โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.พัทลุง เขต 1
จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.03
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. วัดดอนศาลา
-
5 มิถุนายน 2562  354,000  เทศบาลตำยบบ้านสวน
-
-
 2. วัดเขาป้าเจ้
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  เทศบาลตำบลแพรกหา
-
-
 3.ชุณหะวัณ
-
16 พฤษภาคม 2562  115,000  อบต.เขาปู่
-
-
 4.ชุมชนบ้านควนปริง
-
17 พฤษภาคม 2562  76,000  พนมวังก์
-
-
-
 5.ทุ่งยางเปล
-
17 พฤษภาคม 2562  94,000  พนมวังก์
-
-
-
 6.บ้านขัน
-
16 พฤษภาคม 2562  321,000  เทศบาลตำบลชุมพล
-
-
 7.บ้านขันหมู่
-
16 พฤษภาคม 2562  57,440  ตำบลนาขยาด
-
-
 8.บ้านควนกุฎ
-
2 ธันวาคม 2562  151,000  อบต.ควนมะพร้าว
-
-
 9.บ้านควนขนุน
-
11 กรกฏาคม 2562  317,000  ควนขนุน
-
-
 10.บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)
-
11 มิถุนายน 2562  122,000  เทศบาลตำบลชุมพล
-
-
 11.บ้านควนดินแดง
-
21 พฤษภาคม 2562  199,000  ตำบลดอนทราย
-
-
 12.บ้านควนพนางตุง (สินประชา)
-
21 พฤษภาคม 2562  532,000  พนางตุง
-
-
-
 13.บ้านควนพลี
-
13 พฤษภาคม 2562  340,000  ตำบลหนองพ้อ
-
-
 14.บ้านชายคลอง
-
2 เมษายน 2562  91,200  เทศบาลตำบลพนางตุง
-
-
 15.บ้านต้นไทร
-
24 มิถุนายน 2562  114,000  ตำบลนาโหนด
-
-
 16.บ้านตลิ่งชัน
-
27 พฤษภาคม 2562  479,000  ตำบลบ้านพร้าว
-
-
 17.บ้านถ้ำลา
-
14 พฤษภาคม 2562  216,000  เทศบาลตำบลลานข่อย
-
-
 18.บ้านท่าช้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  153,200  เทศบาลตำบลพนางตุง
-
-
 19.บ้านทุ่งชุมพล
-
13 พฤศจิกายน 2561  386,000  ตำบลลานข่อย
-
-
 20.บ้านธรรมเถียร
-
15 พฤษภาคม 2562  143,600  ตำบลพนางตุง
-
-
 21.บ้านนาวง
-
5 มิถุนายน 2562  252,000  เทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
 22.บ้านนาโหนด
-
24 มิถุนายน 2562  234,000  ตำบลนาโหนด
-
-
 23.บ้านบ่อทราย
-
7 มิถุนายน 2562  204,000  เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
-
-
 24.บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)
-
14 มิถุนายน 2562  91,000  บ้านปรางหมู่
-
-
 25.บ้านปากสระ
-
15 พฤษภาคม 2562  186,000  ปันแต
-
-
 26.บ้านปากเหมือง
-
18 มิถุนายน 2562  380,000  อบต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
-
-
 27.บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
-
15 พฤษภาคม 2562  67,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
-
-
 28.บ้านระหว่างควน
-
17 พฤษภาคม 2562  110,000  พนมวังก์
-
-
 29.บ้านลานข่อย
-
16 พฤษภาคม 2562  472,000  เทศบาลตำบลลานข่อย
-
-
 30.บ้านศาลาน้ำ
-
14 มิถุนายน 2562  290,000  เทศบาลตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม
-
-
 31.บ้านสวนโหนด
-
15 พฤษภาคม 2562  410,500  ตะแพน
- -
- -
-
 32.บ้านสํานักกอ
-
16 พฤษภาคม 2562  512,000  ปันแต
-
-
 33.บ้านหยีในสามัคคี
-
4 มิถุนายน 2562  210,400  องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
-
-
-
 34.บ้านห้วยกรวด
-
13 มิถุนายน 2562  114,000  อบต.เกาะเต่า
-
-
 35.บ้านห้วยน้ำดำ
-
10 พฤษภาคม 2562  236,000  เทศบาลตำบลลานข่อย
-
-
 36.บ้านหัวป่าเขียว
-
16 พฤษภาคม 2562  92,000  ทะเลน้อย
-
-
 37.บ้านหัสคุณ
-
15 พฤศจิกายน 2562  148,000  ตะแพน
-
-
 38.บ้านอ่างทอง
-
23 พฤษภาคม 2562  196,000  สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างทอง
-
-
 39.บ้านเขาปู่
-
14 พฤษภาคม 2562  604,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
-
-
 40.บ้านเตง
-
16 พฤษภาคม 2562  148,000  เทศบาลตำบลแหลมโตนด
