โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.สุโขทัย เขต 2
จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านคลองยาง
-
15 พฤษภาคม 2562  30,000  เทศบาลตำบลคลองยาง
-
-
 2.บ้านกลางดง
-
14 พฤษภาคม 2562  301,000  เทศบาลตำบลกลางดง
-
-
 3.บ้านขอนซุง
-
30 พฤษภาคม 2562  210,000  เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
-
-
 4.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
-
15 พฤษภาคม 2562  1,336,000  เทศบาลตำบลศรีสำโรง
-
-
 5.บ้านคลองสำราญ
-
8 พฤษภาคม 2562  94,000  ไทยชนะศึก
-
-
 6.บ้านคลองแห้ง
-
23 พฤษภาคม 2562  120,000  เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
-
-
 7.บ้านซ่าน
-
10 พฤษภาคม 2562  348,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน
-
-
 8.บ้านดงคู่
-
16 พฤษภาคม 2562  295,060  อบต.ดงคู่
-
-
 9.บ้านดงจันทน์
-
7 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต.นครเดิฐ
-
-
 10.บ้านดงยาง
-
14 พฤษภาคม 2562  146,000  อบต.หนองอ้อ
-
-
 11.บ้านดงย่าปา
-
15 พฤษภาคม 2562  132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก
-
-
 12.บ้านดงไทยวิทยา
-
14 พฤษภาคม 2562  390,000  นาทุ่ง
-
-
 13.บ้านดอนจันทร์
-
16 พฤษภาคม 2562  270,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
-
-
 14.บ้านดอนระเบียง
-
16 พฤษภาคม 2562  72,000  แม่สำ
-
-
 15.บ้านดอยไก่เขี่ย
-
14 พฤษภาคม 2562  68,000  อบต. ป่างิ้ว
-
-
 16.บ้านตาลพร้า
-
11 พฤษภาคม 2562  68,000  อบต.ศรีนคร
-
-
 17.บ้านตึก
-
17 พฤษภาคม 2562  336,000  บ้านตึก
-
-
 18.บ้านทับผึ้ง
-
14 พฤษภาคม 2562  126,640  องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
-
-
 19.บ้านท่าชัย
-
16 พฤษภาคม 2562  189,000  เมืองศรีสัชนาลัย
-
-
 20.บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
-
13 พฤษภาคม 2562  1,048,200  เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
-
-
 21.บ้านท่าทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  86,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง อ.สวรรคโลก
-
-
 22.บ้านท่ามักกะสัง
-
16 พฤษภาคม 2562  190,000  ราวต้นจันทร์
-
-
 23.บ้านท่าวิเศษ
-
13 พฤษภาคม 2562  242,000  บ้านใหม่ไชยมงคล
-
-
 24.บ้านท่าโพธิ์
-
13 สิงหาคม 2562  78,000  แม่สำ
-
-
 25.บ้านทุ่งพล้อ
-
16 พฤษภาคม 2562  180,000  อบต.ป่างิ้ว
-
-
 26.บ้านทุ่งมหาชัย
-
24 พฤษภาคม 2562  20,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ
-
-
 27.บ้านธารชะอม
-
3 พฤษภาคม 2562  204,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก
-
-
 28.บ้านธารน้ำทิพย์
-
9 พฤษภาคม 2562  168,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
-
-
 29.บ้านนา
-
29 พฤษภาคม 2562  74,000  อบต.บ้านนา
-
-
 30.บ้านนาขุนไกร
-
13 พฤษภาคม 2562  98,000  นาขุนไกร
-
-
 31.บ้านนาต้นจั่น
-
16 พฤษภาคม 2562  135,000  อบต.บ้านตึก
-
-
 32.บ้านนาพง
-
16 พฤษภาคม 2562  172,640  ตำบลป่ากุมเกาะ
-
-
 33.บ้านน้ำขุม
-
17 พฤษภาคม 2562  185,480  น้ำขุม
-
-
 34.บ้านบึงงาม
-
8 พฤษภาคม 2562  102,000  นครเดิฐ
-
-
 35.บ้านบึงบอน
-
15 พฤษภาคม 2562  139,000  เทศบาลตำบลกลางดง
-
-
 36.บ้านบึงสวย
-
10 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
-
-
 37.บ้านบุ่งสัก
-
1 พฤษภาคม 2562  48,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
-
-
 38.บ้านปากคลองแดน
-
15 พฤษภาคม 2562  60,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน
-
-
 39.บ้านปากคะยาง
-
15 พฤษภาคม 2562  418,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
-
-
 40.บ้านป่ากล้วย
-
21 พฤษภาคม 2562  281,000  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
-
-
 41.บ้านปากสาน
-
13 สิงหาคม 2562  90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
-
-
 42.บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)
-
