โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.12
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ขุนยวม
-
14 พฤษภาคม 2562  810,655  เทศบาลตำบลขุนยวม
-
-
 2.ชุมชนต่อแพวิทยา
-
8 สิงหาคม 2562  77,000  อบต.แม่เงา
-
-
 3.ชุมชนบ้านปางหมู
-
15 พฤษภาคม 2562  107,000  อบต.ปางหมู
-
-
 4.ชุมชนบ้านผาบ่อง
-
30 พฤษภาคม 2562  244,000  ผาบ่อง
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
-
15 พฤษภาคม 2562  209,180  องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านเมืองปอน
-
7 มิถุนายน 2562  182,000  เมืองปอน
-
-
 7.ชุมชนบ้านแม่ฮี้
-
7 มิถุนายน 2562  254,400  อบต.แม่ฮี้
-
-
 8.ตชด.บำรุงที่ 60
-
13 พฤษภาคม 2562  114,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา
-
-
 9.บ้านกลาง
-
31 กรกฏาคม 2562  14,720  อบต.ห้วยโป่ง
-
-
 10.บ้านกึ้ดสามสิบ
-
11 มิถุนายน 2562  166,000  อบต.สบป่อง
-
-
 11.บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
-
15 พฤษภาคม 2562  87,500  อบต.ปางหมู
-
-
 12.บ้านขุนสาใน
-
1 พฤษภาคม 2562  312,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา
-
-
 13.บ้านคาหาน
-
17 พฤษภาคม 2562  202,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา
-
-
 14.บ้านคำสุข
-
15 พฤษภาคม 2562  80,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
-
-
 15.บ้านจ่าโบ่
-
16 พฤษภาคม 2562  171,000  ปางมะผ้า
-
-
-
 16.บ้านซอแบะ
-
15 พฤษภาคม 2562  91,000  อบต.นาปู่ป้อม
-
-
 17.บ้านดอยผีลู
-
19 มิถุนายน 2562  85,000  อบต แม่นาเติ
-
-
 18.บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
-
7 มีนาคม 2562  92  อบต.แม่นาเติง
-
-
 19.บ้านถ้ำลอด
-
17 พฤษภาคม 2562  310,000  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด
-
-
 20.บ้านท่าหินส้ม
-
11 พฤษภาคม 2562  49,000  อบต.เมืองปอน
-
-
 21.บ้านท่าโป่งแดง
-
7 มิถุนายน 2562  246,000  อบต.ผาบ่อง
-
-
 22.บ้านทุ่งกองมู
-
15 พฤษภาคม 2562  111,000  อบต.ปางหมู
-
-
 23.บ้านทุ่งยาว
-
6 สิงหาคม 2562  278,000  อบต.ทุ่งยาว
-
-
 24.บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
-
15 พฤษภาคม 2562  180,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
-
-
 25.บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
-
7 มิถุนายน 2562  340,000  ทุ่งยาว
-
-
 26.บ้านนางิ้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  28,000  อบต.แม่อูคอ
-
-
 27.บ้านนาปลาจาด
-
27 พฤษภาคม 2562  65,000  อบต.ห้วยผา
-
-
 28.บ้านนาป่าแปก
-
14 พฤษภาคม 2562  379,060  องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
-
-
 29.บ้านนาปู่ป้อม
-
15 พฤษภาคม 2562  372,000  อบต.นาปู่ป้อม
-
-
 30.บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล
-
15 พฤษภาคม 2562  68,000  นาปู่ป้อม
-
-
 31.บ้านน้ำปลามุง
-
28 มิถุนายน 2562  60,000  อบต.แม่นาเติง
-
-
 32.บ้านน้ำริน
-
12 มิถุนายน 2562  149,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
-
-
 33.บ้านน้ำส่อม
-
16 กุมภาพันธ์ 2562  103,020  องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
