โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คีรีรัฐนิคม
-
23 พฤษภาคม 2562  362,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
-
-
 2.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
-
23 พฤษภาคม 2562  1,148,000  เทศบาลตำบลพนม
-
-
 3.ชุมชนวัดจันทาราม
-
4 มิถุนายน 2562  927,000  อบต.ท่าฉาง
-
-
 4.ชุมชนวัดปากตรัง
-
10 มิถุนายน 2562  171,000  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน
-
-
 5.ตชด.ราษฎร์พิทักษ์
-
1 พฤศจิกายน 2561  405,000  อบต.ประสงค์
-
-
 6.ตลาดหนองหวาย
-
2 สิงหาคม 2562  836,000  เทศบาลตำบลท่าชนะ
-
-
 7.ตาขุน
-
5 มีนาคม 2562  874,000  ตำบลบ้านตาขุน
-
-
 8.บ้านกลาง
-
16 สิงหาคม 2562  430,000  องค์การบริหารนส่วนตำบลคลองพา
-
-
 9.บ้านขวัญพัฒน์
-
16 มิถุนายน 2562  323,000  อบต.คลองพา
-
-
 10.บ้านคชาธาร
-
31 พฤษภาคม 2562  164,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
-
-
 11.บ้านคลองชะอุ่น
-
5 มิถุนายน 2562  139,000  เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
-
-
 12.บ้านคลองพา
-
29 พฤษภาคม 2562  260,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
-
-
 13.บ้านคลองรอก
-
1 พฤษภาคม 2562  535,000  อบต.ประสงค์
-
-
 14.บ้านคลองราง
-
23 พฤษภาคม 2562  192,000  อบต.ลีเล็ด
-
-
 15.บ้านคลองวัว
-
10 มิถุนายน 2562  148,000  อบต.ท่าเคย
-
-
 16.บ้านคลองสงค์
-
6 กันยายน 2562  702,000  องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์
-
-
 17.บ้านคลองไม้แดง
-
19 มิถุนายน 2562  808,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
-
-
 18.บ้านควนรา
-
3 มิถุนายน 2562  148,000  เขาถ่าน
-
-
 19.บ้านควนสุวรรณ
-
5 กรกฏาคม 2562  140,000  อบต.คลองไทร
-
-
 20.บ้านควนสูง
-
16 พฤษภาคม 2562  134,000  คันธุลี
-
-
 21.บ้านคันธุลี
-
16 พฤษภาคม 2562  359,160  องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
-
-
 22.บ้านจำปาทอง
-
14 ธันวาคม 2561  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน
-
-
 23.บ้านช่องไม้งาม
-
21 มิถุนายน 2562  314,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง
-
-
 24.บ้านชายท่า
-
29 พฤษภาคม 2562  206,000  อบต.คลองพา
-
-
 25.บ้านดอนมะกอก
-
2 พฤษภาคม 2562  345,000  อบต.ประสงค์
-
-
 26.บ้านดอนสุวรรณ
-
27 พฤษภาคม 2562  314,000  อบต.ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม จ.สุราษกร์ธานี
-
-
 27.บ้านดินก้อง
-
27 มิถุนายน 2562  108,000  อบต.วัง
-
-
 28.บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91
-
7 พฤษภาคม 2562  120,000  ถ้ำสิงขร
-
-
 29.บ้านต้นยวน
-
31 พฤษภาคม 2562  297,000  เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
-
-
 30.บ้านตะกรบ
-
11 มิถุนายน 2562  201,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
-
-
 31.บ้านตะเคียนทอง
-
9 สิงหาคม 2562  82,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
-
-
 32.บ้านตาขุน
-
14 มิถุนายน 2562  352,000  อบต.พะแสง
-
-
