โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 172 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.73
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านน้ำดิบ
-
16 พฤษภาคม 2562  206,000  ตำบลแม่ยวม
-
-
 2.ชุมชนบ้านผาผ่า
-
3 พฤษภาคม 2562  270,000  อบต.แม่คะตวน
-
-
 3.ชุมชนแม่ลาศึกษา
-
8 มิถุนายน 2562  222,000  อบต.แม่ลาหลวง
-
-
 4.ดอนชัยวิทยา
-
10 พฤษภาคม 2562  281,660  อบต.บ้านกาศ
-
-
 5.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
-
10 มิถุนายน 2562  1,512,000  แม่สะเรียง
-
-
 6.บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  17,800  อบต.แม่เหาะ
-
-
 7.บ้านกลอเซโล
-
22 พฤษภาคม 2562  150,000  แม่สามแลบ
-
-
 8.บ้านกอกหลวง
-
11 มิถุนายน 2562  116,000  แม่นาจาง
-
-
 9.บ้านกองก๋อย
-
28 พฤษภาคม 2562  196,000  อบต.กองก๋อย
-
-
 10.บ้านกองแปใต้
-
16 พฤษภาคม 2562  94,800  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง
-
-
 11.บ้านกอมูเดอ
-
29 พฤษภาคม 2562  162,000  อบต.แม่สามแลบ
-
-
 12.บ้านกะริคี
-
30 พฤษภาคม 2562  68,000  สันติคีรี
-
-
 13.บ้านขุนวง
-
19 กรกฏาคม 2562  48,000  อบต.แม่เหาะ
-
-
 14.บ้านขุนวงเหนือ
-
28 พฤษภาคม 2562  62,000  อบต.แม่เหาะ
-
-
 15.บ้านขุนแม่ต้อบ
-
10 พฤษภาคม 2562  45,320  อบต.บ้านกาศ
-
-
 16.บ้านขุนแม่ลา
-
15 พฤษภาคม 2562  146,000  ขุนแม่ลาน้อย
-
-
-
 17.บ้านคะปวง
-
16 พฤษภาคม 2562  224,000  เทศบาลตำบลแม่ยวม
-
-
 18.บ้านจอซิเดอเหนือ
-
15 พฤษภาคม 2562  292,000  อบต.แม่คง
-
-
-
 19.บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
-
24 พฤษภาคม 2562  626,000  เมืองยวมใต้
-
-
 20.บ้านช่างหม้อ
-
24 พฤษภาคม 2562  120,000  อบต.ป่าแป๋
-
-
 21.บ้านซิวาเดอ
-
30 พฤษภาคม 2562  252,000  แม่สามแลบ
-
-
 22.บ้านดงกู่
-
31 พฤษภาคม 2562  72,000  อบต.แม่เหาะ
-
-
 23.บ้านดงใหม่
-
14 มิถุนายน 2562  70,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม
-
-
 24.บ้านดอยงาม
-
24 พฤษภาคม 2562  154,000  อบต.สบเมย
-
-
 25.บ้านดอยเลี่ยม
-
28 พฤษภาคม 2562  27,000  แม่เหาะ
-
-
 26.บ้านดูลาเปอร์
-
5 มิถุนายน 2562  88,000  อบต.ห้วยห้อม
-
-
 27.บ้านต้นงิ้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  350,000  องค์การบริหารส่วน ตำบลป่าโปง
-
-
 28.บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ
-
16 พฤษภาคม 2562  142,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง
-
-
 29.บ้านทะโลงเหนือ
-
5 มิถุนายน 2562  118,000  กองก๋อย
-
-
 30.บ้านท่าตาฝั่ง
-
27 พฤษภาคม 2562  256,000  เทศบาลตำบลแม่ยวม
-
-
 31.บ้านท่าผาปุ้ม
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  ท่าผาปุ้ม
-
-
 32.บ้านท่าสองแคว
-
18 มิถุนายน 2562  176,000  อบต.แม่ลาน้อย
-
-
 33.บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
-
4 กรกฏาคม 2562  128,000  แม่ลาน้อย
-
-
 34.บ้านทิยาเพอ
-
29 พฤษภาคม 2562  82,000  อบต.สบเมย
-
-
 35.บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์
-
