โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 2
จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 174 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.43
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ขามสงเคราะห์
-
17 พฤษภาคม 2562  136,000  สีสุก
-
-
 2.จักราชราษฎร์สามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  555,740  เทศบาลตำบลจักราช
-
-
 3.ชลประทานนาตลิ่งชัน
-
15 พฤษภาคม 2562  292,000  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
-
-
 4.ชลประทานบ้านกอโจด
-
7 พฤษภาคม 2562  378,000  ตำบลท่าเยี่ยม
-
-
 5.ชาติวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  480,000  อบต.หนองขาม
-
-
 6.ชุมชนดอนไพล
-
13 พฤษภาคม 2562  288,000  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
-
-
 7.ชุมชนบ้านทับสวาย
-
1 พฤศจิกายน 2561  0  อบต.ทับสวาย
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  396,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
-
-
 9.ชุมชนพลับพลา
-
20 พฤษภาคม 2562  137,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
-
-
 10.ชุมชนวัดรวง
-
1 พฤษภาคม 2562  596,500  อบต.หนองงูเหลือม
-
-
 11.ชุมชนสว่างวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  410,000  อบต.สีสุก
-
-
 12.ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)
-
16 พฤษภาคม 2562  52,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
-
-
 13.บ้านกระทุ่มแท่น
-
30 พฤษภาคม 2562  99,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
-
-
 14.บ้านกรูด
-
30 พฤษภาคม 2562  209,700  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง
-
-
 15.บ้านกอกวิทยา
-
21 พฤษภาคม 2562  136,000  พลับพลา
-
-
 16.บ้านกันผม
-
27 พฤษภาคม 2562  215,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
-
-
 17.บ้านกุดจอกน้อย
-
30 กรกฏาคม 2562  64,000  อบต.ละลมใหม่พัฒนา
-
-
 18.บ้านกุดจอกใหญ่
-
11 เมษายน 2562  243,000  ละลมใหม่พัฒนา
-
-
 19.บ้านกุดโบสถ์
-
14 พฤษภาคม 2562  82,000  อบต.ท่าอ่าง
-
-
 20.บ้านกู่โกสีย์วิทยา
-
17 พฤษภาคม 2562  300,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
-
-
 21.บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
-
13 มิถุนายน 2562  358,000  ท่าจะหลุง
-
-
 22.บ้านคลองกลาง
-
21 พฤษภาคม 2562  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
-
-
 23.บ้านคลองสารเพชร
-
28 มิถุนายน 2562  212,000  เทศบาลตำบลหนองหัวแรต
-
-
 24.บ้านจอมศรี
-
5 มิถุนายน 2562  66,000  องคืการบริหารส่วนตำบลงิ้ว
-
-
 25.บ้านช่องโค
-
31 พฤษภาคม 2562  156,000  ศรีละกอ
-
-
 26.บ้านซับตะคร้อ
-
6 มิถุนายน 2562  240,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
-
-
 27.บ้านซ่าเลือด
-
14 พฤษภาคม 2562  92,000  เทศบาลตำบลกงรถ
-
-
 28.บ้านดงพลอง
-
6 มิถุนายน 2562  358,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
-
-
 29.บ้านดอน
-
27 พฤษภาคม 2562  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
