โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.อุทัยธานี เขต 2
จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านทุ่งนา
-
16 พฤษภาคม 2562  682,000  ตำบลเขาบางแกรก
-
-
 2.ชุมชนบ้านทุ่งนางาม
-
5 กรกฏาคม 2562  262,000  ทุ่งนางาม
-
-
 3.ชุมชนบ้านประดู่ยืน
-
14 พฤษภาคม 2562  208,000  ประดู่ยืน
-
-
 4.ชุมชนบ้านหนองงาแซง
-
13 มิถุนายน 2562  180,000  ทุ่งโพ
-
-
 5.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52
-
14 พฤษภาคม 2562  1,010,000  เมืองการุ้ง
-
-
 6.ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
-
21 มิถุนายน 2562  142,000  สุขฤทัย
-
-
 7.บ้านกลาง
-
14 มิถุนายน 2562  286,000  ห้วยคต
-
-
 8.บ้านคลองชะนี
-
7 มิถุนายน 2562  282,000  ป่าอ้อ
-
-
 9.บ้านคลองตะขาบ
-
12 มิถุนายน 2562  64,000  วังหิน
-
-
 10.บ้านคลองหวาย
-
11 มิถุนายน 2562  253,000  คอกควาย
-
-
 11.บ้านคลองแห้งวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  244,000  ทองหลาง
-
-
 12.บ้านคลองโป่ง
-
5 มิถุนายน 2562  88,000  เมืองการุ้ง
-
-
 13.บ้านงิ้วงาม
-
12 มิถุนายน 2562  156,000  หนองยาง
-
-
 14.บ้านจัน
-
10 กรกฏาคม 2562  128,000  หนองจอก
-
-
 15.บ้านซับสุราษฎร์
-
14 มิถุนายน 2562  170,000  หูช้าง
-
-
 16.บ้านดง
-
11 มิถุนายน 2562  114,000  คอกควาย
-
-
 17.บ้านดงประดาพระ
-
24 พฤษภาคม 2562  146,000  เขากวางทอง
-
-
 18.บ้านตลิ่งสูง
-
16 พฤษภาคม 2562  228,000  ทองหลาง
-
-
 19.บ้านตะกรุด
-
5 มิถุนายน 2562  42,000  เมืองการุ้ง
-
-
 20.บ้านทัพยายปอน
-
17 พฤษภาคม 2562  157,000  ประดู่ยืน
-
-
 21.บ้านท่าชะอม
-
28 พฤษภาคม 2562  462,000  เขากวางทอง
-
-
 22.บ้านทุ่งน้อย
-
11 มิถุนายน 2562  110,000  คอกควาย
-
-
 23.บ้านทุ่งนาสวน
-
5 มิถุนายน 2562  90,000  หนองบ่มกล้วย
-
-
 24.บ้านทุ่งสามแท่ง
-
18 พฤษภาคม 2562  300,000  ประดู่ยืน
-
-
 25.บ้านทุ่งใหญ่
-
12 มิถุนายน 2562  52,000  หนองยาง
-
-
 26.บ้านนาทุ่งเชือก
-
31 พฤษภาคม 2562  137,000  ห้วยแห้ง
-
-
 27.บ้านนาไร่เดียว
-
16 พฤษภาคม 2562  172,000  ลานสัก
-
-
 28.บ้านน้ำพุ
-
11 มิถุนายน 2562  350,000  คอกควาย
-
-
 29.บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์
-
6 มิถุนายน 2562  52,000  ทุ่งโพ
-
-
 30.บ้านน้ำรอบ
-
5 มิถุนายน 2562  194,000  น้ำรอบ
-
-
 31.บ้านน้ำวิ่ง
-
4 กรกฏาคม 2562  100,000  ทุ่งนางาม
-
-
 32.บ้านบ่อทับใต้
-
23 พฤษภาคม 2562  30,000  หนองสรวง
-
-
 33.บ้านบุ่ง
-
15 พฤษภาคม 2562  176,000  เจ้าวัด
-
-
 34.บ้านบุ่งกะเซอร์
-
5 มิถุนายน 2562  71,000  น้ำรอบ
-
-
 35.บ้านบุ่งฝาง
-
5 กรกฏาคม 2562  150,000  ทุ่งนางาม
-
-
 36.บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
-
23 พฤษภาคม 2562  592,000  ระบำ
-
-
 37.บ้านประดาหัก
-
29 พฤษภาคม 2562  234,000  เขากวางทอง
-
-
 38.บ้านปางไม้ไผ่
-
16 พฤษภาคม 2562  284,000  ระบำ
-
-
 39.บ้านป่าอ้อ
-
7 มิถุนายน 2562  232,000  ป่าอ้อ
-
-
 40.บ้านป่าเลา
-
17 พฤษภาคม 2562  128,000  เขาบางแกรก
-
-
 41.บ้านพุต่อ
-