-
-
 41.บ้านเตาปูน
-
24 มิถุนายน 2562  24  อบต.ลำปำ
-
-
 42.บ้านเนินทราย
-
11 มิถุนายน 2562  66,000  ตำบลบ้านพร้าว
-
-
 43.บ้านเหรียงงาม
-
8 พฤษภาคม 2562  546,000  เขาปู่
-
-
 44.บ้านแหลมยาง
-
19 มิถุนายน 2562  18,000  เทศบาลตำบลปรางหมู่
-
-
 45.บ้านโคกโดน
-
22 พฤษภาคม 2562  118,000  เทศบาลตำบลโตนดด้วน
-
-
 46.บ้านโตน
-
20 มิถุนายน 2562  260,000  เทศบาลตำบลลำสินธุ์
-
-
 47.บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)
-
18 มิถุนายน 2562  206,000  เกาะเต่า
-
-
 48.บ้านโหละหนุน
-
16 พฤษภาคม 2562  159,000  เทศบาลตำบลอ่างทอง
-
-
 49.บ้านโหล๊ะเร็ด
-
15 พฤษภาคม 2562  212,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
-
-
 50.บ้านใสอ้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  เทศบาลตำบลดอนทราย
-
-
 51.บ้านไทรทอง
-
15 พฤษภาคม 2562  83,700  เขาย่า
-
-
 52.บ้านไสกุน
-
10 พฤษภาคม 2562  242,000  ป่าพะยอม
-
-
 53.บ้านไสถั่ว
-
13 มิถุนายน 2562  45,000  ตำบลท่าแค
-
-
 54.บ้านไสเลียบ
-
17 มิถุนายน 2561  126,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
-
-
 55.ประชารัฐบำรุง 2
-
27 มิถุนายน 2562  342,000  เกาะเต่า
-
-
 56.วัดกลาง
-
24 พฤษภาคม 2562  58,000  เทศบาลตำบลร่มเมิือง
-
-
-
 57.วัดคลองใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  512,000  เกาะเต่า
-
-
 58.วัดควนถบ
-
30 พฤษภาคม 2562  416,000  เทศบาลตำบลพญาขัน
-
-
 59.วัดควนปันตาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  324,000  อบต.ปันแต
-
-
 60.วัดควนอินทร์นิมิตร
-
5 มิถุนายน 2562  115,700  เทศบาลตำบลท่ามิหรำ
-
-
 61.วัดควนแพรกหา
-
30 ตุลาคม 2561  284,000  ตำบลแพรกหา
-
-
 62.วัดควนแร่
-
14 พฤษภาคม 2562  424,000  เทศบาลเมืองพัทลุง
-
-
 63.วัดตะแพน
-
16 พฤษภาคม 2562  458,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
-
-
 64.วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)
-
6 สิงหาคม 2562  162,000  องค์การบริการส่วนตำบลตำนาน
-
-
 65.วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)
-
13 พฤษภาคม 2562  574,000  เทศบาลตำบลทะเลน้อย
-
-
-
 66.วัดท่าสำเภาเหนือ
-
15 พฤษภาคม 2562  73,000  อบต.ชัยบุรี
-
-
 67.วัดท่าสำเภาใต้
-
15 พฤษภาคม 2562  278,000  ชัยบุรี
-
-
 68.วัดทุ่งขึงหนัง
-
31 ตุลาคม 2561  108,560  พนมวังก์
-
-
 69.วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี)
-
29 พฤษภาคม 2562  420,000  ตำบลชุมพล
-
-
 70.วัดนาท่อม
-
14 มิถุนายน 2562  132,000  เทศบาลตำบลนาท่อม
-
-
 71.วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
-
19 พฤศจิกายน 2561  338,000  เทศบาลตำบลร่มเมือง
-
-
-
 72.วัดบ่วงช้าง
-
6 มิถุนายน 2562  178,000  เทศบาลตำบลนาโหนด
-
-
 73.วัดบ้านนา
-
5 มิถุนายน 2562  426,000  ตำบลบ้านนา
-
-
 74.วัดบ้านสวน
-
16 พฤษภาคม 2562  100,500  องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
-
-
 75.วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)
-
5 มิถุนายน 2562  172,000  เทศบาลตำบลบ้านสวน
-
-
 76.วัดประจิมทิศาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  82,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
-
-
 77.วัดประดู่ทอง
-
31 พฤษภาคม 2562  99,000  องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
-
-
 78.วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
-
30 ตุลาคม 2562  388,000  ตำบลทะเลน้อย
-
-
 79.วัดประดู่เรียง
-
6 มิถุนายน 2562  124,000  บ้านสวน
-
-
 80.วัดปากประ
-