-
-
 30.บ้านดอนพราหมณ์
-
15 พฤษภาคม 2562  94,000  ท่าอ่าง
-
-
 31.บ้านดอนเกตุ
-
28 พฤษภาคม 2562  292,000  ทุ่งอรุณ
-
-
 32.บ้านดะแลง
-
4 มิถุนายน 2562  40,000  ทุ่งอรุณ
-
-
 33.บ้านด่านพัฒนา
-
24 พฤษภาคม 2562  100,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
-
-
 34.บ้านด่านเกวียน
-
15 พฤษภาคม 2562  715,960  ตำบลด่านเกวียน
-
-
 35.บ้านตะกุดเครือปลอก
-
22 พฤษภาคม 2562  290,000  จักราช
-
-
 36.บ้านตะคร้อ
-
16 พฤษภาคม 2562  166,000  อบต.หินดาด
-
-
 37.บ้านตะแกรง
-
16 พฤษภาคม 2562  222,000  อบต.หลุ่งตะเคียน
-
-
 38.บ้านตะโก
-
28 พฤษภาคม 2562  189,000  อบต.ตะโก
-
-
 39.บ้านตูม
-
19 มิถุนายน 2562  220,000  อบต.ด่านเกวียน
-
-
 40.บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
-
16 พฤษภาคม 2562  237,000  อบต.ทองหลาง
-
-
 41.บ้านถนนหัก
-
16 พฤษภาคม 2562  166,000  บ้านใหม่
-
-
 42.บ้านทรัพย์เจริญ
-
27 พฤษภาคม 2562  60,000  คลองเมือง
-
-
 43.บ้านทองหลาง
-
15 พฤษภาคม 2562  68,000  อบต.ทองหลาง
-
-
 44.บ้านท่าตะเคียน
-
16 พฤษภาคม 2562  57,000  อบต.พลับพลา
-
-
 45.บ้านท่าตะแบก
-
16 พฤษภาคม 2562  334,000  อบต.สารภี
-
-
 46.บ้านท่าลาดขาว
-
23 พฤษภาคม 2562  95,000  ท่าลาดขาว
-
-
 47.บ้านท่าลี่
-
22 พฤษภาคม 2562  0  เมืองพลับพลา
-
-
 48.บ้านท่าอ่าง
-
15 พฤษภาคม 2562  299,200  เทศบาลตำบลด่านเกวียน
-
-
 49.บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  152,000  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
-
-
 50.บ้านทุ่งหัวขวาน
-
16 พฤษภาคม 2562  30,000  สารภี
-
-
 51.บ้านนาตะคุ
-
30 พฤษภาคม 2562  135,000  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
-
-
 52.บ้านนาตาวงษ์
-
2 พฤษภาคม 2562  387,000  หนองงูเหลือม
-
-
 53.บ้านบิง
-
12 มิถุนายน 2562  67,000  ตำบลโชคชัย
-
-
 54.บ้านบึงทับปรางค์
-
15 พฤษภาคม 2562  180,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
-
-
 55.บ้านบึงพระ
-
23 พฤษภาคม 2562  194,000  ท่าลาดขาว
-
-
 56.บ้านบึงไทย
-
16 พฤษภาคม 2562  60,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
-
-
 57.บ้านบุกระโทก
-
27 มิถุนายน 2562  420,000  หนองหัวแรต
-
-
 58.บ้านบุวังหว้า
-
16 พฤษภาคม 2562  282,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
-
-
 59.บ้านปรางค์
-
21 พฤษภาคม 2562  134,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
-
-
 60.บ้านปอพราน
-
27 พฤษภาคม 2562  402,000  อบต.ทุ่งอรุณ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
-
-
 61.บ้านพระ
-
16 พฤษภาคม 2562  264,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
-
-
 62.บ้านพระนารายณ์
-
6 มิถุนายน 2562  101,000  คลองเมือง
-
-
 63.บ้านพระพุทธ
-
24 พฤษภาคม 2562  177,000  อบต.พระพุทธ
-
-
 64.บ้านพิชิตคเชนทร์
-
9 พฤศจิกายน 2561  293,000  เทศบาลตำบลโชคชัย
-
-
 65.บ้านยอกขาม
-
20 พฤษภาคม 2562  100,000  หนองตะไก้
-
-
 66.บ้านละกอ
-
30 พฤษภาคม 2562  385,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
-
-
 67.บ้านละลม
