โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตรัง เขต 2
จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กมลศรี
-
5 พฤศจิกายน 2561  224,000  อบต.กะลาเส
-
-
 2.ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
-
23 พฤษภาคม 2562  186,000  เทศบาลตำบลท่างิ้ว
-
-
 3.บ้านกลิ้งกลอง
-
15 พฤษภาคม 2562  260,000  นาเมืองเพชร
-
-
 4.บ้านคลองคุ้ย
-
21 สิงหาคม 2562  504,000  ปากแจ่ม
-
-
 5.บ้านคลองชีล้อม
-
1 พฤษภาคม 2562  54,000  คลองชีล้อม
-
-
 6.บ้านคลองมวน
-
15 พฤษภาคม 2562  1,038,340  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
-
-
 7.บ้านคลองลุ
-
21 มิถุนายน 2562  280,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ
-
-
 8.บ้านคลองโตน
-
29 พฤษภาคม 2562  396,000  เขาวิเศษ
-
-
 9.บ้านควนตัง
-
22 เมษายน 2562  243,900  อบต.เขาปูน
-
-
 10.บ้านควนตุ้งกู
-
16 พฤษภาคม 2562  189,000  บางสัก
-
-
 11.บ้านควนพญา
-
31 พฤษภาคม 2562  374,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง
-
-
 12.บ้านควนหนองกก
-
27 พฤษภาคม 2562  158,000  คลองปาง
-
-
 13.บ้านควนหนองยาง
-
29 พฤษภาคม 2562  27,280  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
-
-
 14.บ้านควนอารี
-
31 พฤษภาคม 2562  231,000  อบต.บางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
-
-
 15.บ้านควนเลียบ
-
7 พฤศจิกายน 2561  300,000  อบต.หนองช้างแล่น
-
-
 16.บ้านจิจิก
-
15 พฤษภาคม 2562  140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า
-
-
 17.บ้านฉางหลาง
-
13 พฤษภาคม 2562  310,000  ไม้ฝาด
-
-
 18.บ้านช่องลม
-
29 พฤษภาคม 2562  256,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
-
-
 19.บ้านช่องหาร
-
19 มิถุนายน 2562  208,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
-
-
 20.บ้านซา
-
25 พฤษภาคม 2562  276,000  อบต.บางดี
-
-
 21.บ้านดุหุน
-
16 พฤษภาคม 2562  358,000  องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
-
-
 22.บ้านต้นปรง
-
24 พฤษภาคม 2562  2,146,000  เทศบาลตำบลวังวิเศษ
-
-
 23.บ้านต้นไทร
-
16 สิงหาคม 2562  303,000  หนองบัว
-
-
 24.บ้านตะเคียนหลบฟ้า
-
28 พฤษภาคม 2562  166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก
-
-
 25.บ้านทอนเหรียน
-
14 พฤศจิกายน 2561  210,000  เขาไพร
-
-
 26.บ้านท่าปาบ
-
11 มิถุนายน 2562  198,000  บ่อน้ำร้อน
-
-
 27.บ้านท่ามะปราง
-
11 มิถุนายน 2562  118,000  ปากแจ่ม
-
-
 28.บ้านท่าส้ม
-
16 พฤษภาคม 2562  632,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
-
-
 29.บ้านท่าโต๊ะเมฆ
-
7 มิถุนายน 2562  229,300  นาเกลือ
-
-
 30.บ้านทุ่งขี้เหล็ก
-
16 พฤษภาคม 2562  158,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
-
-
 31.บ้านทุ่งต่อ
-
15 พฤษภาคม 2562  193,000  อบต. ทุ่งต่อ
-
-
 32.บ้านทุ่งยาง
-
15 พฤษภาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า
-
-
