โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3
จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 188 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กันกงบ้านลี่สามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  92,000  อบต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
-
-
 2.จอมแก้ววิทยา
-
21 มิถุนายน 2562  69,000  เกาะมะนาว
-
-
 3.จัตุรัสวิทยานุกูล
-
5 กันยายน 2562  2,620,000  ตำบลจัตุรัส
-
-
 4.ชุมชนชวนวิทยา
-
10 มิถุนายน 2562  876,000  เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
-
-
 5.ชุมชนบัวบานสามัคคี
-
1 พฤศจิกายน 2561  870,000  ตำบลหนองบัวบาน
-
-
 6.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
-
16 พฤษภาคม 2562  399,840  ตำบลหนองบัวระเหว
-
-
 7.ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
-
5 มิถุนายน 2562  0  อบต.บ้านเพชร
-
-
 8.ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
-
18 พฤษภาคม 2561  752,000  ห้วยยายจิ๋ว
-
-
 9.ชุมชนบ้านห้วยแย้
-
6 มิถุนายน 2562  393,000  เทศบาลตำบลห้วยแย้
-
-
 10.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
-
21 มิถุนายน 2562  514,000  เทศบาลตำบลบ้านเพชร
-
-
 11.ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
-
29 พฤษภาคม 2562  424,000  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
-
-
 12.ซับถาวรพัฒนา
-
7 พฤษภาคม 2562  111,000  วะตะแบก
-
-
 13.ซับมงคลวิทยา
-
8 พฤศจิกายน 2561  361,000  โป่งนก
-
-
 14.ซับใหญ่วิทยาคม
-
13 พฤษภาคม 2562  762,000  องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
-
-
 15.ดอนเปล้าศึกษา
-
15 พฤษภาคม 2562  74,000  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
-
-
 16.ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
-
10 มิถุนายน 2562  231,000  ตาเนิน
-
-
 17.บ้านกลอยสามัคคี
-
15 พฤษภาคม 2562  66,000  อบต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
-
-
 18.บ้านกุดตาลาด
-
15 พฤษภาคม 2562  50,000  โคกเริงรมย์
-
-
 19.บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
-
24 พฤษภาคม 2562  70,000  อบต.กุดน้ำใส
-
-
 20.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
-
28 มิถุนายน 2562  178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
-
-
 21.บ้านขามราษฎร์นุกูล
-
13 พฤษภาคม 2562  193,380  บ้านขาม
-
-
 22.บ้านขี้เหล็ก
-
27 พฤษภาคม 2562  113,000  กะฮาด
-
-
 23.บ้านงิ้ว
-
21 พฤษภาคม 2562  232,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
-
-
 24.บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
-
31 กรกฏาคม 2562  102,000  ตำบลหนองบัวใหญ่
-
-
 25.บ้านช่องสำราญ
-
13 พฤษภาคม 2562  104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
-
-
 26.บ้านซับยาง
-
26 มิถุนายน 2562  82,000  อบต.โคกเพชรพัฒนา
-
-
 27.บ้านซับหมี
-
10 มิถุนายน 2562  277,000  อบต.วะตะแบก
-
-
 28.บ้านซับเจริญสุข
-
14 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต.ซับใหญ่
-
-
 29.บ้านซับใหม่
-
23 พฤษภาคม 2562  162,000  ตะโกทอง
-
-
 30.บ้านซับไทร
-
14 พฤษภาคม 2562  80,000  วะตะแบก
-
-
 31.บ้านดงลาน
-
6 มิถุนายน 2562  152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
-
-
 32.บ้านดอนกอก
-
11 มิถุนายน 2562  182,000  ตำบลโคกสะอาด
-
-
 33.บ้านดอนละนาม
-
19 มิถุนายน 2562  108,000  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
-
-
 34.บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
-
16 พฤษภาคม 2562  222,000  กุดน้ำใส
-
-
 35.บ้านตลุกคูณพัฒนา
-
10 พฤษภาคม 2562  248,000  องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