 33.บ้านถ้ำผึ้ง
-
31 พฤษภาคม 2562  246,000  ต้นยวน
-
-
 34.บ้านทรายแก้ว
-
27 พฤษภาคม 2562  156,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
-
-
 35.บ้านท่าขนอน
-
21 พฤษภาคม 2562  968,000  เทศบาลท่าขนอน
-
-
 36.บ้านท่านหญิงวิภา
-
15 พฤษภาคม 2562  804,000  ตะกุกเหนือ
-
-
 37.บ้านท่าม่วง
-
22 พฤษภาคม 2562  436,000  บางมะเดื่อ
-
-
 38.บ้านท่าแซะ
-
5 กรกฏาคม 2562  460,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
-
-
 39.บ้านท่าใหม่
-
10 พฤษภาคม 2562  511,000  องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์
-
-
 40.บ้านท่าไคร
-
20 พฤษภาคม 2562  172,000  อบต.ย่านยาว
-
-
 41.บ้านท่าไท
-
30 พฤษภาคม 2562  256,000  อบต.คลองพา
-
-
 42.บ้านทำเนียบ
-
13 มิถุนายน 2562  752,000  อบต.บ้านทำเนียบ
-
-
 43.บ้านทุ่งนางเภา
-
16 พฤษภาคม 2562  139,000  อบต.โมถ่าย
-
-
 44.บ้านทุ่งพลับ
-
16 พฤษภาคม 2562  223,900  อบต.สมอทอง
-
-
 45.บ้านทุ่งเสียน
-
14 มิถุนายน 2562  259,120  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสมอทอง
-
-
 46.บ้านทุ่งโพธิ์
-
31 พฤษภาคม 2562  62,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
-
-
 47.บ้านนา
-
25 ธันวาคม 2561  136,000  ปากหมาก
-
-
 48.บ้านนาค้อ
-
13 มิถุนายน 2562  202,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
-
-
 49.บ้านนาแค
-
13 มิถุนายน 2562  134,000  ทุ่ง
-
-
 50.บ้านนาใหญ่
-
15 พฤษภาคม 2562  223,000  อบต.ท่าโรงช้าง
-
-
 51.บ้านน้ำราด
-
14 มิถุนายน 2562  319,000  อบต.บ้านทำเนียบ
-
-
 52.บ้านบนไร่
-
23 พฤษภาคม 2562  404,000  ตะปาน
-
-
 53.บ้านบ่อกรัง
-
12 มิถุนายน 2562  450,000  อบต.ท่าสะท้อน ต. ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี
-
-
 54.บ้านบ่อน้ำผุด
-
15 พฤษภาคม 2562  235,000  อบต.ถ้ำสิงขร
-
-
 55.บ้านบางขนุน
-
12 มิถุนายน 2562  262,000  อบต.บ้านทำเนียบ
-
-
 56.บ้านบางประชาภิบาล
-
21 พฤษภาคม 2562  377,000  บางมะเดื่อ
-
-
 57.บ้านบางปรุ
-
27 พฤษภาคม 2562  310,000  อบต.คลองศก
-
-
 58.บ้านบางพระ
-
16 พฤษภาคม 2562  276,000  อบต.ย่านยาว
-
-
 59.บ้านบางสาน
-
21 พฤษภาคม 2562  283,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
-
-
 60.บ้านบางหิน
-
24 พฤษภาคม 2562  263,000  เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
-
-
 61.บ้านปลายคลอง
-
16 พฤษภาคม 2562  270,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
-
-
 62.บ้านปากทำเรียง
-
27 สิงหาคม 2562  158,000  กะเปา
-
-
 63.บ้านปากน้ำท่ากระจาย
-
8 พฤษภาคม 2562  115,000  ท่าชนะ
-
-
 64.บ้านปากโตน
-
17 พฤษภาคม 2562  104,000  อบต.ท่าขนอน
-
-
 65.บ้านป่าตง
-
30 พฤษภาคม 2562  268,000  ต้นยวน
-
-
 66.บ้านพรุยายชี
-
17 มิถุนายน 2562  566,000  อบต.ปากหมาก
-
-
 67.บ้านพังกาญจน์
-
24 พฤษภาคม 2562  514,000  เทศบาลพนม
-
-
 68.บ้านพัฒนา
-
27 พฤษภาคม 2562  425,000  เทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน
-
-
 69.บ้านพัฒนา 2
-