 33.บ้านทุ่งยางงาม
-
31 พฤษภาคม 2562  240,000  บางดี
-
-
 34.บ้านทุ่งศาลา
-
31 พฤศจิกายน 2561  654,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง
-
-
 35.บ้านทุ่งสมอ
-
27 พฤษภาคม 2562  113,000  ควนเมา
-
-
 36.บ้านทุ่งอิฐ
-
29 พฤษภาคม 2562  142,000  องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
-
-
 37.บ้านนาเกลือ
-
31 พฤษภาคม 2562  284,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
-
-
 38.บ้านนาเมืองเพชร
-
16 พฤษภาคม 2562  520,000  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
-
-
 39.บ้านน้ำฉา
-
4 กรกฏาคม 2562  110,000  อบต.โคกยาง
-
-
 40.บ้านน้ำพราย
-
28 พฤษภาคม 2562  138,200  อบต.ปากคม
-
-
 41.บ้านน้ำราบ
-
22 พฤษภาคม 2562  274,000  บางสัก
-
-
 42.บ้านบ่อหิน
-
12 มิถุนายน 2562  336,000  เทศบาลตำบลสิเกา
-
-
 43.บ้านบางคราม
-
8 พฤศจิกายน 2561  327,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
-
-
 44.บ้านบางค้างคาว
-
16 พฤษภาคม 2562  260,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
-
-
 45.บ้านบางพระ
-
29 พฤษภาคม 2562  348,000  วังมะปราง
-
-
 46.บ้านบางสัก
-
21 พฤษภาคม 2562  722,960  บางสัก
-
-
 47.บ้านบางหมาก
-
11 มิถุนายน 2562  136,000  บางหมาก
-
-
 48.บ้านบางเตา
-
14 มิถุนายน 2562  70,000  คลองลุ
-
-
 49.บ้านบางเป้า
-
7 มิถุนายน 2562  80,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
-
-
 50.บ้านบาตูปูเต๊ะ
-
16 พฤษภาคม 2562  564,000  เกาะลิบง
-
-
 51.บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
-
16 พฤษภาคม 2562  42,000  เกาะลิบง
-
-
 52.บ้านป่ากอ
-
16 พฤษภาคม 2562  210,000  อบต.นาวง
-
-
 53.บ้านปาเต
-
15 พฤษภาคม 2562  2,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
-
-
 54.บ้านป่าเตียว
-
4 มิถุนายน 2562  102,000  บางเป้า
-
-
 55.บ้านผมเด็น
-
13 พฤษภาคม 2562  109,000  อบต.ไม้ฝาด
-
-
 56.บ้านพระม่วง
-
7 มิถุนายน 2562  241,600  อบต.นาเกลือ
-
-
 57.บ้านพรุจูด
-
15 พฤษภาคม 2562  168,000  บ่อหิน
-
-
 58.บ้านพรุเตย
-
10 พฤษภาคม 2562  248,000  อบต.กะลาเส
-
-
 59.บ้านพรุใหญ่
-
29 พฤษภาคม 2562  270,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก
-
-
 60.บ้านมดตะนอย
-
21 พฤษภาคม 2562  246,000  อบต.เกาะลิบง
-
-
 61.บ้านย่านซื่อ
-
30 พฤษภาคม 2562  78,000  องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
-
-
 62.บ้านลำช้าง
-
29 พฤษภาคม 2562  268,000  อบต.เขาไพร
-
-
 63.บ้านลำภูรา
-
13 พฤษภาคม 2562  834,000  เทศบาลตำบลลำภูรา
-
-
 64.บ้านลำแพะ
-
31 พฤษภาคม 2562  214,000  ปากแจ่ม
-
-
 65.บ้านวังลำ
-
16 พฤษภาคม 2562  547,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
-
-
 66.บ้านวังหลาม
-
8 สิงหาคม 2562  217,000  ตำบลห้วยนาง
-
-
 67.บ้านสายควน
-
17 พฤษภาคม 2562  33,800  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
-
-
 68.บ้านหนองคล้า
