โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ชุมพร เขต 1
จำนวนโรงเรียน 110 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.45
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
-
24 พฤษภาคม 2562  324,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
-
-
 2.ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
-
13 มิถุนายน 2562  224,000  อบต.ถ้ำสิงห์
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
-
8 กรกฏาคม 2562  448,000  เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
-
-
 4.ชุมชนบ้านนาชะอัง
-
16 พฤษภาคม 2562  212,000  ตำบลนาชะอัง
-
-
 5.ชุมชนประชานิคม
-
23 พฤษภาคม 2562  294,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
-
-
 6.ชุมชนมาบอำมฤต
-
21 มิถุนายน 2562  2,432,000  มาบอำมฤต
-
-
 7.ชุมชนวัดหาดพันไกร
-
17 พฤษภาคม 2562  117,000  หาดพันไกร
-
-
 8.บ้านกลาง
-
24 พฤษภาคม 2562  339,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
-
-
 9.บ้านคลองสูบ
-
7 มิถุนายน 2562  212,940  วิสัยเหนือ
-
-
 10.บ้านคอกม้า
-
11 มิถุนายน 2562  137,360  เทศบาลตำบลบางสน
-
-
 11.บ้านคอสน
-
16 พฤษภาคม 2562  120,000  เทศบาลตำบลท่ายาง
-
-
 12.บ้านคอเตี้ย
-
16 พฤษภาคม 2562  144,000  เทศบาลตำบลบางหมาก
-
-
 13.บ้านคันธทรัพย์
-
16 พฤษภาคม 2562  580,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
-
-
 14.บ้านงาช้าง
-
23 พฤษภาคม 2562  342,000  อบต.สองพี่น้อง
-
-
 15.บ้านจันทึง
-
12 มิถุนายน 2562  181,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว
-
-
-
 16.บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  160,000  ทุ่งคา
-
-
 17.บ้านชุมโค
-
17 พฤษภาคม 2562  170,000  เทศบาลตำบลชุมโค
-
-
 18.บ้านดอนตะเคียน
-
31 พฤษภาคม 2562  270,000  เทศบาลตำบลบางสน
-
-
 19.บ้านดอนทราย
-
16 พฤษภาคม 2562  100,000  ชุมโค
-
-
-
 20.บ้านดอนเคี่ยม
-
10 มิถุนายน 2562  421,300  รับร่อ
-
-
 21.บ้านดอนไทรงาม
-
24 พฤษภาคม 2562  126,000  เทศบาลตำบลบางหมาก
-
-
 22.บ้านตาหงษ์
-
24 พฤษภาคม 2562  26,900  องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
-
-
 23.บ้านถ้ำธง
-
14 พฤษภาคม 2562  118,000  ปากคลอง
-
-
 24.บ้านทรัพย์สมบูรณ์
-
5 ตุลาคม 2562  32,000  เทศบาลตำลบชุมโค
-
-
-
 25.บ้านทรายขาว
-
27 พฤษภาคม 2562  536,000  อบต.สองพี่น้อง
-
-
 26.บ้านทรายแก้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  118,000  เขาไชยราช อ ปะทิว จ ชุมพร
-
-
 27.บ้านท่ามะปริง
-
20 พฤศจิกายน 2561  294,000  อบต.บ้านนา
-
-
 28.บ้านท่าลานทอง
-
27 พฤษภาคม 2562  419,000  คุริง
-
-
 29.บ้านท่าไม้ลาย
-
4 มิถุนายน 2562  414,000  เทศบาลตำบลวังใหม่
-
-
 30.บ้านทุ่งมะขาม
-
16 พฤษภาคม 2562  192,000  ตำบลหาดทรายรี
-
-
 31.บ้านทุ่งหงษ์
-
16 พฤษภาคม 2562  226,000  อบต.ทุ่งคา
-
-
 32.บ้านทุ่งเรี้ย
-
3 พฤษภาคม 2562  122,000  อบต.ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
-
-
 33.บ้านธรรมเจริญ
-
24 พฤษภาคม 2562  570,000  หงษ์เจริญ
-
-
 34.บ้านนาแซะ
-
31 พฤษภาคม 2562  206,000  เทศบาลตำบลวังใหม่
-
-
-
 35.บ้านน้ำพุ
-
13 พฤษภาคม 2562  88,000  อบต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
-
-
 36.บ้านน้ำเย็น
-
14 มิถุนายน 2562  274,000  อบต.หินแก้ว
-
-
 37.บ้านบ่ออิฐ
-
17 พฤษภาคม 2562  112,000  ชุมโค
-
-
-
 38.บ้านบางคอย
-
16 พฤษภาคม 2562  226,000  เทศบาลตำบลท่ายาง
-
-
-
 39.บ้านบางจาก
-
17 พฤษภาคม 2562  302,000  ตำบลชุมโค
-
-
 40.บ้านบางหลง
