โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
-
7 มิถุนายน 2562  256,000  นิคมกระเสียว
-
-
 2. บ้านวังยาว
-
21 มิถุนายน 2562  346,000  วังยาว
-
-
 3.นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
-
31 กรกฏาคม 2562  122,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
-
-
 4.บ้านกกเชียง
-
15 พฤษภาคม 2562  96,000  อบต.ห้วยขมิ้น
-
-
 5.บ้านกล้วย
-
14 พฤษภาคม 2562  432,100  วังยาว
-
-
 6.บ้านดงเชือก
-
19 พฤศจิกายน 2561  122,000  แจงงาม
-
-
 7.บ้านดงเสลา
-
17 พฤษภาคม 62  13,600  องค์พระ
-
-
 8.บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา
-
17 พฤษภาคม 2562  28,000  อบต.องค์พระ
-
-
 9.บ้านทับกระดาษ
-
27 พฤษภาคม 2562  100,000  นิคมกระเสียว
-
-
 10.บ้านทับละคร
-
30 พฤษภาคม 2562  116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน
-
-
 11.บ้านทัพตาแทน
-
17 พฤษภาคม 2562  255,800  อบต. ทัพหลวง
-
-
 12.บ้านทัพหลวง
-
29 พฤษภาคม 2562  328,640  อบต.ทัพหลวง
-
-
 13.บ้านทุ่งนาตาปิ่น
-
13 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.ด่านช้าง
-
-
 14.บ้านทุ่งมะกอก
-
10 พฤษภาคม 2562  118,000  องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
-
-
 15.บ้านทุ่งหนองแก้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  159,280  อบต.ทัพหลวง
-
-
 16.บ้านทุ่งใหญ่
-
17 พฤษภาคม 2562  221,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
-
-
 17.บ้านปากดง
-
22 พฤษภาคม 2562  122,000  อบต.หัวเขา
-
-
 18.บ้านพุน้ำร้อน
-
10 พฤษภาคม 2562  448,000  ด่านช้าง
-
-
 19.บ้านพุบ่องป่าขี
-
15 พฤษภาคม 2562  190,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
-
-
 20.บ้านมาบพะยอม
-
12 พฤษภาคม 2562  134,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตร
-
-
 21.บ้านรังงาม
-
29 พฤษภาคม 2562  286,000  อบต. วังคัน
-
-
 22.บ้านราษฎร์บำรุง
-
16 พฤษภาคม 2562  26,000  อบต.หนองขาม
-
-
 23.บ้านละว้าวังควาย
-
14 พฤษภาคม 2562  258,000  อบต วังยาว
-
-
 24.บ้านลาด
-
11 มิถุนายน 2562  90,000  บ่อกรุ
-
-
 25.บ้านวังน้ำเขียว
-
16 พฤษภาคม 2562  116,000  ด่านช้าง
-
-
 26.บ้านสระบัวก่ำ
-
22 พฤษภาคม 2562  89,000  หนองมะค่าโมง
-
-
 27.บ้านสระเตย
-
23 พฤษภาคม 2562  466,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
-
-
 28.บ้านหนองกระดี่
-
27 พฤษภาคม 2562  277,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว
-
-
 29.บ้านหนองกระถิน
-
14 พฤษภาคม 2562  302,000  อบต.ทัพหลวง
-
-
 30.บ้านหนองขาม
-
16 พฤษภาคม 2562  106,000  อบต.หนองขาม
-
-
 31.บ้านหนองจิกยาว
-
15 พฤษภาคม 2562  142,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
-
-
 32.บ้านหนองตาแก้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  234,000  โคกช้าง
-
-
 33.บ้านหนองนา
-
11 มิถุนายน 2562  148,000  หนองกระทุ่ม
-
-
 34.บ้านหนองบัวทอง
-
28 พฤษภาคม 2562  134,000  กระเสียว
-
-
 35.บ้านหนองผือ
-
13 พฤษภาคม 2562  272,000  ด่านช้าง
-
-
 36.บ้านหนองยาว
-
15 พฤษภาคม 2562  460,400  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
-
-
 37.บ้านหนองราชวัตร
-
16 พฤษภาคม 2562  88,000  อบต.หนองราชวัตร
-
-
 38.บ้านหนองสำโรง
-
22 พฤศจิกายน 2561  109,000  อบต.หนองหญ้าไซ
-
-
 39.บ้านหนองห้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  192,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
