โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครปฐม เขต 2
จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คลองทางหลวง
-
16 พฤษภาคม 2562  314,000  อบต.ท่ากระชับ
-
-
 2.คลองบางกระทึก
-
8 พฤษภาคม 2562  729,000  ตำบลบางกระทึก
-
-
 3.ตลาดรางกระทุ่ม
-
5 มิถุนายน 2562  3,820,000  เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม
-
-
 4.ตลาดเกาะแรต
-
5 สิงหาคม 2562  168,000  อบต.บางปลา
-
-
 5.ตลาดเจริญสุข
-
16 พฤษภาคม 2562  216,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า
-
-
 6.บ้านกระทุ่มล้ม
-
11 กรกฏาคม 2562  2,010,000  เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
-
-
 7.บ้านคลองจินดา
-
24 พฤษภาคม 2562  69,000  คลองจินดา
-
-
 8.บ้านคลองนกกระทุง
-
4 มิถุนายน 2562  84,000  อบต.คลองนกกระทุง
-
-
 9.บ้านคลองบางกระจัน
-
15 พฤษภาคม 2562  102,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
-
-
 10.บ้านคลองพระมอพิสัย
-
23 พฤษภาคม 2562  49,000  บางภาษี
-
-
 11.บ้านคลองมหาสวัสดิ์
-
26 เมษายน 2562  134,000  มหาสวัสดิ์
-
-
 12.บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
-
8 พฤษภาคม 2562  246,000  เทศบาลอ้อมใหญ่
-
-
 13.บ้านคลองสว่างอารมณ์
-
16 พฤษภาคม 2562  196,000  เทศบาลตำบลคลองโยง
-
-
 14.บ้านคลองโยง
-
26 เมษายน 2562  127,000  มหาสวัสดิ์
-
-
 15.บ้านคลองใหม่
-
16 พฤษภาคม 2562  444,000  บ้านคลองใหม่
-
-
 16.บ้านฉาง
-
12 พฤศจิกายน 2561  122,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
-
-
 17.บ้านดงเกตุ
-
16 พฤษภาคม 2562  626,000  สามพราน
-
-
 18.บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
-
16 พฤษภาคม 2562  60,000  อบต.คลองใหม่
-
-
 19.บ้านตากแดด
-
17 พฤษภาคม 2562  144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา
-
-
 20.บ้านท่าตลาด
-
16 พฤษภาคม 2562  459,000  อบต.ท่าตลาด
-
-
 21.บ้านนราภิรมย์
-
23 พฤษภาคม 2562  164,000  นราภิรมย์
-
-
 22.บ้านบางประแดง
-
17 พฤษภาคม 2562  298,000  บ้านใหม่
-
-
 23.บ้านบางม่วง
-
16 พฤษภาคม 2562  150,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
-
-
 24.บ้านบางเตย
-
20 พฤษภาคม 2562  462,000  บางเตย
-
-
 25.บ้านบางเลน
-
30 พฤษภาคม 2562  1,050,000  เทศบาลตำบลบางเลน
-
-
 26.บ้านประตูน้ำพระพิมล
-
30 พฤษภาคม 2562  438,000  เทศบาลตำบลบางเลน
-
-
 27.บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
-
16 พฤษภาคม 2562  158,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
-
-
 28.บ้านรางปลาหมอ
-
27 พฤษภาคม 2562  59,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี
-
-
 29.บ้านลานแหลม
-
15 พฤษภาคม 2562  125,000  องค์การริหารส่วนตำบลวัดละมุด
-
-
 30.บ้านหนองปรง
-
22 มกราคม 2562  82,000  บางระกำ
-
-
 31.บ้านหนองปรงกาญจนา
-
28 มิถุนายน 2562  14,000  บัวปากท่า
-
-
 32.บ้านหนองมะม่วง
-
16 พฤษภาคม 2562  224,000  อบต.บางหลวง
-
-
 33.บ้านห้วยกรด
-
16 พฤษภาคม 2562  186,000  แหลมบัว
-
-
 34.บ้านห้วยพลู
-
15 พฤษภาคม 2562  261,740  อบต.ห้วยพลู
-
-
 35.บ้านหอมเกร็ด
-
24 พฤษภาคม 2562  306,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด
-
-
 36.บ้านหัวอ่าว
-
16 พฤษภาคม 2562  142,000  อบต.บางช้าง
-
-
 37.บ้านเพลินวัฒนา
-
12 กรกฏาคม 2562  498,000  กระทุ่มล้ม
-
-
