โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.เชียงราย เขต 1
จำนวนโรงเรียน 104 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
-
17 พฤษภาคม 2562  270,000  อบต.แม่ข้าวต้ม
-
-
 2.ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
-
-
 3.ดอยลานพิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  183,500  เทศบาลตำบลดอยลาน
-
-
 4.บ้านกกน้อยวิทยา
-
17 พฤษภาคม 2562  225,000  อบต.ห้วยชมภู
-
-
 5.บ้านขัวแคร่
-
30 พฤษภาคม 2562  100,000  เทศบาลตำบลบ้านดู่
-
-
 6.บ้านจอเจริญ
-
16 พฤษภาคม 2562  239,000  สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา
-
-
 7.บ้านจะคือ
-
17 พฤษภาคม 2562  38,700  อบต.ห้วยชมภู
-
-
 8.บ้านจำบอน
-
15 พฤษภาคม 2562  244,000  สำนักงานเทศบาลตำบลดอยลาน
-
-
 9.บ้านช่องลม
-
17 พฤษภาคม 2562  105,000  เทศบาลตำบลดอนศิลา
-
-
 10.บ้านชัยพฤกษ์
-
16 พฤษภาคม 2562  171,000  เทศบาลตำบลดอนศิลา
-
-
 11.บ้านดงป่าเหมี้ยง
-
3 ตุลาคม 2561  107,000  เทศบาลตำบลห้วยสัก
-
-
 12.บ้านดอน
-
17 พฤษภาคม 2562  329,000  เทศบาลตำบลดอนศิลา
-
-
 13.บ้านดอยงาม
-
17 พฤษภาคม 2562  155,000  เทศบาลตำบลดอนศิลา
-
-
 14.บ้านดอยฮาง
-
15 พฤษภาคม 2562  201,160  เทศบาลตำบลดอยฮาง
-
-
 15.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
-
12 มิถุนายน 2562  500,000  เทศบาลตำบลบ้านดู่
-
-
 16.บ้านถ้ำผาตอง
-
30 พฤษภาคม 2562  116,920  เทศบาลตำบลท่าสุด
-
-
 17.บ้านท่าสาย
-
15 พฤษภาคม 2562  50,000  ตำบลท่าสาย
-
-
 18.บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
-
4 มิถุนายน 2562  98,000  อบต.ทุ่งก่อ
-
-
 19.บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  294,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
-
-
 20.บ้านทุ่งหลวง
-
16 พฤษภาคม 2562  145,000  เทศบาลตำบลแม่ยาว
-
-
 21.บ้านนางแล
-
16 พฤษภาคม 2562  243,400  เทลบาลตำบลนางแล
-
-
 22.บ้านนางแลใน
-
15 พฤษภาคม 2562  262,000  เทศบาลตำบลนางแล
-
-
 23.บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
-
4 มิถุนายน 2562  102,000  อบต.ทุ่งก่อ
-
-
 24.บ้านน้ำลัด
-
14 พฤษภาคม 2562  496,000  เทศบาลนครเชียงราย
-
-
 25.บ้านบ่อทอง
-
29 พฤษภาคม 2562  33,120  เทศบาลตำบลท่าสุด
-
-
 26.บ้านปงเคียน
-
27 พฤษภาคม 2562  292,200  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
-
-
 27.บ้านป่าก๊อ
-
21 มีนาคม 2562  68,000  เทศบาลตำบลห้วยสัก
-
-
 28.บ้านปางขอน
-
16 พฤษภาคม 2562  247,000  อบต. ห้วยชมภู
-
-
 29.บ้านปางคึก
-
13 พฤษภาคม 2562  165,960  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
-
-
 30.บ้านปางริมกรณ์
-
23 เมษายน 2562  75,480  อบต.แม่กรณฺ์
-
-
 31.บ้านปางลาว
-
31 ตุลาคม 2561  231,000  แม่ข้าวต้ม
-
-
 32.บ้านป่าซาง
-
15 พฤษภาคม 2562  151,000  อบต.ป่าซาง
-
-
 33.บ้านป่าซางเหนือ
-
15 พฤษภาคม 2562  264,440  อบต.ป่าซาง
-
-
 34.บ้านป่าบง
-
17 พฤษภาคม 2562  154,300  อบต.ผางาม
-
-
 35.บ้านป่ายางมน
-
16 พฤษภาคม 2562  181,800  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
-
-
 36.บ้านป่ายางหลวง
-
21 พฤษภาคม 2562  118,000  อบต.ตำบลริมกก