29 พฤษภาคม 2562  54,000  อบต.สบเมย
-
-
 36.บ้านทีฮือลือ
-
24 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต. สบเมย
-
-
 37.บ้านทุ่งแพม
-
24 พฤษภาคม 2562  54,000  เทศบาลตำบลแม่ยวม
-
-
 38.บ้านนาดอย
-
27 พฤษภาคม 2562  188,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
-
-
 39.บ้านบุญเลอ
-
23 พฤษภาคม 2562  128,000  แม่สามแลบ
-
-
 40.บ้านป่าหมาก
-
10 พฤษภาคม 2562  142,000  บ้านกาศ
-
-
 41.บ้านป่าหมากวิทยา
-
6 มิถุนายน 2562  151,960  แม่ลาน้อย
-
-
 42.บ้านป่าแก่
-
10 กรกฏาคม 2562  94,000  อบต.บ้านขุนแม่ลาน้อย
-
-
 43.บ้านป่าโปง
-
16 พฤษภาคม 2562  220,000  ป่าโปง
-
-
 44.บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  126,000  อบต.ป่าโปง
-
-
 45.บ้านปู่แก้ว
-
28 พฤษภาคม 2562  42,000  สบเมย
-
-
 46.บ้านผาเยอ
-
19 มิถุนายน 2562  256,000  กองก๋อย
-
-
 47.บ้านผาแดงหลวง
-
16 พฤษภาคม 2562  70,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
-
-
 48.บ้านพระบาทห้วยผึ้ง
-
15 พฤษภาคม 2562  68,000  แม่ลาน้อย
-
-
 49.บ้านพะมอลอ
-
10 พฤษภาคม 2562  53,720  บ้านกาศ
-
-
 50.บ้านฟักทอง
-
27 พฤษภาคม 2562  92,000  อบต.ขุนแม่ลาน้อย
-
-
 51.บ้านละอูบ
-
10 มิถุนายน 2562  97,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม
-
-
 52.บ้านศรีมูลเมือง
-
15 พฤษภาคม 2562  76,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง
-
-
 53.บ้านสบหาร
-
1 พฤศจิกายน 2561  63,660  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
-
-
 54.บ้านสบเมย
-
24 พฤษภาคม 2562  410,000  แม่สามแลบ
-
-
 55.บ้านส้มป่อย
-
14 พฤษภาคม 2562  170,000  อบต.ขุนแม่ลาน้อย
-
-
 56.บ้านสันติสุข
-
28 พฤษภาคม 2562  88,000  ป่าแป๋
-
-
 57.บ้านสาม
-
21 มิถุนายน 2562  44,000  ห้วยห้อม
-
-
 58.บ้านสุดห้วยนา
-
16 พฤษภาคม 2562  68,000  แม่เหาะ
-
-
 59.บ้านหนองม่วน
-
17 มิถุนายน 2562  136,000  อบต.แม่นาจาง
-
-
 60.บ้านห้วยกระต่าย
-
24 พฤษภาคม 2562  126,000  บ้านแม่สามแลบ
-
-
 61.บ้านห้วยกองก้าด
-
30 พฤษภาคม 2562  96,000  แม่สามแลบ
-
-
 62.บ้านห้วยกองมูล
-
16 พฤษภาคม 2562  54,000  อบต.สบเมย
-
-
 63.บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน
-
16 พฤษภาคม 2562  142,000  อบต.สบเมย
-
-
 64.บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ
-
21 พฤษภาคม 2562  92,000  อบต.สบเมย
-
-
 65.บ้านห้วยกองเป๊าะ
-
15 มิถุนายน 2562  128,400  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
-
-
 66.บ้านห้วยกุ้ง
-
17 พฤษภาคม 2562  122,000  อบต.ป่าโปง
-
-
 67.บ้านห้วยกู่ป๊ะ
-
10 มิถุนายน 2562  106,000  แม่ลาหลวง
-
-
 68.บ้านห้วยทราย
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  เทศบาลตำบลแม่ยวม
-
-
 69.บ้านห้วยน้ำใส
-
23 พฤษภาคม 2562  116,000  สบเมย
-
-
 70.บ้านห้วยปลากั้ง
-
28 พฤษภาคม 2562  156,000  แม่เหาะ
-
-
 71.บ้านห้วยปางผาง
-
28 พฤษภาคม 2562  32,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ
-
-
 72.บ้านห้วยผึ้ง
-
16 พฤษภาคม 2562  112,000  ท่าผาปุ้ม
-
