โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.น่าน เขต 2
จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 129 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.97
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.จตุราษฎร์ศึกษา
-
27 พฤษภาคม 2562  150,040  อบต.สถาน
-
-
 2.จอมแจ้งวิทยาคาร
-
23 พฤษภาคม 2562  150,000  วรนคร
-
-
 3.ชุมชนบ้านดอนตัน
-
1 พฤษภาคม 2562  89,000  ศรีภูมิ
-
-
 4.ชุมชนบ้านทุ่งช้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  311,400  เทศบาลทุ่งช้าง
-
-
 5.ชุมชนบ้านเฟือยลุง
-
15 พฤษภาคม 2562  5,200,200  เทศบาลทุ่งช้าง
-
-
 6.ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
-
30 พฤษภาคม 2562  412,000  เทศบาลตำบลเชียงกลาง
-
-
 7.ชุมชนศิลาเพชร
-
17 พฤษภาคม 2562  312,000  อบต.ศิลาเพชร
-
-
 8.ชุมชนศิลาแลง
-
21 พฤษภาคม 2562  340,000  ตำบลศิลาแลง
-
-
 9.ชุมชนเจดีย์เชียงโคม
-
7 มิถุนายน 2562  172,000  เทศบาลตำบลเชียงกลาง
-
-
 10.ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
-
16 พฤษภาคม 2562  253,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
-
-
 11.ตาลชุมมิตรภาพที่ 186
-
15 พฤษภาคม 2562  360,900  ตาลชุม
-
-
 12.ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
-
28 พฤษภาคม 2562  80,000  อบต.ชนแดน
-
-
 13.ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์
-
15 มิถุนายน 2562  126,000  ภูฟ้า
-
-
-
 14.ธาราบรรพต
-
14 พฤศจิกายน 2561  55,000  พระธาตุ
-
-
 15.บรรณโศภิษฐ์
-
29 พฤษภาคม 2562  358,000  ชนแดน
-
-
 16.บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)
-
16 พฤษภาคม 2562  120,000  อบต.ยม
-
-
 17.บ้านกอก
-
17 พฤษภาคม 2562  82,000  เชียงกลางพญาแก้ว
-
-
 18.บ้านกอกจูน
-
30 เมษายน 2562  80,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา
-
-
 19.บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)
-
13 มิถุนายน 2562  116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน
-
-
 20.บ้านขอน
-
24 พฤษภาคม 2562  60,000  เทศบาลตำบลปัว
-
-
 21.บ้านขุนน้ำน่าน
-
6 มิถุนายน 2562  174,000  อบต.บ่อเกลือเหนือ
-
-
 22.บ้านคัวะ
-
16 พฤษภาคม 2562  114,000  ศรีภูมิ
-
-
 23.บ้านชี
-
17 พฤษภาคม 2562  156,000  เชียงกลางพญาแก้ว
-
-
 24.บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)
-
15 พฤษภาคม 2019  136,000  อบต.ศิลาเพชร
-
-
 25.บ้านดอนมูล (แงง)
-
16 พฤษภาคม 2562  54,000  แงง
-
-
 26.บ้านดอนสบเปือ
-
15 พฤศจิกายน 2561  90,000  อบต.เปือ
-
-
 27.บ้านดอนแก้ว
-
15 พฤษภาคม 2562  192,000  อบต.พระธาตุ
-
-
 28.บ้านดอนแท่น
-
14 พฤษภาคม 2562  33,000  ตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
-
-
 29.บ้านดอยติ้ว
-
14 พฤษภาคม 2562  516,000  อบต.ศรีภูมิ
-
-
 30.บ้านด่าน
-
15 พฤษภาคม 2562  226,000  ขุนน่าน
-
-
-
 31.บ้านตึ๊ด
-
14 พฤษภาคม 2562  22,000  เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
-
-
 32.บ้านถ่อน
-
16 พฤศจิกายน 2561  102,000  จอมพระ
-
-
 33.บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง)
-
