โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.พะเยา เขต 2
จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.80
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.จำบอน
-
14 พฤษภาคม 2562  148,000  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
-
-
 2.ชัยชุมภู
-
15 พฤษภาคม 2562  132,000  น้ำแวน
-
-
 3.ชุมชนบ้านดอนไชย
-
16 พฤษภาคม 2562  156,000  เทศบาลตำบลงิม
-
-
 4.ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
-
14 พฤษภาคม 2562  522,000  เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
-
-
 5.ชุมชนบ้านบอน
-
30 พฤษภาคม 2562  290,000  เทศบาลตำบลแม่ยม
-
-
 6.ชุมชนบ้านหนองเลา
-
29 พฤษภาคม 2562  158,440  อบต.ภูซาง
-
-
 7.ชุมชนบ้านหลวง
-
7 มิถุนายน 2562  416,820  สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน
-
-
 8.ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
-
25 กรกฏาคม 2562  184,000  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
-
-
 9.ชุมชนบ้านเชียงบาน
-
16 พฤษภาคม 2562  300,000  เชียงบาน
-
-
 10.บ้านก๊อน้อย
-
11 มิถุนายน 2562  253,000  อบต.ทุ่งกล้วย
-
-
 11.บ้านก๊อหลวง
-
17 มิถุนายน 2562  128,000  อบต.ทุ่งกล้วย
-
-
 12.บ้านกิ่วแก้ว
-
15 พฤษภาคม 2562  108,000  ห้วยข้าวก่ำ
-
-
 13.บ้านขุนกำลัง
-
18 มิถุนายน 2562  522,000  อบต. ขุนควร
-
-
 14.บ้านควรดง
-
22 มีนาคม 2562  75,000  องค์การบริหารส่วนตำบลควร
-
-
 15.บ้านควรเก๊าเงา
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  เทศบาลตำบลงิม
-
-
 16.บ้านจุน
-
13 พฤษภาคม 2562  135,000  เทศบาลตำบลจุน
-
-
 17.บ้านดอนมูล(จุน)
-
16 พฤษภาคม 2562  126,000  เทศบาลตำบลจุน
-
-
 18.บ้านดอนลาว
-
31 พฤษภาคม 2562  16,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
-
-
 19.บ้านดอนเงิน
-
16 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต.ออย
-
-
 20.บ้านดอนแก้ว
-
31 พฤษภาคม 2562  175,920  ออย
-
-
 21.บ้านดอนไชยป่าแขม
-
31 พฤษภาคม 2562  171,960  อบต.ออย
-
-
 22.บ้านดู่
-
24 พฤษภาคม 2562  500,000  ตำบลปง
-
-
 23.บ้านต้นผึ้ง
-
10 มิถุนายน 2562  120,000  อบต.ร่มเย็น
-
-
 24.บ้านถ้ำผาลาด
-
16 พฤษภาคม 2562  206,000  อบต.แม่ลาว
-
-
 25.บ้านท่าฟ้าเหนือ
-
23 พฤษภาคม 2562  189,880  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
-
-
 26.บ้านท่าฟ้าใต้
-
2 พฤศจิกายน 2561  285,300  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
-
-
 27.บ้านท่าม่าน
-
7 มิถุนายน 2562  93,280  เทศบาลตำบลเชียงม่วน
-
-
 28.บ้านทุ่งกล้วย
-
10 มิถุนายน 2562  78,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย
-
-
 29.บ้านทุ่งติ้ว
-
6 มิถุนายน 2562  176,440  อบต.ภูซาง
-
-
 30.บ้านทุ่งมอก
-
8 พฤษภาคม 2562  124,000  อบต.มาง
-
-
 31.บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)
-
24 พฤษภาคม 2562  156,000  อบต.เชียงบาน
-
-
 32.บ้านทุ่งหนอง
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  อบต.สระ
-
-
 33.บ้านทุ่งหล่ม
-
22 พฤศจิกายน 2561  151,000  ฝายกวาง
-
-
 34.บ้านทุ่งแต
-
12 มิถุนายน 2562  188,000  อบต.งิม
-
-
 35.บ้านธาตุขิงแกง
-
6 มิถุนายน 2562  278,400  พระธาตุขิงแกง
-
-
 36.บ้านนาบัว
-
16 พฤษภาคม 2562  85,680  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
-
-
 37.บ้านนาอ้อม
-
24 มิถุนายน 2562  266,000  ขุนควร
-
-
 38.บ้านน้ำจุน
-
6 มิถุนายน 2562  130,000  ตำบลเวียงลอ
-
-
 39.บ้านน้ำปุก
-
24 พฤษภาคม 2562  266,000  ขุนควร
-
-
 40.บ้านน้ำมิน
-
16 พฤษภาคม 2562  316,000  อบต.แม่ลาว
-
-
 41.บ้านบ่อเบี้ย
-
15 พฤษภาคม 2562  149,240  บ้านมาง