1 มิถุนายน 2562  100,000  อบต.ลำปำ
-
-
 81.วัดปากสระ
-
16 พฤษภาคม 2562  99,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
-
-
-
 82.วัดป่าตอ
-
17 พฤษภาคม 2562  76,000  ตำบลโตนดด้วน
-
-
 83.วัดพังดาน
-
29 พฤษภาคม 2562  180,000  เทศบาลตำบลนาขยาด
-
-
 84.วัดพิกุลทอง
-
31 พฤษภาคม 2562  420,800  องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
-
-
 85.วัดร่มเมือง
-
16 พฤษภาคม 2562  0  เทศบาลตำบลอ่างทอง
-
-
 86.วัดลานแซะ
-
15 พฤษภาคม 2562  46,000  นาขยาด
-
-
 87.วัดลำใน
-
10 มิถุนายน 2562  156,000  เทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
 88.วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
-
14 พฤษภาคม 2562  164,000  เทศบาลเมืองพัทลุง
-
-
-
 89.วัดสุนทราวาส
-
15 พฤษภาคม 2562  222,120  ปันแต
-
-
 90.วัดสุวรรณวิหารน้อย
-
15 พฤษภาคม 2562  108,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
-
-
-
 91.วัดหรังแคบ
-
21 พฤษภาคม 2562  182,000  ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
-
-
 92.วัดหัวหมอน
-
6 มิถุนายน 2562  258,000  ตำบลนาโหนด
-
-
 93.วัดอภยาราม
-
14 มิถุนายน 2562  262,000  ท่าแค
-
-
 94.วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89)
-
16 พฤษภาคม 2562  128,900  อบต.ท่ามิหรำ
-
-
 95.วัดเกษตรนิคม
-
7 มิถุนายน 2562  104,000  เทศบาลตำบลลำสินธุ์
-
-
 96.วัดเกาะยาง
-
29 พฤษภาคม 2562  66,000  เทศบาลตำบลนาขยาด
-
-
 97.วัดเขาทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  216,000  เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
-
-
 98.วัดเขาอ้อ
-
5 มิถุนายน 2562  56,000  ตำบลบ้านสวน
-
-
 99.วัดเขาแดง
-
31 พฤษภาคม 2562  244,000  ตำบลพญาขัน
-
-
 100.วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
-
15 พฤษภาคม 2562  290,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
-
-
-
 101.วัดแหลมโตนด
-
1 พฤศจิกายน 2561  350,000  ตำบลแหลมโตนด
-
-
 102.วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)
-
12 กรกฏาคม 2562  244,000  เทศบาลตำบลเขาเจียก
-
-
 103.วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)
-
16 พฤษภาคม 2562  112,000  ตำบลทะเลน้อย
-
-
 104.วัดโคกแย้ม
-
14 มิถุนายน 2562  63,000  สำนักงานเทศบาลตำบลนาท่อม
-
-
 105.วัดโงกน้ำ
-
9 พฤษภาคม 2562  285,000  เทศบาลตำบลนาขยาด
-
-
 106.วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)
-
27 มิถุนายน 2562  94,000  เทศบาลตำบลท่าแค
-
-
 107.วัดโพรงงู
-
15 พฤษภาคม 2562  220,000  เขาย่า
-
-
 108.วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)
-
24 มิถุนายน 2562  251,000  อบต.ลำปำ
-
-
 109.วัดใสประดู่
-
7 พฤษภาคม 2562  215,000  อบต.เขาปู่
-
-
 110.วัดไทรงาม
-
16 พฤษภาคม 2562  224,800  เทศบาลตำบลพนางตุง
-
-
 111.วัดไทรโกบ
-
4 มิถุนายน 2562  155,200  อบต.ชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
-
-
 112.อนุบาลควนขนุน
-
17 พฤษภาคม 2562  19,460,000  เทศบาลตำบลโตนดด้วน
-
-
 113.อนุบาลป่าพะยอม
-
16 พฤษภาคม 2562  1,282,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
-
-
 114.อนุบาลพัทลุง
-
20 มีนาคม 2562  1,505,000  เทสบาลเมืองพัทลุง
-
-
-
 115.อนุบาลศรีนครินทร์
-
15 พฤษภาคม 2562  66,000  เทศบาลตำบลชุมพล
-
-
-
 116.อนุบาลศรีบรรพต
-
15 พฤษภาคม 2562  568,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
-
-
 117.อนุบาลเมืองพัทลุง
-
22 มิถุนายน 2562  107,000  เทศบาลเมืองพัทลุง
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net