โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ระนอง
จำนวนโรงเรียน 79 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 48 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.76
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. บ้านท่าฉาง
-
21 มิถุนายน 2562  528,000  หงาว
-
-
 2. บ้านห้วยเสียด
-
17 พฤษภาคม 2562  137,000  อบต.กะเปอร์
-
-
 3.กระบุรี
-
9 พฤศจิกายน 2561  0  เทศบาลตำบลน้ำจืด
-
-
 4.ชนม์พัฒนา
-
17 พฤษภาคม 2562  136,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
-
-
-
 5.ชาติเฉลิม
- -
 0  
- -
- -
-
 6.ทับหลีสุริยวงศ์
-
21 พฤษภาคม 2562  314,000  อบต.มะมุ
-
-
 7.ทับไชยาพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  246,000  บางแก้ว
-
-
-
 8.ทุ่งตาพลวิทยา
-
27 พฤษภาคม 2562  366,000  อบต.บางแก้ว
-
-
-
 9.นิคมสงเคราะห์
- -
 0  
- -
- -
-
 10.บ้านกำพวน
-
16 พฤษภาคม 2562  584,000  เทศบาลตำบลกำพวน
-
-
 11.บ้านขจัดภัย
-
18 มิถุนายน 2562  976,000  เทศบาลตำบลราชกรูด
-
-
 12.บ้านคลองของ
-
19 มิถุนายน 2562  110,000  เทศบาล ตำบลราชกรูด
-
-
 13.บ้านคลองเงิน
-
4 มิถุนายน 2562  89,000  ปากจั่น
-
-
 14.บ้านควนไทรงาม
-
19 พฤศจิกายน 2562  509,000  อบต.นาคา
-
-
-
 15.บ้านชาคลี
-
28 พฤศจิกายน 2562  176,000  บางหิน
-
-
-
 16.บ้านดอนกลาง
-
17 พฤศจิกายน 2562  0  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
- -
- -
-
 17.บ้านทรายแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  204,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง
-
-
-
 18.บ้านทองหลาง
-
4 มิถุนายน 2562  280,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
-
-
 19.บ้านทะเลนอก
-
16 พฤษภาคม 2562  92,000  เทศบาลตำบลกำพวน
-
-
 20.บ้านทับจาก
-
25 พฤศจิกายน 2562  149,680  อบต.บางใหญ่
-
-
-
 21.บ้านทุ่งมะพร้าว
-
15 พฤษภาคม 2562  352,000  จ.ป.ร.
-
-
 22.บ้านทุ่งหงาว
-
10 มิถุนายน 2562  1,094,000  เทศบาลตำบลหงาว
-
-
 23.บ้านนกงาง
-
24 พฤษภาคม 2562  707,000  เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
-
-
-
 24.บ้านนา
-
29 พฤษภาคม 2562  297,000  อบต.บ้านนา
-
-
 25.บ้านน้ำขาว
-
10 พฤษภาคม 2562  101,000  จ.ป.ร.
-
-
 26.บ้านน้ำจืดน้อย
-
30 เมษายน 2562  318,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
-
-
 27.บ้านบกกราย
-
26 มิถุนายน 2562  123,000  น้ำจืด
-
-
-
 28.บ้านบางกล้วยนอก
-
0 พฤษภาคม 2562  330,000  นาคา
- -
-
-
 29.บ้านบางกลาง
-
17 พฤษภาคม 2562  115,000  เทศบาลเมืองบางริ้น
-
-
-
 30.บ้านบางกุ้ง
-
1 พฤศจิกายน 2562  180,000  อบต.น้ำจืด
-
-
 31.บ้านบางขุนแพ่ง
-
28 พฤษภาคม 2562  248,000  บางพระเหนือ
-
-
 32.บ้านบางนอน
-
24 พฤษภาคม 2562  70,000  ตำบลบางนอน
-
-
 33.บ้านบางปรุ
-
17 พฤษภาคม 2562  116,940  กะเปอร์
-
-
 34.บ้านบางมัน
-
29 พฤษภาคม 2562  219,000  อบต.นาคา
-
-
 35.บ้านบางริ้น
-
8 พฤษภาคม 2562  134,000  เทศบาลเมืองบางริ้น
-
-
 36.บ้านบางสองรา
-
10 มิถุนายน 2562  88,000  อบต.บางใหญ่
-
-
 37.บ้านบางสีกิ้ม
- -
 0  
- -
- -
-
 38.บ้านบางหิน
-
6 มิถุนายน 2562  486,000  บางหิน
-
-
 39.บ้านบางเบน
-
15 สิงหาคม 2562  52,000  อบต.ม่วงกลวง
-
-
 40.บ้านปลายคลอง