-
11 เมษายน 2562  430,000  ละลมใหม่พัฒนา
-
-
 68.บ้านลุงเขว้า
-
12 มิถุนายน 2562  502,000  อบต.ลุงเขว้า
-
-
 69.บ้านสระซาง
-
10 มิถุนายน 2562  50,000  ไทยเจริญ
-
-
 70.บ้านสระมะค่า
-
24 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.หนองไม้ไผ่
-
-
 71.บ้านสระมะค่า
-
22 พฤษภาคม 2562  78,000  หินดาด
-
-
 72.บ้านสระแก้ว
-
24 พฤษภาคม 2562  88,000  เมืองพลับพลา
-
-
 73.บ้านสวนปอ
-
10 มิถุนายน 2562  67,000  หินโคน
-
-
 74.บ้านสวนหอม
-
16 พฤษภาคม 2562  104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
-
-
 75.บ้านสว่างวิทยา
-
11 มิถุนายน 2562  544,000  หนองบุนนาก
-
-
 76.บ้านสารภี
-
16 พฤษภาคม 2562  534,000  สารภี
-
-
 77.บ้านหนองกก
-
11 มิถุนายน 2562  434,000  อบต.ท่าจะหลุง
-
-
 78.บ้านหนองกระทุ่ม
-
4 กรกฏาคม 2562  230,000  ตำบลหนองหัวแรต
-
-
 79.บ้านหนองขาม
-
16 พฤษภาคม 2562  194,000  อบต. หนองขาม
-
-
 80.บ้านหนองขามน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  252,000  คลองเมือง
-
-
 81.บ้านหนองจระเข้หิน
-
11 มิถุนายน 2562  198,000  หินโคน
-
-
 82.บ้านหนองจาน
-
13 มิถุนายน 2562  56,000  อบต.ลุงเขว้า
-
-
 83.บ้านหนองชุมแสง
-
24 พฤษภาคม 2562  163,000  เมืองพลับพลา
-
-
 84.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
-
24 พฤษภาคม 2562  168,000  หนองไม้ไผ่
-
-
 85.บ้านหนองตะไก้
-
18 มิถุนายน 2562  872,000  อบต.หนองตะไก้
-
-
 86.บ้านหนองนกกวัก
-
27 พฤษภาคม 2562  215,000  จักราช
-
-
 87.บ้านหนองนกเขา
-
31 พฤษภาคม 2561  157,000  อบต. หลุ่งตะเคียน
-
-
 88.บ้านหนองบอน
-
20 มิถุนายน 2562  212,000  ด่านเกวียน
-
-
 89.บ้านหนองบัวกลาง
-
15 พฤษภาคม 2562  137,000  ตำบลจักราช
-
-
 90.บ้านหนองบัวโคก
-
17 พฤษภาคม 2562  150,000  หนองยาง
-
-
 91.บ้านหนองบุนนาก
-
30 พฤษภาคม 2562  582,000  อบต.บ้านหนองบุนนาก
-
-
 92.บ้านหนองปรึก
-
27 พฤษภาคม 2562  152,000  อบต.ตำบลทุ่งอรุณ
-
-
 93.บ้านหนองปรือ
-
16 พฤษภาคม 2562  316,000  หลุ่งประดู่
-
-
 94.บ้านหนองพลอง
-
17 พฤษภาคม 2562  184,000  อบต.หินดาด
-
-
 95.บ้านหนองม่วง
-
7 กุมภาพันธ์ 2562  124,000  ห้วยแคน
-
-
 96.บ้านหนองม่วงหวาน
-
28 พฤษภาคม 2562  137,000  อบต.งิ้ว
-
-
 97.บ้านหนองม่วงใหญ่
-
30 พฤษภาคม 2562  167,000  อบต.งิ้ว
-
-
 98.บ้านหนองยาง
-
2 พฤศจิกายน 2561  359,000  อบต.หนองยาง
-
-
 99.บ้านหนองลูกควาย
-
14 พฤษภาคม 2562  76,000  แหลมทอง
-
-
 100.บ้านหนองสะแก
-
15 พฤษภาคม 2562  314,000  เทศบาลตำบลแหลมทอง
-
-
 101.บ้านหนองสาย
-
30 พฤษภาคม 2562  305,000  อบต.หลุ่งตะเคียน
-
-
 102.บ้านหนองหัวแรด
-
16 พฤษภาคม 2562  1,860,000  เทศบาลแหลมทอง
-
-
 103.บ้านหนองเสาเดียว
-
15 พฤษภาคม 2562  68,000  ท่าอ่าง
-
-
 104.บ้านหนองแมว
-
15 พฤษภาคม 2562  106,000  หนองขาม
-
-
 105.บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  198,000  หลุ่งประดู่
-
-
 106.บ้านหนองโสน
-
16 พฤษภาคม 2562  18,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
-
-
 107.บ้านหนองไทร
-
28 พฤษภาคม 2562  104,000  อบต.หนองบุนนาก
