โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 7
จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กุลโน
-
28 มิถุนายน 2562  1,762,000  เทศบาลตำบลพิมาย
-
-
 2.คมเพชรวิทยาคาร
-
10 มิถุนายน 2562  140,000  อบต.หันห้วยทราย
-
-
 3.คูเตยราษฎร์สามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  สำพะเนียง
-
-
 4.จตุคามพิทยาคม
-
13 พฤษภาคม 2562  176,000  อบต.กระเบื้องนอก
-
-
 5.จารย์ตำรา
-
24 พฤษภาคม 2562  125,000  อบต.ท่าหลวง
-
-
 6.ช่องแมวพิทยา
-
31 พฤษภาคม 2562  245,000  ดอนมัน
-
-
 7.ชุมชนบ้านวังหิน
-
15 พฤษภาคม 2562  398,000  อบต.ในเมือง
-
-
 8.ชุมชนบ้านหนองจิก
-
17 พฤษภาคม 2562  241,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์
-
-
 9.ชุมชนประทาย
-
7 มิถุนายน 2562  1,690,000  เทศบาลตำบลประทาย
-
-
 10.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
-
16 พฤษภาคม 2562  208,000  เทศบาลตำบลหนองบัววง
-
-
 11.ชุมชนโนนแดง
-
8 พฤษภาคม 2562  894,000  เทศบาลตำบลโนนแดง
-
-
 12.ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
-
15 พฤษภาคม 2562  100,000  อบต.หนองพลวง
-
-
 13.ดอนมัน
-
14 มิถุนายน 2562  250,000  อบต.โคกกลาง
-
-
 14.ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)
-
21 พฤษภาคม 2562  195,040  อบต.ตลาดไทร
-
-
 15.ดอนใหญ่พัฒนา
-
31 พฤษภาคม 2562  60,000  อบต.ดอนมัน
-
-
 16.ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  270,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
-
-
 17.ท่าลาด
-
16 พฤษภาคม 2562  638,000  ท่าลาด
-
-
 18.ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
-
17 พฤษภาคม 2562  208,000  อบต ในเมือง
-
-
 19.ท่าเรือวิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  223,000  อบต.กระเบื้องนอก
-
-
 20.นิคมสร้างตนเองพิมาย 2
-
16 พฤษภาคม 2562  242,000  อบต.นิคมสร้างตนเอง
-
-
 21.นิคมสร้างตนเองพิมาย 3
-
16 พฤษภาคม 2562  139,000  อบต.นิคมสร้างตนเอง
-
-
 22.นิคมสร้างตนเองพิมาย 4
-
16 พฤษภาคม 2562  526,000  หนองระเวียง
-
-
 23.นิคมสร้างตนเองพิมาย 5
-
16 พฤษภาคม 2562  161,000  เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
-
-
 24.นิคมสร้างตนเองพิมาย 6
-
16 พฤษภาคม 2562  225,000  นิคมสร้างตนเอง
-
-
 25.บ้านกระทุ่มราย
-
14 พฤษภาคม 2562  172,000  อบต,กระทุ่มราย
-
-
 26.บ้านกระเบื้อง
-
29 พฤษภาคม 2562  94,000  อบต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
-
-
 27.บ้านกระเบื้องวิทยาคาร
-
21 พฤษภาคม 2562  314,000  กระเบื้องนอก
-
-
 28.บ้านกระเบื้องใหญ่
-
27 พฤษภาคม 2562  449,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่
-
-
 29.บ้านกล้วย
-
17 พฤษภาคม 2562  332,000  อบต.ดงใหญ่
-
-
 30.บ้านขามขุนร่ม
-
22 พฤษภาคม 2562  173,000  ประสุข
-
-
 31.บ้านขามใต้
-
15 พฤษภาคม 2562  62,000  อบต.ดงใหญ่
-
-
 32.บ้านขุยวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  309,000  เทศบาลตำบลขุย
-
-
 33.บ้านครบุรีศึกษา
-
29 พฤษภาคม 2562  380,000  ละหานปลาค้าว
-
-
 34.บ้านคล้า
-
10 มิถุนายน 2562  108,000  อบต.สัมฤทธิ์
-
-
 35.บ้านคึมหญ้านาง
-
16 พฤษภาคม 2562  88,000  อบตวังไม้แดง
-
-
 36.บ้านจาบ
-
23 มิถุนายน 2562  70,000  โนนแดง
-
-
 37.บ้านฉกาจช่องโค
-
16 พฤษภาคม 2562  217,000  เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
-
-
 38.บ้านช่องแมว
-
17 พฤษภาคม 2562  274,000  เทศบาลตำบลช่องแมว