-
 73.บ้านห้วยผึ้งใหม่
-
15 พฤษภาคม 2562  292,000  แม่โถ
-
-
 74.บ้านห้วยม่วง
-
21 พฤษภาคม 2562  260,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
-
-
 75.บ้านห้วยมะกอก
-
29 พฤษภาคม 2562  188,000  อบต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
-
-
 76.บ้านห้วยวอก
-
7 มิถุนายน 2562  230,000  อบต.กองก๋อย
-
-
 77.บ้านห้วยสิงห์
-
14 พฤษภาคม 2562  134,000  เทศบาลตำบลแม่ยวม
-
-
 78.บ้านห้วยหมากหนุน
-
16 พฤษภาคม 2562  94,000  อบต.ท่าผาปุ้ม
-
-
 79.บ้านห้วยหมูพิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  78,000  อบต.แม่คง
-
-
 80.บ้านห้วยห้อม
-
15 พฤษภาคม 2562  110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง
-
-
 81.บ้านห้วยห้า
-
22 พฤษภาคม 2562  184,000  อบต.ห้วยห้อม
-
-
 82.บ้านห้วยฮากไม้เหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  94,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
-
-
 83.บ้านห้วยฮากไม้ใต้
-
17 พฤษภาคม 2562  142,000  อบต.ป่าแป๋
-
-
 84.บ้านห้วยเดื่อ
-
24 พฤษภาคม 2562  148,300  อบต.ป่าแป๋
-
-
 85.บ้านห้วยแห้ง
-
15 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต.แม่คง
-
-
 86.บ้านห้วยโผ
-
16 พฤษภาคม 2562  206,000  ตำบลแม่ยวม
-
-
 87.บ้านห้วยไก่ป่า
-
31 พฤษภาคม 2562  58,000  อบต.กองก๋อย
-
-
 88.บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
-
6 สิงหาคม 2562  236,000  อบต.แม่ลาหลวง
-
-
 89.บ้านห้วยไม้ซาง
-
16 พฤษภาคม 2562  43,000  อบต.แม่โถ
-
-
 90.บ้านหัวลา
-
28 พฤษภาคม 2562  114,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี
-
-
 91.บ้านหัวแม่โถ
-
28 พฤษภาคม 2562  82,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
-
-
 92.บ้านอมพาย
-
15 พฤษภาคม 2562  158,000  ป่าแป๋
-
-
 93.บ้านอุมดาเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  109,000  แม่คะตวน
-
-
 94.บ้านอุมดาใต้
-
30 เมษายน 2562  101,000  อบต.แม่คะตวน
-
-
 95.บ้านอุมโละเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  196,000  อบต.แม่สวด
-
-
 96.บ้านเครอะบอ
-
21 พฤษภาคม 2562  88,000  อบต.แม่สามแลบ
-
-
 97.บ้านเลโคะ
-
22 พฤษภาคม 2562  108,000  อบต.สบเมย
-
-
 98.บ้านเวฬุวัน
-
27 พฤษภาคม 2562  76,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
-
-
 99.บ้านเสาหิน
-
15 พฤษภาคม 2562  166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน
-
-
-
 100.บ้านแพะพิทยา
-
10 พฤษภาคม 2562  142,300  อบต.บ้านกาศ
-
-
 101.บ้านแม่กวางเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  28,000  ท่าผาปุ้ม
-
-
 102.บ้านแม่กวางใต้
-
16 พฤษภาคม 2562  24,000  ท่าผาปุ้ม
-
-
 103.บ้านแม่กองคา
-
17 พฤษภาคม 2562  160,000  เทศบาลตำบลแม่ยวม
-
-
 104.บ้านแม่กองแป
-
21 พฤษภาคม 2562  168,000  เทศบาลตำบลแม่ยวม
-
-
 105.บ้านแม่ก๋อน
-
15 พฤษภาคม 2562  228,000  แม่คง
-
-
 106.บ้านแม่กะไน
-
28 พฤษภาคม 2562  47,000  อบต.แม่เหาะ
-
-
 107.บ้านแม่ขีด
-
28 พฤษภาคม 2562  190,000  อบต.แม่นาจาง