-
-
 108.บ้านหนองไผ่
-
13 พฤศจิกายน 2561  242,000  ตะโก
-
-
 109.บ้านหนองไผ่
-
16 พฤษภาคม 2562  248,000  อบต.สีสุก
-
-
 110.บ้านหนองไม้ไผ่
-
16 พฤษภาคม 2562  284,000  บ้านหนองไม้ไผ่
-
-
 111.บ้านหลุ่งตะเคียน
-
16 พฤษภาคม 2562  310,000  หลุ่งตะเคียน
-
-
 112.บ้านหลุ่งประดู่
-
16 พฤษภาคม 2562  246,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่
-
-
 113.บ้านห้วยปอ
-
16 พฤษภาคม 2562  197,000  อบต. ห้วยแถลง
-
-
 114.บ้านห้วยแคน
-
30 มกราคม 2562  200,000  อบต.ห้วยแคน
-
-
 115.บ้านหัวทำนบ
-
14 พฤษภาคม 2562  255,000  เทศบาลตำบลกงรถ
-
-
 116.บ้านหัวสะพาน
-
17 พฤษภาคม 2562  339,400  หินดาด
-
-
 117.บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
-
30 พฤษภาคม 2562  113,000  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
-
-
 118.บ้านหินดาด
-
4 ธันวาคม 2561  512,000  เทศบาลตำบลหินดาด
-
-
 119.บ้านหินโคน
-
10 มิถุนายน 2562  182,000  อบต.หินโคน
-
-
 120.บ้านเมืองพลับพลา
-
24 พฤษภาคม 2562  117,000  เมืองพลับพลา
-
-
 121.บ้านเมืองรัง
-
13 พฤศจิกายน 2561  168,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่
-
-
 122.บ้านแสนสุข
-
16 พฤษภาคม 2562  353,000  อบต.ห้วยแถลง
-
-
 123.บ้านโกรกไม้แดง
-
4 มิถุนายน 2562  30,000  อบต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา
-
-
 124.บ้านโคกพระ
-
16 พฤษภาคม 2562  116,000  อบต.หนองพลวง
-
-
 125.บ้านโคกพลวง
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  อบต หลุ่งประดู่
-
-
 126.บ้านโคกสะอาด
-
17 พฤษภาคม 2562  188,000  หินดาด
-
-
 127.บ้านโคกสำโรง
-
31 พฤษภาคม 2562  214,000  อบต.ศรีละกอ
-
-
 128.บ้านโค้งกระโดน
-
28 พฤษภาคม 2562  84,000  ทุ่งอรุณ
-
-
 129.บ้านโจด
-
3 พฤษภาคม 2562  184,000  เทศบาลตำบลท่าเยียม
-
-
 130.บ้านโนนขี้ตุ่น
-
15 พฤษภาคม 2562  72,000  ตำบลกงรถ
-
-
 131.บ้านโนนตาพรม
-
30 พฤษภาคม 2562  210,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
-
-
 132.บ้านโนนทอง
-
27 พฤษภาคม 2562  180,000  เมืองพลับพลา
-
-
 133.บ้านโนนทะยุง
-
15 พฤษภาคม 2562  86,000  หนองขาม
-
-
 134.บ้านโนนปอแดง
-
27 พฤษภาคม 2562  150,000  อบต.ทุ่งอรุณ
-
-
 135.บ้านโนนพฤกษ์
-
22 พฤษภาคม 2562  186,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
-
-
 136.บ้านโนนพะไล
-
15 พฤษภาคม 2562  286,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
-
-
 137.บ้านโนนสำราญ
-
24 พฤษภาคม 2562  163,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
-
-
 138.บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  100,000  หลุ่งประดู่
-
-
 139.บ้านโนนเพชร
-
15 พฤษภาคม 2562  80,000  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
-
-
 140.บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
-
16 พฤษภาคม 2562  283,000  หนองยาง
-
-
 141.บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
-
30 พฤษภาคม 2562  138,000  งิ้ว
-
-
 142.บ้านใหม่สมบูรณ์
-
24 พฤษภาคม 2562  76,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
