โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.28
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.จันทราราษฎร์
-
16 พฤษภาคม 2562  134,000  เนินขี้เหล็ก
-
-
 2.ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
-
16 พฤษภาคม 2562  0  หนองกรด
- -
- -
-
 3.ชุมชนบ้านดอนโม่
-
20 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ. นครสวรรค์
-
-
-
 4.ชุมชนวัดเนินม่วง
-
31 พฤษภาคม 2562  110,000  บ้านไร่
-
-
 5.บ้านคลองน้ำโจน
-
16 พฤษภาคม 2562  141,000  อบต.แม่วงก์
-
-
 6.บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
-
16 พฤษภาคม 2562  186,000  อบต.แม่วงก์
-
-
 7.บ้านคลองม่วง
-
18 มีนาคม 2562  95,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
-
-
 8.บ้านคลองสมบูรณ์
-
17 พฤษภาคม 2562  779,280  แม่เปิน
-
-
 9.บ้านคลองสำราญ
-
1 ตุลาคม 2561  76,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
-
-
 10.บ้านคลองโพธิ์พัฒนา
-
15 พฤษภาคม 2562  0  อบต.แม่เปิน
- -
- -
-
 11.บ้านคลองไทร
-
17 พฤษภาคม 2562  681,000  อบต.แม่เล่ย์
-
-
 12.บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
-
16 พฤษภาคม 2562  21,200  แม่เล่ย์
-
-
 13.บ้านงิ้วแบ้
-
31 พฤษภาคม 2562  170,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด
-
-
 14.บ้านชุมม่วง
-
14 มิถุนายน 2562  558,000  ชุมตาบง
-
-
 15.บ้านดงคู้
-
31 พฤษภาคม 2562  74,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
-
-
 16.บ้านดงสีเสียด
-
11 พฤศจิกายน 2562  246,000  อบต.สระแก้ว
-
-
 17.บ้านดอนกระดูกเนื้อ
-
17 พฤษภาคม 2562  138,000  หนองนมวัว
-
-
 18.บ้านดอนจังหัน
-
16 พฤษภาคม 2562  368,000  อต.เนินขี้เหล็ก
-
-
 19.บ้านดอนพลอง
-
15 พฤษภาคม 2562  322,000  อบต.วังเมือง
-
-
 20.บ้านตลิ่งสูงสามัคคี
-
15 มิถุนายน 2562  292,000  ชุมตาบง
-
-
 21.บ้านตลุกข่อยน้ำ
-
1 พฤษภาคม 2562  228,000  อบต.เขาชนกัน
-
-
 22.บ้านตะกรุด
-
0 มีนาคม 2562  308,000  อบต.วังซ่าน
-
-
-
 23.บ้านตะเคียนงาม
-
1 ตุลาคม 2561  271,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
-
-
 24.บ้านตะแบกงาม
-
1 ตุลาคม 2561  442,000  วังซ่าน
-
-
 25.บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม
-
16 พฤษภาคม 2562  0  วังซ่าน
-
-
 26.บ้านท่าตะโก
-
0 มิถุนายน 2562  184,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
-
-
 27.บ้านท่ามะกรูด
-
28 พฤษภาคม 2562  312,980  แม่เปิน
-
-
 28.บ้านทุ่งตัน
-
9 พฤศจิกายน 2561  134,000  อบต.บ้านไร่
-
-
 29.บ้านทุ่งท่าเสา
-
16 พฤษภาคม 2562  170,000  ด่านช้าง
-
-
 30.บ้านทุ่งรวงทอง
-
25 มกราคม 2562  76,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
-
-
 31.บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  อบต.ลาดยาว
-
-
-
 32.บ้านบ่อกะปุง
-
7 พฤศจิกายน 2561  111,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
-
-
 33.บ้านบึงราษฎร์
-
27 พฤษภาคม 2562  312,000  บางตาหงาย
-
-
 34.บ้านบึงหล่ม
-
1 พฤศจิกายน 2562  338,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
-
-
 35.บ้านบุรีรัมย์
-
7 มิถุนายน 2562  372,000  อบต.ศาลเจ้าไกต่อ อ.ลาดยาว จ. นครสวรรค์
-
-
 36.บ้านปางขนุน
-
16 พฤษภาคม 2562  367,000  อบต.แม่เลย์
-
-
 37.บ้านปางงู
-
