โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
จำนวนโรงเรียน 88 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 88 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กรป.กลางอุปถัมภ์
-
16 พฤษภาคม 2562  234,000  อบต.ดอยหล่อ
-
-
 2.กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
-
13 พฤศจิกายน 2561  144,000  ตำบลบ้านแม
-
-
 3.ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  124,000  เทศบาลตำบลยุหว่า
-
-
 4.ชุมชนวัดปากกอง
-
15 พฤษภาคม 2562  130,000  เทศบาลตำบลสารภี
-
-
 5.ชุมชนวัดศรีคำชมภู
-
24 พฤษภาคม 2562  43,400  เทศบาลตำบลป่าบง
-
-
 6.บ้านกาด(เขมวังส์ฯ)
-
24 พฤษภาคม 2562  10,000  เทศบาลตำบลแม่วาง(โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)และอบต.บ้านกาด(โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม (มาเรียนรวม)
-
-
 7.บ้านดง
-
8 มิถุนายน 2561  403,040  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
-
-
 8.บ้านดงป่าหวาย
-
16 พฤษภาคม 2562  210,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
-
-
 9.บ้านดอยหล่อ
-
16 พฤษภาคม 2562  140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
-
-
 10.บ้านตองกาย
-
16 พฤษภาคม 2562  312,840  เทศบาลตำบลหนองควาย
-
-
 11.บ้านทรายมูล
-
16 พฤษภาคม 2562  581,000  ตำบลหางดง
-
-
 12.บ้านท้าวบุญเรือง
-
21 พฤษภาคม 2562  242,000  เทศบาลตำบลบ้านแหวน
-
-
 13.บ้านทุ่งหลวง
-
9 มิถุนายน 2562  152,000  แม่วิน
-
-
 14.บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
-
30 ตุลาคม 2561  360,000  เทศบาลตำบลบ้านกลาง
-
-
 15.บ้านน้ำแพร่
-
29 ตุลาคม 2561  412,000  เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
-
-
 16.บ้านปง
-
6 มิถุนายน 2562  274,000  เทศบาลตำบลบ้านปง
-
-
 17.บ้านปากเหมือง
-
19 ตุลาคม 2561  207,000  เทศบาลตำบลขัวมุง
-
-
 18.บ้านป่าตาล
-
15 พฤษภาคม 2562  472,000  สันผักหวาน
-
-
 19.บ้านพันตน
-
31 พฤษภาคม 2562  184,000  ทุ่งปี๊
-
-
 20.บ้านฟ่อน
-
16 พฤษภาคม 2562  239,580  ต.หนองควาย
-
-
 21.บ้านม่วงพี่น้อง
-
16 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต.มะขุนหวาน
-
-
 22.บ้านร่องน้ำ
-
16 พฤษภาคม 2562  132,000  มะขามหลวง
-
-
 23.บ้านวังศรี
-
15 พฤษภาคม 2562  81,000  อบต.สบแม่ข่า
-
-
 24.บ้านสันทราย(สารภี)
-
17 พฤษภาคม 2562  266,000  เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์
-
-
 25.บ้านสันทราย(หางดง)
-
24 พฤษภาคม 2562  212,000  ตำบลหนองแก๋ว
-
-
 26.บ้านสันป่าสัก
-
16 พฤษภาคม 2562  1,083,060  ตำบลหนองควาย
-
-
 27.บ้านสันผักหวาน
-
16 พฤษภาคม 2562  374,000  เทศบาลตำบลสันผักหวาน
-
-
 28.บ้านสามหลัง
-
16 พฤษภาคม 2562  260,320  เทศบาลตำบลสองแคว
-
-
 29.บ้านหนองตอง
-
28 พฤษภาคม 2562  84,000  เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
-
-
 30.บ้านหนองเต่า
-
12 มิถุนายน 2562  262,000  อบต.แม่วิน
-
-
 31.บ้านห้วยข้าวลีบ
-
5 มิถุนายน 2562  332,000  องค์การบริหารส่ส่วนตำบลแม่วิน
-
-
 32.บ้านห้วยตอง
-
6 มิถุนายน 2562  308,000  อบต. เเม่วิน
-
-
 33.บ้านห้วยน้ำขาว
-
15 พฤษภาคม 2562  155,000  ยางคราม
-
-
 34.บ้านห้วยส้ม
-
22 พฤศจิกายน 2561  376,000  อบต. สันกลาง
-
-
 35.บ้านหัวข่วง
-
29 พฤษภาคม 2562  55,000  สองแคว
-
-
 36.บ้านหัวริน
-
16 พฤษภาคม 2562  134,000  เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
-
-
 37.บ้านเปียง
-
16 พฤษภาคม 2562  126,000  เทศบาลตำบลบ้านแม
-
-
 38.บ้านเหล่าป่าฝาง
-
7 พฤศจิกายน 2561  138,000  อบต.ดอนเปา
-
-
 39.บ้านเหล่าเป้า
-
30 ตุลาคม 2561  388,000  อบต.ดอยหล่อ
-
-
 40.บ้านแม่กุ้งหลวง
-
4 มิถุนายน 2562  49,000  เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
-
-
 41.บ้านแม่ขาน
-
15 พฤษภาคม 2562  94,000  เทศบาลสันติสุข
-
-
 42.บ้านแสนตอ
-
16 พฤษภาคม 2562  133,000  เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
-
-
 43.บ้านใหม่สวรรค์
-
6 มิถุนายน 2562  308,000  ดอนเปา
-
-
 44.บ้านใหม่หนองหอย
