โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
จำนวนโรงเรียน 141 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 116 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.27
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
-
16 พฤษภาคม 2562  328,000  เทศบาลตำบลหนองแหย่ง
-
-
 2.ชุมชนบ้านดง
-
13 พฤษภาคม 2562  168,000  เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
-
-
 3.ชุมชนบ้านแม่สาบ
-
16 พฤษภาคม 2562  92,000  เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
-
-
 4.ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน
-
16 พฤษภาคม 2562  26,000  เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
-
-
 5.ชุมชนบ้านโป่ง
-
6 สิงหาคม 2562  118,000  เทศบาลบ้านโป่ง
-
-
 6.ชุมชนวัดช่อแล
-
7 พฤษภาคม 2562  112,000  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
-
-
 7.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
-
30 กรกฏาคม 2562  260,000  อบต.เขี่อนผาก
-
-
 8.ทรายทองราษฎร์อุทิศ
-
15 พฤษภาคม 2562  137,000  เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
-
-
 9.บ้านกองแหะ
-
15 พฤษภาคม 2562  160,000  โป่งแยง
-
-
 10.บ้านกาดฮาว
-
16 พฤษภาคม 2562  334,000  อบต.สะลวง
-
-
 11.บ้านก๋ายน้อย
-
18 มิถุนายน 2562  42,000  อบต.เมืองก๋าย
-
-
 12.บ้านกิ่วเสือ
-
21 มิถุนายน 2562  116,440  องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
-
-
 13.บ้านขุนแจ๋
-
30 เมษายน 2562  160,000  อบต.แม่แวน
-
-
 14.บ้านช้างใน
-
20 พฤษภาคม 2562  94,000  บ้านช้าง
-
-
 15.บ้านต้นขาม
-
21 พฤษภาคม 2562  107,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
-
-
 16.บ้านต้นผึ้ง
-
13 พฤษภาคม 2562  169,320  ตำบลเหมืองแก้ว
-
-
 17.บ้านต้นรุง
-
9 สิงหาคม 2562  282,000  ต.ป่าตุ้ม
-
-
-
 18.บ้านทับเดื่อ
-
5 กุมภาพันธ์ 2563  160,000  เทศบาลตำบลอินทขิล
-
-
 19.บ้านท่ามะเกี๋ยง
-
7 มิถุนายน 2562  30,000  สันทราย
-
-
-
 20.บ้านท่าเกวียน
-
15 พฤษภาคม 2562  506,000  ตำบลหนองจ๊อม
-
-
 21.บ้านทุ่งโป่ง
-
8 กุมภาพันธ์ 2562  417,000  เทศบาลตำบลแม่แรม
-
-
 22.บ้านนากู่
-
31 พฤษภาคม 2562  88,000  แม่สาบ
-
-
 23.บ้านนาบุญโหล่งขอด
-
16 พฤษภาคม 2562  312,000  อบต.โหล่งขอด
-
-
 24.บ้านน้ำริน
-
14 มิถุนายน 2562  171,800  ตำบลขี้เหล็ก
-
-
 25.บ้านบวกจั่น
-
28 มิถุนายน 2562  248,000  โป่งแยง
-
-
-
 26.บ้านบวกหมื้อ
-
22 พฤษภาคม 2562  168,000  เทศบาลสันมหาพน
-
-
 27.บ้านบวกเปา
-
16 พฤษภาคม 2562  234,320  ตำบลหนองแหย่ง
-
-
 28.บ้านบ่อแก้ว
-
15 พฤษภาคม 2562  295,000  บ่อแก้ว
-
-
 29.บ้านปง
-
16 พฤษภาคม 2562  81,000  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
-
-
 30.บ้านป่าก้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  158,000  สันป่าเปา
-
-
-
 31.บ้านปางกว้าง
-
21 มิถุนายน 2562  106,000  เทศบาลตำบลอินทขิล
-
-
 32.บ้านปางขุม
-
21 มิถุนายน 2562  160,000  อบต.ยั้งเมิน
-
-
-
 33.บ้านปางห้วยตาด
-
2 กรกฏาคม 2562  206,000  เทศบาลตำบลอินทขิล
-
-
 34.บ้านปางฮ่าง
-
21 พฤษภาคม 2562  142,000  สบเปิง
-
-
 35.บ้านปางไม้แดง
-
15 พฤษภาคม 2562  200,000  บ้านช้าง
-
-
 36.บ้านปางไฮ
-
17 พฤษภาคม 2562  80,000  ตำบลแม่แรม
-
-
 37.บ้านป่าติ้ว
-
10 พฤษภาคม 2562  366,000  ตำบลสันโป่ง