-
-
 39.บ้านชีวาน
-
16 พฤษภาคม 2562  172,000  ชีวาน
-
-
 40.บ้านซาด
-
17 พฤษภาคม 2562  110,000  อบต.ชีวาน
-
-
 41.บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
-
12 มิถุนายน 2562  152,000  อบต.สัมฤทธิ์
-
-
 42.บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)
-
1 กรกฏาคม 2562  374,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
-
-
 43.บ้านดงประชานุกูล
-
17 พฤษภาคม 2562  584,000  ดงใหญ่
-
-
 44.บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  280,000  ตำบลช่องแมว
-
-
 45.บ้านดอนตัดเรือ
-
11 มิถุนายน 2562  112,000  โนนแดง
-
-
 46.บ้านดอนยาว
-
29 พฤษภาคม 2562  240,000  ดอนยาวใหญ่
-
-
 47.บ้านดอนลำดวน
-
22 พฤษภาคม 2562  258,000  ประสุข
-
-
 48.บ้านดอนวัว
-
31 พฤษภาคม 2562  82,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
-
-
 49.บ้านดอนสามัคคี
-
31 พฤษภาคม 2562  104,000  เมืองโดน
-
-
 50.บ้านดอนหวาย
-
15 พฤษภาคม 2562  150,000  หนองระเวียง
-
-
 51.บ้านดอนเขว้า
-
16 พฤษภาคม 2562  332,000  อบต.ชีวาน
-
-
 52.บ้านดอนแซะ
-
16 พฤษภาคม 2562  320,000  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
-
-
 53.บ้านตลาดประดู่
-
30 พฤษภาคม 2562  72,000  อบต.กระชอน
-
-
 54.บ้านตลาดไทร
-
21 พฤษภาคม 2562  211,760  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
-
-
 55.บ้านตะคร้อ
-
14 พฤษภาคม 2562  192,000  อบต.โบสถ์
-
-
 56.บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
-
14 พฤษภาคม 2562  610,000  อบต.โบสถ์ อ.พิมาย
-
-
 57.บ้านถนน
-
21 พฤษภาคม 2562  54,000  อบต. ท่าหลวง
-
-
 58.บ้านทับควาย
-
15 พฤษภาคม 2562  82,000  ชีวาน
-
-
 59.บ้านท่าหลวง
-
24 พฤษภาคม 2562  279,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
-
-
 60.บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
-
4 มิถุนายน 2562  101,000  กระเบื้องนอก
-
-
 61.บ้านท่าแดง
-
13 มิถุนายน 2562  98,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
-
-
 62.บ้านทุ่งมนวิทยาคาร
-
29 พฤษภาคม 2562  174,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
-
-
 63.บ้านนางโทพัฒนา
-
22 พฤษภาคม 2562  296,000  เมืองยาง
-
-
 64.บ้านนาดี
-
16 พฤษภาคม 2562  88,000  ดอนยาวใหญ่
-
-
 65.บ้านประทาย
-
21 พฤษภาคม 2562  194,580  อบต.ตลาดไทร
-
-
 66.บ้านประสุข
-
22 พฤษภาคม 2562  463,000  ประสุข
-
-
 67.บ้านป่าตะแบง
-
29 พฤษภาคม 2562  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
-
-
 68.บ้านฝาง
-
27 พฤษภาคม 2562  66,000  อบต.สำพะเนียง
-
-
 69.บ้านฝาผนัง
-
7 มิถุนายน 2562  60,000  ทุ่งสว่าง
-
-
 70.บ้านพะงาดวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  376,000  อบต.ท่าลาด
-
-
 71.บ้านพุทรา
-
16 พฤษภาคม 2562  677,000  เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา
-
-
 72.บ้านม่วงขามประชารักษ์
-
16 พฤษภาคม 2562  90,000  ตำบลในเมือง
-
-
 73.บ้านมะกอก
-
15 พฤษภาคม 2562  238,000  ดงใหญ่
-
-
 74.บ้านมาบป่าแดง
-
18 พฤษภาคม 2562  152,000  ตำบลช่องแมว
-
-
 75.บ้านยางวิทยา
-
15 กรกฏาคม 2562  422,000  อบต.โนนยอ
-
-
 76.บ้านละหานสามัคคี
-
28 พฤษภาคม 2562  29,600  อบต.ละหานปลาค้าว
-
-
 77.บ้านละเลิงหิน
-
12 มิถุนายน 2562  108,000  โคกกลาง
-
-
 78.บ้านละโว้
-
22 พฤษภาคม 2562  370,000  อบต.ประสุข
-
-
 79.บ้านลำทะเมนชัย
-
