โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.กระบี่
จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 166 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 79.05
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คลองท่อมมิตรภาพที่160
-
1 มีนาคม 2562  289,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
-
-
-
 2.คลองพน
-
5 กรกฏาคม 2562  1,785,000  เทศบาลตำบลคลองพน
-
-
 3.ชุมชนบ้านทุ่ง
-
17 พฤษภาคม 2562  584,000  เขาคราม
-
-
 4.ชุมชนบ้านศาลาด่าน
-
1 พฤศจิกายน 2562  882,000  อบต.ศาลาด่าน
-
-
 5.ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  740,000  เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
-
-
 6.ชุมชนบ้านเขากลม
-
17 สิงหาคม 2562  762,000  อบต.หนองทะเล
-
-
 7.ชุมชนวัดนาเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  118,000  อบต.นาเหนือ
-
-
 8.ชุมชนวัดหาดถั่ว
-
26 มิถุนายน 2562  536,000  เทศบาลตำบลปลายพระยา
-
-
 9.ทุ่งต้นปีก
-
22 พฤษภาคม 2562  156,000  อบต.เขาคราม
-
-
 10.ทุ่งพะยอม
-
28 กรกฏาคม 2562  193,000  เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
-
-
 11.บ้านกลางมิตรภาพที่44
-
23 พฤษภาคม 2562  551,000  อบต.บ้านกลาง
-
-
 12.บ้านกอตง
- -
 0  
- -
- -
-
 13.บ้านคลองกำ
-
22 พฤษภาคม 2562  456,000  คลองประสงค์
-
-
 14.บ้านคลองชะมวง
-
21 พฤษภาคม 2562  126,000  อบต.พรุดินนา
-
-
 15.บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ
-
15 พฤษภาคม 2562  124,880  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
-
-
 16.บ้านคลองท่อมเหนือ
-
14 พฤษภาคม 2562  78,000  คลองท่อมเหนือ
-
-
 17.บ้านคลองนิน
-
30 พฤษภาคม 2562  639,000  อบต.เกาะลันตาใหญ่
-
-
 18.บ้านคลองประสงค์
-
14 พฤษภาคม 2562  102,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
-
-
 19.บ้านคลองปัญญา
-
31 พฤษภาคม 2562  162,000  อบต.เขาเขน
-
-
 20.บ้านคลองปิ้ง
-
22 พฤษภาคม 2562  254,000  เทศบาลคลองพนพัฒนา
-
-
 21.บ้านคลองพระยา
-
7 พฤศจิกายน 2562  290,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา
-
-
-
 22.บ้านคลองพวนประทีปบำรุง
-
27 พฤษภาคม 2562  342,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา
-
-
 23.บ้านคลองม่วง
-
25 มกราคม 2562  912,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล
-
-
 24.บ้านคลองยวน
-
2 เมษายน 2562  212,000  ตลิ่งชัน
-
-
 25.บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
-
29 พฤษภาคม 2562  113,000  คลองยา
-
-
 26.บ้านคลองยาง
-
1 พฤษภาคม 2562  115,640  คลองยาง
-
-
 27.บ้านคลองย่าหนัด
-
16 พฤษภาคม 2562  244,000  เกาะกลาง
-
-
 28.บ้านคลองรั้ว
-
10 พฤษภาคม 2562  119,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชั่น
-
-
 29.บ้านคลองหมาก
-
21 พฤษภาคม 2562  206,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน
-
-
 30.บ้านคลองหวายเล็ก
-
