โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครนายก
จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.21
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชลนายกสงเคราะห์
- -
 0  
- -
- -
-
 2.ชุมชนบ้านคลองเหมือง
-
14 พฤษภาคม 2562  45,480  วังกระโจม
-
-
 3.ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)
-
16 พฤษภาคม 2562  125,000  บ้านนา
-
-
 4.ชุมชนวัดป่าขะ
- -
 0  
- -
- -
-
 5.ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
-
17 พฤษภาคม 2562  198,000  ศรีนาวา
-
-
 6.ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
-
22 พฤษภาคม 2562  108,000  คลองใหญ่
-
-
 7.ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
-
22 พฤษภาคม 2562  621,000  คลองใหญ่
-
-
 8.บ้านกลางคลอง 30
-
24 พฤษภาคม 2562  81,000  สอบต.บางปลากด
-
-
 9.บ้านกำแพงเศียร
-
8 พฤษภาคม 2562  139,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
-
-
 10.บ้านคลอง 1
- -
 0  
- -
- -
-
 11.บ้านคลอง 14
-
24 พฤษภาคม 2562  270,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
-
-
 12.บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  230,000  อบต.ศีรษะกระบือ
-
-
 13.บ้านคลอง 23
-
16 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต.ศีรษะกระบือ
-
-
 14.บ้านคลอง 24
-
23 พฤษภาคม 2562  168,000  ศีรษะกระบือ
-
-
-
 15.บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
-
16 พฤษภาคม 2562  276,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ
-
-
 16.บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
-
15 พฤษภาคม 2562  100  อบต.ดอนยอ
-
-
-
 17.บ้านคลอง 30
-
20 พฤศจิกายน 2562  72,000  ทองหลาง
-
-
 18.บ้านคลอง 31
-
2 พฤษภาคม 2562  307,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก
-
-
 19.บ้านคลอง 33
-
3 พฤษภาคม 2562  178,000  อบต.บ้านพริก
-
-
 20.บ้านคลองหกวา
-
15 พฤศจิกายน 2562  97,020  พระอาจารย์
-
-
 21.บ้านคลองใหญ่
-
15 พฤษภาคม 2562  80,000  อบต.คลองใหญ่
-
-
 22.บ้านชวดบัว
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  อบต.ดอนยอ
-
-
 23.บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
-
23 พฤษภาคม 2562  100,000  พระอาจารย์
-
-
 24.บ้านชะวากยาว
-
7 พฤษภาคม 2562  129,000  อบต.บ้านพริก
-
-
 25.บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
-
23 พฤษภาคม 2562  268,000  อบต.ตำบลชุมพล
-
-
-
 26.บ้านดงวิทยาคาร
-
14 พฤษภาคม 2562  440,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา
-
-
 27.บ้านดงแขวน
- -
 0  
- -
- -
-
 28.บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
-
14 มิถุนายน 2562  296,000  บึงศาล
-
-
-
 29.บ้านดอนเจริญ
-
31 ตุลาคม 2561  19,000  วังกระโจม
-
-
-
 30.บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
-
10 พฤษภาคม 2562  180,000  ชุมพล
-
-
 31.บ้านบุ่งเข้
-
21 พฤษภาคม 2562  46,000  หนองแสง
-
-
 32.บ้านปลายคลอง 22
-
22 พฤษภาคม 2562  174,000  ศีรษะกระบือ
-
-
-
 33.บ้านปากคลอง 17
- -
 0  
- -
- -
-
 34.บ้านปากคลอง31
-
22 พฤษภาคม 2562  266,000  อบต.โพธิ์แทน
-
-
 35.บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
-
4 มิถุนายน 2562  1,730,000  อบต.บึงศาล
-
-
 36.บ้านหนองกันเกรา
-
28 พฤษภาคม 2562  182,000  ศรีกะอาง
-
-
 37.บ้านหัวหมอน
-
21 มิถุนายน 2562  232,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล
-
-
 38.บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
-
24 พฤษภาคม 2562  127,000  ศรีกะอาง
-
-
 39.บ้านเขาส่องกล้อง
-
29 พฤศจิกายน 2561  1  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม
-
-
 40.บ้านเขาหัวนา
- -
 0  
- -
- -
-
 41.บ้านเขาเพิ่ม
-
22 พฤษภาคม 2562  137,460  อบต.เขาเพิ่ม
-
-
 42.บ้านเขาไม้ไผ่
-
7 พฤศจิกายน 2562  52,000  อบต.เขาเพิ่ม
-
-
 43.บ้านเตยใหญ่
-
22 พฤษภาคม 2562  73,000  บางสมบูรณ์