22 พฤษภาคม 2562  272,000  เทศบาลตำบลหนองบัววง
-
-
 80.บ้านลุงตามัน
-
15 พฤษภาคม 2562  544,000  โบสถ์
-
-
 81.บ้านลุงประดู่
-
19 พฤษภาคม 2562  81,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
-
-
 82.บ้านวังม่วง
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  ทุ่งสว่าง
-
-
 83.บ้านศาลา
-
15 พฤษภาคม 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
-
-
 84.บ้านสว่างนาดี
-
27 พฤษภาคม 2562  81,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม
-
-
 85.บ้านสะแกงาม
-
16 พฤษภาคม 2562  226,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
-
-
 86.บ้านสัมฤทธิ์
-
2 สิงหาคม 2562  296,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
-
-
 87.บ้านสาหร่ายวิทยา
-
28 พฤษภาคม 2562  290,000  อบต.โนนตูม
-
-
 88.บ้านสำพะเนียง
-
11 มิถุนายน 2562  222,000  สำพะเนียง
-
-
 89.บ้านสี่เหลี่ยม
-
14 พฤษภาคม 2562  278,000  เทศบาลตำบลช่องแมว
-
-
 90.บ้านหญ้าคา
-
4 มิถุนายน 2562  306,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ
-
-
 91.บ้านหนองขาม
-
14 พฤษภาคม 2562  644,000  อบต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
-
-
 92.บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์
-
2 กรกฏาคม 2562  68,000  อบต.โนนรัง
-
-
 93.บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี
-
15 พฤษภาคม 2562  206,000  เทศบาลตำบลช่องแมว
-
-
 94.บ้านหนองจานใต้
-
13 พฤษภาคม 2562  372,000  เทศบาลตำบลช่องแมว
-
-
 95.บ้านหนองดู่
-
10 พฤษภาคม 2562  125,000  เทศบาลตำบลบ้านยาง
-
-
 96.บ้านหนองตะคลอง
-
16 พฤษภาคม 2562  161,000  อบต.ท่าลาด
-
-
 97.บ้านหนองตาด
-
24 พฤษภาคม 2562  218,000  อบต.ตลาดไทร
-
-
 98.บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา
-
2 กรกฏาคม 2562  204,000  อบต.โนนรัง
-
-
 99.บ้านหนองนกคู่
-
21 พฤษภาคม 2562  224,000  อบต.ท่าลาด
-
-
 100.บ้านหนองบง
-
12 มิถุนายน 2562  98,000  อบต.โนนแดง
-
-
 101.บ้านหนองบัว
-
27 พฤษภาคม 2562  343,000  อบต.ตลาดไทร
-
-
 102.บ้านหนองบัวคำ
-
18 พฤษภาคม 2562  131,000  หนองระเวียง
-
-
 103.บ้านหนองบัวนาค
-
16 พฤษภาคม 2562  212,000  อบต.โนนเพ็ด
-
-
 104.บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
-
23 พฤษภาคม 2562  406,000  โบสถ์ ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
-
-
 105.บ้านหนองพลวง
-
25 พฤษภาคม 2562  198,000  อบต.หนองพลวง
-
-
 106.บ้านหนองพลวงน้อย
-
15 พฤษภาคม 2562  66,000  วังไม้แดง
-
-
 107.บ้านหนองม่วง
-
16 พฤษภาคม 2562  84,000  โนนตาเถร
-
-
 108.บ้านหนองม่วงวิทยาคาร
-
24 พฤษภาคม 2562  500,000  เทศบาลตำบลบ้านยาง
-
-
 109.บ้านหนองมะเขือ
-
16 พฤษภาคม 2562  430,000  เทศบาลตำบลช่องแมว
-
-
 110.บ้านหนองยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  148,000  เทศบาลตำบลบ้านยาง
-
-
 111.บ้านหนองหญ้าขาว
-
9 มิถุนายน 2562  156,000  สำพะเนียง
-
-
 112.บ้านหนองหลักสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  254,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
-
-
 113.บ้านหนองหว้าตาดำ
-
7 มิถุนายน 2562  344,000  สาหร่าย
-
-
 114.บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี
-
30 พฤษภาคม 2562  594,000  ตลาดไทร
-
-
 115.บ้านหนองห่าง
-
16 พฤษภาคม 2562  77,000  โนนเพ็ด
-
-
 116.บ้านหนองแวง(ประทาย)
-
16 พฤษภาคม 2562  200,000  กระทุ่มราย
-
-