3 พฤษภาคม 2562  159,000  ริม
-
-
 34.บ้านท่าวังผา
-
16 พฤษภาคม 2562  933,600  ท่าวังผา
-
-
 35.บ้านทุ่งเฮ้า
-
16 พฤษภาคม 2562  100,000  อบต.อวน
-
-
 36.บ้านนาก้อ
-
8 กุมภาพันธ์ 2562  68,000  อบต.เจดีย์ชัย
-
-
 37.บ้านนาขวาง
-
20 พฤษภาคม 2562  100,000  เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้
-
-
 38.บ้านนาบง
-
11 มิถุนายน 2562  92,000  เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้
-
-
 39.บ้านนาฝ่า
-
17 พฤษภาคม 2562  159,000  อบต.จอมพระ
-
-
 40.บ้านนาฝาง
-
16 พฤษภาคม 2562  36,000  อบต.สถาน
-
-
 41.บ้านนาวงศ์
-
7 กุมภาพันธ์ 2562  286,000  เจดีย์ชัย
-
-
 42.บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์
-
15 พฤษภาคม 2562  110,000  แสนทอง
-
-
 43.บ้านนาหนุนสอง
-
15 พฤษภาคม 2562  130,000  ผาตอ
-
-
 44.บ้านน้ำคา
-
11 มิถุนายน 2562  0  เทศบาลตำบลเชียงกลาง
-
-
 45.บ้านน้ำช้างพัฒนา
-
14 มิถุนายน 2562  250,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน
-
-
 46.บ้านน้ำปัวพัฒนา
-
30 เมษายน 2562  145,600  อบต.ภูคา
-
-
 47.บ้านน้ำพิ
-
15 พฤษภาคม 2562  66,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
-
-
-
 48.บ้านน้ำพุร้อน
-
23 พฤษภาคม 2562  86,000  ผาทอง
-
-
-
 49.บ้านน้ำยาว
-
15 พฤษภาคม 2562  216,000  อวน
-
-
-
 50.บ้านน้ำรีพัฒนา
-
14 มิถุนายน 2562  270,000  อบต.ขุนน่าน
-
-
 51.บ้านน้ำลักใต้
-
23 พฤษภาคม 2562  57,000  อบต.ผาทอง
-
-
 52.บ้านน้ำลาด
-
16 พฤษภาคม 2526  100,000  เทศบาลตำบลงอบ
-
-
 53.บ้านน้ำสอด
-
6 มิถุนายน 2562  188,880  องค์การบริหารส่วนตำบลและ
-
-
 54.บ้านน้ำฮาว
-
13 พฤศจิกายน 2561  76,000  อบต.จอมพระ
-
-
 55.บ้านน้ำเลียง
-
29 พฤษภาคม 2562  240,000  ปอน
-
-
 56.บ้านน้ำแป่ง
-
27 พฤษภาคม 2562  34,000  อบต.ผาทอง
-
-
 57.บ้านน้ำโมงปางสา
-
16 พฤษภาคม 2562  294,000  ผาตอ
-
-
 58.บ้านบวกหญ้า
-
17 พฤษภาคม 2562  62,000  อบต.ขุนน่าน
-
-
 59.บ้านบ่อหยวก
-
31 พฤษภาคม 2562  435,000  บ่อเกลือเหนือ
-
-
 60.บ้านบ่อหลวง
-
11 มิถุนายน 2562  302,000  บ่อเกลือใต้
-
-
 61.บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง
-
12 มิถุนายน 2562  166,000  เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้
-
-
 62.บ้านปง
-
10 พฤศจิกายน 2562  178,000  ตาลชุม
-
-
 63.บ้านปงสนุก
-
12 กุมภาพันธ์ 2562  328,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย
-
-
-
 64.บ้านปรางค์
-
15 พฤศจิกายน 2561  1,800,000  เทศบาลปัว
-
-
 65.บ้านปอน
-
29 พฤษภาคม 2562  78,000  อบต.ปอน
-
-
 66.บ้านปางกอม
-
16 พฤศจิกายน 2561  236,000  ชนแดน
-
-
 67.บ้านปางปุก
-
31 พฤษภาคม 2562  89,400  นาไร่หลวง
-
-
-
 68.บ้านปางยาง
-
21 พฤศจิกายน 2561  274,000  ภูคา
-
-
 69.บ้านปางส้าน
-
5 มิถุนายน 2562  32,000  เทศบาลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
-
-
 70.บ้านปางหก
-
16 พฤษภาคม 2562  90,000  ห้วยโก๋น
-
-
 71.บ้านปางแก
-
14 พฤษภาคม 2562  600,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
-
-
 72.บ้านป่าลาน
-
27 พฤษภาคม 2562  83,000  ตำบลปัว
-
-
 73.บ้านป่าหัด
-