-
29 พฤษภาคม 2562  272,000  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลเขาวิเศษ
-
-
 69.บ้านหนองชุมแสง
-
20 พฤษภาคม 2562  998,000  อบต.อ่าวตง
-
-
 70.บ้านหนองบัว
-
31 พฤษภาคม 2562  73,000  อบต.หนองบัว
-
-
 71.บ้านหนองบัวน้อย
-
5 กรกฏาคม 2562  166,980  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
-
-
 72.บ้านหนองปรือ
-
7 มิถุนายน 2562  101,520  ตำบลเขากอบ
-
-
 73.บ้านหนองมวง
-
29 พฤษภาคม 2562  172,000  องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
-
-
 74.บ้านหนองราโพ
-
15 พฤษภาคม 2562  180,000  เทศบาลห้วยนาง
-
-
 75.บ้านหนองศรีจันทร์
-
30 พฤษภาคม 2562  441,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
 76.บ้านหนองสองพี่น้อง
-
7 พฤศจิกายน 2561  282,000  หนองช้างแล่น
-
-
 77.บ้านหนองหมอ
-
2 พฤศจิกายน 2561  338,900  อบต.นาวง
-
-
 78.บ้านหนองเสม็ด
-
1 พฤษภาคม 2562  171,000  คลองชีล้อม
-
-
 79.บ้านหน้าเขา
-
29 พฤษภาคม 2562  50,000  อบต.เขาวิเศษ
-
-
 80.บ้านหลังเขา
-
29 พฤษภาคม 2562  532,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ
-
-
 81.บ้านห้วยต่อ
-
7 พฤษภาคม 2562  552,000  ไม้ฝาด
-
-
 82.บ้านห้วยน้ำเย็น
-
4 มิถุนายน 2562  66,000  หนองช้างแล่น
-
-
 83.บ้านห้วยไทร
-
16 พฤษภาคม 2562  160,000  เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
-
-
 84.บ้านหัวหิน
-
10 พฤษภาคม 2562  252,000  องค์การบริหารส่านตำบลบ่อหิน
-
-
 85.บ้านหาดยาว
-
16 พฤษภาคม 2562  126,000  อบต.เกาะลิบง
-
-
 86.บ้านเกาะมุกด์
-
16 พฤษภาคม 2562  514,000  อบต.เกาะลิบง
-
-
 87.บ้านเกาะลิบง
-
15 พฤษภาคม 2562  270,000  อบต.เกาะลิบง
-
-
 88.บ้านเกาะเคี่ยม
-
4 มิถุนายน 2562  234,360  อบต.กันตังใต้
-
-
 89.บ้านเขากอบ
-
7 มิถุนายน 2562  550,440  อบต.เขากอบ
-
-
 90.บ้านเขาพรุเสม็ด
-
17 มิถุนายน 2562  110,000  วังคีรี
-
-
 91.บ้านเขาโอน
-
29 พฤษภาคม 2562  162,000  เขาวิเศษ
-
-
 92.บ้านเขาไม้แก้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  146,000  เขาไม้แก้ว
-
-
 93.บ้านเหนือคลอง
-
31 พฤษภาคม 2562  168,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง
-
-
 94.บ้านแหลม
-
7 มิถุนายน 2562  149,000  วังวน
-
-
 95.บ้านแหลมมะขาม
-
16 พฤษภาคม 2662  250,000  เขาไม้แก้ว
-
-
 96.บ้านแหลมไทร
-
15 พฤษภาคม 2562  384,000  เขาไม้แก้ว
-
-
 97.บ้านโคกยาง
-
2 กรกฏาคม 2562  494,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
-
-
 98.บ้านโตน
-
14 พฤษภาคม 2562  228,000  อบต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
-
-
 99.บ้านโพธิ์น้อย
-
27 พฤษภาคม 2562  194,000  อบต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง
-
-
 100.บ้านในปง
-
29 พฤษภาคม 2562  396,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
-
-
 101.บ้านไชยภักดี
-
31 พฤษภาคม 2562  786,000  อบต.อ่าวตง
-
-
 102.บ้านไทรบ่วง
-
