โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.พังงา
จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.21
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. นิคมสร้างตนเอง 1
-
25 พฤษภาคม 2562  199,980  อบต.ทุ่งมะพร้าว
-
-
 2. บ้านช่องหลาด
-
28 พฤษภาคม 2562  228,800  เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
-
-
 3. บ้านทับช้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  160,000  อบต.แม่นางขาว
-
-
 4. วัดสุวรรณคูหา
-
14 พฤษภาคม 2562  254,000  อบต.กระโสม
-
-
 5. วัดอินทนิน
-
30 พฤษภาคม 2562  178,080  อบต.ทุ่งมะพร้าว
-
-
 6. เกาะหมากน้อย
-
24 พฤษภาคม 2562  362,000  อบต.เกาะปันหยี
-
-
 7.กะปง
-
7 มิถุนายน 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
-
-
 8.คุระบุรี
-
8 พฤษภาคม 2562  1,986,000  เทศบาลตำบลคุระบุรี
-
-
 9.ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
-
23 พฤษภาคม 2562  274,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
-
-
 10.นิคมสร้างตนเอง 2
-
16 พฤษภาคม 2562  102,000  ลำภี
-
-
 11.บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)
-
28 พฤษภาคม 2562  362,000  เทศบาลตำบลกระโสม
-
-
 12.บ้านกลาง
-
23 พฤษภาคม 2562  216,000  เทศบาลตำบลบางเตย
-
-
 13.บ้านกะปง
-
7 มิถุนายน 2562  203,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
-
-
 14.บ้านกะไหล
-
15 พฤษภาคม 2562  288,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
-
-
 15.บ้านคลองดินเหนียว
-
25 มีนาคม 2562  158,000  เทศบาลตำบลพรุใน
-
-
 16.บ้านคลองบอน
-
7 พฤษภาคม 2562  213,280  เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
-
-
 17.บ้านคลองเคียน
-
16 พฤษภาคม 2562  332,420  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
-
-
 18.บ้านคลองเหีย
-
28 พฤษภาคม 2562  71,760  ตำบลเกาะยาวใหญ่
-
-
 19.บ้านคลองไส
-
17 พฤษภาคม 2562  219,240  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
-
-
 20.บ้านควน
-
29 มิถุนายน 2562  95,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
-
-
 21.บ้านควนแรด
-
28 พฤษภาคม 2562  107,920  อบต.ทุ่งมะพร้าว
-
-
 22.บ้านคอกช้าง
-
18 พฤษภาคม 2562  93,000  อบต.บางเหรียง
-
-
 23.บ้านคุรอด
-
15 พฤษภาคม 2562  395,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
-
-
 24.บ้านคุระ
-
27 พฤษภาคม 2562  111,000  เทศบาลตำบลคุระบุรี
-
-
 25.บ้านช้างเชื่อ
-
17 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต.เหล
-
-
 26.บ้านดอน
-
21 พฤษภาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
-
-
 27.บ้านตากแดด
-
16 พฤษภาคม 2562  164,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
-
-
 28.บ้านตำหนัง
-
14 พฤษภาคม 2562  205,000  อบต.บางวัน
-
-
 29.บ้านติเตะ
-
17 พฤษภาคม 2562  123,720  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
-
-
 30.บ้านถ้ำทองหลาง
-
16 พฤษภาคม 2562  79,000  อบต.ทับปุด
-
-
 31.บ้านทองหลาง
-
