โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ยะลา เขต 1
จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ)
-
17 พฤษภาคม 2562  226,000  อบต.ตำบลยะต๊ะ
-
-
 2.คุรุชนพัฒนา
-
30 พฤษภาคม 2562  400,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
-
-
 3.คุรุประชาสรรค์
-
30 มกราคม 2562  125,000  เกะรอ
-
-
 4.ธารแร่
-
27 พฤษภาคม 2562  130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
-
-
 5.นิบงชนูปถัมภ์
-
29 พฤษภาคม 2562  4,302,000  นครยะลา
-
-
 6.บ้านกรงปินัง
-
3 กรกฏาคม 2562  754,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
-
-
 7.บ้านกอตอตือระ
-
16 พฤษภาคม 2562  466,000  อบต.กอตอตือร๊ะ
-
-
 8.บ้านกะตูปะ
-
23 พฤษภาคม 2562  290,000  อบต.บันนังสาเรง
-
-
 9.บ้านกาดือแป
-
16 พฤษภาคม 2562  176,000  อบต.กอตอตือร๊ะ
-
-
 10.บ้านกาลอ
-
27 พฤษภาคม 2562  290,000  องค์การบริหารท้องถิ่นส่วนตำบลกาลอ
-
-
 11.บ้านกาลูปัง
-
30 พฤษภาคม 2562  430,480  อบต.กาลูปัง
-
-
 12.บ้านกำปงบือแน
-
28 มิถุนายน 2562  321,333  อบต.จะกว๊ะ
-
-
 13.บ้านกือเม็ง
-
27 พฤษภาคม 2562  259,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง
-
-
 14.บ้านกือแล
-
6 สิงหาคม 2562  280,000  อบต.เนินงาม
-
-
 15.บ้านกูวา
-
8 กรกฏาคม 2562  406,000  อบต.ห้วยกระทิง
-
-
 16.บ้านคลองทราย
-
15 พฤษภาคม 2562  20,000  เทศบาลตำบลยุโป
-
-
 17.บ้านคูวอ
-
16 พฤษภาคม 2562  438,000  อบต.กอตอตือร๊ะ
-
-
 18.บ้านจะกว๊ะ
-
4 มิถุนายน 2562  486,000  อบต จะกว๊ะ
-
-
 19.บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
-
16 พฤษภาคม 2562  176,000  อบต.ท่าธง
-
-
 20.บ้านจาหนัน
-
29 พฤษภาคม 2562  303,640  พร่อน
-
-
 21.บ้านจำปูน
-
17 พฤษภาคม 2562  178,000  อบต.ท่าธง
-
-
 22.บ้านจือนือแร
-
23 พฤษภาคม 2562  420,000  เทศบาลตำบลบุดี
-
-
 23.บ้านต้นหยี
-
23 พฤษภาคม 2562  59,000  อบต.ตำบลลำพะยา
-
-
 24.บ้านต้นแซะ
-
22 กรกฏาคม 2562  269,500  องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ
-
-
 25.บ้านตลาดลำใหม่
-
23 พฤษภาคม 2562  414,000  เทศบาลตำบลลำใหม่
-
-
 26.บ้านตะโละ
-
16 พฤษภาคม 2562  352,000  อบต.ยะต๊ะ
-
-
 27.บ้านตะโละซูแม
-
5 กรกฏาคม 2562  542,520  องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
-
-
 28.บ้านตะโละสดาร์
-
28 พฤษภาคม 2562  124,000  อาซ่อง
-
-
 29.บ้านตะโละหะลอ
-
11 มิถุนายน 2562  1,244,000  อบต.ตะโละหะลอ
-
-
 30.บ้านตาสา
-
15 พฤษภาคม 2562  234,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
-
-
 31.บ้านตาเซะ
-
18 พฤษภาคม 2562  252,000  อบต.ตาเซะ
-
-
 32.บ้านตาโละ
-
7 มิถุนายน 2562  284,000  อบต.ลิดล
-
-
 33.บ้านท่าสาป
-
14 พฤษภาคม 2562  630,000  เทศบาลตำบลท่าสาป
-
-
 34.บ้านทุ่งคา
-
16 พฤษภาคม 2562  94,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
-
-
 35.บ้านทุ่งเหรียง
-
15 พฤษภาคม 2562  150,000  เทศบาลตำบลยุโป
-
-
 36.บ้านธารน้ำผึ้ง
-
16 พฤษภาคม 2562  382,000  สะเตงนอก
-
-
 37.บ้านนาเตย
-
22 พฤษภาคม 2562  190,000  เทศบาลตำบลโกตาบารู
-
-
 38.บ้านนิบงพัฒนา
-
31 ตุลาคม 2562  1,490,000  ตำบลสะเตงนอก
-
-
 39.บ้านบันนังบูโย
-
22 พฤษภาคม 2562  576,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
-
-
 40.บ้านบันนังลูวา
-
15 พฤษภาคม 2562  202,000  หน้าถ้ำ