 117.บ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย)
-
30 พฤษภาคม 2562  84,000  ตำบลไพล
-
-
 118.บ้านหนองแวงสามัคคี
-
28 พฤษภาคม 2562  195,000  อบต.ตลาดไทร
-
-
 119.บ้านหนองแสง
-
12 มิถุนายน 2562  104,000  อบต.โคกกลาง
-
-
 120.บ้านหนองโดนรกฟ้า
-
29 พฤษภาคม 2562  81,200  อบต.โนนตูม
-
-
 121.บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
-
16 พฤษภาคม 2562  94,000  องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
-
-
 122.บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)
-
17 พฤษภาคม 2562  240,000  เทศบาลตำบลหนองบัววง
-
-
 123.บ้านหนองโสน
-
10 พฤษภาคม 2562  54,000  หนองระเวียง
-
-
 124.บ้านหนองไผ่พิทยาคม
-
14 สิงหาคม 2562  110,000  เทศบาลตำบลขุย
-
-
 125.บ้านหวายโนนโพธิ์
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  ธารละหลอด
-
-
 126.บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง)
-
10 มิถุนายน 2562  212,000  อบต.หันห้วยทราย
-
-
 127.บ้านหันเตย
-
16 พฤษภาคม 2562  174,000  องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
-
-
 128.บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
-
10 มิถุนายน 2562  127,000  เทศบาลตำบลบ้านยาง
-
-
 129.บ้านอ้อประชาสามัคคี
-
30 พฤษภาคม 2562  275,000  เทศบาลตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
-
-
 130.บ้านเขว้าวิทยา
-
31 พฤษภาคม 2562  178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย
-
-
 131.บ้านเตยกระโตน
-
7 มิถุนายน 2562  220,000  เทศบาลตำบลประทาย
-
-
 132.บ้านเตยประชาบำรุง
-
23 พฤษภาคม 2562  318,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่
-
-
 133.บ้านเมืองไผ่
-
16 พฤษภาคม 2562  142,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
-
-
 134.บ้านโกรกสำโรง
-
30 พฤษภาคม 2562  195,000  อบต.ดอนยาวใหญ่
-
-
 135.บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
-
14 พฤษภาคม 2562  153,000  อบต.ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
-
-
 136.บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
-
16 พฤษภาคม 2562  49,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
-
-
 137.บ้านโคกหินช้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  114,000  สาหร่าย
-
-
 138.บ้านโคกเพชร
-
1 กรกฏาคม 2562  194,000  โนนรัง
-
-
 139.บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  231,000  นิคมสร้างตนเองพิมาย
-
-
 140.บ้านโนนตะแบก
-
30 พฤษภาคม 2562  116,000  อบต.กระชอน
-
-
 141.บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  84,000  เมืองยาง
-
-
 142.บ้านโนนตาเถร
-
31 พฤษภาคม 2562  94,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
-
-
 143.บ้านโนนตำหนัก
-
22 พฤษภาคม 2562  140,000  เมืองยาง
-
-
 144.บ้านโนนปีบ
-
11 มิถุนายน 2562  56,000  อบต.โนนอุดม
-
-
 145.บ้านโนนพุทรา
-
29 พฤษภาคม 2562  218,000  อบต.กระชอน
-
-
 146.บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
-
27 พฤษภาคม 2562  216,000  วังไม้แดง
-
-
 147.บ้านโนนม่วง
-
23 พฤษภาคม 2562  111,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
-
-
 148.บ้านโนนยอ
-
5 กรกฏาคม 2562  930,000  อบต.โนนยอ
-
-
 149.บ้านโนนรัง
-
20 มิถุนายน 2562  420,000  โนนรัง
-
-
 150.บ้านโนนสูง
-
13 พฤษภาคม 2562  127,000  นางรำ
-
-
 151.บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