-
-
 38.บ้านป่าตุ้ม
-
10 มิถุนายน 2562  145,000  เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
-
-
-
 39.บ้านป่าบง
-
7 มิถุนายน 2562  334,000  เทศบาลเมืองแม่โจ้
-
-
 40.บ้านป่าลาน
-
14 พฤษภาคม 2562  100  สะเมิงเหนือ
-
-
 41.บ้านป่าเหมือด
-
21 สิงหาคม 2562  459,000  สันทรายหลวง
-
-
-
 42.บ้านป่าไหน่
-
4 กรกฏาคม 2562  142,000  เทศบาลตำบลป่าไหน่
-
-
 43.บ้านผาหมอน
-
7 สิงหาคม 2562  54,000  สบเปิง
-
-
 44.บ้านผึ้ง
-
6 พฤศจิกายน 2562  295,000  เทศบาลแม่หอพระ
-
-
-
 45.บ้านพระนอน
-
13 พฤษภาคม 2562  408,000  ดอนแก้ว
-
-
 46.บ้านร่มหลวง
-
14 พฤษภาคม 2562  267,000  เทศบาลตำบลแม่แฝก
-
-
 47.บ้านริมใต้
-
16 พฤษภาคม 2562  1,730,000  เทศบาลตำบลแม่ริม
-
-
 48.บ้านศรีงาม
-
13 พฤษภาคม 2562  166,000  เทศบาลตำบลแม่แฝก
-
-
 49.บ้านศรีบุญเรือง
-
30 เมษายน 2562  424,000  เทศบาลตำบลป่าไผ่
-
-
 50.บ้านสะลวงนอก
-
16 พฤษภาคม 2562  23,400  อบต.สะลวง
-
-
 51.บ้านสันกลาง
-
16 พฤษภาคม 2562  208,000  เทศบาลตำบลป่าไหน่
-
-
 52.บ้านสันคะยอม
-
12 มิถุนายน 2562  340,260  เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
-
-
 53.บ้านสันปง
-
31 กรกฏาคม 2562  6,700  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
-
-
 54.บ้านสันป่าตอง
-
7 พฤษภาคม 2562  44,000  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
-
-
 55.บ้านสันป่าสัก
-
7 พฤษภาคม 2562  40,000  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
-
-
 56.บ้านสันพระเนตร
-
27 พฤษภาคม 2562  295,000  เทศบาลตำบลสันพระเนตร
-
-
 57.บ้านสันศรี
-
23 พฤษภาคม 2562  122,000  เทศบาลตำบลสันพระเนตร
-
-
-
 58.บ้านหนองก๋าย
-
15 พฤษภาคม 2562  26,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
-
-
 59.บ้านหนองปลามัน
-
13 พฤษภาคม 2562  411,680  อบต.ห้วยทราย
-
-
-
 60.บ้านหนองปิด
-
5 มิถุนายน 2562  148,000  อบต.สันทราย
-
-
 61.บ้านหนองมะจับ
-
15 พฤษภาคม 2562  130,000  เทศบาลตำบลแม่แฝก
-
-
 62.บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)
-
21 พฤษภาคม 2562  290,000  เทศบาลตำบลหนองหาร
-
-
 63.บ้านหนองไคร้
-
14 พฤษภาคม 2562  1,210,000  เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
-
-
-
 64.บ้านหลวง
-
22 มิถุนายน 2562  82,000  องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลโหล่งขอด
-
-
 65.บ้านหลักปัน
-
14 พฤษภาคม 2562  450,000  เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
-
-
 66.บ้านห้วยน้ำจาง
-
20 พฤษภาคม 2562  192,000  อบต. บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
-
-
 67.บ้านห้วยบง
-
30 พฤษภาคม 2562  134,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
-
-
 68.บ้านห้วยเกี๋ยง
-
10 มิถุนายน 2562  243,000  เทศบาลเมืองแม่โจ้
-
-
 69.บ้านหัวฝาย
-
7 พฤศจิกายน 2562  224,000  เทศบาลตำบลเมืองเล็น
-
-
 70.บ้านเจดีย์แม่ครัว
-
16 พฤษภาคม 2562  855,000  เทศบาลเจดีย์แม่ครัว
-
-
 71.บ้านเป้าวิทยาคาร
-
15 พฤษภาคม 2562  242,000  อบต.บ้านเป้า
-
-
-
 72.บ้านเมืองก๊ะ
-
16 พฤษภาคม 2562  96,900  อบต.สะลวง
-
-
 73.บ้านเมืองกื้ด
-
17 พฤษภาคม 2562  273,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
-
-
 74.บ้านเมืองขอน
-
9 สิงหาคม 2562  104,000  เทศบาลตำบลป่าไผ่
-
-
 75.บ้านเอียก
-