16 พฤษภาคม 2562  242,000  อบต.ปางสวรรค์
-
-
 38.บ้านปางสวรรค์
-
15 พฤษภาคม 2562  452,000  ปางสวรรค์
-
-
 39.บ้านปางสุด
- -
 0  
- -
- -
-
 40.บ้านพนาสวรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  436,580  แม่เปิน
-
-
 41.บ้านมาบแก
-
6 มิถุนายน 2562  144,800  มาบแก
-
-
 42.บ้านยอดห้วยแก้ว
-
17 พฤษภาคม 2562  171,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
-
-
-
 43.บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร
-
17 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.แม่เล่ย์
-
-
 44.บ้านยุบใหญ่
-
23 พฤษภาคม 2562  134,000  แม่เล่ย์
-
-
 45.บ้านลานตะแบก
-
8 พฤศจิกายน 2561  132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วงก์
-
-
 46.บ้านวังชุมพร
-
16 มิถุนายน 2562  728,000  อบต.เขาชนกัน ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
-
-
 47.บ้านวังซ่าน
-
1 ตุลาคม 2562  310,000  อบต.วังซ่าน
-
-
 48.บ้านวังน้ำขาว
-
7 มิถุนายน 2563  416,000  เขาชนกัน
-
-
 49.บ้านวังยิ้มแย้ม
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  หนองยาว
-
-
 50.บ้านวังสำราญ
-
15 พฤษภาคม 2562  190,000  วังม้า
-
-
 51.บ้านวังหิน
-
17 พฤษภาคม 2562  0  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม
-
-
 52.บ้านศรีทอง
-
1 พฤศจิกายน 2562  215,000  ห้วยน้ำหอม
-
-
 53.บ้านศรีไกรลาศ
-
16 พฤษภาคม 2562  236,000  อบต.ห้วยน้ำหอม
-
-
 54.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
-
15 พฤษภาคม 2562  930,000  เทศบาลศาลเจ้าไก่ต่อ
-
-
 55.บ้านสะเดาซ้าย
-
16 พฤษภาคม 2562  81,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนำ้หอม
-
-
 56.บ้านหนองคล้า
-
11 มิถุนายน 2562  72,000  อบต.ด่านช้าง
-
-
 57.บ้านหนองจิก
-
16 พฤษภาคม 2562  166,000  ชุมตาบง
-
-
 58.บ้านหนองจิกรี
-
17 พฤษภาคม 2562  217,000  สร้อยละคร
-
-
 59.บ้านหนองชำนาญ
-
10 มิถุนายน 2562  194,000  ศาลเจ้าไก่ต่อ
-
-
 60.บ้านหนองนมวัว
-
14 พฤษภาคม 2562  75,000  หนองนมวัว
-
-
 61.บ้านหนองน้ำเขียว
-
10 มิถุนายน 2562  256,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
-
-
 62.บ้านหนองน้ำแดง
-
5 มิถุนายน 2562  118,000  อบต.บ้านไร่
-
-
 63.บ้านหนองบอนใต้
-
5 มิถุนายน 2562  92,000  บ้านไร่
-
-
 64.บ้านหนองละมาน
- -
 0  
- -
- -
-
 65.บ้านหนองเจ็ดหาบ
-
31 พฤษภาคม 2562  30,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด
-
-
 66.บ้านหนองเสือ
- -
 0  
- -
- -
-
 67.บ้านหนองแฟบ
-
16 พฤษภาคม 2561  150,000  บ้านไร่
-
-
 68.บ้านหนองไม้
-
17 พฤษภาคม 2562  198,000  แม่เล่ย์
-
-
 69.บ้านหินดาด
-
13 พฤศจิกายน 2562  313,000  แม่เล่ย์
-
-
 70.บ้านเขาจั๊กจั่น
-
17 มิถุนายน 2562  282,000  ชุมตาบง
-
-
 71.บ้านเขาแม่กระทู้
-
21 พฤษภาคม 2562  480,000  แม่วงก์
-
-
 72.บ้านเทพมงคลทอง
-
22 พฤษภาคม 2562  118,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
-
-
 73.บ้านเนินใหม่
-
28 พฤษภาคม 2562  210,000  อบต.เขาชนกัน
-
-
 74.บ้านเปราะ
-
1 ตุลาคม 2562  0  อบต.วังซ่าน
-
-
-
 75.บ้านโคกกว้าง
-
20 พฤษภาคม 2562  34,000  หนองตางู
-
-
 76.บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
-
19 พฤศจิกายน 2561  180,000  ศาลเจ้าไก่ต่อ
-
-
 77.บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