-
-
 37.บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
-
15 พฤษภาคม 2562  98,000  เทศบาลตำบลนางแล
-
-
 38.บ้านป่าสักไก่
-
29 พฤษภาคม 2562  272,000  เทศบาลบ้านดู่
-
-
 39.บ้านป่าอ้อดอนชัย
-
16 พฤษภาคม 2562  122,000  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
-
-
 40.บ้านป่าแหย่ง
-
21 มีนาคม 2562  46,000  เทศบาลตำบลห้วยสัก
-
-
 41.บ้านปุยคำ
-
16 พฤษภาคม 2562  238,000  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
-
-
 42.บ้านผาลั้ง
-
18 พฤษภาคม 2562  36,000  อบต.ห้วยชมภู
-
-
 43.บ้านผาเสริฐ
-
16 พฤษภาคม 2562  86,480  เทศบาลตำบลดอยฮาง
-
-
 44.บ้านรวมมิตร
-
16 พฤษภาคม 2562  467,000  ตำบลแม่ยาว
-
-
 45.บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
-
16 พฤษภาคม 2562  43,000  ตำบลแม่ยาว
-
-
 46.บ้านร่องปลาขาว
-
22 มีนาคม 2562  66,000  เทศบาลตำบลห้วยสัก
-
-
 47.บ้านร่องหวาย
-
24 พฤษภาคม 2562  192,160  อบต.ดงมหาวัน
-
-
 48.บ้านร่องห้า
-
16 พฤษภาคม 2562  12,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
-
-
 49.บ้านร่องเผียว
-
20 มีนาคม 2562  220,000  เทศบาลตำบลห้วยสัก
-
-
 50.บ้านริมลาว
-
16 พฤษภาคม 2562  206,000  ป่าอ้อดอนชัย
-
-
 51.บ้านศรีเวียง
-
16 พฤษภาคม 2562  122,000  เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
-
-
 52.บ้านสมานมิตร
-
17 พฤษภาคม 2562  47,000  เทศบาลตำบลดอนสิลา
-
-
 53.บ้านสันกลาง
-
16 พฤษภาคม 2562  129,000  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
-
-
 54.บ้านสันต้นขาม
-
16 พฤษภาคม 2562  106,000  เทศบาลตำบลนางแล
-
-
 55.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
-
23 พฤษภาคม 2562  2,538,200  เทศบาลนครเชียงราย
-
-
 56.บ้านหนองบัวผาบ่ม
-
15 พฤษภาคม 2562  214,640  อบต.ผางาม
-
-
 57.บ้านหนองบัวแดง
-
17 พฤษภาคม 2562  208,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
-
-
 58.บ้านหนองหม้อ
-
7 พฤษภาคม 2562  282,000  ตำบลป่าอ้อดอนชัย
-
-
 59.บ้านห้วยขม
-
15 พฤษภาคม 2562  313,000  ตำบลแม่ยาว
-
-
 60.บ้านห้วยขี้เหล็ก
-
16 พฤษภาคม 2562  144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
-
-
 61.บ้านห้วยชมภู
-
17 พฤษภาคม 2562  166,000  อบต.บ้านห้วยชมภู
-
-
 62.บ้านห้วยทราย
-
16 พฤษภาคม 2562  78,000  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
-
-
 63.บ้านห้วยทรายขาว
-
16 พฤษภาคม 2562  136,000  เทศบาลตำบลแม่ยาว
-
-
 64.บ้านห้วยหมากเอียก
-
16 กรกฏาคม 2562  111,000  ป่าซาง
-
-
 65.บ้านห้วยห้างป่าสา
-
16 พฤษภาคม 2562  180,000  อบต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง
-
-
 66.บ้านห้วยแม่ซ้าย
-
16 พฤษภาคม 2562  268,160  ตำบลแม่ยาว
-
-
 67.บ้านห้วยแม่เลี่ยม
-
17 พฤษภาคม 2562  436,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
-
-
 68.บ้านหัวดง
-
22 มีนาคม 2562  40,000  เทศบาลตำบลห้วยสัก
-
-
 69.บ้านหัวดอย
-
15 พฤษภาคม 2562  463,000  เทศบาลตำบลท่าสาย
-
-
 70.บ้านเมืองชุม
-
16 พฤษภาคม 2562  520,000  เทศบาลตำบลเวียงชัย
-
-
 71.บ้านเวียงกลาง
-
1 พฤศจิกายน 2561  265,000  อบต.แม่ข้าวต้ม
-
-
 72.บ้านเวียงกือนา
