โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.สมุทรสาคร
จำนวนโรงเรียน 103 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 85 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.52
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. บ้านดอนไก่ดี
-
19 เมษายน 2562  3,571,000  เทศบาลตำบลดอนไก่ดี
-
-
 2. วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
-
7 มิถุนายน 2562  164,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
-
-
 3. วัดศิริมงคล
-
27 พฤษภาคม 2562  28,200  บ้านเกาะ
-
-
 4. วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
-
0 พฤษภาคม 2562  896,000  บ้านบ่อ
-
-
 5. สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
-
1 พฤศจิกายน 2562  404,000  อบต.พันท้ายนรสิงห์
-
-
-
 6.ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
-
21 พฤษภาคม 2562  220,000  อำแพง
-
-
 7.ทํานบแพ้ว
-
19 พฤศจิกายน 2562  79,000  เทศบาลตำบลหลักห้า
-
-
-
 8.บ้านคลองกระทุ่มแบน
-
5 สิงหาคม 2562  1,002,000  คลองมะเดื่อ
-
-
 9.บ้านคลองซื่อ
-
16 พฤษภาคม 2562  671,000  อบต.บางโทรัด
-
-
 10.บ้านคลองตัน
-
10 พฤษภาคม 2562  449,000  เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
-
-
-
 11.บ้านคลองสําโรง
-
21 มีนาคม 2562  154,000  อบต.สวนส้ม
-
-
 12.บ้านคลองหลวง
-
17 พฤษภาคม 2562  175,000  อบต.อำแพง
-
-
 13.บ้านคลองแค
-
8 พฤษภาคม 2562  1,286,000  เทศบาลนครอ้อมน้อย
-
-
 14.บ้านชายทะเลกาหลง
-
28 พฤษภาคม 2562  28,000  อบต.กาหลง
-
-
 15.บ้านชายทะเลบางกระเจ้า
-
17 พฤษภาคม 2562  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า
-
-
 16.บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95
-
16 พฤษภาคม 2562  432,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
-
-
 17.บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
-
27 พฤษภาคม 2562  155,000  เทศบาลตำบลหลักห้า
-
-
 18.บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย)
-
1 พฤศจิกายน 2562  69,000  สวนส้ม
-
-
 19.บ้านท้องคุ้ง
-
31 พฤษภาคม 2562  116,000  ท่าเสา
-
-
 20.บ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
-
28 มิถุนายน 2562  262,000  ท่าทราย
-
-
 21.บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
-
17 มิถุนายน 2562  98,000  นาโคก
-
-
 22.บ้านบางนํ้าจืด
-
4 กุมภาพันธ์ 2562  534,000  บางน้ำจืด
-
-
 23.บ้านบางปิ้ง
-
22 พฤศจิกายน 2561  818,000  เทศบาลตำบลนาดี
-
-
 24.บ้านปลายคลองน้อย
-
24 พฤษภาคม 2562  496,000  ท่าเสา
-
-
-
 25.บ้านยกกระบัตร
-
16 พฤษภาคม 2562  628,000  ท่าทราย
-
-
 26.บ้านรางสายบัว
-
31 พฤษภาคม 2562  142,000  อบต.คลองตัน
-
-
-
 27.บ้านวังจรเข้
-
31 พฤษภาคม 2562  247,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม
-
-
 28.บ้านสวนหลวง
-
27 พฤษภาคม 2562  1,944,000  เทศบาลตำบลสวนหลวง
-
-
 29.บ้านสันดาบ
-
8 มิถุนายน 2561  170,000  โคกขาม
-
-
 30.บ้านหนองหาดใหญ่
-
8 สิงหาคม 2562  316,000  บางน้ำจืด
-
-
 31.บ้านอ้อมโรงหีบ
-
16 พฤษภาคม 2562  550,000  อบต.บ้านเกาะ
-
-
 32.บ้านเจริญสุข
-
22 พฤษภาคม 2562  51,000  อำแพง
-
-
 33.บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
-
1 พฤศจิกายน 2562  1,194,000  แคราย
-
-
 34.บ้านโคก
-
17 พฤษภาคม 2562  495,000  พันท้ายนรสิงห์
