ริโก๋
-
-
 16.บ้านกูวา(แว้ง)
-
24 พฤษภาคม 2562  659,000  อบต.ตำบลแว้ง
-
-
 17.บ้านกูแบอีแก
-
26 มิถุนายน 2562  242,000  อบต.ปูโยะ
-
-
 18.บ้านคลองตัน
-
6 สิงหาคม 2562  740,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
-
-
 19.บ้านฆอเลาะทูวอ
-
16 พฤษภาคม 2562  342,000  อบต.แว้ง
-
-
 20.บ้านจะมาแกะ
-
28 มิถุนายน 2562  280,000  อบต.ฆอเลาะ
-
-
 21.บ้านจือแร
-
11 กรกฏาคม 2562  370,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
-
-
 22.บ้านจุฬาภรณ์ 12
-
10 มิถุนายน 2562  134,000  สุคิริน
-
-
 23.บ้านซรายอ
-
27 พฤษภาคม 2562  1,191,000  เทศบาลตำบลปาเสมัส
-
-
 24.บ้านดอเฮะ
-
22 มิถุนายน 2562  208,000  อบต.ริโก๋
-
-
 25.บ้านตลิ่งสูง
-
3 พฤษภาคม 2562  182,000  องค์การบริหารส่วนตำลสุไหงปาดี
-
-
 26.บ้านตอหลัง
-
7 มิถุนายน 2562  86,000  ไพรวัน
-
-
 27.บ้านตอออ
-
22 พฤษภาคม 2562  192,000  อบต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
-
-
 28.บ้านตอแล
-
24 พฤษภาคม 2562  98,000  อ.บ.ต.แม่ดง
-
-
 29.บ้านตะเหลี่ยง
-
31 พฤษภาคม 2562  392,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
-
-
 30.บ้านตะโละบูเก๊ะ
-
20 มิถุนายน 2562  209,000  อบต.ริโก๋
-
-
 31.บ้านตาบา
-
16 พฤษภาคม 2562  954,000  เทศบาลเมืองตากใบ
-
-
 32.บ้านตาเซะเหนือ
-
17 พฤษภาคม 2562  346,000  อบต.สุไหงปาดี
-
-
 33.บ้านตาเซะใต้
-
31 พฤษภาคม 2562  130,000  ปะลุรู
-
-
 34.บ้านตือมายู
-
21 พฤษภาคม 2562  252,000  เอราวัณ
-
-
 35.บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
-
30 พฤษภาคม 2562  334,000  สำนักงานเทศบาลตำบลปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
-
-
 36.บ้านตําเสาพัฒนา
-
25 มิถุนายน 2562  490,000  อบต.ฆอเลาะ
-
-
 37.บ้านน้ำทุเรียน
-
16 พฤษภาคม 2562  304,000  ร่มไทร
-
-
 38.บ้านน้ำใส
-
14 พฤษภาคม 2562  156,992  เกียร์
-
-
 39.บ้านนูโร๊ะ
-
21 พฤษภาคม 2562  314,000  อบต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
-
-
 40.บ้านบอเกาะ
-
16 พฤษภาคม 2562  240,000  ตำบลสากอ
-
-
 41.บ้านบางขุด
-
16 พฤษภาคม 2562  302,000  องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
-
-
 42.บ้านบางขุนทอง
-
10 มิถุนายน 2562  987,000  อบต.บางขุนทอง
-
-
 43.บ้านบาลูกายาอิง
-
16 พฤษภาคม 2562  428,000  อบต ร่มไทร
-
-
 44.บ้านบาโง
-
17 มิถุนายน 2562  485,160  อบต.กายูคละ
-
-
 45.บ้านบาโงกือเต
-
20 มิถุนายน 2562  166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
-
-
 46.บ้านบาโงมาแย
-
11 มิถุนายน 2562  318,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
-
-
 47.บ้านบาโงฮูมอ
-
16 พฤษภาคม 2562  286,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ
-
-
 48.บ้านบือราแง
-
21 พฤษภาคม 2562  200,000  อบต.โต๊ะเด็ง
-
-
 49.บ้านบูเกะตา
-
23 พฤษภาคม 2562  838,000  เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
