โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.พัทลุง เขต 2
จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.72
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.บ้านคลองใหญ่
-
18 มิถุนายน 2562  300,000  ตำบลคลองใหญ่
-
-
 2.บ้านควนนกหว้า
-
2 สิงหาคม 2562  298,000  เทศบาลตำบลหารเทา
-
-
 3.บ้านควนประกอบ
-
11 มิถุนายน 2562  588,920  อบต.คลองเฉลิม
-
-
 4.บ้านควนพระสาครินทร์
-
5 สิงหาคม 2562  458,000  องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี
-
-
 5.บ้านควนยวน
-
16 พฤษภาคม 2562  550,000  ตำบลโคกม่วง
-
-
 6.บ้านควนหมอทอง
-
18 พฤษภาคม 2562  266,000  เทศบาลตำบลโคกม่วง
-
-
 7.บ้านควนหินแท่น
-
16 พฤษภาคม 2562  235,160  อบต.โคกทราย
-
-
 8.บ้านควนอินนอโม
-
31 พฤษภาคม 2562  441,000  ตำบลเขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
-
-
 9.บ้านควนแหวง
-
16 พฤษภาคม 2562  478,440  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
-
-
-
 10.บ้านควนโคกยา
-
15 พฤษภาคม 2562  241,000  เขาชัยสน
-
-
 11.บ้านคู
-
11 มิถุนายน 2562  312,300  คลองเฉลิม
-
-
 12.บ้านช่องฟืน
-
30 พฤษภาคม 2562  110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
-
-
-
 13.บ้านดอนประดู่
-
16 พฤษภาคม 2562  316,000  เทศบาลตำบลดอนประดู่
-
-
 14.บ้านด่านโลด
-
31 กรกฏาคม 2562  418,000  เทศบาลตำบลควนเสาธง
-
-
 15.บ้านต้นประดู่
-
6 มิถุนายน 2562  638,000  เทศบาลตำบลชะรัด
-
-
 16.บ้านต้นสน
-
15 พฤษภาคม 2562  178,000  โคกสัก
-
-
 17.บ้านทอนตรน
-
23 พฤษภาคม 2562  587,000  เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
-
-
 18.บ้านทะเลเหมียง
-
30 เมษายน 2562  255,000  หารเทา
-
-
 19.บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
-
15 พฤษภาคม 2562  236,000  อบต.เขาชัยสน
-
-
 20.บ้านท่าลาด
-
28 พฤษภาคม 2562  230,000  ควนขนุน
-
-
 21.บ้านท่าวา
-
4 มิถุนายน 2562  140,000  อบต.เกาะหมาก
-
-
 22.บ้านท่าเชียด
-
15 พฤษภาคม 2562  332,000  ตำบลคลองใหญ่
-
-
 23.บ้านท่าเนียน
-
22 พฤษภาคม 2562  76,000  เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
-
-
 24.บ้านทุ่งคลองควาย
-
16 พฤษภาคม 2562  249,000  ทุ่งนารี
-
-
 25.บ้านทุ่งนารี
-
23 พฤษภาคม 2562  693,000  ทุ่งนารี
-
-
 26.บ้านทุ่งหนองสิบบาท
-
21 มิถุนายน 2562  36,000  เทศบาลตำบลคลองใหญ่
-
-
 27.บ้านนาทุ่งโพธิ์
-
12 มิถุนายน 2562  636,900  คลองเฉลิม
-
-
-
 28.บ้านน้ำตก
-
4 ธันวาคม 2561  320,000  วังใหม่
-
-
 29.บ้านบางมวง
-
23 พฤษภาคม 2562  270,000  อบต.ฝาละมี
-
-
 30.บ้านปากบางนาคราช
-
4 มิถุนายน 2562  180,000  อบต.เกาะหมาก
-
-
 31.บ้านปากพล
-
15 พฤษภาคม 2562  164,000  นาปะขอ
-
-
 32.บ้านป่าแก่
-
12 มิถุนายน 2562  175,000  คลองเฉลิม
-
-
-
 33.บ้านพน
-
19 มิถุนายน 2562  308,000  เทศบาลตำบลกงหรา
-
-
 34.บ้านพรุนายขาว
-
14 มิถุนายน 2562  374,000  เทศบาลตำบลคลองใหญ่
-
-
-
 35.บ้านพูด กรป.กลาง
-
11 มิถุนายน 2562  539,120  คลองเฉลิม
-
-
 36.บ้านม่วงทวน
-
25 เมษายน 2562  360,000  เทศบาลตำบลหารเทา
-
-
 37.บ้านยางขาคีม
-
8 พฤษภาคม 2562  304,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี
-
-
 38.บ้านร่มโพธิ์ไทร
-
6 มิถุนายน 2562  222,000  ตำบลควนเสาธง
-
-
 39.บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
-
21 พฤษภาคม 2562  365,000  อบต.เขาชัยสน จ.พัทลุง
-
-
 40.บ้านวังปริง