17 พฤษภาคม 2562  154,000  คลองขนาน
-
-
-
 31.บ้านคลองหิน(อ่าวลึก)
- -
 0  
- -
- -
-
 32.บ้านคลองหิน(เกาะลันตา)
-
16 พฤษภาคม 2562  310,000  เกาะลันตาใหญ่
-
-
 33.บ้านคลองเขม้า
-
16 พฤษภาคม 2562  123,000  อบต.คลองเขม้า
-
-
 34.บ้านคลองเตาะ
-
15 พฤษภาคม 2562  154,000  อบต.เกาะศรีบอยา
-
-
 35.บ้านคลองแรด(คลองท่อม)
-
15 พฤษภาคม 2562  302,000  คลองพนพัฒนา
-
-
 36.บ้านคลองแรด(อ่าวลึก)
- -
 0  
- -
- -
-
 37.บ้านคลองแห้ง
-
14 มิถุนายน 2562  354,000  อบต.อ่าวนาง
-
-
 38.บ้านคลองโตนด
-
13 พฤษภาคม 2562  0  อบต.เกาะลันตาน้อย
-
-
 39.บ้านคลองใหญ่
-
6 มิถุนายน 2562  518,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
-
-
-
 40.บ้านคลองไคร
-
1 พฤศจิกายน 2562  536,000  คลองพนพัฒนา
-
-
 41.บ้านควน
-
14 พฤษภาคม 2562  132,000  คลองขนาน
-
-
 42.บ้านควนกลาง
-
30 พฤษภาคม 2562  283,400  อบต.สินปุน
-
-
 43.บ้านควนต่อ
-
16 พฤษภาคม 2562  342,000  อบต.คลองเขม้า
-
-
 44.บ้านควนนกหว้า
- -
 0  
- -
- -
-
 45.บ้านควนม่วง
-
2 พฤศจิกายน 2562  403,000  เขาดิน
-
-
 46.บ้านควนเกาะจันทร์
-
24 พฤษภาคม 2562  292,000  อบต.โคกยาง
-
-
 47.บ้านควนแดง
-
9 มิถุนายน 2563  114,000  อบต.ดินอุดม
-
-
 48.บ้านควนโอ
-
13 พฤษภาคม 2562  181,000  อ่าวลึกน้อย
-
-
 49.บ้านควนใต้
-
31 พฤษภาคม 2562  171,000  ห้วยน้ำขาว
-
-
 50.บ้านช่องไม้ดำ
-
16 พฤษภาคม 2563  8,500  อบต คลองหิน
-
-
 51.บ้านดินนา
-
15 พฤษภาคม 2562  272,000  คลองพนพัฒนา
-
-
-
 52.บ้านดินแดง
- -
 0  
- -
- -
-
 53.บ้านดินแดงน้อย
-
6 ธันวาคม 2561  132,000  อบต.หนองทะเล
-
-
 54.บ้านตลิ่งชัน
-
3 ธันวาคม 2561  95,000  อบต.ตลิ่งชัน
-
-
 55.บ้านติงไหร
-
29 พฤษภาคม 2562  265,000  เกาะศรีบอยา
-
-
 56.บ้านถ้ำเสือ
- -
 0  
- -
- -
-
 57.บ้านถ้ำโกบ
- -
 0  
- -
- -
-
 58.บ้านทรายขาว
- -
 0  
- -
- -
-
 59.บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
-
27 พฤษภาคม 2562  276,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา
-
-
 60.บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว
-
16 พฤษภาคม 2562  172,000  ปลายพระยา
-
-
 61.บ้านทับปริก
- -
 0  
- -
- -
-
 62.บ้านทับพล
-
30 พฤศจิกายน 2561  74,000  เทศบาลตำบลเขาพนม
-
-
 63.บ้านทับไทร
-
16 พฤษภาคม 2562  152,000  อบต.พรุดินนา
-
-
 64.บ้านท่านุ่น
-
1 ตุลาคม 2561  135,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
-
-
 65.บ้านท่าประดู่
-
16 พฤษภาคม 2562  582,000  ห้วยน้ำขาว
-
-
 66.บ้านท่ามะพร้าว
-
15 พฤษภาคม 2562  269,000  เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-
-
 67.บ้านท่ายาง
-
1 พฤษภาคม 2562  100,000  อบต คลองขนาน
-
-
-
 68.บ้านทุ่ง
-
13 พฤษภาคม 2562  135,000  อ่าวลึกเหนือ
-
-
 69.บ้านทุ่งครก
-
16 พฤษภาคม 2562  650,000  เทศบาลคลองพนพัฒนา
-
-
 70.บ้านทุ่งคา
-
29 พฤษภาคม 2562  204,000  เทศบาลตำบลทรายขาว
-
-
 71.บ้านทุ่งนุ้ย
-
