โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.พิษณุโลก เขต 1
จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คลองวัดไร่
-
14 พฤษภาคม 2562  130,000  เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
-
-
 2.จ่าการบุญ
-
15 พฤษภาคม 2562  3,427,000  นครพิษณุโลก
-
-
 3.ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
-
15 พฤษภาคม 2562  256,000  อบต.ท่าโพธิ์
-
-
 4.ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
-
9 พฤษภาคม 2562  314,000  อบต.ไผ่ขอดอน
-
-
 5.ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง
-
13 พฤษภาคม 2562  80,000  ดอนทอง
-
-
 6.นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล)
-
15 มิถุนายน 2562  53,000  ชุมแสงสงคราม
-
-
 7.นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง)
-
15 พฤษภาคม 2562  75,000  นิคมพัฒนา
-
-
 8.นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)
-
15 พฤษภาคม 2562  75,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
-
-
 9.นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ)
-
15 พฤษภาคม 2562  162,000  นิคมพัฒนา
-
-
 10.บ่อวิทยบางระกำ
-
16 พฤษภาคม 2562  1,970,000  เทศบาลบางระกำ
-
-
 11.บางระกำ
-
14 พฤษภาคม 2562  396,000  เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
-
-
 12.บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)
-
15 พฤษภาคม 2562  806,000  บ้านกร่าง
-
-
 13.บ้านกรุงกรัก
-
30 เมษายน 2562  26,000  ท่านางงาม
-
-
 14.บ้านคลองน้ำเย็น
-
16 พฤษภาคม 2562  81,000  อบต.นิคมพัฒนา
-
-
 15.บ้านคลองหนองเหล็ก
-
15 พฤษภาคม 2562  1,191,000  ท่าโพธิ์
-
-
 16.บ้านคลองเตย
-
14 พฤษภาคม 2562  216,000  อบต.บึงกอก
-
-
 17.บ้านคุยมะตูม
-
7 พฤษภาคม 2562  160,000  อบต.บึงกอก
-
-
 18.บ้านคุยยาง
-
15 พฤษภาคม 2562  125,520  เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
-
-
 19.บ้านดงยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  174,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
-
-
 20.บ้านดงวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  126,000  บ้านป่า
-
-
 21.บ้านตระแบกงาม
-
8 พฤษภาคม 2562  82,000  ชุมเเสงสงคราม
-
-
 22.บ้านตะโม่ประชาสรรค์
-
13 พฤษภาคม 2562  168,000  เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
-
-
 23.บ้านท่านางงาม
-
15 พฤษภาคม 2562  63,000  ท่านางงาม
-
-
 24.บ้านท่าไม้งาม
-
15 พฤษภาคม 2562  160,000  หนองกุลา
-
-
 25.บ้านนาชักหวาย
-
16 พฤษภาคม 2562  48,000  ท่านางงาม
-
-
 26.บ้านน้ำดำ
-
5 พฤษภาคม 2562  61,000  ดอนทอง
-
-
 27.บ้านบัวจันทร์
-
14 พฤษภาคม 2562  136,000  อบต.บึงกอก
-
-
 28.บ้านบางแก้ว
-
3 พฤษภาคม 2562  89,000  ท่านางงาม
-
-
 29.บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)
-
15 พฤษภาคม 2562  210,000  บ้านป่า
-
-
 30.บ้านประดาประชาราษฎร์
-
10 พฤษภาคม 2562  170,000  อบต.บึงกอก
-
-
 31.บ้านปลักแรด
-
15 พฤษภาคม 2562  425,000  เทศบาลตำบลปลักแรด
-
-
 32.บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
-
15 พฤษภาคม 2562  453,920  บ้านป่า
-
-
 33.บ้านพลายชุมพล
-
13 พฤษภาคม 2562  306,000  เทศบาลตำบลพลายชุมพล
-
-
 34.บ้านพันเสา
-
16 พฤษภาคม 2562  238,000  พันเสา
-
-
 35.บ้านย่านใหญ่
-
14 พฤษภาคม 2562  170,560  ท่านางงาม
-
-
 36.บ้านร้องยุ้งข้าว
-
10 พฤษภาคม 2562  362,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
