โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านนางกำ
-
27 พฤษภาคม 2562  200,000  ดอนสัก
-
-
 2.ชุมชนบ้านใต้
-
24 พฤษภาคม 2562  180,000  ตำบลบ้านใต้
-
-
 3.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
-
10 มิถุนายน 2562  374,000  เทศบาลเมืองดอนสัก
-
-
 4.ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
-
2 พฤษภาคม 2562  208,000  เทศบาลตำบลวัดประดู่
-
-
 5.นิคมสร้างตนเอง
-
4 มิถุนายน 2562  736,800  ขุนทะเล
-
-
 6.บ้านกงหนิง
-
3 พฤษภาคม 2562  168,000  อบต.ท่าอุแท อ. กาญจนดิษฐ์
-
-
 7.บ้านกำสนประชาสรรค์
-
25 พฤษภาคม 2562  212,000  อบต. ป่าร่อน
-
-
 8.บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
-
31 พฤษภาคม 2562  371,000  ตำบลกรูด
-
-
 9.บ้านคลองกรูด
-
15 พฤษภาคม 2562  36,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง
-
-
 10.บ้านคลองคราม
-
10 มิถุนายน 2562  728,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
-
-
 11.บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
-
3 พฤษภาคม 2562  652,000  ท่าอุแท
-
-
 12.บ้านคลองสระ
-
15 พฤษภาคม 2562  552,000  คลองสระ
-
-
 13.บ้านคลองสุข
-
7 มิถุนายน 2562  164,000  อบต.บางชนะ
-
-
 14.บ้านควนนิมิต
-
7 สิงหาคม 2562  227,000  อบต.ทุ่งรัง
-
-
 15.บ้านควนยูง
-
24 พฤษภาคม 2562  161,200  เทศบาลขุนทะเล
-
-
 16.บ้านควนราชา
-
23 พฤษภาคม 2562  64,000  ตำบลช้างซ้าย
-
-
 17.บ้านคอกช้าง
-
5 มิถุนายน 2562  326,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
-
-
 18.บ้านคีรีรอบ
-
14 สิงหาคม 2562  152,000  ป่าร่อน
-
-
 19.บ้านซอย 10
-
24 พฤษภาคม 2562  20,000  ขุนทะเล
-
-
 20.บ้านซอย 2
-
14 พฤษภาคม 2562  285,780  เทศบาลขุนทะเล
-
-
 21.บ้านดอนธูป
-
2 มิถุนายน 2562  176,000  นครเกาะสมุย
-
-
 22.บ้านดอนสน
-
24 มิถุนายน 2562  67,000  อบต.ท่าทอง
-
-
 23.บ้านดอนหลวง
-
3 พฤษภาคม 2562  188,000  อบต.ท่าอุแท
-
-
 24.บ้านดอนเสาธง
-
5 มิถุนายน 2562  99,000  ปากแพรก
-
-
 25.บ้านดินแดงสามัคคี
-
5 มิถุนายน 2562  259,000  ปากแพรก
-
-
 26.บ้านท้องนายปาน
-
16 พฤษภาคม 2562  67,000  เทศบาลตำบลบ้านใต้
-
-
 27.บ้านทอนหญ้าปล้อง
-
17 พฤษภาคม 2562  124,000  คลองน้อย
-
-
 28.บ้านทับท้อน
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง
-
-
 29.บ้านท่าเพชร
-
31 พฤษภาคม 2562  318,000  มะขามเตี้ย
-
-
 30.บ้านท่าเสาเภา
-
6 สิงหาคม 2562  45,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
-
-
 31.บ้านท่าโพธิ์
-
29 พฤษภาคม 2562  86,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
-
-
 32.บ้านน้ำฉา
-
17 พฤษภาคม 2562  360,000  อบต.ดอนสัก
-
-
 33.บ้านบ่อน้ำร้อน
-
4 มิถุนายน 2562  196,000  ตำบลกรูด
-
-
 34.บ้านบ่อผุด
-
16 พฤษภาคม 2562  1,189,000  นครเกาะสมุย
-
-
 35.บ้านบางรักษ์
-
17 มิถุนายน 2562  813,800  เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
 36.บ้านบางสำโรง
-
2 พฤษภาคม 2562  1,552,000  ท่าทองใหม่
-
-
 37.บ้านบางใหญ่
-
15 พฤษภาคม 2562  254,000  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
-
-
 38.บ้านปลายแหลม
-
6 มิถุนายน 2562  1,074,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
 39.บ้านปากกะแดะ
-
17 พฤษภาคม 2562  323,000  อบต.พลายวาส
-
-
 40.บ้านปากดอนสัก
-
29 พฤษภาคม 2562  252,000  เทศบาลเมืองดอนสัก
-
-
 41.บ้านม่วงลีบ
-
14 พฤษภาคม 2562  197,000  คลองสระ
-
-
 42.บ้านมะม่วงหวาน
-
15 พฤษภาคม 2562  70,000  เทศบาลตำบลช้างขวา
-
-