-
12 มิถุนายน 2562  314,000  โนนอุดม
-
-
 152.บ้านโนนเพชรพิทยาคม
-
28 พฤษภาคม 2562  176,000  ละหานปลาค้าว
-
-
 153.บ้านโนนโชงโลง
-
15 พฤษภาคม 2562  374,000  ดงใหญ่
-
-
 154.บ้านโนนไม้งาม
-
21 พฤษภาคม 2562  146,000  เทศบาลตำบลเมืองยาง
-
-
 155.บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  216,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
-
-
 156.บ้านโสกดู่
-
16 พฤษภาคม 2562  80,000  ตำบลบ้านยาง
-
-
 157.บ้านใหม่ฉมวก
-
16 พฤษภาคม 2562  199,000  นิคมสร้างตนเอง
-
-
 158.บ้านใหม่ปฎิรูป
-
1 กรกฏาคม 2562  304,000  อบต.โนนรัง
-
-
 159.บ้านใหม่พัฒนา
-
3 กรกฏาคม 2562  164,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
-
-
 160.บ้านไพล
-
29 พฤษภาคม 2562  239,000  ตำบลไพล
-
-
 161.ประโดกสามัคคี
-
15 พฤษภาคม 2562  138,000  หนองหลัก
-
-
 162.ปราสาทหินนางรำ
-
13 พฤษภาคม 2562  78,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ
-
-
 163.พิกุลทอง
-
5 มิถุนายน 2562  798,000  ชุมพวง
-
-
 164.พิมายสามัคคี 1
-
16 พฤษภาคม 2562  940,000  เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
-
-
 165.มะค่าสามัคคี
-
28 พฤษภาคม 2562  338,000  อบต.ธารละหลอด
-
-
 166.รวมมิตรพัฒนา
-
20 พฤษภาคม 2562  166,000  โนนเพ็ด
-
-
 167.ราษฎร์สโมสร
-
31 พฤษภาคม 2562  526,000  กระชอน
-
-
 168.วังหินประชาสรรค์
-
20 มิถุนายน 2562  340,000  เทศบาลตำบลวังหิน
-
-
 169.วัดจันทนาราม
-
14 พฤษภาคม 2562  330,000  เทศบาล ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย
-
-
 170.วัดบ้านขี้เหล็ก
-
7 มิถุนายน 2562  82,000   ทุ่งสว่าง
-
-
 171.วัดบ้านดอนตะหนิน
-
31 พฤษภาคม 2562  200,000  กระทุ่มราย
-
-
 172.วัดบ้านตะเภาหนุน
-
10 มิถุนายน 2562  170,000  อบต.โนนแดง
-
-
 173.วัดบ้านตำแย
-
28 พฤษภาคม 2562  247,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย
-
-
 174.วัดบ้านถนนโพธิ์
-
22 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.ประทาย
-
-
 175.วัดบ้านทุ่งรี
-
14 มิถุนายน 2562  164,000  วังหิน
-
-
 176.วัดบ้านทุ่งสว่าง
-
10 มิถุนายน 2562  288,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
-
-
 177.วัดบ้านนางิ้ว
-
27 พฤษภาคม 2562  142,000  ประทาย
-
-
 178.วัดบ้านสี่เหลี่ยม
-
31 พฤษภาคม 2562  148,000  กระทุ่มราย
-
-
 179.วัดบ้านหนองกก
-
16 พฤษภาคม 2562  66,000  ตลาดไทร
-
-
 180.วัดบ้านหนองขาม
-
29 พฤษภาคม 2562  104,000  หนองพลวง
-
-
 181.วัดบ้านหนองคึม
-
27 พฤษภาคม 2562  190,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
-
-
 182.วัดบ้านหนองคู
-
31 พฤษภาคม 2562  132,000  เมืองโดน
-
-
 183.วัดบ้านหนองสะแบง
-
16 พฤษภาคม 2562  72,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ
-
-
 184.วัดบ้านหนองเดิ่น
-
31 พฤษภาคม 2562  111,000  อบต.กระทุ่มราย
-
-
 185.วัดบ้านหินตั้ง
-
14 มิถุนายน 2562  116,000  วังหิน
-
-
 186.วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
-
27 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต.วังไม้แดง
-
-
 187.วัดบ้านโคกพระ
-
24 พฤษภาคม 2562  248,340  วังไม้แดง
-
-
 188.วัดบ้านโคกสีโนนรัง
-
13 พฤษภาคม 2562  113,780  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง
-
-
 189.วัดบ้านโคกหนองแวง
-
31 พฤษภาคม 2562  332,000  โนนตาเถร
-
-
 190.วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา
-