-
-
 42.บ้านบุญเรือง
-
4 มิถุนายน 2562  114,000  แม่ยม
-
-
 43.บ้านปง
-
30 มิถุนายน 2562  280,000  สบบง
-
-
 44.บ้านปงสนุก(จุน)
-
16 พฤษภาคม 2562  126,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม
-
-
 45.บ้านปงสนุก(เชียงม่วน)
-
7 มิถุนายน 2562  112,020  เทศบาลตำบลเชียงม่วน
-
-
 46.บ้านปงใหม่
-
7 มิถุนายน 2562  244,000  อบต.ทุ่งกล้วย
-
-
 47.บ้านปัว
-
12 มิถุนายน 2562  94,000  องค์การบริหารส่วนตำบลงิม
-
-
 48.บ้านปัวศรีพรม
-
20 มิถุนายน 2562  102,000  เทศบาลตำบลฝายกวาง
-
-
 49.บ้านป่าคา
-
20 พฤษภาคม 2562  76,000  อบต.ควร
-
-
 50.บ้านปางถ้ำ
-
10 มิถุนายน 2562  103,000  องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
-
-
 51.บ้านปางผักหม
-
20 มิถุนายน 2562  116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลงิม
-
-
 52.บ้านปางมดแดง
-
15 พฤษภาคม 2562  234,000  อบต.อ่างทอง
-
-
 53.บ้านป่าสัก
-
5 มิถุนายน 2562  158,000  อบต.ป่าสัก
-
-
 54.บ้านปี้
-
28 มิถุนายน 2562  128,000  เทศบาลตำบลเวียง
-
-
 55.บ้านผาตั้ง
-
21 มิถุนายน 2562  400,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
-
-
 56.บ้านผาลาด
-
13 พฤษภาคม 2562  205,700  น้ำแวน
-
-
 57.บ้านผาฮาว
-
17 พฤษภาคม 2562  162,000  อบต.ทุ่งผาสุข
-
-
 58.บ้านฝายกวาง
-
21 มิถุนายน 2562  212,000  เทศบาลตำบลฝายกวาง
-
-
 59.บ้านพระนั่งดิน
-
16 พฤษภาคม 2562  220,000  ตำบลเวียง
-
-
 60.บ้านพวงพยอม
-
16 พฤษภาคม 2562  210,000  เทศบาลตำบลหงส์หิน
-
-
 61.บ้านม่วง
-
7 มิถุนายน 2562  59,000  เทศบาลตำบลแม่ยม
-
-
 62.บ้านยางขาม
-
22 พฤษภาคม 2562  305,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม
-
-
 63.บ้านร่องค้อม
-
31 พฤษภาคม 2562  82,200  องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
-
-
 64.บ้านร่องย้าง
-
5 มิถุนายน 2562  27,000  เทศบาลตำบลเวียงลอ
-
-
 65.บ้านร่องส้าน
-
2 กรกฏาคม 2562  438,000  ร่มเย็น
-
-
 66.บ้านร้องเชียงแรง
-
15 พฤษภาคม 2562  214,000  เชียงแรง
-
-
 67.บ้านร่องแมด
-
11 มิถุนายน 2562  295,000  ตำบลทุ่งรวงทอง
-
-
 68.บ้านวังบง
-
27 พฤษภาคม 2562  90,000  ควร
-
-
 69.บ้านวังเค็มใหม่
-
30 พฤษภาคม 2562  143,200  อบต.เจดีย์คำ
-
-
 70.บ้านศรีเมืองชุม
-
21 สิงหาคม 2562  136,000  เทศบาลตำบลเวียงลอ
-
-
 71.บ้านสถาน
-
11 มิถุนายน 2562  14,800  ภูซาง
-
-
 72.บ้านสบขาม
-
4 กรกฏาคม 2562  230,000  ขุนควร
-
-
 73.บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์)
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  อบต.แม่ลาว
-
-
 74.บ้านสบบง
-
18 มิถุนายน 2562  136,000  เทศบาลตำบลสบบบง
-
-
 75.บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
-
27 มิถุนายน 2562  208,000  องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
-
-
 76.บ้านสร้อยศรี
-
21 พฤษภาคม 2562  86,000  เทศบาลตำบลจุน
-
-
 77.บ้านสระ
-
24 พฤษภาคม 2562  100,200  อบต.สระ
-
-
 78.บ้านสะแล่ง
-
15 พฤษภาคม 2562  118,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
-
-
 79.บ้านสักทุ่ง
-
16 พฤษภาคม 2562  194,440  เทศบาลตำบลหงส์หิน
-
-
 80.บ้านสักลอ
-
16 พฤษภาคม 2562  2,464,400  เทศบาลตำบลหงส์หิน
-
-
 81.บ้านสันกลางนาดอ
-
16 พฤษภาคม 2562  40,000  เทศบาลตำบลงิม
-
-
 82.บ้านสันติสุข
-
18 มิถุนายน 2562  448,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
-
-
 83.บ้านสันปูเลย
-
2 พฤษภาคม 2562  302,000  อบต.อ่างทอง ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
-
-
 84.บ้านสันหลวง
-
17 เมษายน 2562  90,900  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