19 มิถุนายน 2562  85,000  หล่อยูง
-
-
 32.บ้านท่าจูด
-
16 พฤษภาคม 2562  57,000  เทศบาลตำบลบางนายสี
-
-
 33.บ้านท่าดินแดง
-
29 พฤษภาคม 2562  38,000  ลำแก่น
-
-
 34.บ้านท่านุ่น
-
21 พฤษภาคม 2562  710,000  อบต.โคกกลอย
-
-
 35.บ้านท่าปากแหว่ง
-
22 พฤษภาคม 2562  182,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
-
-
 36.บ้านท่าสนุก
-
23 พฤษภาคม 2562  523,000  มะรุ่ย
-
-
 37.บ้านท่าหัน
-
9 พฤษภาคม 2562  98,000  รมณีย์
-
-
 38.บ้านท่าเขา
-
11 มิถุนายน 2562  96,960  อบต.เกาะยาวน้อย
-
-
 39.บ้านท่าเรือ
-
29 มีนาคม 2562  384,000  ตำบลพรุใน
-
-
 40.บ้านทุ่งดอน
-
10 พฤษภาคม 2562  225,000  บางทอง
-
-
 41.บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
-
16 พฤษภาคม 2562  256,000  แม่นางขาว
-
-
 42.บ้านทุ่งละออง
-
13 พฤษภาคม 2562  105,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
-
-
 43.บ้านทุ่งเจดีย์
-
21 พฤษภาคม 2562  768,000  เมืองพังงา
-
-
 44.บ้านทุ่งไทรงาม
-
16 พฤษภาคม 2562  136,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด
-
-
 45.บ้านนอกนา
-
24 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.เกาะคอเขา
-
-
 46.บ้านนาแฝก
-
5 มิถุนายน 2562  44,000  นาเตย
-
-
 47.บ้านน้ำจืด
-
11 มิถุนายน 2562  129,280  เกาะยาวน้อย
-
-
 48.บ้านน้ำเค็ม
-
2 พฤษภาคม 2562  397,000  บางม่วง
-
-
 49.บ้านบ่อดาน
-
6 มิถุนายน 2562  183,000  อบต.นาเตย
-
-
 50.บ้านบ่อแสน
-
16 พฤษภาคม 2562  366,080  อบต. บ่อแสน
-
-
 51.บ้านบากัน
-
19 มิถุนายน 2562  36,000  หล่อยูง
-
-
 52.บ้านบางกรัก
-
13 พฤษภาคม 2562  514,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
-
-
 53.บ้านบางกัน
-
21 พฤษภาคม 2562  122,000  ทุ่งคาโงก
-
-
 54.บ้านบางครั่ง
-
10 พฤษภาคม 2562  110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
-
-
 55.บ้านบางคลี
-
5 มิถุนายน 2562  284,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
-
-
 56.บ้านบางจัน
-
18 มิถุนายน 2562  152,000  อบต. หล่อยูง
-
-
 57.บ้านบางด้ง
-
16 พฤษภาคม 2562  137,000  เทศบาลบางนายสี
-
-
 58.บ้านบางติบ
-
15 พฤษภาคม 2562  217,000  อบต.บางวัน
-
-
 59.บ้านบางทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  34,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง
-
-
 60.บ้านบางนายสี
-
16 พฤษภาคม 2562  100  ตำบลบางนายสี
-
-
 61.บ้านบางมรวน
-
18 เมษายน 2562  208,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
-
-
 62.บ้านบางม่วง
-
13 พฤษภาคม 2562  1,080,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
-
-
 63.บ้านบางวัน
-
14 พฤษภาคม 2562  180,000  อบต.บางวัน
-
-
 64.บ้านบางหลาม
-
24 พฤษภาคม 2562  126,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่
-
-
 65.บ้านบางหว้า
-
14 พฤษภาคม 2562  405,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
-
-
 66.บ้านบางเนียง
-
6 มิถุนายน 2562  422,000  เทศบาลตำบลคึกคัก
-
-
 67.บ้านบางแก้ว
-