-
21 พฤษภาคม 2562  122,760  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
-
-
 78.บ้านใหม่ศรีนคร
-
22 พฤษภาคม 2562  263,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
-
-
-
 79.บ้านไทรทองสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  139,800  บ้านไร่
-
-
 80.บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
-
16 พฤษภาคม 2562  15,000  อบต.แม่วงก์
-
-
 81.ราษฎร์ร่วมสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  416,000  บึงปลาทู
-
-
 82.วัดคลองจินดา
-
17 พฤษภาคม 2562  104,000  หนองตางู
-
-
 83.วัดคลองธรรม
-
22 พฤษภาคม 2562  252,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
-
-
 84.วัดคลองสองหน่อ
-
30 พฤษภาคม 2562  336,000  ตาสัง
-
-
-
 85.วัดคลองสาลี
-
14 มิถุนายน 2562  125,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว
-
-
 86.วัดจันทร์ทอง
-
14 มิถุนายน 2562  144,000  อบต.ตาสัง
-
-
 87.วัดจิกลาด
-
16 มิถุนายน 2562  200,000  หนองตางู
-
-
 88.วัดดงหนองหลวง
-
19 พฤศจิกายน 2562  34,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
-
-
 89.วัดด่านช้าง
-
11 มิถุนายน 2562  83,000  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
-
-
 90.วัดตาสังใต้
-
16 พฤษภาคม 2562  61  ตาสัง
-
-
 91.วัดท่างิ้ว
-
11 มิถุนายน 2562  145,000  ท่างิ้ว
-
-
 92.วัดท่าแรต
-
13 มิถุนายน 2562  136,000  อ่างทอง
-
-
 93.วัดธรรมจริยาวาส
-
22 พฤษภาคม 2562  187,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
-
-
 94.วัดธรรมรักขิตาราม
-
31 พฤษภาคม 2562  106,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด
-
-
 95.วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
-
21 พฤศจิกายน 2561  172,000  อบต.บางแก้ว
-
-
 96.วัดบ้านคลอง
-
11 มิถุนายน 2562  228,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
-
-
 97.วัดบ้านพลัง
-
16 พฤษภาคม 2562  332,780  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
-
-
 98.วัดบ้านวัง
-
30 พฤษภาคม 2562  40,200  อบต.ตาสัง
-
-
 99.วัดบ้านแดน
-
16 กรกฏาคม 2561  136,000  เทศบาลตำบลบ้านแดน
-
-
 100.วัดบ้านไผ่
-
30 พฤษภาคม 2562  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง
-
-
 101.วัดบ้านไร่
-
16 พฤษภาคม 2562  455,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
-
-
 102.วัดประสาทวิถี
-
16 พฤษภาคม 2562  104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
-
-
 103.วัดมงคลสถิตย์
-
21 พฤษภาคม 2562  354,000  บางตาหงาย
-
-
 104.วัดมาบมะขาม
-
23 พฤษภาคม 2562  344,000  เจริญผล
-
-
 105.วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
-
16 พฤษภาคม 2562  257,000  อบต.ด่านช้าง
-
-
 106.วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
-
22 พฤษภาคม 2562  356,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า
-
-
 107.วัดวิมลประชาราษฎร์
-
11 มิถุนายน 2562  78,000  อ่างทอง
-
-
 108.วัดวิวิตตาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  0  บางตาหงาย
-
-
 109.วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
-
22 พฤศจิกายน 2561  41,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
-
-
-
 110.วัดศรีกัลยานุสรณ์
-