-
15 พฤษภาคม 2562  400,000  สันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
-
-
 45.บ้านไร่
-
14 พฤษภาคม 2562  218,000  ตำบลบ้านแหวน
-
-
 46.พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง
-
1 มิถุนายน 2562  282,000  แม่วิน
-
-
 47.วัดกองทราย
-
15 พฤษภาคม 2562  354,000  เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
-
-
 48.วัดกู่คำ
-
14 พฤษภาคม 2562  390,000  เทศบาลตำบลยุหว่า
-
-
 49.วัดคีรีเขต
-
26 กรกฏาคม 2562  63,000  เทศบาลตำบลบ้านปง
-
-
 50.วัดจอมทอง
-
14 พฤษภาคม 2562  232,000  เทศบาลตำบลบ้านแหวน
-
-
 51.วัดช่างกระดาษ
-
13 พฤษภาคม 2562  126,000  เทศบาลตำบลสันป่าตอง
-
-
 52.วัดช่างคำ
-
16 พฤษภาคม 2562  276,000  เทศบาลตำบลบ้านแหวน
-
-
 53.วัดดงป่างิ้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  93,000  อบต.มะขุนหวาน
-
-
 54.วัดดอนชื่น
-
15 พฤษภาคม 2562  98,000  อบต.ดอยหล่อ
-
-
 55.วัดท่ากาน
-
16 พฤษภาคม 2562  324,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน
-
-
 56.วัดท่าต้นกวาว
-
16 พฤษภาคม 2562  241,000  เทศบาลตำบลชมภู
-
-
 57.วัดทุ่งศาลา
-
7 มิถุนายน 2562  75,000  ดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
-
-
 58.วัดนันทาราม
-
10 พฤษภาคม 2562  450,000  ตำบลไชยสถาน
-
-
 59.วัดน้ำบ่อหลวง
-
17 มิถุนายน 2562  228,000  น้ำบ่อหลวง
-
-
 60.วัดบวกครกเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  302,000  เทศบาลตำบลท่าวังตาล
-
-
 61.วัดประชาเกษม
-
12 มิถุนายน 2562  220,000  เทศบาลบ้านปง
-
-
 62.วัดพญาชมภู
-
7 พฤศจิกายน 2561  218,000  ตำบลชมภู
-
-
 63.วัดพระนอนหนองผึ้ง
-
15 พฤษภาคม 2562  550,000  เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
-
-
 64.วัดพระเจ้าเหลื้อม
-
1 พฤษภาคม 2562  168,100  ตำบลหนองตองพัฒนา
-
-
 65.วัดมะกับตองหลวง
-
16 พฤษภาคม 2562  54,000  ทุ่งปี๊
-
-
 66.วัดวังขามป้อม
-
16 พฤษภาคม 2562  198,000  ดอยหล่อ
-
-
 67.วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ)
-
16 พฤษภาคม 2562  209,000  เทศบาลตำบลยางคราม
-
-
 68.วัดศรีดอนชัย(สารภี)
-
17 พฤษภาคม 2562  140,000  เทศบาลสันทรายมหาวงศ์
-
-
 69.วัดศรีล้อม
-
0 มิถุนายน 2562  293,280  ตำบลหารแก้ว
-
-
 70.วัดศรีสว่าง
-
12 มิถุนายน 2562  196,000  ตำบลหารแก้ว
-
-
 71.วัดศรีโพธาราม
-
30 พฤษภาคม 2561  282,000  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
-
-
 72.วัดศิริชัยนิมิตร
-
27 พฤษภาคม 2562  181,000  เทศบาลตำบลแม่วาง
-
-
 73.วัดสันดอนมูล
-
14 พฤษภาคม 2562  122,000  เทศบาลตำบลท่ากว้าง
-
-
 74.วัดสามหลัง
-
16 พฤษภาคม 2562  160,000  บ้านกลาง
-
-
 75.วัดหนองหลั้ว
-
15 พฤษภาคม 2562  100,000  ตำบลยางคราม
-
-
 76.วัดห้วยแก้ว
-
7 มิถุนายน 2562  25,000  อบต.ดอนเปา
-
-
 77.วัดอุเม็ง
-
17 พฤษภาคม 2562  116,000  เทศบาลตำบลยุหว่า
-
-
 78.วัดเทพาราม
-
31 พฤษภาคม 2562  252,000  ตำบลป่าบง
-
-
 79.วัดเวฬุวัน
-
16 พฤษภาคม 2562  1,355,000  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
-
-
 80.วัดแม่สะลาบ
-
16 พฤษภาคม 2562  248,000  เทศบาลชมภู
-
-
 81.วัดโรงวัว
-
14 มิถุนายน 2562  180,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
-
-
 82.สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
-
14 พฤษภาคม 2562  2,328,000  ตำบลสันป่าตอง
-
-
 83.สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
-
13 มิถุนายน 2562  122,000  แม่วิน
-
-
 84.หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง
-
11 มิถุนายน 62  548,000  อบต.แม่วิน
-
-
 85.เวียงเศรษฐีวิทยา
-
24 พฤษภาคม 2562  196,780  เทศบาลตำบลหนองแฝก
-
-
 86.แม่วินสามัคคี
-
5 กรกฏาคม 2562  430,000  แม่วิน
-
-
 87.แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย
-
16 พฤษภาคม 2562  54,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
-
-
 88.ไตรมิตรวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  80,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net