โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตราด
จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คลองขวาง
-
16 พฤษภาคม 2562  674,560  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
-
-
 2.คีรีศรีสาครวิทยา
-
4 มิถุนายน 2562  590,000  เทศบาลตำบลหนองบอน
-
-
 3.ชุมชนบ้านตากแว้ง
-
31 พฤษภาคม 2562  258,000  เทศบาลตำบลบ่อพลอย
-
-
 4.ชุมชนบ้านเขาสมิง
-
6 พฤศจิกายน 2561  429,000  เทศบาลตำบลเขาสมิง
-
-
 5.ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
-
17 พฤษภาคม 2562  516,000  ตำบลท่าพริกเนินทราย
-
-
 6.ชุมชนวัดบ่อไร่
-
10 มิถุนายน 2562  852,000  เทศบาลตำบลบ่อพลอย
-
-
 7.ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
-
31 พฤษภาคม 2562  288,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
-
-
 8.ชุมชนวัดอ่าวช่อ
-
16 พฤษภาคม 2562  141,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่
-
-
 9.ชุมชนวัดแสนตุ้ง
-
26 กรกฏาคม 2562  193,880  เทศบาลตำบลแสนตุ้ง
-
-
 10.ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
-
10 พฤษภาคม 2562  528,340  ตำบลแหลมงอบ
-
-
 11.บ้านคลองจาก
-
18 กรกฏาคม 2562  300,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
-
-
 12.บ้านคลองประทุน
-
15 พฤษภาคม 2562  667,000  อบต.แหลมกลัด
-
-
 13.บ้านคลองพร้าว
-
16 พฤษภาคม 2562  1,324,000  ตำบลเกาะช้าง
-
-
 14.บ้านคลองมะขาม
-
16 พฤษภาคม 2562  1,086,000  เทศบาลตำบลหาดเล็ก
-
-
 15.บ้านคลองมะนาว
-
2 พฤษภาคม 2562  328,000  อบต.ไม้รูด
-
-
 16.บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
-
15 พฤษภาคม 2562  244,420  อบต.ท่าโสม
-
-
 17.บ้านคลองเจ้า
-
21 มิถุนายน 2562  355,000  เกาะกูด
-
-
 18.บ้านคลองแอ่ง
-
21 พฤษภาคม 2562  258,000  อบต.บ่อพลอย
-
-
 19.บ้านคลองใหญ่
-
15 พฤษภาคม 2562  477,000  อบต.คลองใหญ่
-
-
 20.บ้านจัดสรร
-
23 มิถุนายน 2562  190,000  เทศบาลตำบลบ่อพลอย
-
-
 21.บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
-
1 พฤษภาคม 2562  546,000  ห้วยแร้ง
-
-
 22.บ้านดงกลาง
-
16 พฤษภาคม 2562  1,004,000  เขาสมิง
-
-
 23.บ้านดอนสูง
-
21 พฤษภาคม 2562  543,740  ประณีต
-
-
 24.บ้านด่านชุมพล
-
10 มิถุนายน 2562  242,000  ด่านชุมพล
-
-
 25.บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
-
15 พฤษภาคม 2562  246,000  อบต.ทุ่งนนทรี
-
-
 26.บ้านตาหนึก
-
18 กรกฏาคม 2562  82,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
-
-
 27.บ้านท่าประดู่
-
15 พฤษภาคม 2562  196,720  วังกระแจะ
-
-
 28.บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
-
18 พฤษภาคม 2562  920,000  เทศบาลเมืองตราด
-
-
 29.บ้านทุ่งไก่ดัก
-
5 ตุลาคม 2561  380,780  อบต.ท่ากุ่ม
-
-
 30.บ้านธรรมชาติล่าง
-
15 พฤษภาคม 2562  3,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
-
-
 31.บ้านนาเกลือ
-
15 พฤษภาคม 2562  106,000  เทศบาลตำบลชำราก
-
-
 32.บ้านบางปรง
-
10 พฤษภาคม 2562  136,000  อบต.ห้วยแร้ง
-
-
 33.บ้านบางเบ้า
-
28 เมษายน 2562  262,000  เกาะช้างใต้
-
-
 34.บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
-
10 มิถุนายน 2562  368,000  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
-
-
 35.บ้านปะอา
-
21 พฤษภาคม 2562  408,000  บ่อพลอย
-
-
 36.บ้านปะเดา
-
10 มิถุนายน 2562  264,000  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
-
-