-
-
 108.บ้านแม่คะตวน
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.สบเมย
-
-
 109.บ้านแม่งะ
-
5 กรกฏาคม 2562  84,000  อบต.แม่ลาน้อย
-
-
 110.บ้านแม่จอ
-
12 กุมภาพันธ์ 2562  67,360  อบต.แม่โถ
-
-
 111.บ้านแม่จ๊าง
-
28 พฤษภาคม 2562  54,000  แม่เหาะ
-
-
 112.บ้านแม่ต้อบเหนือ
-
10 พฤษภาคม 2562  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
-
-
 113.บ้านแม่ต้อบใต้
-
10 พฤษภาคม 2562  120,600  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
-
-
 114.บ้านแม่ตอละ
-
24 พฤษภาคม 2562  112,000  แม่สามแลบ
-
-
 115.บ้านแม่ทะลุ
-
18 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.สบเมย
-
-
 116.บ้านแม่นาจาง
-
4 กรกฏาคม 2562  140,000  อบต.แม่นาจาง
-
-
 117.บ้านแม่นาจางเหนือ
-
14 มิถุนายน 2562  148,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง
-
-
 118.บ้านแม่ปอถ่า
-
16 พฤษภาคม 2562  16,000  ท่าผาปุ้ม
-
-
 119.บ้านแม่ปาง
-
18 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.สันติคีรี
-
-
 120.บ้านแม่ปุ๋น
-
16 พฤษภาคม 2562  170,000  องค์การส่วนบริหารตำบลป่าแป๋
-
-
 121.บ้านแม่ละ
-
5 มิถุนายน 2562  41,000  อบต.
-
-
 122.บ้านแม่ลาผาไหว
-
17 พฤษภาคม 2562  65,000  ขุนแม่ลาน้อย
-
-
 123.บ้านแม่ลามา
-
31 พฤษภาคม 2562  118,000  สบเมย
-
-
 124.บ้านแม่ลาย
-
7 สิงหาคม 2562  128,000  อบต.ป่าโปง ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
-
-
 125.บ้านแม่ลิด
-
28 พฤษภาคม 2562  352,000  แม่เหาะ
-
-
 126.บ้านแม่สวด
-
16 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต.แม่สวด
-
-
 127.บ้านแม่สวรรค์น้อย
-
28 พฤษภาคม 2562  120,000  แม่เหาะ
-
-
 128.บ้านแม่สวรรค์หลวง
-
28 พฤษภาคม 2562  132,000  อบต.แม่เหาะ
-
-
 129.บ้านแม่สะกั๊วะ
-
16 พฤษภาคม 2562  68,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม
-
-
 130.บ้านแม่สะกึ๊ด
-
16 พฤษภาคม 2562  14,000  ท่าผาปุ้ม
-
-
 131.บ้านแม่สะปึ๋ง
-
2 สิงหาคม 2562  126,000  อบต.แม่ลาน้อย
-
-
 132.บ้านแม่สะปึ๋งใต้
-
5 กรกฏาคม 2562  48,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
-
-
 133.บ้านแม่สะลาบ
-
15 พฤษภาคม 2562  78,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง
-
-
 134.บ้านแม่สะเรียง
-
16 พฤษภาคม 2562  66,000  ตำบลเมืองยวมใต้
-
-
 135.บ้านแม่สะแมง
-
5 มิถุนายน 2562  46,000  แม่นาจาง
-
-
 136.บ้านแม่สามแลบ
-
31 พฤษภาคม 2562  144,000  บ้านแม่สามแลบ
-
-
 137.บ้านแม่สุ
-
25 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต.แม่ลาหลวง
-
-
 138.บ้านแม่หลุย
-
24 พฤษภาคม 2562  525,300  อบต.แม่สวด
-
-
 139.บ้านแม่หาด
-
10 พฤษภาคม 2562  264,000  บ้านแม่สวด
-
-
 140.บ้านแม่หาร
-
15 พฤษภาคม 2562  98,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
-
-
 141.บ้านแม่อมลาน
-
27 พฤษภาคม 2562  66,000  ขุนแม่ลาน้อย
-
-
 142.บ้านแม่ออก
-
17 พฤษภาคม 2562  33,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
-
-
 143.บ้านแม่ออกเหนือ
-