-
-
 34.บ้านน้ำฮู
-
15 พฤษภาคม 2562  488,000  เวียงใต้
-
-
 35.บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
-
15 พฤษภาคม 2562  92,000  นาปู่ป้อม
-
-
 36.บ้านน้ำเพียงดิน
-
30 พฤษภาคม 2562  114,000  ผาบ่อง
-
-
 37.บ้านปางคาม
-
23 เมษายน 2562  217,000  ตำบลปางมะผ้า
-
-
 38.บ้านปางตอง
-
16 พฤษภาคม 2562  260,000  อบต.แม่อูคอ
-
-
 39.บ้านปางบอนวัฒนาคาร
-
15 พฤษภาคม 2562  44,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
-
-
 40.บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง
-
30 พฤษภาคม 2562  60,000  ทุ่งยาว
-
-
 41.บ้านปางแปก
-
18 มิถุนายน 2562  229,000  อบต.แม่นาเติง
-
-
 42.บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
-
31 พฤษภาคม 2562  36,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
-
-
 43.บ้านป่ายาง
-
17 พฤษภาคม 2562  134,000  อบต.แม่นาเติง
-
-
 44.บ้านป่าลาน
-
18 พฤษภาคม 2562  250,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
-
-
 45.บ้านผามอน
-
16 พฤษภาคม 2562  115,000  ตำบลถ้ำลอด
-
-
 46.บ้านผาสำราญ
-
16 พฤษภาคม 2562  144,000  อบต.เมืองแปง
-
-
 47.บ้านพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  102,000  แม่อูคอ
-
-
 48.บ้านมะหินหลวง
-
1 พฤษภาคม 2562  118,000  อบต.เมืองปอน
-
-
 49.บ้านยอดดอยวิทยา
-
15 พฤศจิกายน 2562  101,700  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
-
-
-
 50.บ้านยาป่าแหน
-
14 พฤษภาคม 2562  130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า
-
-
 51.บ้านรักไทย
-
17 พฤษภาคม 2562  198,940  หมอกจำแป่
-
-
 52.บ้านลุกป่าก๊อ
-
1 มิถุนายน 2562  78,000  สบป่อง
-
-
 53.บ้านวนาหลวง
-
17 พฤษภาคม 2562  439,000  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด
-
-
 54.บ้านสบป่อง
-
15 พฤษภาคม 2562  204,880  อบต.ปางหมู
-
-
 55.บ้านสบสอย
-
1 พฤศจิกายน 2562  66,860  องส์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
-
-
 56.บ้านสบสา
-
22 พฤษภาคม 2562  60,000  อบต.เมืองแปง
-
-
 57.บ้านสบแพม
-
7 มิถุนายน 2562  27,000  ทุ่งยาว
-
-
 58.บ้านหนองเขียว
-
27 พฤษภาคม 2562  198,000  อบต.ห้วยโป่ง
-
-
 59.บ้านหนองแห้ง
-
7 มิถุนายน 2562  154,000  เมืองปอน
-
-
 60.บ้านหมอแปง
-
14 พฤษภาคม 2562  250,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
-
-
 61.บ้านห้วยขาน
-
14 พฤษภาคม 2562  241,720  หมอกจำแป่
-
-
 62.บ้านห้วยช่างคำ
-
15 พฤศจิกายน 2561  47,700  องค์การบริหารงานห้วยโป่ง
-
-
-
 63.บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
-
1 พฤศจิกายน 2561  31,360  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
-
-
 64.บ้านห้วยตอง
-
21 มิถุนายน 2562  139,000  ห้วยปูลิง
-
-
-
 65.บ้านห้วยนา
-
16 พฤษภาคม 2562  223,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา
-
-
 66.บ้านห้วยปมฝาด
-
15 พฤษภาคม 2562  44,000  อบต.ห้วยปูลิง
-
-
 67.บ้านห้วยปูลิง
-
20 มิถุนายน 2562  108,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง
-
-
 68.บ้านห้วยปูเลย