14 พฤษภาคม 2562  322,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ
-
-
 68.บ้านบางใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  353,000  เทศบาลตำบลบางนายสี
-
-
 69.บ้านปากคลอง
-
15 พฤษภาคม 2562  166,000  อบต.รมณีย์
-
-
 70.บ้านปากถัก
-
11 มิถุนายน 2562  416,640  เทศบาลตำบลท่านา อ.กะปง
-
-
 71.บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
-
6 มิถุนายน 2562  280,000  อบต.ท่านา
-
-
 72.บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124
-
31 พฤษภาคม 2562  120,000  เทศบาลตำบลคึกคัก
-
-
 73.บ้านป่ายาง
-
16 พฤษภาคม 2562  134,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
-
-
 74.บ้านฝ่ายท่า
-
27 พฤษภาคม 2562  321,020  อบต.ทุ่งมะพร้าว
-
-
 75.บ้านพรุใน
-
2 เมษายน 2562  506,000  เทศบาลตำบลพรุใน
-
-
 76.บ้านพอแดง
-
28 พฤษภาคม 2562  220,000  ท้ายเหมือง
-
-
 77.บ้านย่านสะบ้า
-
17 พฤษภาคม 2562  169,520  อบต.คลองเคียน
-
-
 78.บ้านย่าหมี
-
29 พฤษภาคม 2562  54,640  ตำบลเกาะยาวใหญ่
-
-
 79.บ้านรมณีย์
-
15 พฤษภาคม 2562  52,000  อบต.รมณีย์
-
-
 80.บ้านริมทะเล
-
10 มิถุนายน 2562  177,760  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย
-
-
 81.บ้านลำวะ
-
31 พฤษภาคม 2562  46,000  องต์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
-
-
 82.บ้านลำแก่น
-
28 พฤษภาคม 2562  688,000  เทศบาลตำบลลำแก่น
-
-
 83.บ้านสวนใหม่
-
15 พฤษภาคม 2562  77,000  อบต.คุระบุรี
-
-
 84.บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61
-
15 พฤษภาคม 2562  346,000  คุระ
-
-
 85.บ้านห้วยทราย
-
6 มิถุนายน 2562  108,000  นาเตย
-
-
 86.บ้านหินร่ม
-
17 พฤษภาคม 2562  352,000  อบต.คลองเคียน
-
-
 87.บ้านหินลาด
-
14 พฤษภาคม 2562  303,000  อบต.คุระ
-
-
 88.บ้านอ่าวมะขาม
-
17 พฤษภาคม 2562  126,900  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
-
-
 89.บ้านเกาะกลาง
-
15 พฤษภาคม 2562  22,000  อบต.กะไหล
-
-
 90.บ้านเกาะนก
-
28 พฤษภาคม 2562  105,700  อบต.ทุ่งมะพร้าว
-
-
 91.บ้านเขาน้อย
-
23 พฤษภาคม 2562  80,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
-
-
 92.บ้านเขาปิหลาย
-
21 พฤษภาคม 2562  170,000  อบต.โคกกลอย
-
-
 93.บ้านเขาเฒ่า
-
22 พฤษภาคม 2562  71,000  บางเตย
-
-
 94.บ้านเขาเปาะ
-
13 พฤษภาคม 2562  190,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
-
-
 95.บ้านเจ้าขรัว
-
17 พฤษภาคม 2562  67,620  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
-
-
 96.บ้านเตรียม
-
14 พฤษภาคม 2562  374,000  อบต.คุระ
-
-
 97.บ้านแหลมหิน
-
19 มิถุนายน 2562  150,000  หล่อยูง
-
-
 98.บ้านโคกยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  154,000  เทศบาลตำบลบางนายสี
-
-
 99.บ้านในวัง
-
17 พฤษภาคม 2562  158,000  ทับปุด
-
-
 100.บ้านในหยง
-
18 มิถุนายน 2562  110,000  อบต.หล่อยูง
-
-
 101.บ้านในไร่
-
6 มิถุนายน 2562  314,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
-
-
 102.บ้านใหญ่
-
15 พฤษภาคม 2562  93,000  บางทอง