-
21 พฤษภาคม 2562  162,000  อบต. น้ำจืด ต. น้ำจืด อ. กระบุรี จ.ระนอง
-
-
-
 41.บ้านปลายคลองวัน
-
15 พฤษภาคม 2562  68,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
-
-
 42.บ้านปากน้ำ
-
4 มิถุนายน 2562  168,000  เทศบาลตำบลปากน้ำ
-
-
 43.บ้านปากแพรก
- -
 0  
- -
- -
-
 44.บ้านภูเขาทอง
-
17 พฤษภาคม 2562  684,000  เทศบาลตำบลกำพวน
-
-
 45.บ้านราชกรูด
- -
 0  
- -
- -
-
 46.บ้านละอุ่นใต้
-
23 พฤศจิกายน 2561  220,000  ละอุ่นใต้
-
-
-
 47.บ้านลำเลียง
-
28 พฤษภาคม 2562  282,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
-
-
 48.บ้านสองพี่น้อง
-
30 พฤษภาคม 2562  126,000  อบต.มะมุ
-
-
-
 49.บ้านสองแพรก
-
16 พฤษภาคม 2562  1,052,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
-
-
 50.บ้านสำนัก
-
13 มิถุนายน 2562  354,000  อบต.ม่วงกลวง
-
-
 51.บ้านสุขสำราญ
-
16 พฤษภาคม 2562  312,000  เทศบาลตำบลกำพวน
-
-
-
 52.บ้านหนองจิก
-
31 พฤษภาคม 2562  122,000  ปากจั่น
-
-
 53.บ้านหาดจิก
-
16 สิงหาคม 2562  193,000  ปากจั่น
-
-
 54.บ้านหาดทรายดำ
-
17 มิถุนายน 2562  94,000  อบต. หงาว
-
-
 55.บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
-
1 พฤศจิกายน 2562  68,000  หงาว
-
-
 56.บ้านหินช้าง
-
15 พฤษภาคม 2562  786,000  ตำบลปากน้ำท่าเรือ
-
-
 57.บ้านหินดาด
-
14 พฤษภาคม 2562  101,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง
-
-
 58.บ้านหินวัว
- -
 0  
- -
- -
-
 59.บ้านเกาะช้าง
- -
 0  
- -
- -
-
 60.บ้านเกาะพยาม
-
4 มิถุนายน 2562  186,000  อบต.เกาะพยาม
-
-
 61.บ้านเกาะสินไห
-
16 พฤษภาคม 2562  512,000  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
-
-
 62.บ้านเกาะเหลา
-
22 พฤศจิกายน 2562  134,000  ปากน้ำท่าเรือ
-
-
 63.บ้านเขานางหงส์
- -
 0  
- -
- -
-
 64.บ้านเขาฝาชี
-
24 พฤษภาคม 2562  254,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
-
-
 65.บ้านเชี่ยวเหลียง
-
14 พฤษภาคม 2562  135,000  อบต.บ้านนา
-
-
-
 66.บ้านแหลมนาว
-
31 พฤษภาคม 2562  68,000  อบต.นาคา
-
-
 67.ประชาอุทิศ
-
15 มกราคม 2562  60,000  อบต.กะเปอร์
-
-
 68.มัชฌิมวิทยา
-
31 พฤษภาคม 2561  452,000  อบต.มะมุ
-
-
 69.ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
-
8 พฤษภาคม 2562  221,000  เมือง บางริ้น
-
-
 70.ระวิราษฎร์บำรุง
-
13 พฤษภาคม 2562  274,000  บางพระเหนือ
-
-
 71.วัดช่องลม
-
16 พฤษภาคม 2562  106,000  บางแก้ว
-
-
-
 72.วัดสุวรรณคีรี
-
5 มิถุนายน 2562  369,000  ปากจั่น
-
-
-
 73.วัดหาดส้มแป้น
-
13 พฤษภาคม 2562  233,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
-
-
 74.อนุบาลบ้านด่าน
-
0 พฤษภาคม 2562  3,052,000  กะเปอร์
-
-
 75.อนุบาลระนอง
- -
 0  
- -
- -
-
 76.เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
-
10 พฤษภาคม 2562  453,000  จ.ป.ร.
-
-
-
 77.เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  0  ตำบลบางนอน
-
-
-
 78.ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)
- -
 0  
- -
- -
-
 79.ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
-
27 พฤษภาคม 2562  324,000  อบต.ลำเลียง
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net