 38.บ้านไผ่คอกวัว
-
16 พฤษภาคม 2562  102,000  บางเลน
-
-
 39.บ้านไผ่ล้อม
-
20 พฤศจิกายน 2561  90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง
-
-
 40.บ้านไผ่หลวง
-
21 พฤษภาคม 2562  169,129  หินมูล
-
-
 41.บุณยศรีสวัสดิ์
-
7 พฤษภาคม 2562  495,000  ตำบลคลองโยง
-
-
 42.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
-
23 เมษายน 2562  3,584,000  ศาลายา
-
-
 43.วัดกกตาล
-
17 มิถุนายน 2562  338,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน
-
-
 44.วัดกลาง
-
30 พฤษภาคม 2562  124,000  บางพระ
-
-
 45.วัดกลางครูเวียง
-
17 มิถุนายน 2562  552,000  สัมปทวน
-
-
 46.วัดกลางบางแก้ว
-
11 กรกฏาคม 2562  1,676,000  อบต.ท่าตำหนัก
-
-
 47.วัดงิ้วราย
-
15 พฤษภาคม 2562  372,000  อบต.งิ้วราย
-
-
 48.วัดจินดาราม
-
17 พฤษภาคม 2562  1,022,000  ตำบลตลาดจินดา
-
-
 49.วัดดอนยอ
-
14 ธันวาคม 2561  342,000  อบต.ดอนตูม
-
-
 50.วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
-
8 พฤษภาคม 2562  1,622,000  บางกระทึก
-
-
 51.วัดตุ๊กตา
-
26 มิถุนายน 2562  590,000  ท่าตำหนัก
-
-
 52.วัดทรงคนอง
-
29 พฤศจิกายน 2561  880,000  อบต.ทรงคนอง จ.นครปฐม
-
-
 53.วัดท้องไทร
-
7 มิถุนายน 2562  291,000  อบต.แหลมบัว
-
-
 54.วัดท่าข้าม
-
27 พฤษภาคม 2562  376,000  อบต.ท่าข้าม
-
-
 55.วัดท่าตำหนัก
-
17 พฤษภาคม 2562  886,000  เทศบาลตำบลนครชัยศรี
-
-
 56.วัดท่าพูด
-
22 พฤศจิกายน 2561  1,714,000  เทศบาลเมืองไร่ขิง
-
-
 57.วัดทุ่งน้อย
-
7 มิถุนายน 2562  212,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
-
-
 58.วัดนราภิรมย์
-
12 มิถุนายน 2562  978,000  นราภิรมย์
-
-
 59.วัดน้อย
-
4 มิถุนายน 2562  268,000  อบต.ท่าพระยา
-
-
 60.วัดนิลเพชร
-
13 พฤษภาคม 2562  348,000  นิลเพชร
-
-
 61.วัดบ่อตะกั่ว
-
8 พฤษภาคม 2562  264,000  บางระกำ
-
-
 62.วัดบัวปากท่า
-
15 พฤษภาคม 2562  302,000  อบต.นิลเพชร
-
-
 63.วัดบัวหวั่น
-
27 มิถุนายน 2562  274,000  อบต.บัวปากท่า
-
-
 64.วัดบางช้างเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  106,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
-
-
 65.วัดบางช้างใต้
-
16 พฤษภาคม 2562  554,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
-
-
 66.วัดบางน้อยใน
-
17 พฤษภาคม 2562  163,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
-
-
 67.วัดบางปลา
-
16 พฤษภาคม 2562  115,260  บางปลา
-
-
 68.วัดบางพระ
-
16 พฤษภาคม 2562  316,000  บางแก้วฟ้า
-
-
 69.วัดบางภาษี
-
31 พฤษภาคม 2562  186,000  อบต.คลองนกกระทุง
-
-
 70.วัดบางหลวง
-
15 พฤษภาคม 2562  1,251,000  ตำบลบางหลวง
-
-
 71.วัดบางไผ่นารถ
-
24 พฤษภาคม 2562  148,000  บางไทรป่า
-
-
 72.วัดบึงลาดสวาย
-
27 พฤษภาคม 2562  644,000  อบต.บางภาษี
-
-
 73.วัดประชานาถ
-
16 พฤษภาคม 2562  362,000  ขุนแก้ว
-
-
 74.วัดปรีดาราม
-
23 พฤษภาคม 2562  544,000  คลองจินดา
-
-
 75.วัดผาสุการาม
-
31 พฤษภาคม 2562  258,000  เทศบาลตำบลบางเลน
-
-
 76.วัดพระมอพิสัย
-
23 พฤษภาคม 2562  226,000  อบต.นราภิรมย์
-
-
 77.วัดพุทธธรรมรังษี
-
15 พฤษภาคม 2562  298,080  อบต.ลานตากฟ้า
-
-
 78.วัดมะเกลือ
-
29 เมษายน 2562  884,000  ตำบลคลองโยง
-
-
 79.วัดรางกำหยาด
-
27 พฤษภาคม 2562  140,000  บางภาษี
-
-
 80.วัดราษฎร์สามัคคี
-
21 พฤษภาคม 2562  150,000  อบต.บางหลวง