-
20 มิถุนายน 2562  64,000  ห้วยปูลิง
-
-
 69.บ้านห้วยผา
-
23 พฤษภาคม 2562  174,000  ห้วยผา
-
-
 70.บ้านห้วยผึ้ง
-
24 พฤษภาคม 2562  160,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา
-
-
-
 71.บ้านห้วยมะเขือส้ม
-
5 พฤศจิกายน 2561  302,000  อบต.หมอกจำแป่
-
-
-
 72.บ้านห้วยส้าน
-
21 มิถุนายน 2562  110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊
-
-
 73.บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
-
13 พฤษภาคม 2562  66,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง
-
-
-
 74.บ้านห้วยเดื่อ
-
30 พฤษภาคม 2562  162,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
-
-
 75.บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
-
30 พฤษภาคม 2562  182,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
-
-
 76.บ้านห้วยเฮี๊ยะ
-
12 พฤษภาคม 2562  192,000  อบต.ปางมะผ้า
-
-
 77.บ้านห้วยแห้ง
-
21 พฤษภาคม 2562  145,000  อบต.ถ้ำลอด
-
-
 78.บ้านห้วยโป่ง
-
22 พฤษภาคม 2562  76,000  ห้วยโป่ง
-
-
 79.บ้านห้วยโป่งอ่อน
-
16 พฤษภาคม 2562  30,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
-
-
 80.บ้านหว่าโน
-
17 พฤษภาคม 2562  10,400  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย
-
-
-
 81.บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
-
8 สิงหาคม 2562  31,000  ห้วยปูลิง
-
-
 82.บ้านหัวปอน
-
15 พฤษภาคม 2562  30,000  แม่ยวมน้อย
-
-
 83.บ้านหัวแม่สุริน
-
16 พฤษภาคม 2562  118,000  แม่อูคอ
-
-
 84.บ้านเมืองแปง
-
27 พฤษภาคม 2562  123,000  อบต.เมืองแปง
-
-
 85.บ้านเมืองแพม
-
17 พฤษภาคม 2562  115,000  ถ้ำลอด
-
-
 86.บ้านเวียงเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  0  อบต.เวียงเหนือ
-
-
 87.บ้านแกงหอม
-
16 พฤษภาคม 2562  70,000  เมืองแปง
-
-
 88.บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
-
16 พฤษภาคม 2562  204,000  อบต.เมืองแปง
-
-
-
 89.บ้านแก่นฟ้า
-
30 มกราคม 2562  124,000  อบต.ห้วยโป่ง
-
-
-
 90.บ้านแพมบก
-
5 มิถุนายน 2562  72,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
-
-
-
 91.บ้านแม่กิ๊
-
21 มิถุนายน 2562  72,000  แม่กิ๊
-
-
 92.บ้านแม่จ๋า
-
16 พฤษภาคม 2562  80,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
-
-
-
 93.บ้านแม่นาเติง
-
16 พฤษภาคม 2562  296,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
-
-
 94.บ้านแม่ปิง
-
11 มิถุนายน 2562  267,120  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้
-
-
 95.บ้านแม่ละนา
-
16 พฤษภาคม 2562  150,000  อบต.ปางมะผ้า
-
-
 96.บ้านแม่ลาก๊ะ
-
11 มิถุนายน 2562  93,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
-
-
 97.บ้านแม่สะงา
-
13 พฤษภาคม 2562  54,000  หมอกจำแป่
-
-
 98.บ้านแม่สะเป่ใต้
-
29 พฤษภาคม 2562  192,000  ขุนยวม
-
-
 99.บ้านแม่สุริน
-
29 พฤษภาคม 2562  45,000  อบต.ขุนยวม
-
-
 100.บ้านแม่หาด
-
13 พฤษภาคม 2562  32,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย
-
-
 101.บ้านแม่ออ
-
3 กันยายน 2561  24,000  แม่ยวมน้อย
-
-