23 พฤษภาคม 2562  86,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา
-
-
 72.บ้านทุ่งประสาน
-
14 พฤษภาคม 2562  94,000  อบต.ตำบลปกาสัย ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
-
-
 73.บ้านทุ่งปรือ
-
27 พฤษภาคม 2562  342,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว
-
-
 74.บ้านทุ่งวิทยพัฒน์
-
16 พฤษภาคม 2562  388,000  เกาะลันตาน้อย
-
-
 75.บ้านทุ่งสาคร
-
17 มิถุนายน 2562  144,000  อบต.ปกาสัย
-
-
 76.บ้านทุ่งสูง
-
30 สิงหาคม 2562  121,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่
-
-
 77.บ้านทุ่งหยีเพ็ง
-
24 พฤษภาคม 2562  330,000  อบต.ศาลาด่าน
-
-
 78.บ้านทุ่งเสม็ด
-
31 พฤศจิกายน 2561  304,000  อบต.ห้วยน้ำขาว
-
-
 79.บ้านนางรอง
-
28 มิถุนายน 2562  156,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา
-
-
 80.บ้านนาทุ่งกลาง
-
7 พฤศจิกายน 2561  939,520  เกาะกลาง
-
-
 81.บ้านนานอก
-
7 พฤศจิกายน 2562  386,000  กระบี่น้อย
-
-
 82.บ้านนาปง
-
24 พฤษภาคม 2562  260,000  อบต.ห้วยยูง
-
-
 83.บ้านนาพรุ
-
29 พฤษภาคม 2562  112,000  สำนักงานเทศบาลตำบลลำทับ
-
-
 84.บ้านนาวง
-
20 พฤษภาคม 2563  130,500  คลองเขม้า
-
-
 85.บ้านนาออก
-
17 พฤษภาคม 2562  218,000  อบต เหนือคลอง
-
-
 86.บ้านนาเทา
-
16 พฤษภาคม 2562  52,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน
-
-
 87.บ้านน้ำจาน
- -
 0  
- -
- -
-
 88.บ้านน้ำร้อน
-
19 ตุลาคม 2561  292,000  อบต.ห้วยน้ำขาว
-
-
 89.บ้านบกห้อง
-
27 พฤษภาคม 2562  171,000  ห้วยยูง
-
-
 90.บ้านบกเก้าห้อง
-
28 มิถุนายน 2562  124,000  อบต.คีรีวง
-
-
 91.บ้านบ่อมะม่วง
-
10 มิถุนายน 2562  548,000  เทศบาลตำบลทรายขาว
-
-
 92.บ้านบากัน
-
15 พฤษภาคม 2562  433,000  อ่าวลึกน้อย
-
-
 93.บ้านบางขนุน
-
27 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.คลองประสงค์
-
-
-
 94.บ้านบางคราม
-
1 ตุลาคม 2561  222,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
-
-
 95.บ้านบางหอย
-
16 พฤษภาคม 2562  235,960  เขาต่อ
-
-
 96.บ้านบางเจริญ
-
7 มิถุนายน 2562  332,320  อบต.นาเหนือ
-
-
-
 97.บ้านบางเตียว
-
1 ตุลาคม 2561  143,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
-
-
 98.บ้านบางเหรียง
- -
 0  
- -
- -
-
 99.บ้านบางเหียน
-
18 มิถุนายน 2562  1,498,000  เทศบาลตำบลปลายพระยา
-
-
 100.บ้านบางโสก
-
15 พฤษภาคม 2562  92,000  เขาต่ออ
-
-
 101.บ้านปากคลอง
-
1 พฤศจิกายน 2562  42,000  อบต.เกาะกลาง
-
-
 102.บ้านปากหยา
-
16 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต.ปลายพระยา
-
-
 103.บ้านปากหรา
-
27 พฤษภาคม 2562  206,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
-
-
 104.บ้านพระแอะ
-
16 พฤษภาคม 2562  1,013,000  อบต.ศาลาด่าน
-
-
 105.บ้านพรุดินนา
-
21 พฤษภาคม 2562  299,000  อบต.พรุดินนา
-
-
 106.บ้านพรุพี
-
30 พฤษภาคม 2562  168,000  ทรายขาว
-
-
 107.บ้านพรุเตย
-
14 มิถุนายน 2562  436,000  อบต.เพหลา
-
-
 108.บ้านมะม่วงเอน