-
-
 50.บ้านปลักปลา
-
17 มิถุนายน 2562  156,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต
-
-
 51.บ้านปอเนาะ
-
27 พฤษภาคม 2562  155,000  อบต.ปะลุรู
-
-
 52.บ้านปะดะดอ
-
5 สิงหาคม 2562  276,000  อบต.นานาค
-
-
 53.บ้านปะลุกา
-
17 มิถุนายน 2562  182,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษฺิต
-
-
 54.บ้านปะลุรู
-
20 พฤษภาคม 2562  266,000  อบต.ตำบลปะลุรู
-
-
 55.บ้านปาดังยอ
-
10 พฤษภาคม 2562  272,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
-
-
 56.บ้านปูยู
-
31 พฤษภาคม 2562  242,000  เกาะสะท้อน
-
-
 57.บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
-
26 มิถุนายน 2562  188,000  ศาลาใหม่
-
-
 58.บ้านปูโป๊ะ
-
12 มิถุนายน 2562  560,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
-
-
 59.บ้านภูเขาทอง
-
15 พฤษภาคม 2562  276,000  ภูเขาทอง
-
-
 60.บ้านมือบา
-
17 มิถุนายน 2562  166,000  เทศบาลตำบลปาเสมัส อ.สุไหงโกลกจ.นราธิวาส
-
-
 61.บ้านมูโนะ
-
30 พฤษภาคม 2562  954,000  อบต.มูโนะ
-
-
 62.บ้านยะหอ
-
24 พฤษภาคม 2562  434,000  อบต. แม่ดง
-
-
 63.บ้านร่วมใจ
-
16 พฤษภาคม 2562  366,000  ร่มไทร
-
-
 64.บ้านละหาน
-
30 พฤษภาคม 2562  130,000  ปะลุรู
-
-
 65.บ้านลาแล
-
30 พฤษภาคม 2562  735,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ
-
-
 66.บ้านลูโบ๊ะซามา
-
28 พฤษภาคม 2562  390,000  เทศบาลตำบลปาเสมัส
-
-
 67.บ้านลูโบ๊ะลือซง
-
30 พฤษภาคม 2562  142,000  อบต.มูโนะ
-
-
 68.บ้านศรีพงัน
-
31 พฤษภาคม 2562  524,000  เกาะสะท้อน
-
-
 69.บ้านศาลาอูมา
-
12 มิถุนายน 2562  270,000  อบต.กายูคละ
-
-
 70.บ้านศาลาใหม่
-
25 มิถุนายน 2562  1,746,000  อบต.ศาลาใหม่
-
-
 71.บ้านสะปอม
-
16 พฤษภาคม 2562  208,000  อบต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
-
-
 72.บ้านสะหริ่ง
-
15 มิถุนายน 2562  131,000  โฆษิต
-
-
 73.บ้านสากอ
-
11 มิถุนายน 2562  760,000  อบต.สากอ
-
-
 74.บ้านสามแยก
-
5 สิงหาคม 2562  214,080  กายูคละ
-
-
 75.บ้านสายะ
-
16 พฤษภาคม 2562  322,000  อบต.กาวะ
-
-
 76.บ้านสุไหงโก-ลก
-
31 พฤษภาคม 2562  3,444,000  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
-
-
 77.บ้านหัวคลอง
-
14 พฤษภาคม 2562  1,478,000  ตากใบ
-
-
 78.บ้านเกาะสะท้อน
-
31 พฤษภาคม 2562  1,036,000  อบต.เกาะสะท้อน
-
-
 79.บ้านเจ๊ะยอ
-
15 พฤษภาคม 2562  209,000  ตำบลบูเก๊ะตา
-
-
 80.บ้านเจ๊ะเหม
-
23 พฤษภาคม 2562  506,000  อบต.แว้ง
-
-
 81.บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
-
17 พฤษภาคม 2562  280,000  กาวะ
-
-
 82.บ้านแขยง
-
21 พฤษภาคม 2562  159,000  เอราวัณ
-
-
 83.บ้านแฆแบ๊ะ
-
16 พฤษภาคม 2562  352,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค
-
-
 84.บ้านแม่ดง
-
23 พฤษภาคม 2562  361,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
-
-
 85.บ้านแว้ง
-