-
-
 35.บ้านโรงเข้
-
31 พฤษภาคม 2562  185,000  ตำบลหลักห้า
-
-
 36.วังนกไข่
-
28 พฤษภาคม 2562  106,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่
-
-
 37.วัดกระซ้าขาว
-
27 พฤษภาคม 2562  172,000  บ้านบ่อ
-
-
 38.วัดกระโจมทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  378,000  อบต.หลักสอง
-
-
 39.วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )
-
17 มิถุนายน 2562  280,000  กาหลง
-
-
 40.วัดคลองครุ
-
11 มิถุนายน 2562  1,062,000  อบต.ท่าทราย
-
-
 41.วัดคลองตันราษฎร์บํารุง
-
16 พฤษภาคม 2562  0  เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
- -
- -
-
 42.วัดชัยมงคล
-
28 พฤษภาคม 2562  260,000  อบต.หลักสาม
-
-
 43.วัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)
-
7 พฤษภาคม 2562  223,000  ตำบลท่าจีน
-
-
 44.วัดดอนโฆสิตาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  245,000  ตำบลหลักห้า
-
-
 45.วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
-
6 มิถุนายน 2562  285,000  อบต.บางยาง
-
-
 46.วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)
-
24 พฤษภาคม 2562  372,000  ท่าเสา
-
-
 47.วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
-
3 พฤษภาคม 2562  445,000  บ้านแพ้ว
-
-
-
 48.วัดธรรมโชติ
-
16 พฤษภาคม 2562  320,000  เทศบาลตำบลหลักห้า
-
-
 49.วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง
-
17 พฤษภาคม 2562  19,800  อำแพง
-
-
 50.วัดน่วมกานนท์
- -
 0  
- -
- -
-
 51.วัดนาขวาง
-
30 พฤษภาคม 2562  142,000  อบต กาหลง
-
-
 52.วัดนางสาว
-
15 พฤษภาคม 2562  880,000  ท่าไม้
-
-
 53.วัดบางกระเจ้า
-
22 พฤษภาคม 2562  334,000  บางกระเจ้า
-
-
 54.วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร)
-
27 พฤษภาคม 2562  290,000  อบต.บ้านบ่อ
-
-
 55.วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม)
-
21 พฤษภาคม 2562  163,000  บางโทรัด
-
-
-
 56.วัดบางปลา
-
7 พฤษภาคม 2562  1,585,000  เทศบาลตำบลบางปลา
-
-
 57.วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
-
21 พฤษภาคม 2562  579,600  เทศบาลตำบลนาดี
-
-
 58.วัดบางพลี
-
6 มิถุนายน 2562  168,000  อบต.บางโทรัด
-
-
 59.วัดบางหญ้าแพรก
-
22 พฤษภาคม 2562  476,260  สำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก
-
-
 60.วัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
-
16 พฤษภาคม 2562  423,000  อบต. พันท้ายนรสิงห์
-
-
 61.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
-
25 กุมภาพันธ์ 2562  5,357,000  นครสมุทรสาคร
-
-
 62.วัดปัจจันตาราม
-
20 มิถุนายน 2562  41,400  อบต.นาโคก
-
-
 63.วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง)
-
10 พฤษภาคม 2562  310,000  อบต.ชัยมงคล
-
-
 64.วัดพันธุวงษ์
-
27 พฤษภาคม 2562  294,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
-
-
 65.วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)
-
15 พฤศจิกายน 2562  0  หลักห้า
- -
- -
-
 66.วัดราษฎร์ธรรมาราม
-
1 กรกฏาคม 2562  104,000  อบต.นาโคก
-
-
-
 67.วัดราษฎร์บํารุง
-
30 พฤษภาคม 2562  1,380,000  อบต.คลองมะเดื่อ
-
-
 68.วัดราษฎร์รังสรรค์
-
3 ธันวาคม 2561  1,458,000  อบต.คอกกระบือ
-
-
 69.วัดวิสุทธาราม
-
17 พฤษภาคม 2562  168,000  บางกระเจ้า
-
-
 70.วัดศรีสุทธาราม
- -