-
-
 44.บ้านโคกสว่าง
-
2 สิงหาคม 2562  269,000  นาหินลาด
-
-
 45.วังดอกไม้
-
14 พฤษภาคม 2562  70,000  อบต.สาริกา
-
-
 46.วัดกุฎีเตี้ย
-
17 มิถุนายน 2562  116,000  อาษา
-
-
 47.วัดกุดตะเคียน
-
14 พฤษภาคม 2562  138,600  เขาพระ
-
-
 48.วัดคลองโพธิ์
-
17 พฤษภาคม 2562  105,340  องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร
-
-
 49.วัดคีรีวัน
-
22 พฤษภาคม 2562  98,000  ศรีนาวา
-
-
 50.วัดจันทร์เรือง
-
15 พฤษภาคม 2562  96,000  อบต.บางสมบูรณ์
-
-
 51.วัดดอนยอ
-
16 พฤษภาคม 2562  355,980  อบต.ดอนยอ
-
-
 52.วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
-
17 พฤษภาคม 2562  210,000  สาริกา
-
-
 53.วัดทวีพูลรังสรรค์
-
15 พฤษภาคม 2562  208,000  อบต.ทรายมูล
-
-
 54.วัดทองจรรยา
-
29 พฤษภาคม 2562  126,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
-
-
 55.วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
-
5 มิถุนายน 2562  65,600  เทศบาลบ้านนา
-
-
 56.วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
-
28 พฤษภาคม 2562  80,000  อบต.ทองหลาง
-
-
 57.วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล))
-
7 สิงหาคม 2562  64,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่
-
-
 58.วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
-
15 พฤษภาคม 2562  176,000  บ้านพร้าว
-
-
 59.วัดท่าชัย
-
5 มิถุนายน 2562  106,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
-
-
 60.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
-
13 มิถุนายน 2562  152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
-
-
-
 61.วัดท่าด่าน
-
26 มิถุนายน 2562  95,000  หินตั้ง
-
-
 62.วัดท่าทราย
- -
 0  
- -
- -
-
 63.วัดท่าทราย(พิมพานุสร)
-
16 พฤษภาคม 2562  86,000  ทองหลาง
-
-
 64.วัดท่ามะปราง
-
14 พฤษภาคม 2562  82,000  นาหินลาด
-
-
 65.วัดธรรมปัญญา
-
13 พฤษภาคม 2562  53,000  พรหมณี
-
-
 66.วัดนาหินลาด
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต.นาหินลาด
-
-
 67.วัดบางปรัง
-
14 พฤษภาคม 2562  339,000  ศรีจุฬา
-
-
 68.วัดบางหอย
-
8 พฤษภาคม 2562  165,000  อบต.ศรีจุฬา
-
-
 69.วัดบ้านพริก
-
10 พฤษภาคม 2562  0  บ้านพริก
-
-
 70.วัดประสิทธิเวช
-
22 พฤษภาคม 2562  219,000  บางปลากด
-
-
 71.วัดปากคลองพระอาจารย์
-
15 พฤษภาคม 2562  126,000  บางสมบูรณ์
-
-
 72.วัดพรหมเพชร
-
13 มิถุนายน 2562  72,240  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด
-
-
 73.วัดพราหมณี
-
15 พฤษภาคม 2562  274,000  สาริกา
-
-
 74.วัดพลอยกระจ่างศรี
-
16 พฤษภาคม 2562  220,000  อบต. บางสมบูรณ์
-
-
 75.วัดพิกุลแก้ว
- -
 0  
- -
- -
-
 76.วัดราษฎร์ประดิษฐ์
-
16 พฤษภาคม 2562  158,000  ศีรษะกระบือ
-
-
 77.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
-
23 พฤษภาคม 2562  277,000  ชุมพล
-
-
 78.วัดลำบัวลอย
-
16 พฤษภาคม 2562  132,000  ท่าเรือ
-
-
 79.วัดวังตูม
-
24 พฤษภาคม 2562  30,000  บ้านใหญ่
-
-
-
 80.วัดวังทิพย์พันธาราม
-
15 พฤษภาคม 2562  189,720  อบต.เขาพระ
-
-
 81.วัดวังปลาจีด
-
15 พฤษภาคม 2562  148,000  พรหมณี
-
-
 82.วัดวังยายฉิม
- -
 0  
- -
- -
-
 83.วัดวังไทร
-
16 พฤษภาคม 2562  100,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จ.นครนายก
-
-
 84.วัดศรีจุฬา
-
8 พฤษภาคม 2562  351,000  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
-
-
 85.วัดศรีสุวรรณ
-
2 พฤษภาคม 2562  124,000  บ้านพริก
-
-
 86.วัดสบกเขียว
-
21 พฤษภาคม 2562  157,000  ศรีนาวา
-
-
 87.วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
-
15 พฤษภาคม 2562  107,380  เขาพระ
-
-
 88.วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
-
21 พฤษภาคม 2562  106,000  องครักษ์
-
-
 89.วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
-
21 มิถุนายน 2562  258,000  อบต.อาษา
-
-
 90.วัดสันตยาราม
- -
 0  
- -
- -