 37.บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
-
27 พฤศจิกายน 2561  90,000  หนองโสน
-
-
 38.บ้านมณฑล
-
24 มิถุนายน 2562  208,000  เทพนิมิต
-
-
 39.บ้านมะนาว
-
21 พฤษภาคม 2562  126,000  อบต.บ่อพลอย
-
-
 40.บ้านสระใหญ่
-
15 พฤษภาคม 2562  148,000  นนทรีย์
-
-
 41.บ้านสวนใน
-
15 พฤษภาคม 2562  76,000  วังกระแจะ
-
-
 42.บ้านหนองบอน
-
31 พฤษภาคม 2562  682,000  เทศบาลตำบลหนองบอน
-
-
 43.บ้านหนองบัว
-
17 มิถุนายน 2562  334,620  อบต.สะตอ
-
-
 44.บ้านหนองม่วง
-
10 พฤษภาคม 2562  83,000  ไม้รูด
-
-
 45.บ้านห้วงพัฒนา
-
6 มิถุนายน 2562  157,000  อบต.แสนตุ้ง
-
-
 46.บ้านหาดเล็ก
-
11 มิถุนายน 2562  332,520  เทศบาลตำบลหาดเล็ก
-
-
 47.บ้านอ่างกะป่อง
-
16 พฤษภาคม 2562  220,000  ท่าโสม
-
-
 48.บ้านอ่าวตาลคู่
-
31 พฤษภาคม 2562  36,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
-
-
 49.บ้านอ่าวพร้าว
-
25 มิถุนายน 2562  100,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
-
-
 50.บ้านเกษมสุข
-
14 มิถุนายน 2562  206,000  เทพนิมิต
-
-
 51.บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
-
4 มิถุนายน 2562  154,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
-
-
 52.บ้านเจียรพัฒนา
-
14 มิถุนายน 2562  590,000  เทพนิมิต
-
-
 53.บ้านเนินดินแดง
-
15 พฤษภาคม 2562  136,400  อบต.คลองใหญ่
-
-
 54.บ้านเนินตะบก
-
6 มิถุนายน 2562  232,000  แสนตุ้ง
-
-
 55.บ้านเนินตาล
-
18 กรกฏาคม 2562  926,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
-
-
 56.บ้านเนินตาแมว
-
16 พฤษภาคม 2562  2,000  อบต.
-
-
 57.บ้านเปร็ดใน
-
13 พฤษภาคม 2562  112,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงนำ้ขาว
-
-
 58.บ้านแหลมพร้าว
-
14 พฤษภาคม 2562  246,000  อบต.ตำบลอ่าวใหญ่
-
-
 59.บ้านโขดทราย
-
12 มิถุนายน 2562  132,000  หาดเล็ก
-
-
 60.บ้านโป่ง
-
14 พฤษภาคม 2562  480,000  วังตะเคียน
-
-
 61.บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
-
15 พฤษภาคม 2562  268,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
-
-
 62.บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
-
20 พฤษภาคม 2562  234,000  ไม้รูด
-
-
 63.บ้านไร่ป่า
-
15 พฤษภาคม 2562  264,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
-
-
 64.วัดคลองขุด
-
17 พฤษภาคม 2562  314,000  ห้วยแร้ง
-
-
 65.วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
-
15 พฤษภาคม 2562  399,000  เทศบาลตำบลชำราก
-
-
 66.วัดฆ้อ
-
15 พฤษภาคม 2562  282,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
-
-
 67.วัดช้างทูน
-
2 กรกฏาคม 2562  418,000  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
-
-
 68.วัดดินแดง
-
24 พฤษภาคม 2562  107,840  ประณีต
-
-
 69.วัดตะกาง
-
15 พฤษภาคม 2562  126,000  เทศบาลตำบลตะกาง
-
-
 70.วัดตาพลาย
-
12 มิถุนายน 2562  295,020  อบต.สะตอ
-
-
 71.วัดทองธรรมชาติ
-
15 พฤษภาคม 2562  31,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
-
-
 72.วัดท่าหาด
-
6 มิถุนายน 2562  152,000  แสนตุ้ง
-
-
 73.วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
-
17 พฤษภาคม 2562  341,380  ท่าโสม
-
-
 74.วัดบางปรือ
-
30 เมษายน 2562  276,000  ห้วยแร้ง
-
-
 75.วัดบางปิดบน
-
31 พฤษภาคม 2562  42,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
-
-
 76.วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
-