-
31 พฤษภาคม 2562  492,900  สินปุน
-
-
 109.บ้านย่านอุดม
-
8 พฤษภาคม 2563  412,280  องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ
-
-
 110.บ้านร่าปู
-
14 พฤษภาคม 2562  330,000  อบต.เกาะกลางคลองยาง
-
-
 111.บ้านร่าหมาด
-
16 พฤษภาคม 2562  380,000  อบต.เกาะกลาง
-
-
 112.บ้านลำทับ
-
21 พฤษภาคม 2562  2,418,000  เทศบาลตำบลลำทับ
-
-
 113.บ้านลิกี
-
10 เมษายน 2562  260,000  อบต.เกาะกลาง
-
-
 114.บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง
-
4 มิถุนายน 2562  186,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา
-
-
 115.บ้านศาลาพระม่วง
-
11 พฤศจิกายน 2562  10,400  องศ์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน
-
-
 116.บ้านสะพานพน
-
25 ตุลาคม 2561  132,000  อบต.ทุ่งไทรทอง
-
-
 117.บ้านสังกาอู้
-
11 กุมภาพันธ์ 2562  54,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
-
-
 118.บ้านหนองกก
-
17 มิถุนายน 2562  132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
-
-
 119.บ้านหนองจิก
-
17 พฤศจิกายน 2562  138,000  เขาคราม
-
-
 120.บ้านหนองจูด
- -
 0  
- -
- -
-
 121.บ้านหนองทะเล
-
5 กันยายน 2562  162,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล
-
-
 122.บ้านหนองน้ำแดง
-
22 พฤษภาคม 2562  137,000  อบต.เขาพนม
-
-
 123.บ้านหนองหลุมพอ
-
21 พฤษภาคม 2562  360,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
-
-
 124.บ้านหลังสอด
-
25 มิถุนายน 2562  294,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย
-
-
 125.บ้านหลังโสด
-
21 พฤษภาคม 2562  196,000  คลองยาง
-
-
 126.บ้านห้วยน้ำขาว
-
31 พฤษภาคม 2562  397,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
-
-
 127.บ้านห้วยน้ำแก้ว
-
18 พฤษภาคม 2562  314,000  อ.บ.ต หน้าเขา
-
-
 128.บ้านห้วยปริศนา
-
15 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.อ่าวลึกใต้
-
-
 129.บ้านห้วยพลูหนัง
-
29 พฤษภาคม 2562  336,000  ตำบลทรายขาว
-
-
 130.บ้านห้วยยูง
-
10 มิถุนายน 2563  74,000  ห้วยยูง
-
-
 131.บ้านห้วยลึก
-
31 พฤษภาคม 2562  308,000  เทศบาลตำบลทรายขาว
-
-
 132.บ้านห้วยสาร
-
15 พฤศจิกายน 2561  156,000  สินปุน
-
-
-
 133.บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา
-
15 พฤศจิกายน 2561  42,000  สินปุน
-
-
 134.บ้านห้วยเสียด
-
1 พฤศจิกายน 2561  860,000  เทศบาลตำบลเขาพนม
-
-
 135.บ้านหว่างคลอง
-
31 มกราคม 2562  112,000  เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
-
-
 136.บ้านหาดยาว
-
28 มิถุนายน 2562  52,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
-
-
-
 137.บ้านหินลูกช้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  240,000  โคกหาร
-
-
 138.บ้านหินเพิง
-
16 พฤษภาคม 2562  378,000  เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
-
-
 139.บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  66,340  เทศบาลคลองพนพัฒนา