-
-
 41.บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์)
-
10 มิถุนายน 2562  191,580  องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
-
-
 42.บ้านบาโงย
-
29 พฤษภาคม 2562  202,000  บาโงย
-
-
 43.บ้านบาโด
-
16 พฤษภาคม 2562  94,000  เทศบาลตำบลยุโป
-
-
 44.บ้านบึงน้ำใส
-
31 พฤษภาคม 2562  285,000  ตะโละหะลอ
-
-
 45.บ้านบือมัง
-
15 พฤษภาคม 2562  420,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง
-
-
 46.บ้านบือยอง
-
31 พฤษภาคม 2562  374,000  อบต.กายูบอเกาะ
-
-
 47.บ้านบือเล็ง
-
30 พฤษภาคม 2562  74,000  องค์การบริหารสวนตำบลตะโละหะลอ
-
-
 48.บ้านบุดี
-
16 พฤษภาคม 2562  480,000  เทศบาลตำบลบุดี
-
-
 49.บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)
-
7 มิถุนายน 2562  125,660  อบต.ลิดล
-
-
 50.บ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)
-
20 พฤษภาคม 2562  220,000  เทศบาลตำบลบุดี
-
-
 51.บ้านบูเกะจือฆา
-
15 พฤษภาคม 2562  374,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
-
-
 52.บ้านบูเกะบือราแง
-
10 พฤษภาคม 2562  132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง
-
-
 53.บ้านปงตา
-
16 พฤษภาคม 2562  147,000  อบต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
-
-
 54.บ้านปอเยาะ
-
16 พฤษภาคม 2562  178,000  อบต.ลำใหม่
-
-
 55.บ้านปาดาฮัน
-
17 พฤษภาคม 2562  196,000  ตะโล๊ะหะลอ
-
-
 56.บ้านป่าพ้อ
-
16 พฤษภาคม 2562  150,000  อบต.ลำใหม่
-
-
 57.บ้านปาแตรายอ
-
29 มกราคม 2562  385,220  องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ
-
-
 58.บ้านปาโจ
-
21 พฤษภาคม 2562  366,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
-
-
 59.บ้านปุโรง
-
25 เมษายน 2562  132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง
-
-
 60.บ้านปูลัย
-
31 พฤษภาคม 2562  198,000  เทศบาลตำบลบาลอ
-
-
 61.บ้านพงยือไร
-
22 พฤษภาคม 2562  272,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
-
-
 62.บ้านพร่อน
-
29 พฤษภาคม 2562  362,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
-
-
 63.บ้านพรุ
-
22 พฤษภาคม 2562  200,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
-
-
 64.บ้านพอแม็ง
-
14 มิถุนายน 2562  280,000  อบต.กายูบอเกาะ
-
-
 65.บ้านพะปูเงาะ
-
31 พฤษภาคม 2562  356,000  อบต.เกะรอ
-
-
 66.บ้านมาแฮ
-
15 พฤษภาคม 2562  524,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง
-
-
 67.บ้านยะต๊ะ
-
22 พฤษภาคม 2562  246,000  อบต. ยะต๊ะ
-
-
 68.บ้านยะลา
-
16 พฤษภาคม 2562  20,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
-
-
 69.บ้านยือโระ
-
24 พฤษภาคม 2562  290,000  อบต.บาโงย
-
-
 70.บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)
-
15 พฤษภาคม 2562  60,000  เทศบาลตำยุโป
-
-
 71.บ้านรั้วตะวัน
-
23 กรกฏาคม 2562  294,000  ตำบลบุดี
-
-
 72.บ้านรามัน
-
17 มิถุนายน 2562  967,000  เทศบาลเมืองรามันห์
-
-
 73.บ้านละแอ
-
16 พฤษภาคม 2562  194,000  เทศบาลตำบลบาลอ
-
-
 74.บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
-
8 พฤษภาคม 2562  232,000  ตำบลท่าสาป
-
-
 75.บ้านลือมุ
-
3 กรกฏาคม 2562  368,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
-
-
 76.บ้านวังพญา
-
16 พฤศจิกายน 2562  196,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