17 พฤษภาคม 2562  249,360  หนองปรือ
-
-
 103.บ้านไร่ออก
-
14 พฤษภาคม 2562  304,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
-
-
 104.บ้านไร่ใหญ่(กันตัง)
-
12 มิถุนายน 2562  130,000  บางหมาก
-
-
 105.บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา)
-
2 พฤศจิกายน 2561  167,000  ควนเมา
-
-
 106.บ้านไสต้นวา
-
10 พฤษภาคม 2562  258,000  อบต.บ่อหิน
-
-
 107.บ้านไสบ่อ
-
13 พฤษภาคม 2562  173,100  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
-
-
 108.บ้านไสมะม่วง
-
22 พฤษภาคม 2562  255,000  เทศบาลตำบลท่างิ้ว
-
-
 109.วัดกาญจนบริรักษ์
-
16 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต.เขาขาว
-
-
 110.วัดควนธานี
-
5 มิถุนายน 2562  76,000  ควนธานี
-
-
 111.วัดควนเมา
-
29 พฤษภาคม 2562  320,000  อบต.ควนเมา
-
-
 112.วัดควนไทร
-
8 พฤศจิกายน 2561  162,400  อบต.ตำบลปากคม
-
-
 113.วัดคีรีวิหาร
-
7 มิถุนายน 2562  354,000  อบต.เขากอบ
-
-
 114.วัดถ้ำพระพุทธ
-
30 พฤษภาคม 2562  119,000  หนองบัว
-
-
 115.วัดทุ่งใหญ่
-
14 พฤษภาคม 2562  88,000  ท่าสะบ้า
-
-
 116.วัดนาวง
-
16 พฤษภาคม 2562  342,000  เทศบาลตำบลนาวง
-
-
 117.วัดน้ำฉ่า
-
27 พฤษภาคม 2562  164,000  วังมะปราง
-
-
 118.วัดบางดี
-
28 พฤษภาคม 2562  550,880  องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
-
-
 119.วัดปากแจ่ม
-
29 พฤษภาคม 2562  103,000  อบต.ปากแจ่ม
-
-
 120.วัดวารีวง
-
7 มิถุนายน 2562  232,000  วังวน
-
-
 121.วัดศรีรัตนาราม
-
30 พฤษภาคม 2562  301,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
-
-
 122.วัดสิทธิโชค
-
14 พฤษภาคม 2562  127,000  เทศบาลตำบลลำภูรา
-
-
 123.วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
-
15 พฤษภาคม 2562  254,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
-
-
 124.วัดห้วยนาง (วันครู2501)
-
0 พฤษภาคม 2562  288,000  ตำบลห้วยนาง
-
-
 125.วัดเขา
-
24 พฤษภาคม 2562  393,000  เทศบาลตำบลท่างิ้ว
-
-
 126.วัดเขาพระ
-
31 พฤษภาคม 2562  214,000  คลองปาง
-
-
 127.วัดเขาวิเศษ
-
29 พฤษภาคม 2562  1,180,000  อบต.เขาวิเศษ
-
-
 128.วัดเจริญร่มเมือง
-
17 พฤษภาคม 2562  317,000  สำนักงานเทศบาลตำบลควนกุน
-
-
 129.วัดโคกเลียบ
-
22 พฤษภาคม 2562  400,000  ตำบลคลองปาง
-
-
 130.วัดไตรสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  822,000  ตำบลนาวง
-
-
 131.วัดไม้ฝาด
-
13 พฤษภาคม 2562  248,000  ไม้ฝาด
-
-
 132.สวนป่าประชาอุปถัมภ์
-
19 มิถุนายน 2562  92,000  วังมะปรางเหนือ
-
-
 133.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
-
7 พฤษภาคม 2562  691,000  ห้วยยอด
-
-
 134.หาดปากเมง
-
7 พฤษภาคม 2562  591,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
-
-
 135.ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า)
-
27 พฤษภาคม 2562  207,000  อบต.ในเตา
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net