-
16 พฤษภาคม 2562  154,000  ตำบลท่ายาง
-
-
 41.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
-
10 มิถุนายน 2562  1,866,000  อบต.รับร่อ
-
-
 42.บ้านบึงลัด
-
24 พฤษภาคม 2562  202,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
-
-
 43.บ้านปากคลอง
-
14 พฤษภาคม 2562  417,000  อบต.ปากคลอง
-
-
 44.บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
-
30 พฤษภาคม 2562  1,012,000  ปากน้ำชุมพร
-
-
 45.บ้านพรุตะเคียน
-
14 พฤษภาคม 2562  326,000  อบต.สลุย
-
-
 46.บ้านยายไท
-
21 พฤษภาคม 2562  190,000  หงษ์เจริญ
-
-
 47.บ้านรับร่อ
-
23 พฤษภาคม 2562  60,000  องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
-
-
 48.บ้านร้านตัดผม
-
16 พฤษภาคม 2562  884,000  อบต.สองพี่น้อง
-
-
 49.บ้านละมุ
-
16 พฤษภาคม 2562  122,000  อบต.นากระตาม
-
-
-
 50.บ้านวังช้าง
-
17 พฤษภาคม 2562  410,000  เทศบาลตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
-
-
 51.บ้านศาลาลอย
-
13 พฤษภาคม 2562  88,000  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-
-
 52.บ้านสวนทรัพย์
-
16 พฤษภาคม 2562  36,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
-
-
 53.บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
-
16 พฤษภาคม 2562  398,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
-
-
 54.บ้านสามเสียม
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  เทศบาลตำบลนาชะอัง
-
-
 55.บ้านหนองเนียน
-
14 พฤษภาคม 2562  130,000  เทศบาลตำบลบางลึก
-
-
-
 56.บ้านหนองเรือ
-
3 พฤษภาคม 2562  454,000  อบต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
-
-
-
 57.บ้านห้วยรากไม้
-
10 มิถุนายน 2562  979,780  ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
-
-
 58.บ้านหัวถนน
-
20 พฤษภาคม 2562  256,900  องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
-
-
 59.บ้านหัวว่าว
-
3 พฤษภาคม 2562  78,000  ท่าข้าม
-
-
 60.บ้านหาดทรายรี
-
16 พฤษภาคม 2562  236,040  เทศบาลตำบลหาดทรายรี
-
-
 61.บ้านหาดภราดรภาพ
-
16 พฤษภาคม 2562  162,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำชุมพร
-
-
 62.บ้านหาดส้มแป้น
-
3 พฤษภาคม 2562  310,000  ท่าข้าม
-
-
 63.บ้านหาดหงส์
-
3 พฤษภาคม 2562  204,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
-
-
 64.บ้านหาดใน
-
6 มิถุนายน 2562  420,000  องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
-
-
 65.บ้านหินกบ
-
17 พฤษภาคม 2562  164,000  เทศบาลตำบลชุมโค
-
-
 66.บ้านหินแก้ว
-
17 มิถุนายน 2562  131,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว
-
-
-
 67.บ้านเขาชันโต๊ะ
-
25 กรกฏาคม 2562  230,000  วิสัยเหนือ
-
-
 68.บ้านเขาบ่อ
-
16 พฤษภาคม 2562  226,000  อบต.ทุ่งคา
-
-
 69.บ้านเขาพาง
-
3 พฤษภาคม 2562  60,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
-
-
-
 70.บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
-
17 มิถุนายน 2562  464,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ
-
-
 71.บ้านเขาวง
-
4 มิถุนายน 2562  227,220  อบต.บ้านนา
-
-
 72.บ้านเนินทอง
-
14 พฤษภาคม 2562  625,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
-
-
 73.บ้านเหมืองทอง
-
14 พฤษภาคม 2562  221,000  องค์การบริหารตำบลสลุย
-
-
 74.บ้านแก่งเพกา
-
25 พฤษภาคม 2562  222,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
-
-
 75.บ้านในห้วย
-
4 มิถุนายน 2562  64,000  อบต.ตากแดด
-
-
 76.บ้านใหม่พัฒนา