-
-
 40.บ้านหนองหิน
-
5 มิถุนายน 2562  38,000  ตำบลหนองกระทุ่ม
-
-
 41.บ้านหนองอิงพิง
-
5 มิถุนายน 2562  210,000  ตำบลหนองกระทุ่ม
-
-
 42.บ้านหนองอุโลก
-
22 พฤษภาคม 2562  136,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
-
-
 43.บ้านหนองแขม
-
30 พฤษภาคม 2562  134,000  อบต. ย่านยาว
-
-
 44.บ้านหนองแหน
-
15 พฤษภาคม 2562  246,000  องการบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
-
-
 45.บ้านหนองโก
-
14 พฤษภาคม 2562  185,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
-
-
 46.บ้านห้วยหินดำ
-
17 พฤษภาคม 2562  166,000  วังยาว
-
-
 47.บ้านเขาดิน
-
18 มิถุนายน 2562  54,000  นางบวช
-
-
 48.บ้านแจงงาม
-
21 พฤษภาคม 2562  51,000  อบต. แจงงาม
-
-
 49.บ้านแหลมสะแก
-
15 พฤษภาคม 2562  125,000  เทศบาลตำบลเดิมบาง
-
-
 50.บ้านโป่งคอม
-
1 พฤศจิกายน 2561  56,000  ด่านช้าง
-
-
 51.บ้านใหม่กิโล 8
-
20 พฤษภาคม 2562  121,000  อบต.หนองมะค่าโมง
-
-
 52.บ้านใหม่ไร่อ้อย
-
21 พฤษภาคม 2562  80,000  หนองโพธิ์
-
-
 53.บ้านไผ่สีทอง
-
10 พฤษภาคม 2562  95,000  องค์พระ
-
-
 54.พัฒนาปากน้ำ
-
30 พฤษภาคม 2562  100,000  ตำบลปากน้ำ
-
-
 55.วัดกกตาด
-
15 พฤษภาคม 2562  117,000  อบต.ห้วยขมิ้น
-
-
 56.วัดกกเต็น
-
15 พฤษภาคม 2562  334,000  อบต.ห้วยขมิ้น
-
-
 57.วัดกร่างสามยอด
-
13 พฤษภาคม 2562  140,000  เขาดิน
-
-
 58.วัดกาบบัว
-
10 พฤษภาคม 2562  238,000  ตำบลเขาดิน
-
-
 59.วัดกำมะเชียร
-
15 พฤษภาคม 2562  279,000  เทศบาลตำบลเขาพระ
-
-
 60.วัดกุ่มโคก
-
12 มิถุนายน 2562  106,000  เทศบาลตำบลทุ่งคลี
-
-
 61.วัดคลองขอม
-
15 พฤษภาคม 2562  208,960  เทศบาลตำบลสามชุก
-
-
 62.วัดคอกช้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  250,000  องค์พระ
-
-
 63.วัดคูเมือง
-
16 พฤษภาคม 2562  120,000  เทศบาลตำบลทุ่งคลี
-
-
 64.วัดฉวาก
-
21 พฤษภาคม 2562  122,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
-
-
 65.วัดดงพิกุล
-
24 พฤษภาคม 2562  16,000  อบต.ยางนอน
-
-
 66.วัดดอนตาล
-
7 มิถุนายน 2562  150,000  หัวนา
-
-
 67.วัดดอนประดู่
-
15 พฤษภาคม 2562  152,000  อบต.ด่านช้าง
-
-
 68.วัดดอนสำโรง
-
14 สิงหาคม 2562  160,000  อบต.หนองหญ้าไซ
-
-
 69.วัดดอนไร่
-
7 มิถุนายน 2562  286,000  อบต.หนองสะเดา
-
-
 70.วัดด่านช้าง
-
30 พฤษภาคม 2562  1,035,000  เทศบาลด่านช้าง
-
-
 71.วัดทับผึ้งน้อย
-
30 พฤษภาคม 2562  145,000  อบต.วังคัน
-
-
 72.วัดท่าทอง
-
30 พฤษภาคม 2562  204,000  ตำบลปากน้ำ
-
-
 73.วัดท่ามะนาว
-
23 พฤษภาคม 2562  314,000  อบต.ยางนอน
-
-
 74.วัดท่าเตียน
-
15 พฤษภาคม 2562  109,000  เทศบาลตำบลเดดิมบาง
-
-
 75.วัดทุ่งกฐิน
-
24 พฤษภาคม 2562  138,000  ตำบลบ่อกรุ
-
-
 76.วัดทุ่งแฝก
-
16 พฤษภาคม 2562  804,000  วังลึก
-
-
 77.วัดนางบวช
-
29 พฤษภาคม 2562  67,000  เทศบาลตำบลนางบวช
-
-
 78.วัดนางพิมพ์
-
16 พฤษภาคม 2562  171,000  อบต.วังลึก ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
-
-
 79.วัดน้ำพุ
-
3 พฤษภาคม 2561  254,000  อบต.หัวเขา
-
-
 80.วัดบ่อกรุ
-
12 พฤศจิกายน 2561  552,000  บ่อกรุ
-
-
 81.วัดบัลลังก์
-
14 พฤษภาคม 2562  203,000  อบต.หนองหญ้าไซ
-
-
 82.วัดบางขวาก
-
15 พฤษภาคม 2562  385,780  เทศบาลตำบลสามชุก
-
-
 83.วัดบ้านทึง
-
15 พฤษภาคม 2562  230,000  เทศบาลสามชุก
-
-
 84.วัดบ้านสระ
-
31 พฤษภาคม 2562  177,000  อบต.บ้านสระ
-
-
 85.วัดประชุมสงฆ์
-
30 พฤษภาคม 2562  72,000  เทศบาลตำบลปากน้ำ
