โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นนทบุรี เขต 2
จำนวนโรงเรียน 63 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 62 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.41
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คลองเกลือ
-
21 พฤษภาคม 2562  3,174,000  เทศบาลนครปากเกร็ด
-
-
 2.คล้ายสอนศึกษา
-
16 พฤษภาคม 2562  370,000  เมืองบางคูรัด
-
-
 3.ชลประทานสงเคราะห์
-
16 พฤษภาคม 2562  1,646,000  เทศบาลนครปากเกร็ด
-
-
 4.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
-
21 พฤษภาคม 2562  255,000  เทศบาลบางใหญ๋
-
-
 5.ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
-
16 พฤษภาคม 2562  1,012,000  บางแม่นาง
-
-
 6.ชุมชนวัดบางไผ่
-
15 พฤษภาคม 2562  1,242,000  เทศบาลเมืองบางบัวทอง
-
-
 7.ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
-
31 พฤษภาคม 2562  564,000  ราษฎร์นิยม
-
-
 8.ชุมชนวัดไทรน้อย
-
31 พฤษภาคม 2562  1,136,000  อบต.ไทรน้อย
-
-
 9.ชุมชนไมตรีอุทิศ
-
26 เมษายน 2562  2,368,000  เมืองบางบัวทอง
-
-
 10.ดีมากอุปถัมภ์
-
28 พฤษภาคม 2562  204,020  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
-
-
 11.บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
-
31 พฤษภาคม 2562  1,020,000  อบต.ไทรน้อย
-
-
 12.บ้านคลองพระพิมล
-
8 พฤษภาคม 2562  220,000  อบต.ขุนศรี
-
-
 13.บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
-
3 พฤษภาคม 2562  198,000  ขุนศรี
-
-
 14.บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
-
25 มกราคม 2562  1,145,180  บ้านใหม่
-
-
 15.บ้านราษฎร์นิยม
-
28 พฤษภาคม 2562  196,000  ราษฎร์นิยม
-
-
 16.บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)
-
16 พฤษภาคม 2562  380,000  หนองเพรางาย
-
-
 17.ประชารัฐบำรุง
-
16 สิงหาคม 2562  632,000  บางบัวทอง
-
-
 18.ประสานสามัคคีวิทยา
-
20 มิถุนายน 2562  782,000  ละหาร
-
-
 19.ประเสริฐอิสลาม
-
10 พฤษภาคม 2562  708,000  นครปากเกร็ด
-
-
 20.รุ่งเรืองวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  736,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
-
-
 21.วัดกลางเกร็ด
-
15 พฤษภาคม 2562  540,000  เทศบาลนครปากเกร็ด
-
-
 22.วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
-
16 พฤษภาคม 2562  1,038,000  อบต.คลองขวาง
-
-
 23.วัดคลองขุนศรี
-
30 เมษายน 2562  300,000  ขุนศรี
-
-
 24.วัดคลองตาคล้าย
-
31 พฤษภาคม 2562  380,640  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
-
-
 25.วัดคลองเจ้า
-
5 มิถุนายน 2562  194,000  ทวีวัฒนา
-
-
 26.วัดตาล
-
6 มิถุนายน 2562  760,000  บางตะไนย์
-
-
 27.วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
-
17 มิถุนายน 2562  108,000  บางตะไนย์
-
-
 28.วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
-
23 พฤษภาคม 2562  740,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย
-
-
 29.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
-
14 พฤษภาคม 2562  784,000  เทศบาลนครปากเกร็ด
-
-
 30.วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
-
22 พฤษภาคม 2562  248,710  บางรักใหญ่
-
-
 31.วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
-
21 พฤษภาคม 2562  158,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด
-
-
 32.วัดผาสุกมณีจักร
- -
 0  
- -
- -
-
 33.วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
-
10 พฤษภาคม 2562  195,000  บ้านบางม่วง
-
-
 34.วัดมะสงมิตรภาพที่ 55
-
24 พฤษภาคม 2562  540,000  ทวีวัฒนา
-
-
 35.วัดยอดพระพิมล
-
2 พฤษภาคม 2562  380,000  ขุนศรี
-
-
 36.วัดลากค้อน
-
29 พฤษภาคม 2562  172,000  ราษฎร์นิยม
-
-
 37.วัดลาดปลาดุก
-
23 มิถุนายน 2562  1,884,000  บางรักพัฒนา
-
-
 38.วัดลำโพ
-
27 มิถุนายน 2562  650,000  ลำโพ
-
-
 39.วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
-
19 มิถุนายน 2562  120,360  บางเลน
-
-
 40.วัดศรีเขตนันทาราม
-
25 มีนาคม 2562  338,000  คลองข่อย
-
-
 41.วัดศาลากุล
-
21 พฤษภาคม 2562  176,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด
-
-
 42.วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
-
2 พฤษภาคม 2562  606,000  คลองพระอุดม
-
-
 43.วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
-
8 พฤษภาคม 2562  234,600  บ้านบางม่วง
-
-
 44.วัดอินทร์
-
26 มิถุนายน 2562  107,800  เทศบาลตำบลบางม่วง
-
-
 45.วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
-
5 กรกฏาคม 2562  230,000  คลองพระอุดม
-
-
 46.วัดเชิงเลน
-
28 กรกฏาคม 2562  214,000  ท่าอิฐ
-
-
 47.วัดเพรางาย
-
16 พฤษภาคม 2562  318,000  หนองเพรางาย
-
-
 48.วัดเสนีวงศ์
-
17 พฤษภาคม 2562  280,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย
-
-
 49.วัดเอนกดิษฐาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  294,000  ตำบลบางใหญ่
-
-
 50.วัดโพธิ์บ้านอ้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  1,219,000  เทศบาลนครปากเกร็ด
-
-
 51.วัดโมลี(นันทวิมล)
-
16 พฤษภาคม 2562  218,880  บางรักใหญ่
-
-
 52.วัดไทรใหญ่
-
14 พฤษภาคม 2562  2,394,000  เทศบาลตำบลไทรน้อย
-
-
 53.สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
-
23 พฤษภาคม 2562  280,000  ทวีวัฒนา
-
-
 54.สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
-
23 พฤษภาคม 2562  412,000  คลองข่อย
-
-
 55.สุเหร่าปากคลองลำรี
-
10 มิถุนายน 2562  476,000  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
-
-
 56.สุเหร่าเขียว
-
3 มิถุนายน 2562  822,000  องค์การบริหารส่วนตำบล ละหาร
-
-
 57.อนุบาลบางใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  436,000  บางแม่นาง
-
-
 58.เจริญรัฐอุปถัมภ์
-
21 มิถุนายน 2562  514,800  ลำโพ
-
-
 59.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
-
13 พฤษภาคม 2562  3,112,000  เทศบาลตำบลเสาธงหิน
-
-
 60.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
-
24 เมษายน 2562  1,975,000  เสาธงหิน
-
-
 61.แสงประทีปรัฐบำรุง
-
21 มิถุนายน 2562  856,000  ละหาร
-
-
 62.แสงประเสริฐ
-
30 พฤษภาคม 2562  256,000  บางบัวทอง
-
-
 63.ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
-
14 พฤษภาคม 2562  704,000  นครปากเกร็ด
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net