-
8 พฤศจิกายน 2562  138,000  องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
-
-
 73.บ้านเวียงชัย
-
15 พฤษภาคม 2562  137,000  เทศบาลตำบลเวียงชัย
-
-
 74.บ้านเวียงเดิม
-
17 พฤษภาคม 2562  135,360  เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
-
-
 75.บ้านแม่กรณ์
-
16 พฤษภาคม 2562  328,000  ตำบลแม่กรณ์
-
-
 76.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
-
29 พฤษภาคม 2562  484,000  เทศบาลตำบลท่าสุด
-
-
 77.บ้านโป่ง
-
5 มิถุนายน 2562  161,040  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ
-
-
 78.บ้านโป่งช้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  91,280  ตำบลดอยลาน
-
-
 79.บ้านโป่งนาคำ
-
15 พฤษภาคม 2562  112,800  เทศบาลตำบลดอยฮาง
-
-
 80.บ้านโป่งน้ำตก
-
30 พฤษภาคม 2562  90,000  เทศบาลตำบลบ้านดู่
-
-
 81.บ้านโป่งน้ำร้อน
-
1 ตุลาคม 2561  131,440  เทศบาลตำบลดอยฮาง
-
-
 82.บ้านโป่งพระบาท
-
28 พฤษภาคม 2562  334,000  เทศบาลตำบลบ้านดู่
-
-
 83.บ้านโป่งฮึ้ง
-
25 มีนาคม 2562  121,000  เทศบาลตำบลห้วยสัก
-
-
 84.บ้านโป่งเกลือ
-
16 พฤษภาคม 2562  226,000  เทศบาลตำบลดอยลาน
-
-
 85.บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
-
15 พฤษภาคม 2562  232,000  เทศบาลดอยลาน
-
-
 86.บ้านโล๊ะป่าห้า
-
17 พฤษภาคม 2562  253,000  แม่ข้าวต้ม
-
-
 87.ผาขวางวิทยา
-
13 พฤษภาคม 2562  450,000  เทศบาลตำบลเแม่ยาว
-
-
 88.ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ
-
13 พฤษภาคม 2562  28,000  เทศบาลตำบลแม่ยาว
-
-
 89.ร่องเบ้อวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  330,000  ตำบลห้วยสัก
-
-
 90.ห้วยพลูพิทยา
-
29 พฤษภาคม 2562  344,240  เทศบาลตำบลท่าสุด
-
-
 91.ห้วยเจริญวิทยา
-
23 พฤษภาคม 2562  98,000  แม่ข้าวต้ม
-
-
 92.อนุบาลดงมหาวัน
-
23 พฤษภาคม 2562  382,800  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
-
-
 93.อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
-
15 พฤษภาคม 2562  724,000  เทศบาลตำบลนางแล
-
-
 94.อนุบาลห้วยสัก
-
20 มีนาคม 2562  174,000  เทศบาลตำบลห้วยสัก
-
-
 95.อนุบาลหัวฝาย
-
2 พฤศจิกายน 2561  277,340  นครเชียงราย
-
-
 96.อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
-
21 พฤษภาคม 2562  299,880  เทศบาลนครเชียงราย
-
-
 97.อนุบาลเชียงราย
-
23 พฤษภาคม 2562  2,059,960  เทศบาลนครเชียงราย
-
-
 98.อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
-
21 พฤษภาคม 2562  1,244,000  เทศบาลตำบลสันทราย
-
-
 99.อนุบาลเวียงชัย
-
16 พฤษภาคม 2562  436,000  สิริเวียงชัย
-
-
 100.อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
-
13 พฤษภาคม 2562  650,000  ต.ทุ่งก่อ
-
-
 101.เวียงเชียงรุ้งวิทยา
-
4 มิถุนายน 2562  142,000  อบต.ทุ่งก่อ
-
-
 102.เวียงแก้ววิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  204,000  ตำบลเมืองชุม
-
-
 103.แม่มอญวิทยา
-
17 พฤษภาคม 2562  379,000  อบต.ห้วยชมภู
-
-
 104.แม่ยาววิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  380,000  เทศบาลตำบลแม่ยาว
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net