-
-
 86.วัดปากดงท่าศาล
-
13 พฤษภาคม 2562  312,000  ตำบลเขาดิน
-
-
 87.วัดปากน้ำ
-
31 พฤษภาคม 2561  94,000  ตำบลปากน้ำ
-
-
 88.วัดป่าสะแก
-
28 พฤษภาคม 2562  278,600  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก
-
-
 89.วัดยางนอน
-
23 พฤษภาคม 2562  316,000  ยางนอน
-
-
 90.วัดลาดสิงห์
-
31 พฤษภาคม 2562  134,000  อบต.บ้านสระ
-
-
 91.วัดลำพันบอง
-
21 พฤษภาคม 2562  235,000  หนองโพธิ์
-
-
 92.วัดวังกุลา
-
31 พฤษภาคม 2562  202,480  อบต.เขาพระ
-
-
 93.วัดวังคัน
-
31 พฤษภาคม 2562  294,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน
-
-
 94.วัดวังจิก
-
21 พฤษภาคม 2562  201,000  วังลึก
-
-
 95.วัดวังสำเภาล่ม
-
28 พฤษภาคม 2562  55,000  เทศบาลตำบลนางบวช
-
-
 96.วัดวังหว้า
-
30 พฤษภาคม 2562  152,440  อบต.ย่านยาว
-
-
 97.วัดวังหิน
-
16 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต.ย่านยาว
-
-
 98.วัดวุ้งสุทธาวาส
-
12 มิถุนายน 2562  960,000  เทศบาลตำบลทุ่งคลี
-
-
 99.วัดสามชุก
-
15 พฤษภาคม 2562  644,880  เทศบาลตำบลสามชุก
-
-
 100.วัดสามัคคีธรรม
-
26 พฤศจิกายน 2561  408,000  หนองโพธิ์
-
-
 101.วัดสามเอก
-
16 พฤษภาคม 2562  84,000  โคกช้าง
-
-
 102.วัดสุวรรณตะไล
-
7 มิถุนายน 2562  120,000  อบต.หนองสะเดา
-
-
 103.วัดหนองกรด
-
16 พฤษภาคม 2562  80,000  โคกช้าง
-
-
 104.วัดหนองกระทุ่ม
-
7 มิถุนายน 2562  160,000  ตำบลหนองกระทุ่ม
-
-
 105.วัดหนองทราย
-
24 พฤษภาคม 2562  393,000  อบต.หนองราชวัตร
-
-
 106.วัดหนองผักนาก
-
20 พฤษภาคม 2562  244,000  หนองผักนาก
-
-
 107.วัดหนองสะเดา
-
7 มิถุนายน 2562  248,000  อบต.หนองสะเดา
-
-
 108.วัดหนองสังข์ทอง
-
29 พฤษภาคม 2562  221,420  อบต.หนองผักนาก
-
-
 109.วัดหนองเปาะ
-
15 พฤษภาคม 2562  132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
-
-
 110.วัดหนองโรง
-
29 พฤษภาคม 2562  252,320  อบต.หนองผักนาก
-
-
 111.วัดหนองไผ่
-
29 พฤษภาคม 2562  261,000  อบต.หนองผักนาก
-
-
 112.วัดหัวนา
-
2 กรกฏาคม 2562  102,000  หัวนา
-
-
 113.วัดหัวเขา
-
21 พฤษภาคม 2562  136,000  หัวเขา
-
-
 114.วัดอู่ตะเภา
-
7 มิถุนายน 2562  268,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
-
-
 115.วัดเขาพระ
-
31 พฤษภาคม 2562  58,140  อบต.เขาพระ
-
-
 116.วัดเดิมบาง
-
16 พฤษภาคม 2562  156,000  เทศบาลตำบลเดิมบาง
-
-
 117.วัดเนินมหาเชษฐ
-
7 มิถุนายน 2562  41,000  หนองสะเดา
-
-
 118.วัดโคกพระ
-
21 พฤษภาคม 2562  53,000  แจงงาม
-
-
 119.วัดโคกหม้อ
-
28 พฤษภาคม 2562  90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว
-
-
 120.วัดโป่งแดง
-
29 พฤษภาคม 2562  151,260  หนองผักนาก
-
-
 121.วัดใหม่สระพลอย
-
31 พฤษภาคม 2562  188,000  บ้านสระ
-
-
 122.วัดไทร
-
21 พฤษภาคม 2562  160,000  หัวเขา
-
-
 123.สวนป่าองค์พระ
-
15 พฤษภาคม 2562  190,000  ด่านช้าง
-
-
 124.อนุบาลด่านช้าง
-
31 พฤษภาคม 2562  1,410,800  เทศบาลตำบลด่านช้าง
-
-
 125.อนุบาลสมเด็จพระวันรัต
-
1 พฤศจิกายน 2561  1,776,800  เทศบาลสามชุก
-
-
 126.อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
-
14 สิงหาคม 2562  998,000  หนองหญ้าไซ
-
-
 127.อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
-
16 พฤษภาคม 2562  2,172,000  เขาพระ
-
-
 128.ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
-
22 พฤษภาคม 2561  492,000  อบต.หนองมะค่าโมง
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net