24 พฤษภาคม 2562  130,000  เทศบาลตำบลปัว
-
-
 74.บ้านผักเฮือก
-
11 มิถุนายน 2562  2,400,000  เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้
-
-
 75.บ้านผาน้ำย้อย
-
17 พฤษภาคม 2562  94,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว
-
-
 76.บ้านผาสิงห์
-
16 พฤษภาคม 2562  40,000  เทศบาลตำบลยอด
-
-
 77.บ้านผาหลัก
-
14 พฤษภาคม 2562  131,040  เทศบาลตำบลยอด
-
-
 78.บ้านผาเวียง
-
30 เมษายน 2562  138,000  อบต.ภูคา
-
-
 79.บ้านพร้าว
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  อบต.ยม
-
-
 80.บ้านพร้าวกลาง
-
15 พฤษภาคม 2562  106,000  พระธาตุ
-
-
 81.บ้านพาน
-
17 พฤษภาคม 2562  80,000  อบต.แงง
-
-
 82.บ้านยอดดอยวัฒนา
-
11 มิถุนายน 2562  132,000  ตำบลบ่อเกลือใต้
-
-
 83.บ้านยู้
-
17 พฤษภาคม 2562  161,000  อบต.จอมพระ
-
-
 84.บ้านร้อง
-
28 พฤษภาคม 2562  418,000  ตำบลปัว
-
-
 85.บ้านวังว้า
-
15 พฤษภาคม 2562  58,000  ตำบลท่าวังผา
-
-
 86.บ้านสกาดใต้
-
22 พฤษภาคม 2562  35,000  สกาด
-
-
 87.บ้านสบกอน
-
31 พฤษภาคม 2562  804,000  เทศบาลตำบลเชียงกลาง
-
-
 88.บ้านสบขุ่น
-
16 พฤษภาคม 2562  198,000  อบต.ป่าคา
-
-
 89.บ้านสบปืน
-
12 มิถุนายน 2562  202,000  อบต.ห้วยโก๋น
-
-
-
 90.บ้านสบมาง
-
7 มิถุนายน 2562  154,000  ภูฟ้า
-
-
-
 91.บ้านสบสาย
-
14 พฤษภาคม 2562  56,660  อบต.ตาลชุม
-
-
-
 92.บ้านสบหนอง
-
15 พฤษภาคม 2562  740,000  ตาลชุม
-
-
 93.บ้านสบเป็ด
-
16 พฤษภาคม 2562  522,000  ผาตอ
-
-
 94.บ้านสว้า
-
27 พฤษภาคม 2562  374,000  ดงพญา
-
-
 95.บ้านสองแคว
-
4 มิถุนายน 2562  394,000  อบต.นาไร่หลวง
-
-
 96.บ้านส้อเด่นพัฒนา
-
5 มิถุนายน 2562  66,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ
-
-
 97.บ้านสะปัน
-
5 มิถุนายน 2562  330,000  อบต.ดงพญา
-
-
 98.บ้านสะเกิน
-
5 มิถุนายน 2562  172,000  ตำบลยอด
-
-
-
 99.บ้านสันเจริญ
-
24 พฤษภาคม 2562  148,000  อบต. ผาทอง
-
-
 100.บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
-
27 พฤษภาคม 2562  367,000  อบต.สถาน
-
-
 101.บ้านหนอง
-
17 พฤษภาคม 2562  91,000  อบต. เชียงกลางพญาแก้ว
-
-
 102.บ้านหนองบัว
-
15 พฤษภาคม 2562  40,000  ป่าคา
-
-
 103.บ้านหนองผุก
-
4 มิถุนายน 2562  32,000  เปือ
-
-
 104.บ้านหนาด
-
31 พฤษภาคม 2562  0  อบต ไชยวัฒนา
-
-
 105.บ้านห้วยทรายขาว
-
14 มิถุนายน 2562  120,000  อบต.ห้วยโก๋น
-
-
 106.บ้านห้วยท่าง
-
20 พฤษภาคม 2562  88,000  อบต.ไชยวัฒนา
-
-
 107.บ้านห้วยฟอง
-
17 พฤษภาคม 2562  300,000  อบต.ขุนน่าน
-
-
 108.บ้านห้วยโก๋น
-
4 มิถุนายน 2562  178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น
-
-
-
 109.บ้านห่างทางหลวง
-
18 มิถุนายน 2562  270,000  ภูฟ้า
-
-
 110.บ้านเกวต
-
21 พฤษภาคม 2562  96,000  เชียงกลางพญาแก้ว
-
-
 111.บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  126,000  ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
-
-
 112.บ้านเปียงซ้อ
-
23 พฤษภาคม 2562  288,000  ขุนน่าน
-
-
-
 113.บ้านเวียงสอง
-
7 มิถุนายน 2562  178,560  อบต.และ อำเภอทุ่งช้าง
-
-
 114.บ้านเสี้ยว
-
31 พฤษภาคม 2562  4,000  อบต ไชยวัฒนา
-
-