14 มิถุนายน 2562  78,000  ทัพหลวง
-
-
 42.บ้านพุบอน
-
7 มิถุนายน 2562  70,000  บ้านไร่
-
-
 43.บ้านร่องตาที
-
23 พฤษภาคม 2562  479,000  ลานสัก
-
-
 44.บ้านร่องมะดูก
-
10 มิถุนายน 2562  76,000  หูช้าง
-
-
 45.บ้านล่อมเสือโฮก
-
28 พฤษภาคม 2562  120,000  หนองยาง
-
-
 46.บ้านลานคา
-
11 มิถุนายน 2562  184,000  หนองบ่มกล้วย
-
-
 47.บ้านวังตอสามัคคี
-
15 พฤษภาคม 2562  82,000  บ้านบึง
-
-
 48.บ้านวังผาลาด
-
16 พฤษภาคม 2562  98,000  ตำบลเขาบางแกรก
-
-
 49.บ้านวังพง
-
16 พฤษภาคม 2562  108,000  วังหิน
-
-
 50.บ้านวังหิน
-
12 มิถุนายน 2562  294,000  วังหิน
-
-
 51.บ้านศาลาคลอง
-
7 มิถุนายน 2562  96,000  บ้านไร่
-
-
 52.บ้านสมอทอง
-
30 พฤษภาคม 2562  420,000  ทองหลาง
-
-
 53.บ้านหนองกระทุ่ม
-
24 พฤษภาคม 2562  202,000  เขากวางทอง
-
-
 54.บ้านหนองจอก
-
11 มิถุนายน 2562  394,000  หนองจอก
-
-
 55.บ้านหนองจิกยาว
-
15 พฤษภาคม 2562  119,360  อุทัยเก่า
-
-
 56.บ้านหนองบ่มกล้วย
-
5 มิถุนายน 2562  200,000  หนองบ่มกล้วย
-
-
 57.บ้านหนองผักกาด
-
23 พฤษภาคม 2562  252,000  ประดู่ยืน
-
-
 58.บ้านหนองผักแพว
-
18 มิถุนายน 2562  105,060  ทองหลาง
-
-
 59.บ้านหนองฝาง
-
21 มิถุนายน 2562  210,000  หูช้าง
-
-
 60.บ้านหนองม่วง
-
6 มิถุนายน 2562  36,000  น้ำรอบ
-
-
 61.บ้านหนองมะสัง
-
17 มิถุนายน 2562  236,000  สุขฤทัย
-
-
 62.บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง
-
20 มิถุนายน 2562  152,000  สุขฤทัย
-
-
 63.บ้านหนองอาสา
-
5 มิถุนายน 2562  134,000  เมืองการุ้ง
-
-
 64.บ้านหนองแกเชียงราย
-
5 มิถุนายน 2562  46,000  เมืิองการุ้ง
-
-
 65.บ้านหนองไม้แก่น
-
16 พฤษภาคม 2656  200,000  หนองจอก
-
-
 66.บ้านหน้าฝายบึงตาโพ
-
15 พฤษภาคม 2562  210,000  บ้านบึง
-
-
 67.บ้านห้วยทราย
-
29 พฤษภาคม 2562  136,000  น้ำรอบ
-
-
 68.บ้านห้วยบง
-
15 พฤษภาคม 2562  116,000  บ้านบึง
-
-
 69.บ้านห้วยป่าปก
-
6 มิถุนายน 2562  146,000  บ้านไร่
-
-
 70.บ้านห้วยพลู
-
31 พฤษภาคม 2562  110,000  ห้วยแห้ง
-
-
 71.บ้านห้วยเปล้า
-
18 พฤษภาคม 2562  776,000  ระบำ
-
-
 72.บ้านห้วยโศก
-
4 กรกฏาคม 2562  124,000  ทุ่งนางาม
-
-
 73.บ้านห้วยไผ่ขุย
-
13 มิถุนายน 2562  138,000  หนองนางนวล
-
-
 74.บ้านหินงามสามัคคี
-
5 มิถุนายน 2562  144,000  หนองบ่มกล้วย
-
-
 75.บ้านหินตุ้ม
-
7 มิถุนายน 2562  98,000  บ้านไร่
-
-
 76.บ้านหินโหง่น
-
19 พฤษภาคม 2562  116,000  ห้วยคต
-
-
 77.บ้านหูช้าง
-
14 มิถุนายน 2562  574,000  หูช้าง
-
-
 78.บ้านอีมาดอีทราย
-
6 มิถุนายน 2562  182,000  บ้านไร่
-
-
 79.บ้านเขากวางทอง
-
24 พฤษภาคม 2562  206,000  เขากวางทอง
-
-
 80.บ้านเขาน้อย
-
24 พฤษภาคม 2562  12,000  เขากวางทอง
-
-
 81.บ้านเขาน้ำโจน
-
4 กรกฏาคม 2562  172,000  ทุ่งนางาม
-
-
 82.บ้านเขาลูกโล่
-
26 มิถุนายน 2562  176,000  บ้านใหม่คลองเคียน
-
-
 83.บ้านเขาวง
-
7 มิถุนายน 2562  538,000  ป่าอ้อ
-
-
 84.บ้านเจ้าวัด
-
15 พฤษภาคม 2562  354,000  เจ้าวัด
-
-
 85.บ้านเนินพยอม
-
6 มิถุนายน 2562  114,000  ทุ่งโพ
-
-