-
-
 85.บ้านสา
-
11 มิถุนายน 2562  53,000  ทุ่งกล้วย
-
-
 86.บ้านสีพรม
-
17 พฤษภาคม 2562  66,000  องค์การบริหารส่วนตำบลควร
-
-
 87.บ้านหนองท่าควาย
-
5 มิถุนายน 2562  32,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง
-
-
 88.บ้านหนองบัวเงิน
-
2 พฤษภาคม 2562  74,000  อบต.อ่างทอง
-
-
 89.บ้านหนุน
-
5 มิถุนายน 2562  36,000  เทศบาลตำบลแม่ยม
-
-
 90.บ้านหมุ้น
-
5 มิถุนายน 2562  800  องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง
-
-
 91.บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
-
8 พฤษภาคม 2562  560,000  เทศบาลตำบลเชียงคำ
-
-
 92.บ้านหลวง
-
28 พฤษภาคม 2562  92,000  อบต.ออย
-
-
 93.บ้านหล่ายฝายแก้ว
-
28 พฤษภาคม 2562  186,000  องค์การบริหารส่วนตำบลออย
-
-
 94.บ้านห้วยกั้ง
-
17 พฤษภาคม 2562  112,000  เทศบาลจุน
-
-
 95.บ้านห้วยสิงห์
-
4 มิถุนายน 2562  54,000  ตำบลแม่ยม
-
-
 96.บ้านห้วยแม่แดง
-
27 พฤษภาคม 2562  202,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง
-
-
 97.บ้านห้วยไคร้
-
18 มิถุนายน 2562  67,000  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
-
-
 98.บ้านหัวทุ่ง
-
17 พฤษภาคม 2562  228,000  อบต.ทุ่งผาสุข
-
-
 99.บ้านฮวก
-
29 พฤษภาคม 2562  195,760  ภูซาง
-
-
 100.บ้านเลี้ยว
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  เทศบาลตำบลงิม
-
-
 101.บ้านเวียงลอ
-
16 มิถุนายน 2562  118,000  เทศบาลตำบลเวียงลอ
-
-
 102.บ้านแก
-
7 มิถุนายน 2562  184,000  ป่าสัก
-
-
 103.บ้านแบ่ง
-
16 พฤษภาคม 2562  108,000  เทศบาลตำบลงิมคือเวียงจ่ำ
-
-
 104.บ้านแม่ต๋ำ
-
13 พฤษภาคม 2562  103,400  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน
-
-
 105.บ้านแม่ทะลาย
-
5 มิถุนายน 2562  82,000  อบต.พระธาตุขิงแกง
-
-
 106.บ้านแม่ทาย
-
31 พฤษภาคม 2562  82,000  อบต.ออย
-
-
 107.บ้านแม่วังช้าง
-
28 พฤษภาคม 2562  104,000  อบต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
-
-
 108.บ้านแวน
-
13 พฤษภาคม 2562  213,400  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน
-
-
 109.บ้านแวนโค้ง
-
20 มิถุนายน 2562  430,000  ตำบลฝายกวาง
-
-
 110.บ้านแฮะ(ปง)
-
11 มิถุนายน 2562  82,000  อบต.งิม
-
-
 111.บ้านแฮะ(เชียงคำ)
-
22 พฤษภาคม 2562  324,000  แม่ลาว
-
-
 112.บ้านโจ้โก้
-
17 มิถุนายน 2562  77,000  อบต.ร่มเย็น
-
-
 113.บ้านใหม่น้ำเงิน
-
11 มิถุนายน 2562  74,000  องค์การบริหารส่วนตำบลงิม
-
-
 114.บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
-
29 พฤษภาคม 2562  572,000  ผาช้างน้อย
-
-
 115.บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก
-
29 พฤษภาคม 2562  28,000  ผาช้างน้อย
-
-
 116.บ้านใหม่พัฒนา
-
27 พฤษภาคม 2562  146,000  ควร
-
-
 117.บ้านใหม่ร่มเย็น
-
20 มิถุนายน 2562  107,000  อบต.ร่มเย็น
-
-
 118.บ้านไชยสถาน
-
10 มิถุนายน 2562  238,220  เทศบาลตำบลเชียงม่วน
-
-
 119.ปัวพิทยา
-
31 พฤษภาคม 2562  210,000  อบต.เจดีย์คำ
-
-
 120.ราชานุเคราะห์
-
19 มิถุนายน 2562  193,000  ผาช้างน้อย
-
-
 121.อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
-
16 พฤษภาคม 2562  1,251,000  เทศบาลห้วยข้าวก่ำ
-
-
 122.อนุบาลปง
-
5 มิถุนายน 2562  492,480  เทศบาลตำบลปง
-
-
 123.อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
-
26 กรกฏาคม 2562  608,000  เทศบาลตำบลสบบง
-
-
 124.อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
-
13 พฤษภาคม 2562  1,900,000  เทศบาลตำบลเชียงคำ
-
-
 125.อนุบาลเชียงม่วน
-
7 มิถุนายน 2562  274,000  เทศบาลตำบลเชียงม่วน
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net