-
-
 103.บุญสูงอุปถัมภ์
-
23 พฤษภาคม 2562  76,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา
-
-
 104.พระราชทานทับละมุ
-
29 พฤษภาคม 2562  238,000  เทศบาลตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
-
-
 105.วัดคมนียเขต
-
31 พฤษภาคม 2562  606,000  ตำบลคึกคัก
-
-
 106.วัดชนาธิการาม
-
8 พฤษภาคม 2562  64,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
-
-
 107.วัดช้างนอน
-
16 พฤษภาคม 2562  326,000  อบต.ลำภี
-
-
 108.วัดดิตถาราม
-
24 พฤษภาคม 2562  160,000  ท่าอยู่
-
-
 109.วัดตรัยรัตนากร
-
31 พฤษภาคม 2562  110,000  อบต.ถ้ำ
-
-
 110.วัดนากลางมิตรภาพที่ 163
-
2 พฤษภาคม 2562  396,000  อบต.หล่อยูง
-
-
 111.วัดนารายณิการาม
-
27 พฤษภาคม 2562  274,000  เหล
-
-
 112.วัดนิโครธคุณากร
-
21 พฤษภาคม 2562  359,000  อบต.มะรุ่ย
-
-
 113.วัดนิโครธาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  696,000  เทศบาลทับปุด
-
-
 114.วัดประชาธิการาม
-
6 มิถุนายน 2562  340,000  อบต.ตำบลนาเตย
-
-
 115.วัดประชุมศึกษา
-
30 พฤษภาคม 2562  320,000  อบต.ทุ่งมะพร้าว
-
-
 116.วัดปัจจันตคาม
-
7 มิถุนายน 2562  311,000  อบต.ทุ่งคาโงก
-
-
 117.วัดปัตติการาม
-
23 พฤษภาคม 2562  230,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
-
-
 118.วัดราษฎร์สโมสร
-
16 พฤษภาคม 2562  83,000  อบต.ถ้ำ
-
-
 119.วัดราษฎร์อุปถัมภ์
-
17 พฤษภาคม 2562  124,000  บางเหรียง
-
-
 120.วัดศรีรัตนาราม
-
15 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.กะไหล
-
-
 121.วัดสองแพรก
-
15 พฤษภาคม 2562  111,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
-
-
 122.วัดสุวรรณาวาส
-
9 พฤษภาคม 2562  442,000  บางทอง
-
-
 123.วัดเหมืองประชาราม
-
24 พฤษภาคม 2562  603,000  สำนักงานเทศบาลตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ. พังงา
-
-
 124.วัดโคกสวย
-
14 พฤษภาคม 2562  350,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
-
-
 125.วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ
-
21 พฤษภาคม 2562  1,270,000  ตำบลโคกกลอย
-
-
 126.อนุบาลทับปุด
-
14 พฤษภาคม 2562  1,402,000  ทับปุด
-
-
 127.อนุบาลพังงา
-
16 พฤษภาคม 2562  2,976,000  ถ้ำน้ำผุด
-
-
 128.อ่าวกะพ้อ
-
29 มีนาคม 2562  442,000  เทศบาลตำบลพรุใน
-
-
 129.อ่าวมะม่วง
-
29 มีนาคม 2562  218,000  เทศบาลตำบลพรุใน
-
-
 130.เกาะปันหยี
-
13 มิถุนายน 2562  244,000  อบต.เกาะปันหยี
-
-
 131.เกาะยาว
-
6 มิถุนายน 2562  459,000  เทศบาลเกาะยาว
-
-
 132.เกาะเคี่ยม
-
22 พฤษภาคม 2562  140,000  เทศบาลตำบลบางเตย
-
-
 133.เกาะไม้ไผ่
-
16 พฤษภาคม 2562  150,000  อบต.เกาะปันหยี
-
-
 134.เกียรติประชา
-
13 พฤษภาคม 2562  92,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
-
-
 135.เมืองพังงา
-
14 พฤษภาคม 2562  434,000  นบปริง
-
-
 136.ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)
-
15 พฤษภาคม 2562  443,120  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net