-
-
 77.บ้านสะเอะ
-
17 มิถุนายน 2562  802,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ
-
-
 78.บ้านสะเอะใน
-
13 มิถุนายน 2562  348,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ
-
-
 79.บ้านสะโต
-
13 มิถุนายน 2562  269,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง
-
-
 80.บ้านสาคอ
-
14 พฤษภาคม 2561  157,000  เทศบาลตำบลท่าสาป
-
-
 81.บ้านอาเหอูโต๊ะ
-
22 พฤษภาคม 2562  342,000  อบต.ยะต๊ะ
-
-
 82.บ้านอูเป๊าะ
-
16 พฤษภาคม 2562  227,000  อบต.วังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
-
-
 83.บ้านเกะรอ
-
31 พฤษภาคม 2562  228,000  อบต.เกะรอ
-
-
 84.บ้านเกียรติ
-
20 กรกฏาคม 2562  258,000  อบต.เนินงาม
-
-
 85.บ้านเจาะบือแม
-
16 พฤษภาคม 2562  242,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง
-
-
 86.บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)
-
21 พฤษภาคม 2562  426,000  อบต.ตาเซะ
-
-
 87.บ้านเบอเส้ง
-
21 พฤษภาคม 2562  313,000  เทศบาลเมืองสะเตงนอก
-
-
 88.บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2)
-
21 พฤษภาคม 2562  170,000  อบต.ลำพะยา
-
-
 89.บ้านแบหอ
-
1 มิถุนายน 2562  442,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง
-
-
 90.บ้านแหลมทราย
-
31 พฤษภาคม 2562  104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ
-
-
 91.บ้านโกตาบารู
-
16 พฤษภาคม 2562  930,000  เทศบาลตำบลโกตาบารู
-
-
 92.บ้านโฉลง
-
25 เมษายน 2562  606,000  ปุโรง
-
-
 93.บ้านโต๊ะปาแก๊ะ
-
21 พฤษภาคม 2562  200,000  วังพญา
-
-
 94.บ้านโต๊ะพราน
-
21 พฤษภาคม 2562  205,000  อบต.ท่าธง
-
-
 95.บ้านไทรงาม
-
15 พฤษภาคม 2562  274,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
-
-
 96.บ้านไม้แก่น
-
24 มิถุนายน 2562  410,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
-
-
 97.บือดองพัฒนา
-
6 สิงหาคม 2562  260,000  อบต.เนินงาม
-
-
 98.ประชาอุทิศ
-
23 พฤษภาคม 2562  276,000  ตำบลบันนังสาเรง
-
-
 99.พัฒนาบาลอ
-
16 พฤษภาคม 2562  420,000  ตำบลบาลอ
-
-
 100.วังธราธิปวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  อบต.ตาเซะ
-
-
 101.วัดชมพูสถิต
-
16 พฤษภาคม 2562  138,000  ตำบลยุโป
-
-
 102.วัดรังสิตาวาส
-
23 พฤษภาคม 2562  167,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
-
-
 103.วัดลำพะยา
-
21 พฤษภาคม 2562  234,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา
-
-
 104.วัดลำใหม่
-
13 พฤษภาคม 2562  130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
-
-
 105.วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  66,000  อบตหน้าถ้ำ
-
-
 106.ศรีพัฒนาราม
-
17 พฤษภาคม 2562  150,000  อบต.ตาเซะ
-
-
 107.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
-
31 พฤษภาคม 2562  274,000  อบต.เปาะเส้ง
-
-
 108.สันติวิทยา
-
13 กรกฏาคม 2562  338,000  อบต.สะเอะ
-
-
 109.สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)
-
29 พฤษภาคม 2652  678,000  เปาะเส้ง
-
-
 110.อนุบาลยะลา
-
29 พฤษภาคม 2562  3,420,000  นครยะลา
-
-
 111.ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)
-
15 พฤษภาคม 2562  266,000  เทศบาลเมืองสะเตงนอก
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net