16 พฤษภาคม 2562  95,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
-
-
 111.วัดสระแก้ว
-
31 พฤษภาคม 2562  129,000  สระแก้ว
-
-
 112.วัดสวนขวัญ
-
31 พฤษภาคม 2562  202,000  อบต.สระแก้ว
-
-
 113.วัดสวนหลวง
-
7 พฤศจิกายน 2561  276,000  บ้านไร่
-
-
 114.วัดสังขสุทธาวาส
-
31 พฤษภาคม 2562  30,000  ตาขีด
-
-
 115.วัดสังฆวิถี
-
7 สิงหาคม 2562  255,000  อบต.เนินขี้เหล็ก
-
-
 116.วัดหนองกรด
-
21 พฤษภาคม 2562  425,000  อบต.หนองกรด
-
-
 117.วัดหนองกระทุ่ม
-
20 มิถุนายน 2562  98,000  อบต.ลาดยาว
-
-
 118.วัดหนองตางู
-
7 พฤศจิกายน 2561  638,000  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตางู
-
-
 119.วัดหนองปลาไหล
-
19 พฤศจิกายน 2561  0  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
- -
- -
-
 120.วัดหนองมะขาม
-
22 พฤษภาคม 2562  146,000  บึงปลาทู
-
-
 121.วัดหนองยาว
-
22 พฤศจิกายน 2561  499,000  หนองยาว
-
-
 122.วัดหนองไร่
-
17 พฤษภาคม 2562  191,000  อบต.เนินขี้เหล็ก
-
-
 123.วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
-
25 พฤษภาคม 2562  332,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง
-
-
 124.วัดอ่างทอง
-
13 มิถุนายน 2562  90,000  อ่างทอง
-
-
-
 125.วัดเกาะเปา
-
16 พฤษภาคม 2561  186,000  วังม้า
-
-
 126.วัดเขาสมุก
-
16 พฤษภาคม 2562  104,000  หนองนมวัว
-
-
 127.วัดเขาห้วยลุง
-
6 สิงหาคม 2562  444,000  บ้านแดน
-
-
 128.วัดเจริญผล
-
16 พฤษภาคม 2552  128,000  เทศบาลบรรพตพิสัย
-
-
 129.วัดเทพสถาพร
-
5 กรกฏาคม 2562  144,000  เทศบาลตำบลบ้านแดน
-
-
 130.วัดแหลมทองธรรมจักร
-
22 พฤษภาคม 2562  84,000  ลาดยาว
-
-
 131.วัดโพธิ์ขวัญ
-
14 พฤศจิกายน 2561  38,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด
-
-
 132.วัดใหม่สามัคคี
-
15 มิถุนายน 2562  98,000  องค์การบริการส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
-
-
 133.สวนป่าแม่กะสี
-
16 พฤษภาคม 2562  633,668  อบต.แม่เปิน
-
-
 134.สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
-
16 พฤษภาคม 2562  242,000  อบต.แม่เล่ย์
-
-
 135.หัดไทยวิทยาอุทิศ
-
24 พฤษภาคม 2562  160,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง
-
-
 136.อนุบาลชุมตาบง
- -
 0  อบต.ชุมตาบง
- -
- -
-
 137.อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
-
16 พฤษภาคม 2562  0  เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
- -
- -
-
 138.อนุบาลลาดยาว
-
13 พฤษภาคม 2562  2,664,000  เทศบาลตำบลลาดยาว
-
-
 139.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
-
16 พฤษภาคม 2562  298,800  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
-
-
 140.อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
-
16 พฤษภาคม 2562  1,118,000  แม่เปิน
-
-
 141.เขาหินกราวประชาสรรค์
-
15 พฤษภาคม 2562  300,000  ปางสวรรค์
-
-
 142.โรงเรียนบ้านปางชัย
-
15 พฤษภาคม 2562  228,201  อบต.ปางสวรรค์
-
-
 143.ไตรประชาสามัคคี
-
22 พฤษภาคม 2562  0  วังม้า
-
-
 144.ไตรราษฎร์อุปถัมภ์
-
11 มิถุนายน 2562  240,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก
-
-
 145.ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
-
25 พฤษภาคม 2562  170,000  อบต.ตาขีด
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net