-
-
 36.บ้านตะลอมไผ่
-
9 กรกฏาคม 2562  138,000  เทศบาลตำบลโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
-
-
 37.บ้านตาล
-
10 มิถุนายน 2562  256,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
-
-
 38.บ้านทองคำพิงวิทยา
-
14 พฤศจิกายน 2561  24,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
-
-
 39.บ้านท่ากูบ
-
10 กรกฏาคม 2562  618,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
-
-
 40.บ้านทามจาน
-
29 พฤศจิกายน 2561  38,000  อบต.ตำบลหนองบัวโคก
-
-
 41.บ้านท่าศิลา
-
29 พฤษภาคม 2562  69,000  โสกปลาดุก
-
-
 42.บ้านท่าแตง
-
16 พฤษภาคม 2562  65,000  อบต.กุดน้ำใส
-
-
 43.บ้านท่าโป่ง
-
25 กรกฏาคม 2562  434,000  วังตะเฆ่
-
-
 44.บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
-
25 กรกฏาคม 2562  35,000  วังตะเฆ่
-
-
 45.บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  138,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
-
-
 46.บ้านนา
-
13 พฤษภาคม 2562  62,000  บ้านขาม
-
-
 47.บ้านนาประชาสัมพันธ์
-
28 พฤษภาคม 2562  820,000  นายางกลัก
-
-
 48.บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
-
28 พฤษภาคม 2562  54,000  นายางกลัก
-
-
 49.บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
-
28 พฤษภาคม 2562  82,000  นายางกลัก
-
-
 50.บ้านน้ำลาด
-
28 พฤษภาคม 2562  254,000  นายางกลัก
-
-
 51.บ้านบะเสียว
-
4 มิถุนายน 2562  93,000  หนองฉิม
-
-
 52.บ้านบุ่งเวียนวิทยา
-
13 มิถุนายน 2562  162,000  อบต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
-
-
 53.บ้านบุฉนวน
-
15 พฤษภาคม 2562  142,000  ซับใหญ่
-
-
 54.บ้านประดู่งาม
-
15 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต.ห้วยยายจิ๋ว
-
-
 55.บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
-
7 มิถุนายน 2562  260,000  เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
-
-
 56.บ้านปากค่ายช่องแมว
-
16 พฤษภาคม 2562  52,920  หนองบัวระเหว
-
-
 57.บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
-
28 พฤศจิกายน 2562  62,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
-
-
 58.บ้านมะเกลือโนนทอง
-
17 พฤษภาคม 2562  292,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
-
-
 59.บ้านยางเกี่ยวแฝก
-
29 พฤษภาคม 2562  668,000  อบต.วะตะแบก
-
-
 60.บ้านยางเครือ
-
24 พฤษภาคม 2562  56,000  อบต.ตำบลหนองโดน
-
-
 61.บ้านยางเตี้ยโคกรัง
-
23 พฤษภาคม 2562  277,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
-
-
 62.บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
-
14 พฤษภาคม 2562  23,000  อบต.วะตะแบก
-
-
 63.บ้านร่วมมิตร
-
17 พฤษภาคม 2562  87,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
-
-
 64.บ้านร้านหญ้า
-
10 พฤศจิกายน 2561  198,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
-
-
 65.บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
-
19 มิถุนายน 2562  608,000  อบต.ละหาน
-
-
 66.บ้านละหานค่าย
-
7 มิถุนายน 2562  138,000  เทศบาลตำบลโคกสะอาด
-
-
 67.บ้านวังกะทะ
-
19 พฤศจิกายน 2561  1,044,000  อบต.วังตะเฆ่
-
-
 68.บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
-
26 กรกฏาคม 2562  80,000  วังตะเฆ่
-
-
 69.บ้านวังกุง
-
10 กรกฏาคม 2562  88,000  ท่ากูบ
-
-
 70.บ้านวังขอนสัก
-
10 กรกฏาคม 2562  112,000  อบต.ตำบลท่ากูบ
-
-
 71.บ้านวังคมคาย
-
10 พฤษภาคม 2562  286,000  ห้วยยายจิ๋ว
-
-
 72.บ้านวังตะเฆ่
-
24 กรกฏาคม 2562  352,000  อบต.วังตะเฆ่
-
-
 73.บ้านวังตาท้าว
-
28 พฤษภาคม 2562  326,000  อบต.นายางกลัก
-
-