16 มีนาคม 2562  173  แม่สิน
-
-
 43.บ้านป่ากุมเกาะ
-
16 พฤษภาคม 2562  199,680  สำนักงานเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
-
-
 44.บ้านป่าคา
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
-
-
 45.บ้านปางสา
-
17 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต.แม่สิน
-
-
 46.บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
-
14 พฤษภาคม 2562  72,000  อบต.ป่างิ้ว
-
-
 47.บ้านป่ายาง
-
17 พฤษภาคม 2562  44,000  อบต.หนองอ้อ
-
-
 48.บ้านป่าเลา
-
16 พฤษภาคม 2562  217,000  ปากน้ำ
-
-
 49.บ้านผาเวียง
-
8 พฤษภาคม 2562  347,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน
-
-
 50.บ้านฝั่งหมิ่น
-
16 พฤษภาคม 2562  141,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก
-
-
 51.บ้านพระปรางค์
-
23 พฤษภาคม 2562  95,000  เทศบาลศรีสัชนาลัย
-
-
 52.บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
-
16 พฤษภาคม 2562  88,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน
-
-
 53.บ้านราวต้นจันทน์
-
15 พฤษภาคม 2562  250,000  องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
-
-
 54.บ้านลานตาเมือง
-
16 ตุลาคม 2561  356,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
-
-
 55.บ้านลำโชค
-
15 พฤษภาคม 2562  78,000  อบต.บ้านแก่ง
-
-
 56.บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)
-
22 พฤษภาคม 2562  150,000  อบต.นาขุนไกร
-
-
 57.บ้านวังทอง
-
7 มิถุนายน 2562  140,000  วังทอง
-
-
 58.บ้านวังธาร
-
15 พฤษภาคม 2562  181,200  ตำบลทุ่งเสลี่ยม
-
-
 59.บ้านวังพิกุล
-
14 พฤษภาคม 2562  216,000  อบต.นาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
-
-
 60.บ้านวังยายมาก
-
16 พฤษภาคม 2562  48,000  เทศบาลศรีสัชนาลัย
-
-
 61.บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
-
17 พฤษภาคม 2562  151,500  องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
-
-
 62.บ้านวังสมบูรณ์
-
14 พฤษภาคม 2562  160,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
-
-
 63.บ้านวังแร่
-
15 พฤษภาคม 2562  79,000  เทศบาลตำบลคลองยาง
-
-
 64.บ้านวังไฟไหม้
-
16 พฤษภาคม 2562  138,000  ราวต้นจันทร์
-
-
 65.บ้านวัดโบสถ์
-
16 พฤษภาคม 2562  114,000  สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
-
-
 66.บ้านศรีสวรรค์
-
14 พฤษภาคม 2562  16,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
-
-
 67.บ้านศาลาไก่ฟุบ
-
24 พฤษภาคม 2562  58,000  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
-
-
 68.บ้านสะท้อ
-
16 พฤษภาคม 2562  150,000  แม่สิน
-
-
 69.บ้านสันติพิทยาคาร
-
15 พฤษภาคม 2562  112,440  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ
-
-
 70.บ้านสันติสุข
-
15 พฤษภาคม 2562  254,000  อบต.นาขุนไกร
-
-
 71.บ้านสันหีบ
-
13 สิงหาคม 2562  362,000  อบต.แม่สำ
-
-
 72.บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
-
14 พฤษภาคม 2562  535,000  เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
-
-
 73.บ้านสารจิตร
-
16 พฤษภาคม 2562  622,000  สารจิตร
-
-
 74.บ้านสุเม่น
-
16 พฤษภาคม 2562  266,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน
-
-
 75.บ้านหนองกลับ
-
27 พฤษภาคม 2562  498,000  อบต.หนองกลับ
-
-
 76.บ้านหนองบัว(ศรีนคร)
-
15 พฤษภาคม 2562  198,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร
-
-
 77.บ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย)
-
16 พฤษภาคม 2562  120,000  ศรีสัชนาลัย
-
-
 78.บ้านหนองป่าตอ
-
3 พฤษภาคม 2562  125,000  ท่าทอง
-
-
 79.บ้านหนองผักบุ้ง
-
14 พฤษภาคม 2562  106,000  เทศบาลกลางดง
-
-
 80.บ้านหนองยาว
-
9 พฤษภาคม 2562  176,000  เกาะตาเลี้ยง
-
-
 81.บ้านหนองรังสิต
-
16 พฤษภาคม 2562  308,000  บ้านใหม่ไชยมงคล
-
-
 82.บ้านหนองหมื่นชัย
-
3 พฤษภาคม 2562  95,000  อบต.ไทยชนะศึก
-