 43.บ้านมะเดื่อหวาน
-
10 มิถุนายน 2562  166,380  เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
-
-
 44.บ้านวังทองสามัคคี
-
3 พฤษภาคม 2562  48,000  ท่าอุแท
-
-
 45.บ้านวังหวาย
-
15 พฤษภาคม 2562  52,000  ทุ่งรัง
-
-
 46.บ้านศรีชัยคราม
-
27 พฤษภาคม 2562  267,860  ไชยคราม
-
-
 47.บ้านศรีธนู
-
10 มิถุนายน 2562  260,000  เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
-
-
 48.บ้านศิลางาม
-
14 พฤษภาคม 2562  342,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท
-
-
 49.บ้านสันติสุข
-
16 พฤษภาคม 2562  282,000  นครสุราษฎร์ธานี
-
-
 50.บ้านสุชน
-
26 มิถุนายน 2562  192,000  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
-
-
 51.บ้านหนองเปล
-
16 พฤษภาคม 2562  45,450  อบต.พลายวาส
-
-
 52.บ้านหน้าค่าย
-
10 พฤษภาคม 2562  354,000  เทศบาลอำเภอเกาะสมุย
-
-
 53.บ้านห้วยด่าน
-
15 พฤษภาคม 2562  358,000  เทศบาลตำบลช้างซ้าย
-
-
 54.บ้านห้วยเสียด
-
16 พฤษภาคม 2562  82,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
-
-
 55.บ้านห้วยโศก
-
6 มิถุนายน 2562  266,000  เทศบาลตำบลช้างขวา
-
-
 56.บ้านหัวหมากบน
-
14 พฤษภาคม 2562  298,000  ตำบลช้างซ้าย
-
-
 57.บ้านหัวหมากล่าง
-
7 มิถุนายน 2562  181,000  ช้างขวา
-
-
 58.บ้านหาดงาม
-
16 พฤษภาคม 2562  991,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
 59.บ้านหาดริ้น
-
31 พฤษภาคม 2562  107,000  เทศบาลตำบลบ้านใต้
-
-
 60.บ้านอ่างทอง
-
5 มิถุนายน 2562  598,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
 61.บ้านเกาะนกเภา
-
15 พฤษภาคม 2562  18,000  ดอนสัก
-
-
 62.บ้านเกาะพลวย
-
11 มิถุนายน 2562  29,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
 63.บ้านเกาะเต่า
-
22 มิถุนายน 2562  1,220,140  เทศบาลตำบลเกาะเต่า
-
-
 64.บ้านแม่โมกข์
-
31 พฤษภาคม 2562  450,000  ตำบลกรูด
-
-
 65.บ้านแหลมหอย
-
13 กุมภาพันธ์ 2562  286,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
 66.บ้านโฉลกหลำ
-
6 มิถุนายน 2562  254,000  เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
-
-
 67.บ้านโพหวาย
-
15 พฤษภาคม 2562  368,000  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
-
-
 68.บ้านใหม่สามัคคี
-
5 มิถุนายน 2562  44,000  ปากแพรก
-
-
 69.บ้านไสขาม
-
14 พฤษภาคม 2562  200,000  ตำบลช้างซ้าย
-
-
 70.บ้านไสตอ
-
10 มิถุนายน 2562  507,000  ตำบลช้างขวา
-
-
 71.บ้านไสใน
-
31 พฤษภาคม 2562  150,000  ตำบลกรูด
-
-
 72.วัดกงตาก
-
14 พฤษภาคม 2562  846,000  ช้างซ้าย
-
-
 73.วัดกลาง
-
6 มิถุนายน 2562  778,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
 74.วัดกลางใหม่
-
13 พฤษภาคม 2562  197,000  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
-
-
 75.วัดกาญจนาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  1,090,800  เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์
-
-
 76.วัดคงคาล้อม
-
13 พฤษภาคม 2562  176,000  คลองสระ
-
-
 77.วัดคีรีวง
-
6 มิถุนายน 2562  165,000  ปากแพรก
-
-
 78.วัดคีรีวงการาม
-
5 มิถุนายน 2562  83,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
 79.วัดคุณาราม
-
12 มิถุนายน 2562  208,000  เทสบาลนครเกาะสมุย
-
-
 80.วัดชลคราม
-
10 พฤษภาคม 2562  108,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
-
-
 81.วัดชลธาร
-
16 พฤษภาคม 2562  42,000  อบต.บางไทร
-
-
 82.วัดดอนยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  87,000  อบต.ท่าทอง