 86.บ้านเนินมะค่า
-
28 พฤษภาคม 2562  195,000  น้ำรอบ
-
-
 87.บ้านเนินสาธารณ์
-
28 พฤษภาคม 2562  74,000  หนองฉาง
-
-
 88.บ้านเพชรน้ำผึ้ง
-
15 พฤษภาคม 2562  138,000  ลานสัก
-
-
 89.บ้านโกรกลึก
-
28 พฤษภาคม 2562  470,000  น้ำรอบ
-
-
 90.บ้านโป่งข่อย
-
8 พฤษภาคม 2562  120,420  ทองหลาง
-
-
 91.บ้านโป่งสามสิบ
-
21 พฤษภาคม 2562  260,000  ระบำ
-
-
 92.บ้านใหม่คลองอังวะ
-
7 มิถุนายน 2562  514,000  บ้านไร่
-
-
 93.บ้านใหม่คลองเคียน
-
26 มิถุนายน 2562  94,000  บ้านใหม่คลองเคียน
-
-
 94.บ้านใหม่ร่มเย็น
-
16 พฤษภาคม 2562  48,000  เจ้าวัด
-
-
 95.บ้านใหม่หนองแก
-
23 พฤษภาคม 2562  144,000  ทัพหลวง
-
-
 96.รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)
-
6 มิถุนายน 2562  342,000  ป่าอ้อ
-
-
 97.วัดทองหลาง
-
8 สิงหาคม 2562  508,000  คอกควาย
-
-
 98.วัดทัพคล้าย
-
23 พฤษภาคม 2562  221,000  ทัพหลวง
-
-
 99.วัดทัพหมัน
-
22 พฤษภาคม 2562  843,000  ทัพหลวง
-
-
 100.วัดทัพหลวง
-
23 พฤษภาคม 2562  305,000  ทัพหลวง
-
-
 101.วัดทุ่งหลวง
-
16 พฤษภาคม 2562  147,900  ทุ่งพง
-
-
 102.วัดทุ่งโพ
-
14 มิถุนายน 2562  72,000  ทุ่งโพ
-
-
 103.วัดปทุมทอง
-
24 พฤษภาคม 2562  86,000  หนองนางนวล
-
-
 104.วัดผาทั่ง
-
31 พฤษภาคม 2562  245,000  ห้วยแห้ง
-
-
 105.วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
-
15 พฤษภาคม 2562  84,000  เจ้าวัด
-
-
 106.วัดสะนำ
-
13 มิถุนายน 2562  76,000  บ้านไร่
-
-
 107.วัดหนองบัว
-
17 มิถุนายน 2562  268,000  หนองยาง
-
-
 108.วัดหนองมะกอก
-
13 มิถุนายน 2562  100,000  หนองนางนวล
-
-
 109.วัดหนองยาง
-
28 พฤษภาคม 2562  138,000  หนองยาง
-
-
 110.วัดหนองเต่า
-
15 พฤษภาคม 2562  20,000  อุทัยเก่า
-
-
 111.วัดห้วยพระจันทร์
-
28 พฤษภาคม 2562  174,000  หนองฉาง
-
-
 112.วัดห้วยแห้ง
-
31 พฤษภาคม 2562  210,000  ห้วยแห้ง
-
-
 113.วัดหัวเมือง
-
15 พฤษภาคม 2562  64,000  อุทัยเก่า
-
-
 114.วัดเขาฆ้องชัย
-
11 มิถุนายน 2562  390,000  ป่าอ้อ
-
-
 115.วัดเขาผาแรต
-
6 มิถุนายน 2562  86,000  น้ำรอบ
-
-
 116.วัดเขาพระยาสังฆาราม
-
14 พฤษภาคม 2562  281,000  ลานสัก
-
-
 117.วัดเทพนิมิต
-
16 พฤษภาคม 2562  70,000  ตำบลเขาบางแกรก
-
-
 118.สง่ารวมราษฎร์
-
28 มิถุนายน 2562  94,000  บ้านใหม่คลองเคียน
-
-
 119.ห้วยขาแข้งวิทยาคม
-
27 พฤษภาคม 2562  540,000  ระบำ
-
-
 120.อนุบาลบ้านไร่
-
24 มิถุนายน 2562  1,256,000  เทศบาลตำบลบ้านไร่
-
-
 121.อนุบาลลานสัก
-
7 พฤษภาคม 2562  1,738,000  ลานสัก
-
-
 122.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
-
16 พฤษภาคม 2562  5,045,000  หนองสรวง
-
-
 123.อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)
-
14 มิถุนายน 2562  370,000  ห้วยคต
-
-
 124.อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา
-
14 มิถุนายน 2562  108,000  ห้วยคต
-
-
 125.ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)
-
24 มิถุนายน 2562  400,000  ห้วยคต
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net