โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.พะเยา เขต 1
จำนวนโรงเรียน 84 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านตุ้มท่า
-
1 กรกฏาคม 2562  154,000  ตำบลท่าจำปี
-
-
 2.ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
-
17 มิถุนายน 2562  136,000  เทศบาลตำบลป่าแฝก
-
-
 3.ชุมชนบ้านห้วยลาน
-
24 พฤษภาคม 2562  192,000  เทศบาลตำบลห้วยลาน
-
-
 4.ชุมชนบ้านแม่สุก
-
27 เมษายน 2562  149,600  แม่สุก
-
-
 5.ชุมชนบ้านแม่ใส
-
10 มิถุนายน 2562  252,000  อบต.แม่ใส
-
-
 6.ตำบลสันป่าม่วง
-
10 พฤษภาคม 2562  76,760  เทศบาลตำบลสันป่าม่วง
-
-
 7.บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
-
11 มิถุนายน 2562  113,120  เทศบาลตำบลดงเจน
-
-
 8.บ้านกาดถี
-
16 พฤษภาคม 2562  118,000  ห้วยแก้ว
-
-
 9.บ้านค่า
-
16 พฤษภาคม 2562  252,000  ป่าซาง
-
-
 10.บ้านค่าบน
-
29 พฤษภาคม 2562  95,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
-
-
 11.บ้านจำป่าหวาย
-
28 มิถุนายน 2562  188,000  อบต.จำป่าหวาย
-
-
 12.บ้านจำไก่
-
24 พฤษภาคม 2562  420,000  อบต.สันโค้ง
-
-
 13.บ้านดง
-
16 พฤษภาคม 2562  176,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุรรณ
-
-
 14.บ้านดงบุญนาค
-
28 พฤษภาคม 2562  94,800  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
-
-
 15.บ้านดงอินตา
-
29 พฤษภาคม 2562  342,000  ตำบลบ้านเหล่า
-
-
 16.บ้านดอกคำใต้
-
29 พฤศจิกายน 2561  14,000  เมืองดอกคำใต้
-
-
 17.บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)
-
28 พฤษภาคม 2562  24,000  เทศบาลตำบลท่าวังทอง
-
-
 18.บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
-
10 พฤษภาคม 2562  314,940  บ้านตุ่น
-
-
 19.บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
-
1 กรกฏาคม 2562  128,000  จำป่าหวาย
-
-
 20.บ้านต๋อม
-
1 พฤศจิกายน 2561  676,000  บ้านต๋อม
-
-
 21.บ้านต๊ำดอนมูล
-
16 พฤษภาคม 2562  0  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
-
-
 22.บ้านต๊ำพระแล
-
16 พฤษภาคม 2562  230,000  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
-
-
 23.บ้านต๊ำม่อน
-
16 พฤษภาคม 2562  40,000  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
-
-
 24.บ้านต๊ำเหล่า
-
1 กรกฏาคม 2562  42,000  เทศบาลตำบลท่าจำปี
-
-
 25.บ้านถ้ำประชานุเคราะห์
-
13 มิถุนายน 2562  437,100  ตำบลบ้านถ้ำ
-
-
 26.บ้านถ้ำประชาบำรุง
-
13 มิถุนายน 2562  113,460  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
-
-
 27.บ้านทุ่งต้นศรี
-
22 พฤษภาคม 2562  190,000  ตำบลห้วยลาน
-
-
 28.บ้านทุ่งป่าข่า
-
13 มิถุนายน 2562  98,000  เทศบาลตำบลศรีถ้อย
-
-
 29.บ้านทุ่งหลวง
-
28 พฤษภาคม 2562  48,000  อบต.ดอนศรีชุม
-
-
 30.บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
-
3 มิถุนายน 2562  45,000  เทศบาลเมืองดอกคำใต้
-
-
 31.บ้านป่าคา
-
24 พฤษภาคม 2562  121,000  เทศบาลตำบลแม่ปืม
-
-
 32.บ้านปาง
-
14 มิถุนายน 2562  94,000  คือเวียง
-
-
 33.บ้านปางงุ้น
-
5 เมษายน 2562  132,000  เทศบาลตำบลหนองหล่ม
-
-
 34.บ้านป่าตึง
-
1 ตุลาคม 2561  168,000  เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
-
-
 35.บ้านป่าสักสามัคคี
-
13 มิถุนายน 2562  125,860  เทศบาลตำบลศรีถ้อย
-
-
 36.บ้านป่าแฝกเหนือ
-
7 มิถุนายน 2562  92,000  เทศบาลป่าแฝก
-
-
 37.บ้านป่าแฝกใต้
-
7 มิถุนายน 2562  126,000  เทศบาลตำบลป่าแฝก
-
-
 38.บ้านปิน
-
24 พฤษภาคม 2562  290,000  อบต.บ้านปิน
-
-
 39.บ้านภูเงิน
-
16 พฤษภาคม 2562  274,000  เทศบาลตำบลแม่ปืม
-
-
 40.บ้านม่วงคำ
-
28 มิถุนายน 2562  114,000  ห้วยแก้ว
-
-
 41.บ้านร่องคำ
-
27 พฤษภาคม 2562  134,000  อบต.แม่นาเรือ
-
-
 42.บ้านร่องจว้า
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  เมืองดอกคำใต้
-
-
 43.บ้านร่องปอ
-