-
-
 140.บ้านอ่าวนาง
-
18 มิถุนายน 2562  482,000  อบต.อ่าวนาง
-
-
 141.บ้านอ่าวน้ำ
-
30 พฤษภาคม 2562  144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
-
-
 142.บ้านอ่าวน้ำเมา
-
1 กรกฏาคม 2562  148,000  อบต.ไสไทย
-
-
 143.บ้านอ่าวลึกน้อย
-
24 พฤษภาคม 2562  422,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย
-
-
 144.บ้านเกาะกลาง
-
16 พฤษภาคม 2562  1,081,000  อบต.คลองประสงค์
-
-
 145.บ้านเกาะจำ
-
29 พฤษภาคม 2562  299,000  อบต.เกาะศรีบอยา
-
-
 146.บ้านเกาะปอ
-
29 พฤศจิกายน 2561  121,000  อบต.เกาะลันตาใหญ่
-
-
 147.บ้านเกาะปู
-
20 พฤษภาคม 2562  348,000  เกาะศรีบอยา
-
-
 148.บ้านเกาะศรีบอยา
-
14 พฤษภาคม 2562  22,400  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
-
-
 149.บ้านเกาะฮั่ง
-
29 พฤษภาคม 2562  120,000  เกาะศรีบอยา
-
-
 150.บ้านเกาะไทร
- -
 0  
- -
- -
-
 151.บ้านเกาะไทร(เหนือคลอง)
-
7 มิถุนายน 2562  128,000  อบต.ปกาสัย
-
-
 152.บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)
- -
 0  
- -
- -
-
 153.บ้านเขางาม
-
0 มิถุนายน  160,000  บ้านกลาง
-
-
 154.บ้านเขาดิน
-
17 พฤษภาคม 2562  564,000  หน้าเขา
-
-
 155.บ้านเขาดินประชาพัฒน์
- -
 0  อบต.ดินอุดม
- -
- -
-
 156.บ้านเขาตั้ง
-
21 พฤศจิกายน 2561  287,000  ตำบลกระบี่น้อย
-
-
 157.บ้านเขาทอง
-
18 พฤษภาคม 2563  0  เขาทอง
- -
- -
-
 158.บ้านเขาฝาก
-
15 พฤษภาคม 2562  480,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง
-
-
 159.บ้านเขาพนม
- -
 0  
- -
- -
-
 160.บ้านเขาล่อม
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต.เขาใหญ่
-
-
-
 161.บ้านเขาสามหน่วย
-
16 พฤษภาคม 2562  50,000  พรุดินนา
-
-
 162.บ้านเขาเทียมป่า
- -
 0  
- -
- -
-
 163.บ้านเขาแก้ว
-
29 พฤษภาคม 2562  250,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา
-
-
 164.บ้านเจ๊ะหลี
-
10 ตุลาคม 2561  296,000  อบต.เกาะลันตาใหญ่
-
-
 165.บ้านเสม็ดจวน
-
14 พฤศจิกายน 2561  308,000  ดินอุดม
-
-
 166.บ้านเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  คลองท่อมใต้
-
-
 167.บ้านแชงเปิง
-
16 พฤษภาคม 2562  0  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
- -
- -
-
 168.บ้านแหลมกรวด
-
27 พฤษภาคม 2562  214,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน
-
-
-
 169.บ้านแหลมตง
-
10 กรกฏาคม 2562  62,000  อบต.อ่าวนาง
-
-
 170.บ้านแหลมสัก
-
6 มิถุนายน 2562  293,000  เทศบาลตำบลแหลมสัก
-
-
 171.บ้านแหลมโพธิ์
-
16 พฤษภาคม 2562  266,000  ไสยไทย
-
-
-
 172.บ้านโคกกลาง
- -
 0  
- -
- -
-
 173.บ้านโคกคา
-
28 มิถุนายน 2562  391,300  อบต.สินปุน
-
-
 174.บ้านโคกยอ
-
5 มิถุนายน 2562  46,000  เขาต่อ
-
-
-
 175.บ้านโคกยูง
-
17 พฤษภาคม 2562  148,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง
-
-
 176.บ้านโคกหาร
-
1 พฤศจิกายน 2562  239,660  อบต.โคกหาร
-
-