-
7 มิถุนายน 2562  186,000  เทศบาลตำบลชะรัด
-
-
 41.บ้านหนองธง
-
29 พฤษภาคม 2562  730,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง
-
-
 42.บ้านหน้าวัง
-
27 พฤษภาคม 2562  261,000  คลองทรายขาว
-
-
 43.บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
-
4 เมษายน 2562  270,000  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบอน
-
-
 44.บ้านหัวช้าง
-
31 พฤษภาคม 2562  268,000  เทศบาลตำบลเขหัวช้าง
-
-
 45.บ้านหาดไข่เต่า
-
17 พฤษภาคม 2562  622,000  นาปะขอ
-
-
 46.บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
-
24 เมษายน 2562  873,000  เทศบาลตำบลหารเทา
-
-
 47.บ้านเกาะทองสม
-
16 พฤษภาคม 2562  425,000  เทศบาลตำบลโคกม่วง
-
-
 48.บ้านเกาะนางคำ
-
15 พฤษภาคม 2562  295,000  เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
-
-
 49.บ้านเกาะนางคำเหนือ
-
14 พฤษภาคม 2562  282,000  เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
-
-
 50.บ้านเกาะหมาก
-
21 พฤษภาคม 2562  190,000  เกาะหมาก
-
-
 51.บ้านเกาะเสือ
-
16 พฤษภาคม 2562  296,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
-
-
 52.บ้านเกาะโคบ
-
28 พฤศจิกายน 2561  42,000  เกาะหมาก
-
-
 53.บ้านเทพราช
-
17 พฤษภาคม 2562  230,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
-
-
 54.บ้านเหมืองตะกั่ว
-
24 กรกฏาคม 2562  296,000  อบต.หนองธง
-
-
 55.บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
-
14 พฤษภาคม 2562  609,000  เทศบาลตำบลแม่ขรี
-
-
-
 56.บ้านแหลม
-
23 พฤษภาคม 2562  238,000  องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี
-
-
 57.บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
-
10 มิถุนายน 2562  188,000  อบต.หานโพธิ์
-
-
 58.บ้านโคกทราย
-
22 พฤษภาคม 2562  216,000  ตำบลดอนทราย
-
-
 59.บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
-
22 พฤษภาคม 2562  194,000  ตำบลโคกม่วง
-
-
 60.บ้านโคกสัก
-
15 พฤษภาคม 2562  460,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
-
-
 61.บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
-
14 มิถุนายน 2562  276,000  เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
-
-
 62.บ้านโหล๊ะหาร
-
26 พฤศจิกายน 2561  266,000  ทุ่งนารี
-
-
-
 63.บ้านไสนายขัน
-
30 พฤษภาคม 2562  92,000  อบต.ควนขนุน
-
-
 64.ปากพะยูน
-
23 พฤษภาคม 2562  297,000  เทศบาลตำบลปากพะยูน
-
-
 65.มิตรมวลชน 1
- -
 0  
- -
- -
-
 66.วัดควนขี้แรด
-
6 มิถุนายน 2562  172,000  เทศบาลตำบลชะรัด
-
-
 67.วัดควนนางพิมพ์
-
24 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต.ฝาละมี
-
-
-
 68.วัดควนสามโพธิ์
-
14 พฤษภาคม 2562  130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
-
-
 69.วัดควนเคี่ยม
-
5 มิถุนายน 2562  232,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
-
-
 70.วัดควนเผยอ
-
15 พฤษภาคม 2562  304,000  เทศบาลตำบลดอนประดู่
-
-
 71.วัดควนเพ็ง
-
27 พฤษภาคม 2562  344,000  โคกทราย
-
-
 72.วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
-
6 มิถุนายน 2562  65,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์
-
-
 73.วัดชุมประดิษฐ์
-
11 มิถุนายน 2562  242,000  ควนขนุน
-
-
 74.วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
-
27 พฤษภาคม 2562  326,000  ตำบลตะโหมด
-
-
 75.วัดท่าควาย
-