-
-
 81.วัดราษฏร์ศรัทธาราม
-
2 พฤษภาคม 2562  178,000  อบต.ตลาดจินดา
-
-
 82.วัดละมุด
-
21 พฤษภาคม 2562  266,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด
-
-
 83.วัดลาดสะแก
-
10 กรกฏาคม 2562  138,000  ดอนตูม
-
-
 84.วัดลานคา
-
11 เมษายน 2562  644,000  ดอนตูม
-
-
 85.วัดลานตากฟ้า
-
13 พฤษภาคม 2562  660,000  ลานตากฟ้า
-
-
 86.วัดลำพญา
-
19 มิถุนายน 2562  256,000  ตำบลลำพญา
-
-
 87.วัดวังน้ำขาว
-
23 พฤษภาคม 2562  120,000  อบต.คลองจินดา
-
-
 88.วัดศิลามูล
-
17 พฤษภาคม 2562  217,705  อบต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
-
-
 89.วัดศีรษะทอง
-
17 พฤษภาคม 2562  503,440  อบต.ศรีษะทอง
-
-
 90.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
-
27 พฤษภาคม 2562  756,000  ยายชา
-
-
 91.วัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี)
-
25 พฤษภาคม 2562  320,000  ตำบลขุนเเก้ว
-
-
 92.วัดสว่างอารมณ์(บางเลน)
-
11 มิถุนายน 2562  150,000  อบต.นราภิรมย์
-
-
 93.วัดสัมปทวน
-
13 พฤษภาคม 2562  154,000  อบต.วัดแค
-
-
 94.วัดสาลวัน
-
9 สิงหาคม 2562  452,000  เทศบาลตำบลศาลายา
-
-
 95.วัดสำโรง
-
1 สิงหาคม 2562  154,000  วัดสำโรง
-
-
 96.วัดสุขวัฒนาราม
-
15 มกราคม 2562  252,000  บางระกำ
-
-
 97.วัดสุวรรณาราม
-
8 พฤษภาคม 2562  359,000  ศาลายา
-
-
 98.วัดห้วยตะโก
-
14 พฤษภาคม 2562  286,000  อบต.พะเนียด
-
-
 99.วัดหอมเกร็ด
-
29 พฤษภาคม 2562  872,000  อบต.หอมเกร็ด
-
-
 100.วัดเกษตราราม
-
13 มิถุนายน 2562  152,000  อบต. ไทรงาม
-
-
 101.วัดเกษมสุริยัมนาจ
-
5 กรกฏาคม 2562  268,000  อบต.บางเลน
-
-
 102.วัดเกาะแรต
-
14 มิถุนายน 2562  171,720  บางปลา
-
-
 103.วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
-
16 พฤษภาคม 2562  295,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
-
-
 104.วัดเดชานุสรณ์
-
24 พฤษภาคม 2562  100,000  อบต.ยายชา
-
-
 105.วัดเวฬุวนาราม
-
24 เมษายน 2562  412,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
-
-
 106.วัดเสถียรรัตนาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  90,000  ศีรษะทอง
-
-
 107.วัดโคกพระเจดีย์
-
16 พฤษภาคม 2562  362,000  อบต.โคกพระเจดีย์
-
-
 108.วัดโคกเขมา
-
15 สิงหาคม 2562  314,000  แหลมบัว
-
-
 109.วัดโพธิ์
-
13 มิถุนายน 2562  504,000  อบต.ไทรงาม
-
-
 110.วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
-
30 เมษายน 2562  460,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด
-
-
 111.วัดไทยาวาส
-
14 มิถุนายน 2562  222,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
-
-
 112.วัดไทร
-
10 มิถุนายน 2562  376,000  อบต. ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
-
-
 113.วัดไผ่จรเข้
-
14 มิถุนายน 2562  124,000  ไทรงาม
-
-
 114.วัดไผ่สามตำลึง
-
13 มิถุนายน 2562  86,000  ไทรงาม
-
-
 115.วัดไผ่หูช้าง
-
2 พฤษภาคม 2562  370,000  อบต. ไผ่หูช้าง
-
-
 116.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
-
2 พฤษภาคม 2562  3,602,000  เทศบาลเมืองไร่ขิง
-
-
 117.โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
-
15 พฤษภาคม 2562  578,000  ศรีมหาโพธิ์
-
-
 118.ไทยรัฐวิทยา ๔
-
10 มกราคม 2562  220,000  บางระกำ
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net