-
 91.วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
-
22 พฤษภาคม 2562  208,000  อบต.บางปลากด
-
-
 92.วัดสันติวัฒนาราม
-
7 สิงหาคม 2562  41,000  อบต.ดงละคร
-
-
 93.วัดสุตธรรมาราม
-
15 พฤษภาคม 2562  217,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี
-
-
 94.วัดสุนทรพิชิตาราม
-
22 พฤษภาคม 2562  334,000  อบต.พระอาจารย์
-
-
 95.วัดหนองคันจาม
-
2 พฤษภาคม 2562  108,000  บ้านพริก
-
-
 96.วัดหนองทองทราย
-
15 พฤษภาคม 2562  118,000  อบต.ดงละคร
-
-
 97.วัดหนองรี
-
15 พฤษภาคม 2562  386,000  อบต.บ้านพร้าว
-
-
 98.วัดหนองเคี่ยม
-
1 พฤศจิกายน 2561  129,000  ป่าขะ
-
-
 99.วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
-
26 กรกฏาคม 2562  162,000  อบต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
-
-
 100.วัดหุบเมย
-
6 มิถุนายน 2562  64,000  หินตั้ง
-
-
 101.วัดอรุณรังษี
-
16 พฤษภาคม 2562  200,000  บางลูกเสือ
-
-
 102.วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
-
2 มีนาคม 2563  47,940  บางอ้อ
-
-
 103.วัดอารีราษฎร์
-
31 ตุลาคม 2562  56,000  อบต.ศีรษะกระบือ
-
-
 104.วัดเกาะกระชาย
-
16 พฤษภาคม 2562  137,640  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
-
-
 105.วัดเกาะกา
-
16 พฤษภาคม 2562  212,000  อบต.ท่าเรือ
-
-
 106.วัดเกาะพิกุล
-
13 มิถุนายน 2562  256,000  ศรีกะอาง
-
-
 107.วัดเข็มทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
-
-
 108.วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
-
12 พฤศจิกายน 2562  182,000  พรหมณี
-
-
 109.วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
-
19 มิถุนายน 2562  40,000  อบต.ท่าช้าง
-
-
 110.วัดเนินสะอาด
-
22 พฤษภาคม 2562  95,060  อบต.เขาเพิ่ม
-
-
 111.วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)
- -
 0  
- -
- -
-
 112.วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
-
24 มิถุนายน 2562  175,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ
-
-
 113.วัดเอี่ยมประดิษฐ์
-
14 พฤษภาคม 2562  113,800  พรหมณี
-
-
 114.วัดแหลมไม้ย้อย
-
2 พฤศจิกายน 2561  82,420  เทศบาลตำบลพิกุลออก
-
-
 115.วัดโคกลำดวน
-
16 พฤษภาคม 2562  36,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี
-
-
 116.วัดโคกสว่าง
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม
-
-
 117.วัดโบสถ์การ้อง
-
6 มิถุนายน 2562  62,000  เทศบาลตำบลท่าช้าง
-
-
 118.วัดโบสถ์เจริญธรรม
-
28 พฤษภาคม 2562  79,000  อบต.ทองหลาง
-
-
-
 119.วัดโพธิ์
-
13 พฤศจิกายน 2562  354,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
-
-
 120.วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
-
3 พฤษภาคม 2562  209,000  บ้านพริก
-
-
 121.วัดโพธิ์แทน
-
23 พฤษภาคม 2562  402,000  โพธิ์แทน
-
-
 122.วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
-
15 พฤษภาคม 2562  340,000  พรหมณี
-
-
 123.วันครู 2504
-
4 กรกฏาคม 2562  63,000  เกาะโพธิ์
-
-
 124.สาริกา
-
10 พฤษภาคม 2562  254,000  สาริกา
-
-
-
 125.หัวเขาแก้ว
-
22 เมษายน 2562  176,000  อบต.สาริกา
-
-
 126.อนุบาลนครนายก
-
12 กรกฏาคม 2562  3,140,000  เทศบาลเมืองนครนายก
-
-
 127.อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
-
5 มิถุนายน 2562  772,000  เทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
 128.อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
-
29 พฤษภาคม 2562  1,325,000  เทศบาลตำบลองครักษ์
-
-
-
 129.อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
-
15 พฤษภาคม 2562  43,000  เทศบาลตำบลเกาะหวาย
-
-
 130.อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
-
20 มิถุนายน 2562  264,600  เมืองนครนายก
-
-
 131.ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
-
21 พฤษภาคม 2562  83,000  บ้านพร้าว
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net