-
-
 37.บ้านวังยาง
-
15 พฤษภาคม 2562  46,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
-
-
 38.บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)
-
14 พฤษภาคม 2562  115,000  อบต.ดอนทอง
-
-
 39.บ้านหนองกรับ
-
16 พฤษภาคม 2562  138,000  หนองกุลา
-
-
 40.บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
-
1 พฤษภาคม 2562  232,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
-
-
 41.บ้านหนองกุลา
-
15 พฤษภาคม 2562  929,000  หนองกุลา
-
-
 42.บ้านหนองตะเคียน
-
15 พฤษภาคม 2562  81,000  อบต.หนองกุลา
-
-
 43.บ้านหนองนากวางอั้น
-
16 พฤษภาคม 2562  262,000  อบต.บ่อทอง
-
-
 44.บ้านหนองหัวยาง
-
15 พฤษภาคม 2562  324,000  เทศบาลตำบลท่าทอง
-
-
 45.บ้านหนองแขม
-
15 พฤษภาคม 2562  226,000  เทศบาลตำบลบึงระมาณ
-
-
 46.บ้านหนองไผ่
-
15 พฤษภาคม 2562  226,000  หนองกุลา
-
-
 47.บ้านหล่ายขานาง
-
23 พฤษภาคม 2562  96,000  เทศบาลตำบลพันเสา
-
-
 48.บ้านห้วยชัน
-
7 พฤษภาคม 2562  63,000  ท่านางงาม
-
-
 49.บ้านหัววังกร่าง
-
17 พฤษภาคม 2562  113,000  มะขามสูง
-
-
 50.บ้านหินลาด
-
30 เมษายน 2562  112,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
-
-
 51.บ้านเรียงกระดก
-
29 มีนาคม 2562  52,000  อบต.คุยม่วง
-
-
 52.บ้านเสวยซุง
-
2 พฤษภาคม 2562  134,000  อบต.บึงกอก
-
-
 53.บ้านแม่ระหัน
-
14 พฤษภาคม 2562  11,000  บ้านกร่าง
-
-
 54.บ้านใหม่คลองเจริญ
-
15 พฤษภาคม 2562  83,000  อบต.หนองกุลา
-
-
 55.บ้านใหม่เจริญธรรม
-
15 พฤษภาคม 2562  409,000  นิคมพัฒนา
-
-
 56.ประดู่มะค่าประชาสรรค์
-
23 พฤษภาคม 2562  242,000  ตำบลพันเสา
-
-
 57.รัฐราษฎร์สงเคราะห์
-
15 พฤษภาคม 2562  385,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
-
-
 58.วัดกรมธรรม์
-
15 พฤษภาคม 2562  290,000  อบต.สมอแข
-
-
 59.วัดกรับพวง
-
15 พฤษภาคม 2562  173,000  อบต.วังอิทก
-
-
 60.วัดกลางสุริยวงศ์
-
15 พฤษภาคม 2562  116,000  วังอิทก
-
-
 61.วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์)
-
15 พฤษภาคม 2562  306,000  ท่าโพธิ์
-
-
 62.วัดคุยขวาง
-
29 มีนาคม 2562  228,000  คุยม่วง
-
-
 63.วัดคุยม่วง
-
28 มีนาคม 2562  160,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
-
-
 64.วัดจอมทอง
-
7 พฤษภาคม 2562  278,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
-
-
 65.วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
-
25 เมษายน 2562  170,000  เทศบาลนครพิษณุโลก
-
-
 66.วัดจันทร์ตะวันออก
-
25 เมษายน 2562  265,000  นครพิษณุโลก
-
-
 67.วัดจุฬามณี
-
15 พฤษภาคม 2562  135,000  ตำบลท่าทอง
-
-
 68.วัดดงโคกขาม
-
14 พฤษภาคม 2562  206,000  เทศบาลบึงระมาณ
-
-
 69.วัดดอนอภัย
-
16 พฤษภาคม 2562  180,000  บ่อทอง
-
-
 70.วัดตาปะขาวหาย
-
15 พฤษภาคม 2562  183,000  เทศบาลตำบลหัวรอ
-
-
 71.วัดทุ่งชา
-
15 พฤษภาคม 2562  151,000  เทศบาลบึงระมาณ
-
-
 72.วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
-
15 พฤษภาคม 2562  232,000  อบต.บ้านกร่าง
-
-
 73.วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)
-
21 พฤษภาคม 2562  378,000  เทศบาลตำบลบ้านใหม่
-
-
 74.วัดบ้านดง
-
29 มีนาคม 2562  372,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง
-
-
 75.วัดบ้านใหม่
-
21 พฤษภาคม 2562  274,000  เทศบาลตำบลบ้านใหม่
-
-
 76.วัดบ้านไร่
-
30 เมษายน 2562  237,000  ดอนทอง
-
-
 77.วัดบึงกอก
-
7 พฤษภาคม 2562  188,000  อบต.บึงกอก
-
-