 102.บ้านแม่อีแลบ
-
7 มิถุนายน 2562  30,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
-
-
 103.บ้านแม่อูคอ
-
15 พฤษภาคม 2562  134,000  อบต.แม่อูคอ
-
-
 104.บ้านแม่อูคอหลวง
-
17 พฤษภาคม 2562  60,000  แม่อูคอ
-
-
 105.บ้านแม่เหมืองหลวง
-
13 พฤษภาคม 2562  162,000  โป่งสา
-
-
 106.บ้านแม่แจ๊ะ
-
21 พฤษภาคม 2562  88,000  แม่ยวมน้อย
-
-
 107.บ้านแม่โกปี่
-
21 พฤษภาคม 2562  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย
-
-
 108.บ้านแม่โข่จู
-
7 มิถุนายน 2562  82,000  อบต.เมืองปอน
-
-
-
 109.บ้านโป่งสา
-
9 เมษายน 2562  164,000  โป่งสา
-
-
 110.บ้านในสอย
-
15 พฤษภาคม 2562  218,000  อบต.ปางหมู
-
-
 111.บ้านใหม่
-
15 พฤษภาคม 2562  225,420  ปางหมู
-
-
 112.บ้านใหม่สหสัมพันธ์
-
16 พฤษภาคม 2562  81,000  เวียงใต้
-
-
-
 113.บ้านใหม่ห้วยหวาย
-
23 พฤษภาคม 2562  106,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
-
-
 114.บ้านไทรงาม
-
29 สิงหาคม 2562  108,000  อบต.แม่นาเติง
-
-
 115.บ้านไม้ซางหนาม
-
23 พฤษภาคม 2562  50,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
-
-
 116.บ้านไม้สะเป่
-
15 พฤษภาคม 2562  128,660  อบต.ปางหมู
-
-
-
 117.ปางตองประชาสรรค์
-
23 เมษายน 2562  182,000  โป่งสา
-
-
 118.ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
-
5 พฤศจิกายน 2561  249,640  หมอกจำแป่
-
-
 119.ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
-
6 มิถุนายน 2562  144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
-
-
 120.สังวาลย์วิทย์ 3
-
29 พฤษภาคม 2562  152,000  เวียงเหนือ
-
-
 121.ห้วยต้นนุ่นวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  80,000  อบต.แม่เงา
-
-
 122.อนุบาลขุนยวม
-
2 พฤษภาคม 2562  274,000  ขุนยวม
-
-
 123.อนุบาลปางมะผ้า
-
11 มิถุนายน 2562  1,305,000  สบป่อง
-
-
 124.อนุบาลปาย (เวียงใต้)
-
17 พฤษภาคม 2562  470,000  เทศบาลตำบลปาย
-
-
 125.อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
-
31 พฤษภาคม 2562  208,000  องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
-
-
 126.อนุบาลแม่ฮ่องสอน
-
10 กรกฏาคม 2562  1,370,000  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
-
-
 127.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
-
0 มิถุนายน 2562  372,000  อบต.ขุนยวม/อบต.แม่เงา/อบต.แม่อูคอ/อบต.แม่ยวมน้อย/อบต.เมืองปอน/
-
-
 128.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า
-
2 พฤศจิกายน 2561  377,000  สบป่อง ปางมะผ้า นาปู่ป้อม
-
-
 129.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
-
20 พฤษภาคม 2562  340,000  อบต ทุ่งยาว อบต โป่งสา อบต แม่นาเติง อบต เมืองแปง
-
-
 130.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
-
23 พฤษภาคม 2562  226,000  ห้วยปูลิง , ผาบ่อง , ห้วยผา
-
-
 131.เสรีวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  200,000  อบต.ห้วยโป่ง
-
-
 132.ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ)
-
24 พฤษภาคม 2562  180,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net