 177.บ้านโละใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  260,000  อบต.เกาะลันตาน้อย
-
-
 178.บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123
-
10 มิถุนายน 2562  12,800  อบต.ทับปริก
-
-
 179.บ้านในยวน
-
16 พฤษภาคม 2562  141,000  อบต.อ่าวลึกเหนือ
-
-
 180.บ้านไร่พัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  374,000  อบต.ลำทับ
-
-
 181.บ้านไร่ใหญ่
-
13 พฤษภาคม 2562  151,000  อบต.เหนือคลอง
-
-
 182.บ้านไสโป๊ะ
-
22 พฤษภาคม 2563  0  อบต.เหนือคลอง
- -
- -
-
 183.บ้านไหนหนัง
-
22 พฤษภาคม 2562  330,000  อบต.เขาคราม
-
-
 184.พระราชทานบ้านเกาะพีพี
-
17 มิถุนายน 2562  276,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
-
-
 185.ราชประชานุเคราะห์ ๑
-
30 เมษายน 2562  1,027,000  เทศบาลตำบลเหนือคลอง
-
-
 186.ราชประชานุเคราะห์2
-
25 พฤศจิกายน 2562  901,000  โคกยาง
-
-
 187.วัดช่องแบก
-
31 พฤษภาคม 2562  16,000  อบต.เขาเขน
-
-
 188.วัดธรรมาวุธสรณาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  294,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย
-
-
 189.วัดนทีมุขาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  202,000  อบต.ปลายพระยา
-
-
 190.วัดบางเหลียว
-
28 มิถุนายน 2562  129,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
-
-
 191.วัดบางโทง
-
31 พฤษภาคม 2562  96,800  นาเหนือ
-
-
 192.วัดบ้านนา
-
24 มิถุนายน 2562  114,080  อบต.เขาต่อ
-
-
-
 193.วัดพรุเตียว
-
30 กรกฏาคม 2562  123,000  อบต.พรุเตียว
-
-
 194.วัดภูมิบรรพต
-
29 ตุลาคม 2562  125,000  อบต.เขาดิน
-
-
 195.วัดสถิตโพธาราม
- -
 0  
- -
- -
-
 196.วัดห้วยโต้
- -
 0  
- -
- -
-
 197.วัดเกาะลันตา
-
3 กรกฏาคม 2562  590,000  เทศบาลเกาะลันตาใหญ่
-
-
 198.วัดเขาต่อ
-
18 มิถุนายน 2562  174,800  เขาต่อ
-
-
-
 199.วัดโคกยาง
-
18 มิถุนายน 2562  130,000  โคกยาง
-
-
 200.วัดโพธิ์เรียง
-
4 เมษายน 2562  508,000  สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
-
-
 201.วัดไพรสณฑ์
-
29 สิงหาคม 2562  190,000  อบต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
-
-
 202.วิทยาประชาคม
-
9 พฤษภาคม 2562  133,000  อบต.เขาเขน
-
-
 203.สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
- -
 0  
- -
- -
-
 204.สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3
- -
 0  
- -
- -
-
 205.สหกรณ์ประชาอุทิศ
- -
 0  
- -
- -
-
 206.อนุบาลกระบี่
-
14 พฤศจิกายน 2561  3,995,000  เมืองกระบี่
-
-
 207.อนุบาลคลองท่อม
-
23 กรกฏาคม 2562  3,455,000  เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
-
-
 208.อ่าวลึก
-
13 พฤศจิกายน 2561  1,265,000  เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
-
-
 209.อุตรกิจ
- -
 0  
- -
- -
-
 210.ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)
- -
 0  
- -
- -
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net