 78.วัดบึงบอน
-
14 พฤษภาคม 2562  132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา
-
-
 79.วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
-
8 พฤษภาคม 2562  283,000  บึงพระ
-
-
 80.วัดปรือกระเทียม
-
16 พฤษภาคม 2562  192,000  อง์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
-
-
 81.วัดปากพิงตะวันตก
-
2 พฤษภาคม 2562  280,000  อบต. งิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
-
-
 82.วัดพรหมเกษร
-
29 พฤษภาคม 2562  150,000  ชุมแสงสงคราม
-
-
 83.วัดมหาวนาราม
-
15 พฤษภาคม 2562  859,000  เทศบาลตำบลหัวรอ
-
-
 84.วัดยาง(มีมานะวิทยา)
-
24 พฤษภาคม 2562  423,440  เทศบาลตำบลบ้านคลอง
-
-
 85.วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
-
15 พฤษภาคม 2562  452,000  อบต.ท่าโพธิ์
-
-
 86.วัดยางแขวนอู่
-
13 พฤษภาคม 2562  106,000  เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
-
-
 87.วัดวังอิทก
-
14 พฤษภาคม 2562  113,000  วังอิทก
-
-
 88.วัดวังเป็ด
-
13 พฤษภาคม 2562  246,000  เทศบาลบางระกำเมืองใหม่
-
-
 89.วัดวังแร่
-
15 พฤษภาคม 2562  136,000  ชุมแสงสงคราม
-
-
 90.วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
-
15 พฤษภาคม 2562  334,000  เทศบาลตำบลท่าทอง
-
-
 91.วัดศรีวนาราม
-
14 พฤษภาคม 2562  102,000  สมอแข
-
-
 92.วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
-
25 เมษายน 2562  1,573,000  นครพิษณุโลก
-
-
 93.วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)
-
15 พฤษภาคม 2562  150,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
-
-
 94.วัดสระโคล่
-
16 พฤษภาคม 2562  390,000  เทศบาลหัวรอ
-
-
 95.วัดสว่างอารมณ์
-
15 พฤษภาคม 2562  114,000  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง
-
-
 96.วัดหนองขานาง
-
15 พฤษภาคม 2562  173,000  คุยม่วง
-
-
 97.วัดหนองนาดงกวาง
-
16 พฤษภาคม 2562  245,000  หนองกุลา
-
-
 98.วัดหนองพะยอม
-
27 พฤษภาคม 2562  312,000  อบต.ชุมแสงสงคราม
-
-
 99.วัดหนองอ้อ
-
10 พฤษภาคม 2562  151,000  อบต.ชุมแสงสงคราม
-
-
 100.วัดห้วงกระได
-
10 พฤษภาคม 2562  90,000  ชุมแสงสงคราม
-
-
 101.วัดอรัญญิก
-
25 เมษายน 2562  424,000  เทศบาลนครพิษณุโลก
-
-
 102.วัดอินทรีย์
-
28 พฤษภาคม 2562  40,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
-
-
 103.วัดเนินมะคึก
-
15 พฤษภาคม 2562  552,000  สมอแข
-
-
 104.วัดแตน
-
2 พฤษภาคม 2562  90,000  ชุมแสงสงคราม
-
-
 105.วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)
-
10 พฤษภาคม 2562  116,000  ปากโทก
-
-
 106.วัดแหลมเจดีย์
-
13 พฤษภาคม 2562  200,760  บางระกำเมือง
-
-
 107.วัดแหลมโพธิ์
-
14 พฤษภาคม 2562  238,000  อบต.บ้านกร่าง
-
-
 108.วัดโป่งหม้อข้าว
-
30 เมษายน 2562  240,000  ท่านางงาม
-
-
 109.วัดโพธิ์งาม
-
23 พฤษภาคม 2562  188,000  เทศบาลตำบลพันเสา
-
-
 110.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
-
30 เมษายน 2562  188,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
-
-
 111.วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)
-
10 พฤษภาคม 2562  130,000  ปากโทก
-
-
 112.สะพานที่ 3
-
1 พฤษภาคม 2562  1,196,000  เทศบาลเมืองอรัญญิก
-
-
 113.อนุบาลพิษณุโลก
-
15 พฤษภาคม 2562  2,025,000  ตำบลหัวรอ
-
-
 114.ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
-
17 พฤษภาคม 2562  162,000  มะขามสูง
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net