27 พฤษภาคม 2562  311,000  ตำบลบ้านเชี่ยวหลาน
-
-
 70.บ้านมะม่วงงาม
-
14 พฤศจิกายน 2561  126,000  คลองพา
-
-
 71.บ้านมะเลาะ
-
16 พฤษภาคม 2562  367,000  ย่านยาว
-
-
 72.บ้านยาง
-
19 มีนาคม 2562  50,000  บ้านยาง
-
-
 73.บ้านยางงาม
-
11 พฤษภาคม 2562  368,000  หนองไทร
-
-
 74.บ้านย่านยาว
-
14 มีนาคม 2562  122,000  อบต.บ้านยาง
-
-
 75.บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
-
12 พฤศจิกายน 2561  106,000  ตะปาน
-
-
 76.บ้านราษฎร์ประสานจิต
-
27 พฤษภาคม 2562  220,000  บางงอน
-
-
 77.บ้านลุ่มชุมแสง
-
15 พฤษภาคม 2562  268,740  อบต.ป่าเว
-
-
 78.บ้านลูกเดือน
-
5 พฤศจิกายน 2561  63,000  อบต.พนม
-
-
 79.บ้านวังขุม
-
20 มิถุนายน 2562  112,000  อบต.เขาวง
-
-
 80.บ้านวังผักแว่น
-
3 กรกฏาคม 2562  131,000  อบต.ตะกุกใต้
-
-
 81.บ้านวังพลาย
-
23 พฤศจิกายน 2561  114,000  ย่านยาว
-
-
 82.บ้านศรีปทุมวัลย์
-
21 พฤษภาคม 2562  260,000  บางมะเดื่อ
-
-
 83.บ้านศรีพนม
-
1 พฤศจิกายน 2561  143,000  ประสงค์
-
-
 84.บ้านสหกรณ์
-
5 มิถุนายน 2562  216,000  อบต.กรูด
-
-
 85.บ้านสามสัก
-
28 พฤษภาคม 2562  3,000,000  เทศบาลเวียง
-
-
 86.บ้านหญ้าปล้อง
-
27 พฤษภาคม 2562  368,000  อบต.คลองศก
-
-
 87.บ้านหนองจอก
-
13 มิถุนายน 2562  100,000  อบต.ท่าสะท้อน
-
-
 88.บ้านหนองปรือ
-
13 พฤษภาคม 2562  280,000  ท่าชนะ
-
-
 89.บ้านหนองมน
-
13 มิถุนายน 2562  194,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
-
-
 90.บ้านหนองเหรียง
-
17 พฤษภาคม 2562  121,480  สมอทอง
-
-
 91.บ้านหน้าซึง
-
28 พฤษภาคม 2562  62,000  อบต.ปากฉลุย
-
-
 92.บ้านห้วยตาหมิง
-
14 มิถุนายน 2562  184,000  ปากหมาก
-
-
 93.บ้านห้วยทรายขาว
-
16 พฤษภาคม 2562  446,000  ตะปาน
-
-
 94.บ้านห้วยพุน
-
6 มิถุนายน 2562  193,800  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
-
-
 95.บ้านห้วยไผ่
-
17 พฤษภาคม 2562  980,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว
-
-
 96.บ้านหินดาน
-
13 พฤษภาคม 2562  254,000  อบต.ท่ากระดาน
-
-
 97.บ้านอรุโณทัย
-
24 พฤษภาคม 2562  465,000  คลองชะอุ่น
-
-
 98.บ้านอ่างทอง
-
10 มิถุนายน 2562  82,000  อบต.หนองไทร
-
-
 99.บ้านอู่ตะเภา
-
1 พฤศจิกายน 2561  373,000  อบต.ประสงค์
-
-
 100.บ้านเกาะมุกด์
-
2 พฤษภาคม 2562  213,000  อบต.ประสงค์
-
-
 101.บ้านเขานาใน
-
6 มิถุนายน 2562  820,000  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน
-
-
 102.บ้านเขาเทพพิทักษ์
-
27 พฤษภาคม 2562  361,000  เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน
-
-
 103.บ้านเคี่ยมเพาะ
-
9 สิงหาคม 2562  174,000  ปากฉลุย อ.ท่าฉาง
-
-
 104.บ้านเชี่ยวขวาน
-
21 มิถุนายน 2562  71,000  อบต.พรุไทย
-
-
 105.บ้านเชี่ยวมะปราง
-
3 กรกฏาคม 2562  76,000  อบต. ตะกุกใต้
-
-
 106.บ้านเชี่ยวหมวง
-
18 มีนาคม 2562  0  บ้านยาง
-
-
 107.บ้านเชี่ยวเฟือง
-
15 กรกฏาคม 2562  186,000  ตะกุกเหนือ
-
-
 108.บ้านเบญจา
-
10 พฤษภาคม 2562  139,000  อบต.พลูเถื่อน
-
-
 109.บ้านเหนือน้ำ
-