15 พฤษภาคม 2562  26,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
-
-
 76.บ้านแจ่งกู่เรือง
-
16 พฤษภาคม 2562  3,208,000  เทศบาลเวียงพร้าว
-
-
 77.บ้านแม่ขะปู
-
16 พฤษภาคม 2562  236,000  อบต.บ่อแก้ว
-
-
-
 78.บ้านแม่ตะมาน
-
21 พฤษภาคม 2562  178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
-
-
 79.บ้านแม่ปั๋ง
-
6 สิงหาคม 2562  422,000  เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
-
-
 80.บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
-
6 สิงหาคม 2562  22,000  เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
-
-
-
 81.บ้านแม่ปาคี
-
6 มิถุนายน 2562  266,000  สันทราย
-
-
 82.บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)
-
31 พฤษภาคม 2562  140,000  เทศบาลอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
-
-
 83.บ้านแม่ยางห้า
-
16 พฤษภาคม 2562  278,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
-
-
 84.บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
-
16 พฤษภาคม 2562  90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
-
-
-
 85.บ้านแม่ลานคำ
-
28 มิถุนายน 2562  214,000  ตำบลสะเมิงใต้
-
-
 86.บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
-
28 มิถุนายน 2562  67,000  ตำบลสะเมิงใต้
-
-
 87.บ้านแม่สา
-
14 พฤษภาคม 2562  199,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
-
-
 88.บ้านแม่เลา
-
12 พฤศจิกายน 2562  64,000  ป่าแป๋
-
-
 89.บ้านแม่เหียะ
-
14 พฤษภาคม 2562  272,000  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
-
-
 90.บ้านแม่แต
-
15 พฤษภาคม 2562  124,000  เทศบาลตำบลแม่แฝก
-
-
 91.บ้านแม่แฝก
-
0 พฤษภาคม 2562  260,000  เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
-
-
 92.บ้านแม่แมม
-
20 พฤษภาคม 2562  46,000  ป่าแป๋
-
-
 93.บ้านแม่แว
-
16 พฤษภาคม 2562  75,000  ยั้งเมิน
-
-
 94.บ้านแม่แสะ
-
1 ตุลาคม 2561  92,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
-
-
 95.บ้านแม่โจ้
-
11 มิถุนายน 2562  559,000  เทศบาลเมืองแม่โจ้
-
-
 96.บ้านแม่โต๋
-
14 พฤษภาคม 2562  94,000  องค์การบริการส่วนตำบลบ่อแก้ว
-
-
 97.บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า
-
17 พฤษภาคม 2562  33,000  บ่อแก้ว
-
-
 98.บ้านแม่ไคร้
-
16 พฤษภาคม 2562  222,000  ป่าแป๋
-
-
 99.บ้านโป่ง
-
15 พฤษภาคม 2562  86,000  เทศบาลตำบลแม่แฝก
-
-
-
 100.บ้านโปง
-
8 สิงหาคม 2562  588,000  เทศบาลตำบลป่าไผ่
-
-
 101.บ้านโป่งแยงใน
-
26 มิถุนายน 2562  526,000  อบต.โป่งแยง
-
-
 102.บ้านใหม่
-
7 พฤษภาคม 2562  104,000  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
-
-
 103.ประชาสามัคคีวิทยา
-
2 กรกฏาคม 2562  94,000  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไหน่
-
-
 104.ประดู่วิทยา
-
16 ธันวาคม 2562  222,000  เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
-
-
-
 105.ป่าจี้วังแดงวิทยา
-
7 พฤษภาคม 2562  368,000  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
-
-
 106.ป่าแป๋วิทยา
-
21 มิถุนายน 2562  81,000  ป่าแป๋
-
-
 107.พร้าวบูรพา
-
29 พฤษภาคม 2562  114,000  ตำบลป่าตุ้ม
-
-
 108.ภูดินวิทยา
-
5 มิถุนายน 2562  44,000  เทศบาลตำบลแม่หอพระ
-
-
 109.มูลนิธิมหาราช 5
-
24 พฤษภาคม 2562  167,040  เทศบาลตำบลริมเหนือ