-
-
 83.วัดท่าทอง
-
30 พฤษภาคม 2562  219,000  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
-
-
 84.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
-
1 พฤษภาคม 2562  1,410,000  เทศบาลตำบลท่าทองใหม่
-
-
 85.วัดนทีคมเขต
-
15 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต.คลองฉนาก
-
-
 86.วัดนทีวัฒนาราม
-
15 พฤษภาคม 2562  17,000  อบต.ชลคราม
-
-
 87.วัดนอก
-
23 พฤษภาคม 2562  188,000  ไชยคราม
-
-
 88.วัดนาราเจริญสุข
-
5 มิถุนายน 2562  137,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
 89.วัดนิกรประสาท
-
14 พฤษภาคม 2562  318,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
-
-
 90.วัดบางใบไม้
-
15 พฤษภาคม 2562  748,000  อบต บางใบไม้
-
-
 91.วัดบ้านใน
-
16 พฤษภาคม 2562  246,000  ท่าอุแท
-
-
 92.วัดบุญบันเทิง
-
16 พฤษภาคม 2562  40,000  อบต.คลองน้อย
-
-
 93.วัดบุณฑริการาม
-
31 พฤษภาคม 2562  744,000  นครเกาะสมุย
-
-
 94.วัดประสพ
-
24 พฤษภาคม 2562  227,000  อบต. ท่าทอง
-
-
 95.วัดประเดิม
-
7 มิถุนายน 2562  368,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
 96.วัดปากคู
-
14 พฤษภาคม 2562  272,000  ตำบลช้างซ้าย
-
-
 97.วัดพ่วง
-
22 พฤษภาคม 2562  109,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
-
-
 98.วัดพุฒ
-
10 มิถุนายน 2562  245,000  ช้างขวา
-
-
 99.วัดภูเขาทอง
-
5 มิถุนายน 2562  699,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
 100.วัดราษฎร์เจริญ
-
13 มิถุนายน 2562  744,000  เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
-
-
 101.วัดวชิรประดิษฐ์
-
23 เมษายน 2562  346,000  อบต.ตะเคียนทอง
-
-
 102.วัดวังไทร
-
29 พฤษภาคม 2562  810,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน
-
-
 103.วัดสมหวัง
-
10 พฤษภาคม 2562  862,000  ตำบลวัดประดู่
-
-
 104.วัดสมัยคงคา
-
16 พฤษภาคม 2562  250,000  ตำบลเพชรพะงัน
-
-
 105.วัดสว่างอารมณ์
-
11 มิถุนายน 2562  938,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
 106.วัดสันติวราราม
-
5 มิถุนายน 2562  125,000  นครเกาะสมุย
-
-
 107.วัดสิงขร
-
17 พฤษภาคม 2562  260,000  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลดอนสัก
-
-
 108.วัดอุทยาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  150,000  องค์กรบริหารส่วนตำบล
-
-
 109.วัดเขานางเภา
-
31 พฤษภาคม 2562  228,000  เทศบาลตำบลกรูด
-
-
 110.วัดเขาพระนิ่ม
-
22 พฤษภาคม 2562  380,000  ท่าทอง
-
-
 111.วัดเขาแก้ว
-
13 พฤษภาคม 2562  286,000  ทุ่งกง
-
-
 112.วัดแจ้ง
-
23 พฤษภาคม 2562  839,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
-
-
 113.วัดแสงประดิษฐ์
-
13 พฤษภาคม 2562  234,000  ตะเคียนทอง
-
-
 114.วัดแหลมทอง
-
14 พฤษภาคม 2562  1,520,000  คลองฉนาก
-
-
 115.วัดโพธิ์นิมิต
-
2 กรกฏาคม 2562  436,000  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
-
-
 116.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
-
5 มิถุนายน 2562  468,000  อบต.ปากแพรก
-
-
 117.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
-
13 พฤษภาคม 2562  657,000  เทศบาลเมืองดอนสัก
-
-
 118.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
-
28 มิถุนายน 2562  1,710,000  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
-
-
 119.ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
-
15 พฤษภาคม 2562  166,000  ท่าอุแท
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net