16 พฤษภาคม 2562  2,410,000  เทศบาลตำบลแว้ง
-
-
 86.บ้านแอแว
-
21 พฤษภาคม 2562  413,000  เอราวัณ
-
-
 87.บ้านโคกงู
-
4 มิถุนายน 2562  128,000  บางขุนทอง
-
-
 88.บ้านโคกตา
-
23 พฤษภาคม 2562  1,724,000  เทศบาลปะลุรู
-
-
 89.บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
-
13 มิถุนายน 2562  382,000  อบต.โฆษิต
-
-
 90.บ้านโคกยามู
-
30 พฤษภาคม 2562  522,000  อบต.ไพรวัน
-
-
 91.บ้านโต๊ะเด็ง
-
24 พฤษภาคม 2562  448,000  โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
-
-
 92.บ้านโต๊ะเวาะ
-
29 พฤษภาคม 2562  524,000  ปูโยะ
-
-
 93.บ้านโผลง
-
16 พฤษภาคม 2562  1,132,000  อบต.โต๊ะเด็ง
-
-
 94.บ้านไพรวัน
-
4 มิถุนายน 2562  290,000  อบต.ไพรวัน
-
-
 95.บ้านไม้ฝาด
-
10 มิถุนายน 2562  388,800  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ
-
-
 96.บ้านไม้แก่น
-
29 พฤษภาคม 2562  692,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
-
-
 97.บ้านไอบาตู
-
16 พฤษภาคม 2562  480,000  อบต.โต๊ะเด็ง
-
-
 98.รักไทย
-
26 กรกฏาคม 2562  246,000  อบต.ภูเขาทอง
-
-
 99.ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
-
27 พฤษภาคม 2562  189,000  อบต.พร่อน
-
-
 100.ราชภักดี
-
22 พฤษภาคม 2562  108,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
-
-
 101.วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
-
16 พฤษภาคม 2562  1,721,000  เทศบาลเมืองตากใบ
-
-
 102.วัดทรายขาว
-
31 พฤษภาคม 2562  54,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
-
-
 103.วัดประชุมชลธารา
-
17 พฤษภาคม 2562  175,000  สุไหงปาดี
-
-
 104.วัดประดิษฐ์บุปผา
-
17 พฤษภาคม 2562  87,000  อบต.สุไหงปาดี
-
-
 105.วัดพระพุทธ
-
28 พฤษภาคม 2562  230,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
-
-
 106.วัดสิทธิสารประดิษฐ์
-
27 พฤษภาคม 2562  284,000  อบต.พร่อน
-
-
 107.วัดเกษตรธิการาม
-
31 พฤษภาคม 2562  262,000  นานาค
-
-
 108.วัดเกาะสวาด
-
31 พฤษภาคม 2562  153,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
-
-
 109.วัดโคกมะม่วง
-
25 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต.พร่อน
-
-
 110.วัดโคกมะเฟือง
-
26 มิถุนายน 2562  216,000  ศาลาใหม่
-
-
 111.วัดโบราณสถิตย์
-
17 พฤษภาคม 2562  150,000  สุไหงปาดี
-
-
 112.สุคิริน
-
29 ตุลาคม 2561  642,220  ตำบลสุคิริน
-
-
 113.อิสลามบํารุง
-
8 กุมภาพันธ์ 2562  234,000  เทศบาลตำบลปะลุรู
-
-
 114.เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
-
24 กรกฏาคม 2562  438,000  โละจูด
-
-
 115.เทพประทานไทยยืนยง
-
17 พฤษภาคม 2562  99,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด อำเภอแว้ง
-
-
 116.เพลินพิศ
-
23 พฤษภาคม 2562  273,000  อบต.เอราวัณ
-
-
 117.ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
-
21 พฤษภาคม 2562  254,000  กาวะ
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net