27 พฤษภาคม 2562  96,000  หนองค่าย
-
-
 191.วัดปลักแรต
-
31 พฤษภาคม 2562  142,000  ดอนมัน
-
-
 192.วัดวังน้ำ
-
13 มิถุนายน 2562  320,000  อบต.สัมฤทธิ์
-
-
 193.วัดสองพี่น้อง
-
27 พฤษภาคม 2562  321,000  โนนตูม
-
-
 194.วัดเจริญราษฎร์บำรุง
-
27 พฤษภาคม 2562  264,000  ตำบลตลาดไทร
-
-
 195.วัดโชติการาม
-
22 พฤษภาคม 2562  632,000  ประสุข
-
-
 196.วัดโพธิ์ศรีบรรจง
-
21 พฤษภาคม 2562  282,000  อบต.ตลาดไทร
-
-
 197.สระประดู่
-
20 พฤษภาคม 2562  212,000  ดอนมัน
-
-
 198.สองห้องแวงน้อยวิทยา
-
29 พฤษภาคม 2562  187,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
-
-
 199.สัมพันธมิตรวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  86,000  หันห้วยทราย
-
-
 200.สี่แยกศรีอรัญวิทยา
-
11 มิถุนายน 2562  166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย
-
-
 201.หนองกรดวิทยา
-
7 มิถุนายน 2562  98,000  อบต.โคกกลาง
-
-
 202.หนองกุงวันชาติ
-
15 พฤษภาคม 2562  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
-
-
 203.หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ
-
29 พฤษภาคม 2562  593,020  เทศบาลตำบลชุมพวง
-
-
 204.หนองบัวลอย
-
15 พฤษภาคม 2562  160,000  อบต.หนองระเวียง
-
-
 205.หนองปรือแก้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  82,000  ท่าลาด
-
-
 206.หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)
-
10 มิถุนายน 2562  102,000  อบต.สาหร่าย
-
-
 207.หนองม่วงหนองแวง
-
31 พฤษภาคม 2562  153,800  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
-
-
 208.หนองอ้อวิทยาคม
-
11 มิถุนายน 2562  223,000  เทศบาลตำบลบ้านยาง
-
-
 209.ห้วยบงวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  208,000  อบต.ท่าลาด
-
-
 210.อนุบาลชุมพวงวิทยา
-
29 พฤษภาคม 2562  894,000  เทศบาลตำบลชุมพวง
-
-
 211.อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
-
28 มิถุนายน 2562  2,336,000  เทศบาลตำบลพิมาย
-
-
 212.อรพิมวิทยา
-
14 พฤษภาคม 2562  236,000  เทศบาลตำบลเมืองยาง
-
-
 213.อัมพวันวิทยา
-
27 พฤษภาคม 2562  56,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย
-
-
 214.อาสนาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  276,000  อบต.ประสุข
-
-
 215.เพชรหนองขาม
-
16 พฤษภาคม 2562  604,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
-
-
 216.เมืองจากวิทยา
-
12 มิถุนายน 2562  266,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
-
-
 217.เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
-
14 พฤษภาคม 2562  360,000  เทศบาลตำบลเมืองยาง
-
-
 218.เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
-
16 พฤษภาคม 2562  228,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
-
-
 219.แกสำโรงวิทยา
-
14 มิถุนายน 2562  154,000  ตำบลวังหิน
-
-
 220.โนนขุยสามัคคี
-
15 พฤษภาคม 2562  136,000  อบต.หนองหลัก
-
-
 221.โนนตูม
-
27 พฤษภาคม 2562  289,000  โนนตูม
-
-
 222.โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ
-
28 พฤษภาคม 2562  50,000  อบต. ละหานปลาค้าว
-
-
 223.โนนเพ็ดวิทยา
-
6 มิถุนายน 2562  133,000  โนนเพ็ด
-
-
 224.ไตรราษฎร์สามัคคี
-
27 พฤษภาคม 2562  96,000  หนองค่าย
-
-
 225.ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)
-
16 พฤษภาคม 2562  338,000  ท่าลาด
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net