12 มิถุนายน 2562  67,000  พุมเรียง
-
-
 110.บ้านแม่แขก
-
31 พฤษภาคม 2562  196,000  กรูด
-
-
 111.บ้านแสนสุข
-
15 พฤษภาคม 2562  81,000  เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
-
-
 112.บ้านโตนยาง
-
22 พฤษภาคม 2562  219,000  ท่าขนอน
-
-
 113.บ้านโพธิ์พนา
-
3 กรกฏาคม  242,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้
-
-
 114.บ้านใหญ่
-
15 พฤษภาคม 2562  258,000  พนม
-
-
 115.บ้านไทรงาม
-
7 มิถุนายน 2562  130,000  อบต.ท่าข้าม
-
-
 116.บ้านไทรงาม
-
29 พฤษภาคม 2562  156,000  เลม็ด
-
-
 117.มหาราชบ้านแสงอรุณ
-
12 มิถุนายน 2562  480,000  อบต.บ้านทำเนียบ
-
-
 118.วัดกาฬสินธุ์
-
16 พฤษภาคม 2562  257,000  องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์
-
-
 119.วัดขจรบำรุง
-
24 มิถุนายน 2562  234,000  อบต.วัง
-
-
 120.วัดจันทร์ประดิษฐาราม
-
23 พฤษภาคม 2562  252,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน
-
-
 121.วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์)
-
29 พฤษภาคม 2562  74,000  เลม็ด
-
-
 122.วัดชยาราม
-
14 พฤษภาคม 2562  1,036,000  เทศบาลตำบลตลาดไชยา
-
-
 123.วัดชัยธาราวาส
-
2 พฤษภาคม 2562  15,000  ท่าชนะ
-
-
 124.วัดตรณาราม
-
7 มิถุนายน 2562  1,030,000  เทศบาลเมืองท่าข้าม
-
-
 125.วัดตรีธาราราม
-
16 พฤษภาคม 2562  172,000  อบต.ลีเล็ด
-
-
 126.วัดถ้ำวราราม
-
9 พฤศจิกายน 2561  506,000  อบต.คลองศก
-
-
 127.วัดถ้ำสิงขร
-
29 มกราคม 2562  275,000  ถ้ำสิงขร
-
-
 128.วัดท่าตลิ่งชัน
-
14 มิถุนายน 2562  304,000  ท่าข้าม
-
-
 129.วัดทุ่งเซียด
-
14 พฤษภาคม 2561  560,000  ท่าโรงช้าง
-
-
 130.วัดธัญญาราม
-
29 เมษายน 2562  298,000  อบต.พลูเถื่อน
-
-
 131.วัดธารน้ำไหล
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต.เลม็ด
-
-
 132.วัดนันทาราม
-
10 มิถุนายน 2562  142,000  ท่าเคย
-
-
 133.วัดนาคาวาส
-
1 สิงหาคม 2562  41,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง
-
-
 134.วัดน้ำพุ
-
23 พฤษภาคม 2562  108,000  ตำบลท่าฉาง
-
-
 135.วัดน้ำรอบ
-
30 พฤษภาคม 2562  106,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
-
-
 136.วัดน้ำหัก
-
5 มิถุนายน 2562  282,000  อบต.น้ำหัก
-
-
 137.วัดนิลาราม
-
3 พฤษภาคม 2562  212,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
-
-
 138.วัดบ่อมะปริง
-
23 พฤษภาคม 2562  256,000  เทศบาลตำบลท่าฉาง
-
-
 139.วัดบางคราม
-
24 พฤษภาคม 2562  602,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
-
-
 140.วัดบางน้ำจืด
-
28 พฤษภาคม 2562  47,000  เทศบาลตำบลท่าฉาง
-
-
 141.วัดบางปอ
-
10 มิถุนายน 2562  190,000  อบต.ท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-
-
 142.วัดบางพลา
-
23 พฤษภาคม 2562  417,760  ลีเล็ด
-
-
 143.วัดประชาวงศาราม
-
10 มิถุนายน 2562  420,000  กรูด
-
-
 144.วัดประตูใหญ่
-
3 กรกฏาคม 2561  532,000  เสวียด
-
-
 145.วัดพนม
-
23 พฤษภาคม 2562  336,000  เทศบาลตำบลพนม
-
-
 146.วัดพระบรมธาตุไชยา
-
17 พฤษภาคม 2562  384,000  เทศบาลเวียง
