โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตาก เขต 2
จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กลาโหมราชเสนา
-
29 พฤษภาคม 2562  258,000  ขะเนจื้อ
-
-
 2.ขุนห้วยบ้านรุ่ง
-
16 พฤษภาคม 2562  366,000  ตำบลแม่กลอง
-
-
 3.ชุมชนบ้านท่าสองยาง
-
26 มิถุนายน 2562  1,616,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง
-
-
 4.ชุมชนบ้านพบพระ
-
13 พฤศจิกายน 2561  2,208,000  เทศบาลตำบลพบพระ
-
-
 5.ชุมชนบ้านอุ้มผาง
-
15 พฤษภาคม 2562  1,048,000  เทศบาลตำบลอุ้มผาง
-
-
 6.ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
-
21 พฤศจิกายน 2561  346,000  เทศบาลตำบลเเม่กุ
-
-
 7.ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
-
21 พฤษภาคม 2562  392,000  เทศบาลแม่จะเรา
-
-
 8.ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
-
24 พฤษภาคม 2562  1,207,000  เทศบาลตำบลแม่ต้าน
-
-
 9.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
-
6 มิถุนายน 2562  406,000  เทศบาลตำบลแม่ตาว
-
-
 10.ญาณวิศิษฎ์
-
16 พฤษภาคม 2562  546,000  อบต.พะวอ
-
-
 11.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
-
24 พฤษภาคม 2562  970,000  อบต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
-
-
 12.ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
-
28 พฤษภาคม 2562  756,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
-
-
 13.ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
-
1 สิงหาคม 2562  1,454,000  เทศบาลตำบลแม่จัน
-
-
 14.บ้านกล้อทอ
-
19 มิถุนายน 2562  1,296,000  เทศบาลตำบลแม่จัน
-
-
 15.บ้านขะเนจื้อ
-
28 พฤษภาคม 2562  1,146,000  อบต.ขะเนจื้อ
-
-
 16.บ้านขุนห้วยช่องแคบ
-
16 พฤษภาคม 2562  297,000  อบต.ช่องแคบ
-
-
 17.บ้านขุนห้วยนกแล
-
25 มิถุนายน 2562  204,000  อบต.พระธาตุ
-
-
 18.บ้านขุนห้วยแม่ต้าน
-
30 พฤษภาคม 2562  289,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
-
-
 19.บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
-
30 พฤศจิกายน 2561  450,000  สามหมื่น
-
-
 20.บ้านค้างภิบาล
-
24 พฤษภาคม 2562  299,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
-
-
 21.บ้านจกปก
-
28 พฤษภาคม 2562  148,000  อบต.ขะเนจื้อ
-
-
 22.บ้านช่องแคบ
-
16 พฤษภาคม 2562  279,000  ช่องแคบ
-
-
 23.บ้านต้นผึ้ง
-
2 สิงหาคม 2562  159,600  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
-
-
 24.บ้านถ้ำผาโด้
-
15 พฤษภาคม 2562  376,000  แม่กุ
-
-
 25.บ้านท่าอาจ
-
17 พฤษภาคม 2562  1,256,000  ท่าสายลวด
-
-
 26.บ้านทีกะเป่อ
-
16 พฤษภาคม 2562  219,000  อบต.ช่องแคบ
-
-
 27.บ้านทุ่งถ้ำ
-
9 พฤศจิกายน 2561  704,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
-
-
 28.บ้านทุ่งมะขามป้อม
-
25 มิถุนายน 2562  214,000  พระธาตุ
-
-
 29.บ้านธงชัย
-
24 พฤษภาคม 2562  326,000  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
-
-
 30.บ้านน้ำดิบ
-
16 พฤษภาคม 2562  138,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
-
-
 31.บ้านน้ำหอม
-
16 พฤษภาคม 2562  280,000  แม่ตื่น
-
-
 32.บ้านนุเซะโปล้
-
19 มิถุนายน 2562  832,000  เทศบาลตำบลแม่จัน
-
-
 33.บ้านปรอผาโด้
-
1 ตุลาคม 2561  558,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร
-
-
 34.บ้านป่าคาใหม่
-
23 พฤษภาคม 2562  854,000  คีรีราษฎร์
-
-
 35.บ้านปางส้าน
-
21 พฤษภาคม 2562  201,000  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
-
-
 36.บ้านป่าไร่
-
28 พฤษภาคม 2562  552,000  ขะเนจื้อ
-
-
 37.บ้านป่าไร่เหนือ
-
25 มิถุนายน 2562  326,000  พระธาตุ
-
-
 38.บ้านปูเต้อ
-
15 พฤษภาคม 2562  414,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