-
-
 110.รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)
-
16 พฤษภาคม 2562  397,000  อบต.บ่อแก้ว
-
-
-
 111.ร่ำเปิงวิทยา
-
9 กรกฏาคม 2562  464,000  เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
-
-
 112.วัดงิ้วเฒ่า
-
16 พฤษภาคม 2562  74,000  อบต.แม่สาบ
-
-
 113.วัดช่อแลสาขาบ้านดง
-
17 พฤษภาคม 2562  62,000  อบต บ้านเป้า
-
-
 114.วัดทรายมูล
-
31 พฤษภาคม 2562  153,000  เทศบาลตำบลแม่ริม
-
-
 115.วัดท่าข้าม
-
15 พฤษภาคม 2562  110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
-
-
 116.วัดทุ่งหลวง
-
6 มิถุนายน 2562  144,000  เทศบาลตำบลแม่แตง
-
-
 117.วัดนาเม็ง
-
15 พฤษภาคม 2562  70,000  เทศบาลตำบลแม่หอพระ
-
-
-
 118.วัดบ้านป้อก
-
14 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.สะเมิงเหนือ
-
-
 119.วัดบ้านเหล่า
-
17 มิถุนายน 2562  130,000  เมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
-
-
 120.วัดปางมะกล้วย
-
23 พฤศจิกายน 2561  64,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
-
-
 121.วัดปางเติม
-
20 พฤษภาคม 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ
-
-
-
 122.วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
-
29 พฤษภาคม 2562  32,000  อบต.ตำบลแม่สาบ
-
-
 123.วัดยั้งเมิน
-
21 มิถุนายน 2562  214,000  ยั้งเมิน
-
-
-
 124.วัดสันคะยอม
-
9 มิถุนายน 2562  239,000  เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
-
-
 125.วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
-
5 มิถุนายน 2562  274,000  เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
-
-
 126.วัดหนองออน
-
13 พฤษภาคม 2562  126,000  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
-
-
-
 127.วัดห้วยไร่
-
14 พฤษภาคม 2562  211,000  เทศบาลจอมแจ้ง
-
-
 128.วัดอมลอง
-
10 มิถุนายน 2562  16,000  อบต.แม่สาบ
-
-
 129.วัดแม่กะ
-
6 มิถุนายน 2562  168,000  แม่แตง
-
-
 130.วัดแม่เลย
-
14 พฤษภาคม 2562  110,000  สะเมิงเหนือ
-
-
 131.วัดแม่แก้ดน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  1,714,000  เทศบาลเมืองแม่โจ้
-
-
-
 132.สบเปิงวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  379,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
-
-
-
 133.สหกรณ์ดำริ
-
7 มิถุนายน 2562  130,000  เทศบาลตำบลน้ำแพร่
-
-
 134.สันทรายหลวง
-
4 มิถุนายน 2562  550,000  เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
-
-
 135.สันป่าตึงวิทยาคาร
-
15 พฤษภาคม 2562  8,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
-
-
 136.สันป่ายางวิทยาคาร
-
15 พฤษภาคม 2562  164,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
-
-
 137.สันป่าสักวิทยา
-
31 พฤษภาคม 2562  1,301,000  เทศบาลตำบลสันมหาพน
-
-
-
 138.สันมหาพนวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  486,000  เทศบาลตำบลสันมหาพน
-
-
 139.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7
-
5 มิถุนายน 2562  354,000  อบต.โป่งแยง
-
-
 140.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2
-
29 พฤษภาคม 2562  622,000  แม่แรม
-
-
 141.โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ
-
20 พฤษภาคม 2562  404,000  โป่งแยง
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net