-
 83.บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
-
16 พฤษภาคม 2562  8,000  อบต.หนองอ้อ
-
-
 84.บ้านหนองแหน(ศรีนคร)
-
8 พฤษภาคม 2562  256,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
-
-
 85.บ้านหนองแหน(ศรีสำโรง)
-
14 พฤษภาคม 2562  76,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ
-
-
 86.บ้านหมอนสูง
-
16 พฤษภาคม 2562  48,000  บ้านตึก
-
-
 87.บ้านห้วยตม
-
16 พฤษภาคม 2562  122,000  บ้านตึก
-
-
 88.บ้านห้วยติ่ง
-
16 พฤษภาคม 2562  152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่
-
-
 89.บ้านห้วยหยวก
-
15 พฤษภาคม 2562  80,000  บ้านแก่ง
-
-
 90.บ้านห้วยเจริญ
-
15 พฤษภาคม 2562  92,000  เทศบาลตำบลกลางดง
-
-
 91.บ้านห้วยโป้
-
16 พฤษภาคม 2562  224,000  อบต.แม่สิน
-
-
 92.บ้านห้วยไคร้
-
8 พฤษภาคม 2562  134,000  ดงคู่
-
-
 93.บ้านหัวฝาย
-
15 พฤษภาคม 2562  130,000  เทศบาลตำบลกลางดง
-
-
 94.บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
-
8 พฤษภาคม 2562  124,000  เกาะตาเลี้ยง
-
-
 95.บ้านเกาะน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  77,000  หนองอ้อ
-
-
 96.บ้านเขาดินไพรวัน
-
10 พฤษภาคม 2562  464,000  อบต.นาขุนไกร
-
-
 97.บ้านเขาทอง
-
14 พฤษภาคม 2562  22,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง
-
-
 98.บ้านเตว็ดกลาง
-
16 พฤษภาคม 2562  179,780  อบต.ทับผึ้ง
-
-
 99.บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
-
16 พฤษภาคม 2562  164,220  อบต. ทับผึ้ง
-
-
 100.บ้านแก่ง
-
15 พฤษภาคม 2562  326,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
-
-
 101.บ้านแม่คุ
-
16 พฤษภาคม 2562  200,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก
-
-
 102.บ้านแม่ท่าแพ
-
16 พฤษภาคม 2562  400,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
-
-
 103.บ้านแม่ทุเลา
-
13 พฤษภาคม 2562  264,000  ไทยชนะศึก
-
-
 104.บ้านแม่ทุเลาใน
-
15 พฤษภาคม 2562  98,000  เทศบาลตำบลกลางดง
-
-
 105.บ้านแม่บ่อทอง
-
14 พฤษภาคม 2562  78,000  ตำบลกลางดง
-
-
 106.บ้านแม่ราก
-
16 พฤษภาคม 2562  88,000  ป่างิ้ว
-
-
 107.บ้านแม่สาน
-
17 พฤษภาคม 2562  51,000  อบต.แม่สำ
-
-
 108.บ้านแม่สำ
-
13 สิงหาคม 2562  80,000  อบต.แม่สำ
-
-
 109.บ้านแม่ฮู้
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน
-
-
 110.บ้านแม่เทิน
-
8 สิงหาคม 2562  396,000  อบต.แม่สิน
-
-
 111.บ้านแสงสว่าง
-
16 พฤษภาคม 2562  26,000  บ้านใหม่ไชยมงคล
-
-
 112.บ้านโคกกะทือ
-
27 มิถุนายน 2562  86,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
-
-
 113.บ้านโซกม่วง
-
10 พฤษภาคม 2562  374,000  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งเสลี่ยม
-
-
 114.บ้านโซกเปือย
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  นาขุนไกร
-
-
 115.บ้านโป่งตีนตั่ง
-
16 พฤษภาคม 2562  132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน
-
-
 116.บ้านโป่งฝาง
-
15 พฤษภาคม 2562  136,000  เทศบาลตำบลกลางดง
-
-
 117.บ้านใหม่โพธิ์งาม
-
16 พฤษภาคม 2562  220,000  ตำบลป่ากุมเกาะ
-
-
 118.บ้านไทยชนะศึก
-
16 พฤษภาคม 2526  259,000  เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
-
-
 119.บ้านไผ่ตะล่อม
-
17 พฤษภาคม 2562  63,000  เทศบาลตำบลคลองยาง
-
-
 120.บ้านไม้งาม
-
14 พฤษภาคม 2562  0  อบต.ปากน้ำ
-
-
 121.บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
-
1 พฤษภาคม 2562  410,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
-
-
 122.ประชาอุทิศ
-
14 พฤษภาคม 2562  33,000  วัดเกาะ
-
-
 123.มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
-
16 พฤษภาคม 2562  186,000  เทศบาลตำบลในเมืองสวรรคโลก
-
-
 124.มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  378,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
-
-