-
-
 143.บ้านใหม่ไทยเจริญ
-
24 พฤษภาคม 2562  318,000  บ้านใหม่
-
-
 144.พิมานประชาสันต์
-
24 พฤษภาคม 2562  96,220  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
-
-
 145.ภูทองวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  44,000  อบต.พระพุทธ
-
-
 146.รักชาติประชาบำรุง
-
9 พฤศจิกายน 2561  135,000  ตำบลหลุ่งตะเคียน
-
-
 147.รัฐการุณวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  482,000  อบต.ทองหลาง
-
-
 148.ราษฎร์บำรุง
-
16 พฤษภาคม 2562  62,000  หนองขาม
-
-
 149.ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
-
11 มิถุนายน 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
-
-
 150.วัดกุดสวาย
-
21 พฤษภาคม 2562  80,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
-
-
 151.วัดพะโค
-
28 พฤษภาคม 2562  88,000  อบต.กระโทก
-
-
 152.วัดสลักได
-
8 พฤษภาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
-
-
 153.วัดหนองจอก
-
7 พฤษภาคม 2562  188,000  อบต. หนองพลวง
-
-
 154.วัดหนองนกคุ่ม
-
15 พฤษภาคม 2562  159,000  หนองขาม
-
-
 155.วัดหนองนา
-
30 พฤษภาคม 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
-
-
 156.วัดหนองบัวยอดแก้ว
-
7 มิถุนายน 2562  240,000  อบต.คลองเมือง
-
-
 157.วัดหนองพลวง
-
17 พฤษภาคม 2562  203,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
-
-
 158.วัดหินมงคล
-
15 พฤษภาคม 2562  168,000  อบต.สีสุก
-
-
 159.วัดเหมสูง
-
16 พฤษภาคม 2562  242,000  อบต.ทองหลาง
-
-
 160.สมบูรณ์วัฒนา
-
30 พฤษภาคม 2562  252,000  ช้างทอง
-
-
 161.สมานมิตรวิทยา
-
1 พฤษภาคม 2562  359,000  อบต.หนองงูเหลือม
-
-
 162.สามัคคีวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  65,000  หนองขาม
-
-
 163.หนองพลวงพิทยา
-
0 พฤษภาคม  230,000  อบต.จักราช
-
-
 164.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
-
23 พฤษภาคม 2562  652,000  เทศบาลตำบลท่าช้าง
-
-
 165.อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
-
23 พฤษภาคม 2562  1,733,000  เทศบาลตำบลห้วยแถลง
-
-
 166.อรพิมพ์วิทยา
-
31 พฤษภาคม 2562  236,000  อบต.ศรีละกอ
-
-
 167.อำนวยศิลป์สารกิจ
-
8 พฤษภาคม 2562  122,000  หนองงูเหลือม
-
-
 168.เทียมนครวิทยา
-
28 พฤษภาคม 2562  456,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก
-
-
 169.เพชรมาตุคลา
-
16 พฤษภาคม 2562  186,000  เทศบาลท่าช้าง
-
-
 170.เสมาอุปถัมภ์
-
10 มิถุนายน 2562  392,000  หินโคน
-
-
 171.โคกวังวนวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  238,000  อบต.หนองยาง
-
-
 172.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
-
12 มิถุนายน 2562  1,717,000  เทศบาลตำบลโชคชัย
-
-
 173.โนนตาวิทย์
-
23 พฤษภาคม 2562  82,000  เทศบาลตำบลท่าช้าง
-
-
 174.ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
-
24 พฤษภาคม 2562  100,000  ท่าช้าง
-
-
 175.ไทรทอง
-
12 พฤศจิกายน 2561  106,000  คลองเมือง
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net