-
-
 39.บ้านปูแป้
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.พะวอ
-
-
 40.บ้านพะละ
-
28 พฤษภาคม 2562  162,000  อบต.ขะเนจื้อ
-
-
 41.บ้านพะเด๊ะ
-
24 พฤษภาคม 2562  289,000  อบต.พระธาตุผาแดง
-
-
 42.บ้านม่อนหินเหล็กไฟ
-
20 พฤศจิกายน 2561  325,800  อบต.มหาวัน
-
-
 43.บ้านมอเกอ
-
1 พฤศจิกายน 2561  940,440  วาเล่ย์
-
-
 44.บ้านยะพอ
-
1 พฤศจิกายน 2561  604,000  อบต.วาเล่ย์
-
-
 45.บ้านร่มเกล้า 2
-
23 พฤษภาคม 2562  1,273,000  คีรีราษฎร์
-
-
 46.บ้านร่มเกล้า 3
-
23 พฤษภาคม 2562  726,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
-
-
 47.บ้านร่มเกล้า 4
-
8 มิถุนายน 2562  1,102,000  คีรีราษฎร์
-
-
 48.บ้านวังตะเคียน
-
16 พฤษภาคม 2562  561,000  องค์การบริการส่วนตำบลท่าสายลวด
-
-
 49.บ้านวังผา
-
13 พฤษภาคม 2562  482,000  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
-
-
 50.บ้านวาเล่ย์
-
21 พฤษภาคม 2562  400,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
-
-
 51.บ้านสันป่าไร่
-
25 มิถุนายน 2562  134,000  อบต.พระธาตุ
-
-
 52.บ้านสามหมื่น
-
22 พฤษภาคม 2562  408,000  อบต.สามหมื่น
-
-
 53.บ้านหนองบัว
-
11 มิถุนายน 2562  1,980,000  อบต.แม่อุสุ
-
-
 54.บ้านหนองหลวง
-
17 พฤษภาคม 2562  236,000  เทศบาลตำบลแม่กลอง
-
-
 55.บ้านหมื่นฤาชัย
-
21 มิถุนายน 2562  760,720  อบต.พบพระ
-
-
 56.บ้านห้วยกะโหลก
-
16 พฤษภาคม 2562  46,300  แม่ปะ
-
-
 57.บ้านห้วยนกกก
-
13 มิถุนายน 2562  1,067,000  อบต.แม่หละ
-
-
 58.บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี
-
13 มิถุนายน 2562  240,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ
-
-
 59.บ้านห้วยนกแล
-
16 พฤษภาคม 2562  797,980  โรงเรียนบ้านห้วยนกแลรับจากเทศบาลตำบลแม่ระมาด/ห้องเรียนสาขาบ้านน้ำดิบบอนหวานรับจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
-
-
 60.บ้านห้วยบง
-
16 พฤษภาคม 2562  281,000  ตำบลทุ่งหลวง
-
-
 61.บ้านห้วยปลาหลด
-
23 พฤษภาคม 2562  153,000  อบต ด่านแม่ละเมา
-
-
 62.บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
-
28 พฤษภาคม 2562  116,000  ด่านแม่ละเมา
-
-
 63.บ้านห้วยม่วง
-
8 มิถุนายน 2562  428,000  เทศบาลตำบลท่าสายลวด
-
-
 64.บ้านห้วยหินฝน
-
30 เมษายน 2562  280,000  อบต.ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
-
-
 65.บ้านห้วยโป่ง
-
4 มิถุนายน 2562  292,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
-
-
 66.บ้านห้วยไม้แป้น
-
16 พฤษภาคม 2562  203,640  องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
-
-
 67.บ้านหัวฝาย
-
31 พฤษภาคม 2562  692,000  พระธาตุผาแดง
-
-
 68.บ้านอู่หู่
-
30 พฤษภาคม 2562  522,000  อบต.แม่ต้าน
-
-
 69.บ้านเจดีย์โคะ
-
28 พฤษภาคม 2562  1,658,000  มหาวัน
-
-
 70.บ้านเซอทะ
-
16 พฤษภาคม 2562  360,000  แม่กลอง
-
-
 71.บ้านแม่กลองน้อย
-
16 พฤษภาคม 2519  248,000  อบต.โมโกร
-
-
 72.บ้านแม่กลองเก่า
-
22 พฤษภาคม 2562  196,000  เทศบาลตำบลแม่กลอง
-
-
 73.บ้านแม่กลองใหม่
-
16 พฤษภาคม 2562  542,000  แม่กลองใหม่
-
-
 74.บ้านแม่กาษา
-
2 พฤศจิกายน 2561  440,000  แม่กาษา
-
-
 75.บ้านแม่กื้ดสามท่า
-
11 พฤษภาคม 2562  245,000  อบต.แม่กาษา
-
-
 76.บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
-
23 พฤษภาคม 2562  281,000  แม่กาษา
-
-
 77.บ้านแม่กุหลวง
-
15 พฤษภาคม 2562  205,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
-
-
 78.บ้านแม่กุเหนือ
-
22 พฤศจิกายน 2561  334,000  เทศบาลตำบลแม่กุ
-
-
 79.บ้านแม่จวาง
-
15 มิถุนายน 2562  700,000  ท่าสองยาง
-
-
 80.บ้านแม่จะเราสองแคว
-
27 พฤศจิกายน 2561  770,000  ตำบลแม่จะเรา
-
-