31 พฤษภาคม 2562  256,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
-
-
 77.วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
-
15 พฤษภาคม 2562  176,160  วังกระแจะ
-
-
 78.วัดประณีต
-
24 พฤษภาคม 2562  262,000  องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต
-
-
 79.วัดพนมพริก
-
6 มิถุนายน 2562  111,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง
-
-
 80.วัดวรุณดิตถาราม
-
8 พฤษภาคม 2562  412,800  อบต.ท่ากุ่ม
-
-
 81.วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
-
15 พฤษภาคม 2562  110,000  วังกระแจะ
-
-
 82.วัดวัชคามคชทวีป
-
26 ตุลาคม 2561  156,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้
-
-
 83.วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
-
21 พฤษภาคม 2562  200,000  เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย
-
-
 84.วัดสลัก
-
16 พฤษภาคม 2562  126,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
-
-
 85.วัดสลักเพชร
-
25 เมษายน 2562  343,000  อบต.เกาะช้างใต้
-
-
 86.วัดสะพานหิน
-
16 พฤษภาคม 2562  270,000  แหลมกลัด
-
-
 87.วัดสุวรรณมงคล
-
27 พฤษภาคม 2562  202,000  เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
-
-
 88.วัดหนองคันทรง
-
21 มิถุนายน 2562  164,000  หนองคันทรง
-
-
 89.วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
-
23 พฤษภาคม 2562  503,000  ตำบลหนองเสม็ด
-
-
 90.วัดห้วงน้ำขาว
-
10 พฤษภาคม 2562  202,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว
-
-
 91.วัดห้วงโสม
-
13 พฤษภาคม 2562  123,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด
-
-
 92.วัดอ่าวใหญ่
-
14 พฤษภาคม 2562  164,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่
-
-
 93.วัดเสนาณรงค์
-
1 พฤษภาคม 2562  160,580  อบต.ประณีต
-
-
 94.วัดแหลมกลัด
-
15 พฤษภาคม 2562  233,000  แหลมกลัด
-
-
 95.วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
-
3 มิถุนายน 2562  48,000  อบต.แหลมงอบ
-
-
 96.วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
-
31 พฤษภาคม 2562  144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
-
-
 97.วัดแหลมหิน
-
16 พฤษภาคม 2562  200,000  หนองคันทรง
-
-
 98.วัดไทรทอง
-
27 พฤศจิกายน 2561  434,000  หนองโสน
-
-
 99.อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
-
15 พฤษภาคม 2562  303,080  อบต. วังกระแจะ
-
-
 100.อนุบาลตราด
-
17 มิถุนายน 2562  4,129,000  เทศบาลเมืองตราด
-
-
 101.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
-
31 พฤษภาคม 2562  841,000  เทศบาลตำบลบ่อพลอย
-
-
 102.อนุบาลวัดคลองใหญ่
-
10 พฤษภาคม 2562  1,400,200  เทศบาลตำบลคลองใหญ่
-
-
 103.อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
-
31 พฤษภาคม 2562  349,460  เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
-
-
 104.อนุบาลเกาะกูด
-
25 มิถุนายน 2562  345,000  อบต.เกาะกูด
-
-
 105.อนุบาลเกาะช้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  206,000  เทศบาลตำบลเกาะช้าง
-
-
 106.อัมพรจินตกานนท์
-
30 พฤษภาคม 2562  226,000  เทศบาลตำบลหนองบอน
-
-
 107.เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
-
16 พฤษภาคม 2562  318,000  อบต.นนทรีย์
-
-
 108.ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)
-
15 พฤษภาคม 2562  228,000  อบต.นนทรีย์
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net