 115.บ้านเสี้ยว
-
16 พฤษภาคม 2562  157,000  ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
-
-
-
 116.บ้านเหล่าอ้อ
-
14 พฤษภาคม 2562  276,000  เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
-
-
 117.บ้านแดนพนา
-
20 พฤษภาคม 2562  78,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา
-
-
 118.บ้านแพะกลาง
-
15 พฤษภาคม 2562  137,400  เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
-
-
 119.บ้านแหน
-
24 พฤษภาคม 2562  143,000  อบต.ผาทอง
-
-
 120.บ้านใหม่
-
15 พฤษภาคม 2562  106,000  พระพุทธบาทเชียงคาน
-
-
 121.บ้านไร่
-
16 พฤษภาคม 2562  326,000  องค์การบบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลอวน
-
-
-
 122.ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)
-
16 พฤษภาคม 2562  812,000  อบต.ป่ากลาง
-
-
 123.พนาสวรรค์
-
30 เมษายน 2562  176,000  อบต.ภูคา
-
-
 124.พระพุทธบาทวิทยา
-
14 พฤษภาคม 2562  276,000  เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
-
-
 125.พัฒนานิคมวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  54,000  ศรีภูมิ
-
-
 126.ภูคาวิทยาคม
-
20 เมษายน 2562  354,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา
-
-
 127.มณีพฤกษ์
-
17 พฤษภาคม 2562  564,000  ตำบลงอบ
-
-
 128.ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว
-
11 มิถุนายน 2562  76,000  ตำบลบ่อเกลือใต้
-
-
 129.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
-
15 พฤษภาคม 2562  468,516  ตำบลท่าวังผา
-
-
 130.วรนคร
-
20 พฤศจิกายน 2561  1,050,000  เทศบาลตำบลปัว
-
-
 131.ศรีสระวงศ์
-
31 พฤษภาคม 2562  96,000  อบต ไชยวัฒนา
-
-
 132.สกาดพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  334,000  อบต.สกาด
-
-
 133.สมาคมพยาบาลไทย
-
31 พฤษภาคม 2562  844,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง
-
-
 134.สหราษฎร์บำรุง
-
14 พฤษภาคม 2562  388,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
-
-
 135.หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์
-
16 พฤษภาคม 2562  0  ขุนน่าน
-
-
 136.เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
-
14 พฤษภาคม 2562  96,000  เทศบาลงอบ
-
-
 137.แสนทองวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2563  206,000  อบต. แสนทอง
-
-
 138.โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
-
17 พฤศจิกายน 2562  312,000  แงง
-
-
 139.ไตรคามวิทยา
-
6 มิถุนายน 2562  59,000  เทศบาลตำบลเชียงกลาง
-
-
 140.ไตรประชาวิทยา
-
21 พฤษภาคม 2562  222,000  ตำบลศิลาแลง
-
-
 141.ไตรมิตรวิทยา
-
30 พฤษภาคม 2562  65,000  เทศบาลเชียงกลาง
-
-
-
 142.ไตรราษฎร์วิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  74,000  อบต.ยม
-
-
 143.ไตรราษฎร์สามัคคี
-
31 พฤษภาคม 2562  95,000  เทศบาลตำบลเชียงกลาง
-
-
 144.ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)
-
16 พฤษภาคม 2562  248,000  เทศบาลตำบลงอบ
-
-
-
 145.ไลออนส์บ้านหนองปลา
-
21 พฤษภาคม 2562  58,000  พระธาตุ
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net