16 พฤษภาคม 2562  94,000  อบต.ดงเจน
-
-
 44.บ้านร่องห้า
-
16 พฤษภาคม 2562  268,000  ตำบลบ้านต๋อม
-
-
 45.บ้านวังขอนแดง
-
22 พฤษภาคม 2562  86,000  ตำบลห้วยลาน
-
-
 46.บ้านศาลา
-
28 พฤษภาคม 2562  110,000  เทศบาลตำบลท่าวังทอง
-
-
 47.บ้านสันจกปก
-
5 มิถุนายน 2562  72,000  อบต.ดอกคำใต้
-
-
 48.บ้านสันต้นผึ้ง
-
13 พฤษภาคม 2562  38,000  แม่อิง
-
-
 49.บ้านสันต้นม่วง
-
22 พฤษภาคม 2562  100,000  เจริญราษฎร์
-
-
 50.บ้านสันเวียงใหม่
-
15 พฤษภาคม 2562  168,000  ตำบลบ้านสาง
-
-
 51.บ้านสาง
-
24 พฤษภาคม 2562  224,000  เทศบาลตำบลบ้านสาง
-
-
 52.บ้านหนองลาว
-
1 กรกฏาคม 2562  16,000  อบต.ห้วยแก้ว
-
-
 53.บ้านหนองสระ
-
7 มิถุนายน 2562  94,000  เทศบาลตำบลป่าแฝก
-
-
 54.บ้านหนองหล่ม
-
4 เมษายน 2562  176,000  เทศบาลตำบลหนองหล่ม
-
-
 55.บ้านห้วยทรายขาว
-
2 กรกฏาคม 2562  58,000  ห้วยแก้ว
-
-
 56.บ้านห้วยบง
-
28 พฤษภาคม 2562  140,000  เทศบาลตำบลแม่ปืม
-
-
 57.บ้านห้วยเคียน
-
15 กรกฏาคม 2562  164,000  อบต.แม่กา
-
-
 58.บ้านห้วยเจริญราษฏร์
-
16 พฤษภาคม 2562  146,600  สำนักงานเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
-
-
 59.บ้านห้วยแก้ว
-
1 กรกฏาคม 2562  46,000  ห้วยแก้ว
-
-
 60.บ้านอิงโค้ง
-
16 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต.ห้วยแก้ว
-
-
 61.บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
-
14 มิถุนายน 2562  107,060  ตำบลดงเจน
-
-
 62.บ้านเนินสมบูรณ์
-
22 พฤษภาคม 2562  116,000  ห้วยลาน
-
-
 63.บ้านเหล่า
-
29 พฤษภาคม 2562  250,000  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
-
-
 64.บ้านแม่กา
-
9 สิงหาคม 2562  238,000  เทศบาลตำบลแม่กา
-
-
 65.บ้านแม่จว้า
-
14 พฤษภาคม 2562  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
-
-
 66.บ้านแม่จว้าใต้
-
15 พฤษภาคม 2562  40,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
-
-
 67.บ้านแม่ต๋ำบุญโยง
-
11 กรกฏาคม 2562  22,000  เทศบาลตำบลแม่กา
-
-
 68.บ้านแม่นาเรือใต้
-
28 พฤษภาคม 2562  182,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ
-
-
 69.บ้านแม่พริก
-
4 เมษายน 2562  86,000  เทศบาลตำบลหนองหล่ม
-
-
 70.บ้านแม่อิง
-
12 มิถุนายน 2562  105,040  เทศบาลตำบลดงเจน
-
-
 71.บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
-
5 มิถุนายน 2562  124,000  ตำบลแม่ใจ
-
-
 72.บ้านโป่ง
-
14 พฤษภาคม 2562  68,000  เทศบาลตำบลบ้านใหม่
-
-
 73.บ้านโพธิ์ทอง
-
14 มิถุนายน 2562  71,240  คือเวียง
-
-
 74.บ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้)
-
1 พฤศจิกายน 2561  222,000  ตำบลหนองหล่ม
-
-
 75.บ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา)
-
16 พฤษภาคม 2562  128,000  ตำบลบ้านใหม่
-
-
 76.บ้านไร่
-
28 พฤษภาคม 2562  50,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ
-
-
 77.บ้านไร่อ้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  201,400  ตำบลบ้านเหล่า
-
-
 78.อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
-
26 พฤศจิกายน 2561  158,000  เทศบาลเมืองดอกคำใต้
-
-
 79.อนุบาลพะเยา
-
21 พฤษภาคม 2562  3,814,300  สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา
-
-
 80.อนุบาลภูกามยาว
-
11 มิถุนายน 2562  282,800  เทศบาลตำบลดงเจน
-
-
 81.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
-
12 กรกฏาคม 2562  258,000  เทศบาลตำบลแม่กา
-
-
 82.อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
-
11 มิถุนายน 2562  270,000  เทศบาลตำบลศรีถ้อย
-
-
 83.เจริญใจ
-
16 พฤษภาคม 2562  48,000  เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
-
-
 84.ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
-
4 มิถุนายน 2562  305,000  เทศบาลเมืองดอกคำใต้
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net