 74.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
-
16 พฤษภาคม 2562  0  ห้วยยายจิ๋ว
-
-
 75.บ้านวังตาเทพ
-
19 ตุลาคม 2561  210,000  บ้านไร่
-
-
 76.บ้านวังพง
-
7 พฤษภาคม 2562  86,000  อบต.ซับใหญ่
-
-
 77.บ้านวังมน
-
14 พฤษภาคม 2562  182,000  วะตะแบก
-
-
 78.บ้านวังอ้ายคง
-
17 พฤษภาคม 2562  313,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
-
-
 79.บ้านวังอ้ายจีด
-
30 กรกฏาคม 2562  278,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
-
-
 80.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
-
1 พฤศจิกายน 2561  229,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
-
-
 81.บ้านศิลาทอง
-
7 มิถุนายน 2562  225,000  โป่งนก
-
-
 82.บ้านส้มป่อย
-
30 พฤษภาคม 2562  300,000  ส้มป่อย
-
-
 83.บ้านสระสี่เหลี่ยม
-
17 พฤษภาคม 2562  96,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
-
-
 84.บ้านสะพานยาว
-
7 มิถุนายน 2562  368,000  อบต.โป่งนก
-
-
 85.บ้านสะพานหิน
-
7 มิถุนายน 2562  361,000  อบต.โป่งนก
-
-
 86.บ้านสามหลักพัฒนา
-
6 มิถุนายน 2562  104,000  อบต ตาเนิน
-
-
 87.บ้านสำนักตูมกา
-
25 กรกฏาคม 2562  214,000  วังตะเฆ่
-
-
 88.บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
-
4 มิถุนายน 2562  58,000  วังตะเฆ่
-
-
 89.บ้านสำโรงโคก
-
21 พฤษภาคม 2562  70,000  กุดน้ำใส
-
-
 90.บ้านหนองกองแก้ว
-
6 มิถุนายน 2562  68,000  ห้วยแย้
-
-
 91.บ้านหนองขาม
-
10 กรกฏาคม 2562  90,000  อบต.ตาเนิน
-
-
 92.บ้านหนองจะบก
-
13 พฤษภาคม 2562  112,000  ห้วยยายจิ๋ว
-
-
 93.บ้านหนองจาน
-
26 กุมภาพันธ์ 2562  76,000  เทศบาลตำบลโคกสะอาด
-
-
 94.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
-
8 กุมภาพันธ์ 2562  700,000  อบต.หนองฉิม
-
-
 95.บ้านหนองดง
-
2 สิงหาคม 2526  64,500  อบต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
-
-
 96.บ้านหนองดินดำ
-
7 สิงหาคม 2562  274,000  อบต. กะฮาด
-
-
 97.บ้านหนองตอ
-
16 พฤษภาคม 2562  123,000  อบต.รังงาม
-
-
 98.บ้านหนองตะครอง
-
26 มิถุนายน 2562  64,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
-
-
 99.บ้านหนองตะไก้
-
4 มิถุนายน 2562  260,000  อบต.บ้านชวน
-
-
 100.บ้านหนองตานา
-
27 พฤษภาคม 2562  256,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
-
-
 101.บ้านหนองนกเขียน
-
24 พฤษภาคม 2562  39,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง
-
-
 102.บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
-
13 มิถุนายน 2562  92,000  เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
-
-
 103.บ้านหนองบัวใหญ่
-
31 พฤษภาคม 2562  512,000  เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
-
-
 104.บ้านหนองผักชี
-
4 มิถุนายน 2562  290,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
-
-
 105.บ้านหนองผักแว่น
-
20 มิถุนายน 2562  54,000  เทศบาลตำบลบ้านเพชร
-
-
 106.บ้านหนองม่วง
-
28 พฤษภาคม 2562  443,000  อบต.ส้มป่อย
-
-
 107.บ้านหนองลุมพุก
-
11 มิถุนายน 2562  317,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
-
-
 108.บ้านหนองลูกช้าง
-
17 พฤษภาคม 2562  620  ตำบลบ้านขาม
-
-
 109.บ้านหนองหญ้าข้าวนก
-
19 มิถุนายน 2562  164,000  อบต.ละหาน
-
-
 110.บ้านหนองอีหล่อ
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  อบต.บ้านตาล
-
-
 111.บ้านหนองแขม
-
24 ธันวาคม 2561  198,800  อบต.ตาเนิน
-
-
 112.บ้านหนองโจด
-
15 พฤษภาคม 2562  327,320  เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
-
-
 113.บ้านหนองโดน
-
24 พฤษภาคม 2562  64,000  อบต. หนองโดน
-
-
 114.บ้านหนองโสน
-
28 กุมภาพันธ์ 2562  223,000  อบต.หนองบัวโคก