23 พฤษภาคม 2562  207,000  เทศบาลตำบลโคกม่วง
-
-
 76.วัดท่าดินแดง
-
5 มิถุนายน 2562  278,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
-
-
 77.วัดท่านางพรหม
-
16 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.ควนขนุน
-
-
 78.วัดนาปะขอ
-
16 พฤษภาคม 2562  126,000  นาปะขอ
-
-
 79.วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
-
-
 80.วัดบางขวน
-
16 พฤษภาคม 2562  320,000  ฝาละมี
-
-
 81.วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  332,000  เกาะหมาก
-
-
-
 82.วัดปลักปอม
-
6 มิถุนายน 2562  90,000  เทศบาลตำบลควนเสาธง
-
-
 83.วัดปัณณาราม
-
27 พฤษภาคม 2562  120,000  ตำบลบางเเก้ว
-
-
 84.วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
-
15 พฤษภาคม 2562  549,000  อบต.ป่าบอน
-
-
 85.วัดฝาละมี
-
24 พฤษภาคม 2562  77,000  ฝาละมี
-
-
 86.วัดพระเกิด
-
23 พฤษภาคม 2562  247,000  อบต.ฝาละมี
-
-
 87.วัดพรุพ้อ
-
16 พฤษภาคม 2562  346,000  โคกทราย
-
-
 88.วัดพังกิ่ง
-
15 พฤษภาคม 2562  198,000  เทศบาลตำบลสมหวัง
-
-
 89.วัดรัตนวราราม
-
30 เมษายน 2562  402,000  เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
-
-
 90.วัดลอน
-
15 พฤษภาคม 2562  346,000  อบต.โคกสัก
-
-
 91.วัดสังฆวราราม
-
31 พฤษภาคม 2562  102,000  ตำบลบางแก้ว
-
-
 92.วัดสุภาษิตาราม
-
15 พฤษภาคม 2562  188,000  เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
-
-
-
 93.วัดหวัง
-
15 พฤษภาคม 2562  292,000  เทศบาลตำบลสมหวัง
-
-
 94.วัดหัวควน
-
16 พฤษภาคม 2562  362,000  ดอนประดู่
-
-
 95.วัดหัวเขาชัยสน
-
16 พฤษภาคม 2562  141,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
-
-
 96.วัดหานโพธิ์
-
7 มิถุนายน 2562  164,000  หานโพธิ์
-
-
-
 97.วัดเขาวงก์
-
12 มิถุนายน 2562  114,000  เทศบาลตำบลกงหรา
-
-
 98.วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
-
5 ตุลาคม 2561  63,000  ตำบลจองถนน
-
-
 99.วัดแหลมจองถนน
-
28 พฤษภาคม 2562  110,000  ตำบลจองถนน
-
-
 100.วัดแหลมดินสอ
-
16 พฤษภาคม 2562  233,000  เกาะนางคำ
-
-
 101.วัดโคกตะเคียน
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.โคกทราย
-
-
 102.วัดโตนด
-
15 พฤษภาคม 2562  248,000  อบต.นาปะขอ
-
-
 103.วัดโพธิยาราม
-
31 พฤษภาคม 2562  155,000  องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
-
-
-
 104.วัดโรจนาราม
-
20 พฤษภาคม 2562  152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี
-
-
 105.วัดโหล๊ะจันกระ
-
1 เมษายน 2562  276,000  เทศบาลเขาหัวช้าง
-
-
 106.วัดไทรพอน
-
16 พฤษภาคม 2562  221,000  เทศบาลตำบลดอนประดู่
-
-
 107.สามัคคีอนุสรณ์
-
5 มิถุนายน 2562  378,000  เทศบาลตำบลกงหรา
-
-
 108.สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
-
8 พฤศจิกายน 2561  154,000  เทศบาลตำบลหารเทา
-
-
 109.อนุบาลกงหรา
-
4 มิถุนายน 2562  465,000  คลองทรายขาว
-
-
 110.อนุบาลบางแก้ว
-
4 กุมภาพันธ์ 2562  832,000  เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
-
-
 111.อนุบาลปากพะยูน
-
10 พฤษภาคม 2562  1,470,000  เทศบาลตำบลปากพะยูน
-
-
 112.อนุบาลป่าบอน
-
13 พฤษภาคม 2562  1,820,000  ตำบลป่าบอน
-
-
 113.อนุบาลเขาชัยสน
- -
 0  
- -
- -
-
 114.ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
-
6 มิถุนายน 2562  204,000  หานโพธิ์
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net