 125.วัดกรงทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  106,020  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
-
-
 126.วัดคลองกระจง
-
2 กรกฏาคม 2562  222,640  คลองกระจง
-
-
 127.วัดคุ้งยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
-
-
 128.วัดตลิ่งชัน
-
17 พฤษภาคม 2562  118,000  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
-
-
 129.วัดบ้านกรุ
-
15 พฤษภาคม 2562  214,000  สามเรือน
-
-
 130.วัดบ้านคลอง
-
16 พฤษภาคม 2562  114,000  ตำบลน้ำขุม
-
-
 131.วัดบ้านเหมือง
-
29 พฤษภาคม 2562  116,000  ตำบลศรีนคร
-
-
 132.วัดปากคลองช้าง
-
28 พฤษภาคม 2562  16,000  เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
-
-
 133.วัดปากน้ำ
-
14 พฤษภาคม 2562  372,000  ปากน้ำ
-
-
 134.วัดป่าถ่อน
-
28 พฤษภาคม 2562  95,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
-
-
 135.วัดภูนก
-
16 พฤษภาคม 2562  115,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก
-
-
 136.วัดวังค่า
-
15 พฤษภาคม 2562  15,000  ป่างิ้ว
-
-
 137.วัดวังใหญ่
-
25 กรกฏาคม 2562  10,000  วังใหญ่
-
-
 138.วัดศรีสังวร
-
16 พฤษภาคม 2562  178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
-
-
 139.วัดศิริบูรณาราม
-
22 พฤษภาคม 2562  56,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ
-
-
 140.วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
-
15 พฤษภาคม 2562  62,000  อบต.เมืองบางยม
-
-
 141.วัดเกาะ
-
15 พฤษภาคม 2562  126,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ
-
-
 142.วัดเกาะน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  148,000  อบต.หนองอ้อ
-
-
 143.วัดแสนตอ
-
16 พฤษภาคม 2562  176,520  สารจิตร
-
-
 144.วัดโบราณหลวง
-
21 พฤษภาคม 2562  311,000  อบต.สารจิตร
-
-
 145.วัดไทรย้อย
-
14 พฤษภาคม 2562  18,000  อบต.ย่านยาว
-
-
 146.วัดไผ่ล้อม
-
15 พฤษภาคม 2562  52,000  อบต.ย่านยาว
-
-
 147.ศีกษาเกษตรศิลป์
-
21 พฤษภาคม 2562  125,000  คลองมะพลับ
-
-
 148.สามัคคีวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  35,360  เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
-
-
 149.หนองอ้อบำเพ็ญ
-
16 พฤษภาคม 2562  164,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
-
-
 150.หมอนสูงประชาสรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  43,000  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
-
-
 151.หาดเสี้ยววิทยา
-
1 พฤษภาคม 2562  400,000  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
-
-
 152.อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
-
16 พฤษภาคม 2562  1,040,000  ทุ่งเสลี่ยม
-
-
 153.อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
-
8 พฤษภาคม 2562  2,186,220  อบต.ศรีนคร
-
-
 154.อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
-
3 พฤษภาคม 2562  1,513,000  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
-
-
 155.อนุบาลศรีสำโรง
-
16 พฤษภาคม 2562  2,088,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
-
-
 156.อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
-
13 พฤษภาคม 2562  240,000  อบต.ย่านยาว
-
-
 157.เชิงผา
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  เทศบาลตำบลกลางดง
-
-
 158.เทวัญอำนวยวิทย์
-
16 พฤษภาคม 2562  158,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
-
-
 159.แม่สานสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  84,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
-
-
 160.โรตารี่สวรรคโลก 1
-
23 พฤษภาคม 2562  203,000  อบต.คลองมะพลับ
-
-
 161.ไชยะวิทยา
-
14 พฤษภาคม 2562  736,000  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
-
-
 162.ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
-
16 พฤษภาคม 2562  114,400  เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net