30 เมษายน 2562  135,960  อบต.แม่คะตวน
-
-
 144.บ้านแม่อุมป๊อก
-
24 พฤษภาคม 2562  7,800  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
-
-
-
 145.บ้านแม่อุมพาย
-
15 พฤษภาคม 2562  34,000  บ้านแม่โถ
-
-
 146.บ้านแม่อุมลอง
-
1 พฤษภาคม 2562  68,000  อบต.ป่าแป๋
-
-
 147.บ้านแม่อุมลองหลวง
-
24 พฤษภาคม 2562  15,000  ป่าแป๋
-
-
 148.บ้านแม่ฮุ
-
20 สิงหาคม 2562  940,000  แม่ลาน้อย
-
-
 149.บ้านแม่เกาะ
-
10 พฤษภาคม 2562  50,000  อบต.บ้านกาศ
-
-
 150.บ้านแม่เกาะวิทยา
-
3 พฤษภาคม 2562  45,000  อบต.แม่คะตวน
-
-
 151.บ้านแม่เงา
-
10 พฤษภาคม 2562  232,000  อบต.แม่สวด
-
-
 152.บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม
-
10 พฤษภาคม 2562  47,380  อบต.แม่สวด
-
-
 153.บ้านแม่เตี๋ย
-
17 พฤษภาคม 2562  190,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม
-
-
 154.บ้านแม่แคะ
-
23 พฤษภาคม 2562  41,000  อบต.แม่สามแลบ
-
-
 155.บ้านแม่แพ
-
7 มิถุนายน 2562  252,000  อบต.กองก๋อย
-
-
 156.บ้านแม่แพน้อย
-
31 พฤษภาคม 2562  180,000  อบต.กองก๋อย
-
-
 157.บ้านแม่แพหลวง
-
17 พฤษภาคม 2562  150,000  อบต.แม่สวด
-
-
 158.บ้านแม่แลบ
-
16 พฤษภาคม 2562  264,000  อบต.แม่ลาน้อย
-
-
 159.บ้านแม่และ
-
24 มิถุนายน 2562  60,000  อบต.ห้วยห้อม
-
-
 160.บ้านแม่โถ
-
16 พฤษภาคม 2562  138,000  อบต.แม่โถ
-
-
 161.บ้านแม่โถใต้
-
21 พฤษภาคม 2562  100,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
-
-
 162.บ้านโพซอ
-
21 พฤษภาคม 2562  441,000  เสาหิน
-
-
 163.บ้านไร่วิทยา
-
20 พฤษภาคม 2562  126,000  เมืองยวมใต้
-
-
 164.รัตนประทีปวิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  112,000  ป่าแป๋
-
-
 165.ล่องแพวิทยา
-
17 พฤษภาคม 2562  692,160  อบต.แม่สวด
-
-
 166.ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ
-
17 พฤษภาคม 2562  173,040  อบต.แม่สวด
-
-
 167.ลุ่มน้ำวิทยา
-
2 สิงหาคม 2562  80,000  อบต.แม่ลาน้อย
-
-
 168.ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
-
28 พฤษภาคม 2562  136,000  อบต.ห้วยห้อม
-
-
 169.สังวาลย์วิทยา
-
28 พฤษภาคม 2562  198,000  แม่เหาะ
-
-
 170.อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
-
27 เมษายน 2562  250,000  แม่คะตวน
-
-
 171.อนุบาลแม่ลาน้อย
-
7 มิถุนายน 2562  401,960  เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
-
-
 172.อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)
-
16 พฤษภาคม 2562  356,000  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
-
-
 173.อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม
-
16 พฤษภาคม 2562  84,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
-
-
 174.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
-
23 พฤษภาคม 2562  60,000  ป่าแป๋
-
-
 175.เพียงหลวง ๑๑ ฯ
-
14 พฤษภาคม 2562  476,000  เสาหิน
-
-
 176.ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
-
24 พฤษภาคม 2562  400,000  เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net