 0  
- -
- -
-
 71.วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
-
17 พฤษภาคม 2562  5,864,000  เทศบาลนครอ้อมน้อย
-
-
 72.วัดศรีเมือง
-
1 มิถุนายน 2562  1,290,000  ท่าทราย
-
-
-
 73.วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)
-
22 มีนาคม 2562  264,000  อบต.สวนส้ม
-
-
 74.วัดสามัคคีศรัทธาราม
-
25 พฤษภาคม 2562  714,000  ตำบลบางหญ้าแพรก
-
-
 75.วัดสุวรรณรัตนาราม
-
29 เมษายน 2562  420,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแคราย
-
-
 76.วัดหนองนกไข่
-
24 พฤษภาคม 2562  264,000  หนองนกไข่
-
-
-
 77.วัดหนองบัว
-
21 พฤศจิกายน 2561  301,000  เทศบาลตำบลหลักห้า
-
-
 78.วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
-
23 พฤษภาคม 2562  145,000  เทศบาลตำบลหลักห้า
-
-
 79.วัดหลักสองราษฎร์บํารุง
-
22 พฤษภาคม 2562  358,000  หลักสอง
-
-
 80.วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
-
10 พฤษภาคม 2562  2,974,000  เทศบาลอ้อมน้อย
-
-
 81.วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
-
7 มิถุนายน 2562  300,000  อบต.บางยาง
-
-
 82.วัดเกตุมดีศรีวราราม
-
27 พฤษภาคม 2562  906,000  บางโทรัด
-
-
 83.วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)
-
27 พฤษภาคม 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
-
-
 84.วัดเจ็ดริ้ว
-
27 พฤษภาคม 2562  632,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
-
-
 85.วัดเจริญสุขาราม
-
21 พฤษภาคม 2562  248,000  บางกระเจ้า
-
-
 86.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
-
4 มิถุนายน 2562  1,080,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
-
-
 87.วัดโพธิ์แจ้
-
4 พฤษภาคม 2562  699,000  บางน้ำจืด
-
-
 88.วัดโรงเข้
-
22 พฤษภาคม 2562  222,000  เทศบาลตำบลหลักห้า
-
-
 89.วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
-
16 พฤษภาคม 2562  1,080,000  โคกขาม
-
-
 90.วัดใต้บ้านบ่อ
-
28 พฤษภาคม 2562  412,000  อบต.บ้านบ่อ
-
-
 91.วัดใหญ่จอมปราสาท
-
8 พฤษภาคม 2562  622,000  เทศบาลตำบลท่าจีน
-
-
-
 92.วัดใหม่หนองพะอง
-
24 มิถุนายน 2562  740,000  เทศบาลตำบลสวนหลวง
-
-
 93.สมุทรมณีรัตน์
-
28 พฤษภาคม 2562  156,100  เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร
-
-
-
 94.สหกรณ์นิคมเกลือ
-
30 พฤษภาคม 2562  762,000  อบต.โคกขาม
-
-
 95.หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
-
24 พฤษภาคม 2562  420,000  เทศบาลตำบลหลักห้า
-
-
 96.หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
-
8 พฤษภาคม 2562  347,000  เทศบาลตำบลท่าจีน
-
-
 97.อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)
-
28 พฤษภาคม 2562  1,899,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม
-
-
 98.อนุบาลสมุทรสาคร
-
17 พฤษภาคม 2562  4,215,200  เทศบาลนครสมุทรสาคร
-
-
 99.เทพนรรัตน์
-
21 พฤษภาคม 2562  300,600  เทศบาลตำบลนาดี
-
-
 100.เมืองสมุทรสาคร
-
31 พฤษภาคม 2562  240,000  อบต.บางโทรัด
-
-
-
 101.เอกชัย
-
17 พฤษภาคม 2562  3,674,000  เทศบาลนครสมุทรสาคร
-
-
 102.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
-
28 พฤษภาคม 2562  294,000  หลักสาม
-
-
 103.ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)
-
10 พฤษภาคม 2562  240,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net