-
-
 115.บ้านหนองใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  206,000  บ้านไร่
-
-
 116.บ้านหนองไผ่ล้อม
-
13 มิถุนายน 2562  168,000  เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
-
-
 117.บ้านหลุบงิ้ว
-
17 พฤษภาคม 2562  49,000  บ้านกอก
-
-
 118.บ้านห้วย
-
24 พฤษภาคม 2562  58,000  อบต.หนองโดน
-
-
 119.บ้านห้วยทราย
-
30 พฤษภาคม 2562  0  อบต.ตำบลบ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์
-
-
 120.บ้านห้วยบง
-
29 พฤษภาคม 2562  127,000  ส้มป่อย
-
-
 121.บ้านห้วยยาง
-
19 มิถุนายน 2562  98,000  อบต.ละหาน
-
-
 122.บ้านห้วยยางดี
-
5 มิถุนายน 2562  64,000  ตำบลห้วยแย้
-
-
 123.บ้านห้วยเกตุ
-
22 พฤษภาคม 2562  202,000  เทศบาลตำบลเทพสถิต
-
-
 124.บ้านห้วยไฮ
-
15 พฤษภาคม 2562  52,000  เทสบาลตำบลห้วยแย้
-
-
 125.บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
-
10 มิถุนายน 2562  258,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
-
-
 126.บ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว)
-
24 กรกฏาคม 2562  129,000  อบต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
-
-
 127.บ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต)
-
28 พฤษภาคม 2562  418,000  นายางกลัก
-
-
 128.บ้านหัวหนอง
-
16 พฤษภาคม 2562  66,640  หนองบัวระเหว
-
-
 129.บ้านเกาะมะนาว
-
24 มิถุนายน 2562  158,000  เกาะมะนาว
-
-
 130.บ้านเขื่อนลั่น
-
16 พฤษภาคม 2562  212,000  ตะโกทอง
-
-
 131.บ้านเดื่อ
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
-
-
 132.บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
-
21 พฤษภาคม 2562  116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
-
-
 133.บ้านเสลาประชารัฐ
-
5 พฤศจิกายน 2561  115,000  บ้านชวน
-
-
 134.บ้านเสลี่ยงทอง
-
28 พฤษภาคม 2562  244,000  นายางกลัก
-
-
 135.บ้านแจ้งใหญ่
-
6 มิถุนายน 2562  198,000  เทศบาลตำบลห้วยแย้
-
-
 136.บ้านโกรกกุลา
-
10 มิถุนายน 2562  160,000  อบต.ตาเนิน
-
-
 137.บ้านโคกกระเบื้องไห
-
22 พฤษภาคม 2562  161,000  อบต.บ้านไร่
-
-
 138.บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
-
26 มิถุนายน 2562  214,000  โคกเพชรพัฒนา
-
-
 139.บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
-
29 พฤษภาคม 2562  198,000  อบต.บ้านเพชร
-
-
 140.บ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์)
-
15 พฤษภาคม 2562  120,000  โคกเริงรมย์
-
-
 141.บ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว)
-
3 กรกฏาคม 2562  190,000  เทศบาลตำบลโคกสะอาด
-
-
 142.บ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต)
-
16 พฤษภาคม 2562  200,000  อบต.นายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
-
-
 143.บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
-
30 พฤษภาคม 2562  60,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
-
-
 144.บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
-
19 มิถุนายน 2562  178,000  อบต.ละหาน
-
-
 145.บ้านโคกแสว
-
1 กรกฏาคม 2562  86,000  อบต.หัวทะเล
-
-
 146.บ้านโคกโต่งโต้น
-
13 พฤษภาคม 2562  109,000  อบต.หนองบัวบาน
-
-
 147.บ้านโคกไค
-
12 มิถุนายน 2562  180,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
-
-
 148.บ้านโนนคร้อ
-
16 พฤษภาคม 2562  246,000  อบต.บ้านขาม จ.ชัยภูมิ
-
-
 149.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
-
19 มิถุนายน 2562  603,373  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
-
-
 150.บ้านโนนฝาย
-
31 พฤษภาคม 2562  82,000  อบต.ตำบลหนองโดน
-
-
 151.บ้านโนนมะกอกงาม
-