-
-
 147.วัดพระพรหม
-
10 มิถุนายน 2562  126,000  อบต.ท่าเคย
-
-
 148.วัดพรุศรี
-
20 มิถุนายน 2562  106,000  อบต.พรุไทย
-
-
 149.วัดพะแสง
-
24 มิถุนายน 2562  196,000  อบต.พะแสง
-
-
 150.วัดพุมเรียง
-
13 สิงหาคม 2562  598,000  เทศบาลตำบลพุมเรียง
-
-
 151.วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)
-
9 พฤศจิกายน 2562  1,488,000  เลม็ด
-
-
 152.วัดรัษฎาราม
-
15 พฤษภาคม 2562  3,692,400  อบต บางงอน
-
-
 153.วัดราษฎร์บำรุง
-
23 พฤษภาคม 2562  124,000  ตะปาน
-
-
 154.วัดวิชิตธาราราม
-
30 พฤษภาคม 2562  216,000  ตะกรบ
-
-
 155.วัดวิโรจนาราม
-
14 มิถุนายน 2562  308,000  อบต.ตำบลปากหมาก
-
-
 156.วัดศรีสุวรรณ
-
16 พฤษภาคม 2562  1,017,360  สมอทอง
-
-
 157.วัดสระพัง
-
2 พฤศจิกายน 2561  54,000  อบต.พุนพิน
-
-
 158.วัดสองพี่น้อง
-
12 พฤศจิกายน 2561  728,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก
-
-
 159.วัดสังขประดิษฐ์
-
16 พฤษภาคม 2562  258,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
-
-
 160.วัดสันติคีรีรมย์
-
15 พฤษภาคม 2562  588,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
-
-
 161.วัดสามัคคีธรรมาราม
-
14 พฤศจิกายน 2561  270,000  ศรีวิชัย
-
-
 162.วัดสุทธาวาส
-
29 พฤษภาคม 2562  199,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย
-
-
 163.วัดสุมังคลาราม
-
15 พฤษภาคม 2562  34,000  ท่าชนะ
-
-
 164.วัดหนองไทร
-
19 มิถุนายน 2562  122,000  หนองไทร
-
-
 165.วัดห้วยกรวด
-
6 มิถุนายน 2562  356,900  อบต.มะลวน
-
-
 166.วัดหัวเตย
-
22 พฤศจิกายน 2561  213,420  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
-
-
 167.วัดอรัญญาราม
-
17 พฤษภาคม 2562  154,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ
-
-
 168.วัดอัมพาราม
-
5 กรกฏาคม 2562  280,000  อบต.คลองไทร
-
-
 169.วัดอัมพาวาส
-
27 มิถุนายน 2562  118,000  วัง
-
-
 170.วัดอินทราวาส
-
5 กรกฏาคม 2562  484,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
-
-
 171.วัดเกษมบำรุง
-
21 พฤษภาคม 2562  252,960  องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
-
-
 172.วัดเขาพนมแบก
-
16 พฤษภาคม 2562  176,340  อบต.ป่าเว
-
-
 173.วัดเขาศรีวิชัย
-
16 พฤษภาคม 2562  360,000  ศรีวิชัย
-
-
 174.วัดเดิมเจ้า
-
15 พฤษภาคม 2562  172,920  อบต.ป่าเว
-
-
 175.วัดแหลมไผ่
-
4 มิถุนายน 2562  216,000  อบต.มะลวน
-
-
 176.วัดโกศาวาส
-
30 พฤษภาคม 2562  127,600  อบต.กะเปา
-
-
 177.วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)
-
14 มิถุนายน 2562  278,000  เทศบาลตำบลพุมเรียง
-
-
 178.วัดโพธิ์น้อย
-
2 กรกฏาคม 2562  584,000  ตะกุกใต้
-
-
 179.วัดไตรรัตนากร
-
13 มิถุนายน 2562  88,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
-
-
 180.สหกรณ์นิคม
-
17 พฤษภาคม 2562  584,000  ตะกุกเหนือ
-
-
 181.สารภีอุทิศ
-
7 กุมภาพันธ์ 2562  208,000  เทศบาลตำบลตลาดไชยา
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net