-
8 พฤษภาคม 2562  130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง
-
-
 77.บ้านใหม่สมบูรณ์
-
16 พฤษภาคม 2562  294,000  องค์บริหารส่วนตำบลสลุย
-
-
 78.บ้านไชยราช
-
15 พฤษภาคม 2562  132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช
-
-
 79.ประชานิคม 2
-
3 พฤษภาคม 2562  329,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง
-
-
 80.ประชานิคม 4
-
1 พฤศจิกายน 2561  302,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
-
-
 81.ประชาพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  144,000  อบต.สองพี่น้อง
-
-
 82.วัดขุนกระทิง
-
13 มิถุนายน 2562  194,000  ตำบลขุนกระทิง
-
-
 83.วัดควนมณี
-
16 พฤษภาคม 2562  16,000  อบต.นากระตาม
-
-
 84.วัดคูขุด
-
24 พฤษภาคม 2562  329,000  ตำบลบางหมาก
-
-
 85.วัดดอนทรายแก้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  288,000  เทศบาลท่ยาง
-
-
 86.วัดดอนมะม่วง
-
17 พฤษภาคม 2562  244,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
-
-
-
 87.วัดดอนยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  170,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
-
-
 88.วัดดอนรวบ
-
28 พฤษภาคม 2562  292,000  ตำบลบางหมาก
-
-
 89.วัดดอนเมือง
-
13 พฤษภาคม 2562  274,040  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
-
-
 90.วัดทุ่งคา
-
16 พฤษภาคม 2562  144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
-
-
 91.วัดน้อมถวาย
-
31 พฤษภาคม 2562  496,000  ตำบลวังใหม่
-
-
-
 92.วัดนาทุ่ง
-
10 มิถุนายน 2562  332,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง
-
-
 93.วัดบางลึก
-
10 มกราคม 2563  148,000  สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก
-
-
-
 94.วัดบางแหวน
-
13 พฤษภาคม 2562  300,000  ตำบลปากคลอง
-
-
 95.วัดพิชัยยาราม
-
31 ตุลาคม 2562  882,000  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
-
-
 96.วัดวังไผ่
-
4 พฤษภาคม 2562  120,000  ตำบลวังไผ่
-
-
-
 97.วัดหัวกรูด
-
8 สิงหาคม 2562  116,000  อบต.ปากน้ำ
-
-
 98.วัดหาดทรายแก้ว
-
4 มิถุนายน 2562  222,000  ``อบต.ตากแดด
-
-
 99.วัดหูรอ
-
4 มิถุนายน 2562  262,000  เทศบาลตำบลนาชะอัง
-
-
 100.วัดเชิงกระ
-
1 กรกฏาคม 2562  200,000  อบต. วิสัยเหนือ
-
-
 101.อนุบาลชุมพร
-
0 กรกฏาคม 2562  43,980,000  เทศบาลเมืองชุมพร
-
-
 102.อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
-
16 พฤษภาคม 2562  1,140,000  เทศบาลตำบลท่าแซะ
-
-
 103.อนุบาลบ้านเนินสำลี
-
30 พฤษภาคม 2562  234,000  อบต.สะพลี
-
-
 104.อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
-
16 พฤษภาคม 2562  1,168,000  เทศบาลตำบลปะทิว
-
-
 105.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
-
16 พฤษภาคม 2562  2,588,120  เทศบาลเมืองชุมพร
-
-
 106.เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
-
25 เมษายน 2562  708,000  ตำบลวังไผ่
-
-
 107.ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
-
16 พฤษภาคม 2562  240,000  เทศบาลวังใหม่
-
-
 108.ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
-
16 พฤษภาคม 2562  480,000  องค์การบริิหารส่วนตำบลเขาไชยราช
-
-
-
 109.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
-
6 มิถุนายน 2562  1,402,000  ตำบลเนินสันติ
-
-
 110.ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
-
16 พฤษภาคม 2562  4,360,000  เทศบาลตำบลสะพลี
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net