14 พฤษภาคม 2562  166,000  ห้วยยายจิ๋ว
-
-
 152.บ้านโนนสวรรค์
-
22 พฤษภาคม 2562  145,000  อบต.บ้านไร่
-
-
 153.บ้านโนนสะอาด
-
6 พฤษภาคม 2562  35,000  องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
-
-
 154.บ้านโนนสำราญ
-
10 ตุลาคม 2561  162,000  อบต. บ้านไร่
-
-
 155.บ้านโนนเชือก
-
29 พฤษภาคม 2562  291,000  องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
-
-
 156.บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  480,000  โป่งนก
-
-
 157.บ้านโป่งนกพิทยา
-
7 มิถุนายน 2562  282,000  อบต.โป่งนก
-
-
 158.บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
-
7 มิถุนายน 2562  196,000  องค์การบริหรส่วนตำบลโป่งนก
-
-
 159.บ้านโป่งเกต
-
11 กรกฏาคม 2562  64,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
-
-
 160.บ้านโปร่งมีชัย
-
7 พฤศจิกายน 2561  140,000  อบต.โคกเริงรมย์
-
-
 161.บ้านโสกคร้อ
-
5 มิถุนายน 2562  120,000  อบต.หนองฉิม
-
-
 162.บ้านโสกปลาดุก
-
24 พฤษภาคม 2562  333,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
-
-
 163.บ้านโสกรวกหนองซึก
-
16 พฤษภาคม 2562  138,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
-
-
 164.บ้านใหม่นาดี
-
24 กันยายน 2561  124,860  บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
-
-
 165.บ้านใหม่สามัคคี
-
6 มิถุนายน 2562  56,000  ตำบลห้วยแย้
-
-
 166.บ้านไทรงาม
-
10 มิถุนายน 2562  15,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก
-
-
 167.บ้านไร่พัฒนา
-
21 พฤษภาคม 2562  652,000  บ้านไร่
-
-
 168.บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  353,000  อบต.รังงาม
-
-
 169.ปากจาบวิทยา
-
26 มิถุนายน 2562  218,000  โคกเพชรพัฒนา
-
-
 170.ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
-
20 พฤษภาคม 2562  160,000  โสกปลาดุก
-
-
 171.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
-
15 พฤษภาคม 2562  356,000  กะฮาด
-
-
 172.รังงามวิทยา
-
16 สิงหาคม 2562  243,000  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
-
-
 173.วังกะอาม
-
11 มิถุนายน 2562  70,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
-
-
 174.วังโพธิ์สว่างศิลป์
-
21 พฤษภาคม 2562  95,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
-
-
 175.วังใหม่พัฒนา
-
1 กรกฏาคม 2562  169,000  อบต.บ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
-
-
 176.หนองกกสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  81,000  อบต.บ้านเพชร
-
-
 177.หนองประดู่วิทยา
-
11 มิถุนายน 2562  154,000  หัวทะเล
-
-
 178.หัวสระวิทยา
-
4 กรกฏาคม 2562  126,000  หัวทะเล
-
-
 179.หินตั้งพิทยากร
-
12 มิถุนายน 2562  34,000  บ้านชวน
-
-
 180.หินฝนวิทยาคม
-
28 พฤษภาคม 2562  242,000  อบต.นายางกลัก
-
-
 181.อนุบาลเทพสถิต
-
13 พฤษภาคม 2562  1,562,000  ตำบลวะตะแบก
-
-
 182.ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
-
21 พฤษภาคม 2562  92,000  บ้านไร่
-
-
 183.เขาดินพิทยารักษ์
-
9 กรกฏาคม 2562  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
-
-
 184.โคกสำราญราษฎร์อำนวย
-
27 มิถุนายน 2562  66,000  โคกเพชรพัฒนา
-
-
 185.โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
-
15 พฤษภาคม 2562  170,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
-
-
 186.โคกเพชรวิทยาคาร
-
16 พฤษภาคม 2562  316,000  โคกเพชรพัฒนา
-
-
 187.โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
-
15 พฤษภาคม 2562  196,000  โคกเริงรมย์
-
-
 188.โป่งขุนเพชร
-
11 มิถุนายน 2562  172,000  เทศบาลตำบลโคกสะอาด
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net