 81.บ้านแม่ตาว
-
7 มิถุนายน 2562  670,000  ตำบลท่าสายลวด
-
-
 82.บ้านแม่ตาวแพะ
-
19 พฤศจิกายน 2561  569,000  เทศบาลตำบลแม่ตาว
-
-
 83.บ้านแม่ตาวใต้
-
6 มิถุนายน 2562  310,000  เทศบาลตำบลแม่ตาว
-
-
 84.บ้านแม่ตาวใหม่
-
24 พฤษภาคม 2562  266,000  อบต.พระธาตุผาแดง
-
-
 85.บ้านแม่ตื่น
-
5 กรกฏาคม 2562  926,000  อบต.ท่าสองยาง
-
-
 86.บ้านแม่ปะ
-
15 พฤษภาคม 2562  324,000  แม่ปะ
-
-
 87.บ้านแม่ปะเหนือ
-
26 มีนาคม 2562  292,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
-
-
 88.บ้านแม่ปะใต้
-
1 เมษายน 2562  388,000  อบต.แม่ปะ
-
-
 89.บ้านแม่พลู
-
12 มิถุนายน 2562  501,400  อบต.แม่อุสุ
-
-
 90.บ้านแม่ระมาดน้อย
-
28 พฤษภาคม 2562  424,000  ขะเนจื้อ
-
-
 91.บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
-
28 พฤษภาคม 2562  926,000  เทศบาลตำบลแม่ระมาด
-
-
 92.บ้านแม่ระเมิง
-
30 พฤศจิกายน 2561  3,678,000  แม่สอง
-
-
 93.บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ
-
30 พฤศจิกายน 2561  382,000  แม่สอง
-
-
 94.บ้านแม่ละมุ้งวิทยา
-
13 พฤษภาคม 2562  360,000  อุ้มผาง
-
-
 95.บ้านแม่ละเมา
-
15 พฤษภาคม 2562  384,000  อบต.พะวอ
-
-
 96.บ้านแม่วะหลวง
-
20 กันยายน 2562  396,000  อบต.แม่วะหลวง
-
-
 97.บ้านแม่สละ
-
16 มิถุนายน 2562  400,000  อบต.แม่หละ
-
-
 98.บ้านแม่สละเหนือ
-
13 มิถุนายน 2562  524,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ
-
-
 99.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
-
24 พฤษภาคม 2562  3,812,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง
-
-
 100.บ้านแม่อมกิ
-
5 เมษายน 2562  1,750,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
-
-
 101.บ้านแม่ออกผารู
-
21 มิถุนายน 2562  414,000  อบต.แม่หละ
-
-
 102.บ้านแม่อุสุวิทยา
-
6 มิถุนายน 2562  1,580,000  อบต.แม่อุสุ
-
-
 103.บ้านแม่โกนเกน
-
20 พฤศจิกายน 2561  614,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
-
-
 104.บ้านแม่โพ
-
20 พฤษภาคม 2562  290,000  อบต.ท่าสองยาง
-
-
 105.บ้านไม้กะพง
-
8 พฤศจิกายน 2561  470,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร
-
-
 106.ป่าไม้อุทิศ 4
-
24 พฤษภาคม 2562  1,832,000  คีรีราษฎร์
-
-
 107.รวมไทยพัฒนา 1
-
5 มิถุนายน 2562  1,238,000  อบต.รวมไทยพัฒนา
-
-
 108.รวมไทยพัฒนา 2
-
29 พฤษภาคม 2562  1,570,000  องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
-
-
 109.รวมไทยพัฒนา 3
-
15 พฤษภาคม 2562  489,000  คีรีราษฎร์
-
-
 110.รวมไทยพัฒนา 4
-
13 พฤษภาคม 2562  602,000  อบต.รวมไทยพัมนา
-
-
 111.รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
-
21 พฤษภาคม 2562  342,000  องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
-
-
 112.รวมไทยพัฒนา 5
-
27 พฤษภาคม 2562  764,000  วาเล่ย์
-
-
 113.รวมไทยพัฒนา 6
-
16 พฤษภาคม 2562  343,000  อบต. ช่องแคบ
-
-
 114.วัดสว่างอารมณ์
-
1 พฤศจิกายน 2561  230,000  อบต. พะวอ
-
-
 115.สามัคคีวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  632,000  อบต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
-
-
 116.ห้วยน้ำนักวิทยา
-
25 มิถุนายน 2562  1,049,920  อบต.พบพระ
-
-
 117.อรุณเมธา
-
16 พฤษภาคม 2562  46,500  ช่องแคบ
-
-
 118.แม่สอด
-
13 มิถุนายน 2562  1,444,000  เทศบาลแม่สอด
-
-
 119.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
-
16 พฤษภาคม 2562  67,000  อบต. ด่านแม่ละเมา
-
-
 120.ไทยราษฎร์คีรี
-
17 พฤษภาคม 2562  967,000  อบต.ช่องแคบ
-
-
 121.ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย
-
17 พฤษภาคม 2562  434,000  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net