โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.แพร่ เขต 2
จำนวนโรงเรียน 122 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 122 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
-
16 พฤษภาคม 2562  111,000  หัวฝาย
-
-
 2.ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  231,200  น้ำชำ
-
-
 3.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
-
15 พฤษภาคม 2562  239,000  ตำบลปงป่าหวาย
-
-
 4.ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
-
18 มิถุนายน 2562  20,000  ร่องกาศ
-
-
 5.ชุมชนบ้านแม่ป้าก
-
3 พฤษภาคม 2562  67,000  แม่ป้าก
-
-
 6.ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
-
20 พฤษภาคม 2562  312,000  อบต.สรอย
-
-
 7.ดอนมูลวิทยาคาร
-
16 พฤษภาคม 2562  80,000  ดอนมูล
-
-
 8.ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
-
15 พฤษภาคม 2562  32,320  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
-
-
 9.บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
-
24 พฤษภาคม 2562  52,000  บ้านกวาง
-
-
 10.บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
-
27 พฤษภาคม 2562  61,960  อบต.บ้านกาศ
-
-
 11.บ้านขุนห้วย
-
29 พฤษภาคม 2562  26,000  อบต.แม่พุง
-
-
 12.บ้านค้างคำปัน
-
29 พฤษภาคม 2562  4,000  อบต.แม่พุง
-
-
 13.บ้านค้างตะนะวิทยา
-
6 มิถุนายน 2562  72,000  บ่อเหล็กลอง
-
-
 14.บ้านค้างปินใจ
-
7 มิถุนายน 2562  66,000  อบต.แม่พุง
-
-
 15.บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)
-
15 พฤษภาคม 2562  36,000  ดอนมูล
-
-
 16.บ้านค้างใจ
-
24 พฤษภาคม 2562  92,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง
-
-
 17.บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
-
15 พฤษภาคม 2562  97,620  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
-
-
 18.บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
-
16 พฤษภาคม 2562  98,000  ห้วยอ้อ
-
-
 19.บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
-
15 พฤษภาคม 2562  82,000  อบต.บ้านปิน
-
-
 20.บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
-
15 พฤษภาคม 2562  64,000  หัวฝาย
-
-
 21.บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
-
30 พฤษภาคม 2562  184,000  บ่อเหล็กลอง
-
-
 22.บ้านนาปลากั้ง
-
13 พฤษภาคม 2562  160,000  อบต.นาพูน
-
-
 23.บ้านนาพูน
-
13 พฤษภาคม 2562  316,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
-
-
 24.บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
-
19 พฤศจิกายน 2561  108,000  เทศบาลตำบลแม่ลานนา
-
-
 25.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
-
10 มิถุนายน 2562  90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
-
-
 26.บ้านนาแก
-
19 พฤศจิกายน 2561  108,000  เทศบาลตำบลแม่ลานนา
-
-
 27.บ้านนาใหม่
-
11 มิถุนายน 2562  150,000  ตำบลวังชิ้น
-
-
 28.บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
-
15 มิถุนายน 2562  1,480,000  ต้าผามอก
-
-
 29.บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
-
16 พฤษภาคม 2562  73,440  บ้านเหล่า
-
-
 30.บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
-
28 มิถุนายน 2562  170,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
-
-
 31.บ้านน้ำโค้ง
-
21 พฤษภาคม 2562  53,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชับ
-
-
 32.บ้านบ่อ
-
15 พฤษภาคม 2562  100,000  อบต.บ้านปิน
-
-
 33.บ้านบ่อแก้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  288,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย
-
-
 34.บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
-
18 มิถุนายน 2562  79,000  ต้าผามอก
-
-
 35.บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
-
15 พฤษภาคม 2562  294,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
-
-
 36.บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
-
15 พฤษภาคม 2562  193,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
-
-
 37.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
-
4 ธันวาคม 2561  102,000  เทศบาลตำบลปากกาง
-
-
 38.บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)
-
22 มกราคม 2562  66,000  อบต.ไทรย้อย
-
-
 39.บ้านป่าคาป่าม่วง
-
4 มิถุนายน 2562  174,000  อบต แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
-
-
 40.บ้านปางมะโอ
-
30 พฤษภาคม 2562  42,000  แม่พุง
-
-
 41.บ้านปางเคาะ
-
14 มกราคม 2562  86,000  อบต.ไทรย้อย
-
-
 42.บ้านปางไฮ
-
16 พฤษภาคม 2562  52,000  อบต.แม่พุง
-
-
 43.บ้านป่ายุบ
-
14 พฤษภาคม 2562  18,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
-
-
 44.บ้านป่าสักปางไม้
-
4 มิถุนายน 2562  181,000  ป่าสัก
-
-
 45.บ้านป่าไผ่
-
2 เมษายน 2562  26,000  ไทรย้อย
-
-
 46.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
-
10 มิถุนายน 2562  278,760  เทศบาลตำบลบ้านปิน
-
-
 47.บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
-
16 มิถุนายน 2562  30,000  อบต.ต้าผามอก
-
-
 48.บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)
-
28 พฤษภาคม 2562  31,280  อบต.เวียงทอง
-
-
 49.บ้านม่วงคำ
-
1 สิงหาคม 2562  86,000  อบต.สรอย
-
-
 50.บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
-
13 มิถุนายน 2562  64,000  เทศบาลตำบลเวียงต้า
-
-
 51.บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
-
18 มิถุนายน 2562  20,000  ร่องกาศ
-
-
 52.บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
-
15 พฤษภาคม 2562  82,820  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
-
-
 53.บ้านวังกวาง
-
29 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.แม่พุง
-
-
 54.บ้านวังขอนป่าไผ่
-
29 พฤษภาคม 2562  12,000  อบต.แม่พุง
-
-
 55.บ้านวังชิ้น
-
14 พฤษภาคม 2562  140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
-
-
 56.บ้านวังลึก
-
13 พฤษภาคม 2562  140,000  นาพูน
-
-
 57.บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)
-
15 พฤษภาคม 2562  102,000  สบสาย
-
-
 58.บ้านวังเบอะ
-
14 พฤษภาคม 2562  83,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
-
-
 59.บ้านวังเลียง
-
7 มิถุนายน 2562  195,040  ทุ่งแล้ง
-
-
 60.บ้านวังแฟน
-
14 พฤษภาคม 2562  12,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
-
-
 61.บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
-
10 มิถุนายน 2562  88,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
-
-
 62.บ้านสบป้าก
-
28 พฤษภาคม 2562  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง
-
-
 63.บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
-
13 พฤษภาคม 2562  48,000  อบต.สบสาย
-
-
 64.บ้านสลก
-
24 พฤษภาคม 2562  186,000  แม่เกิ๋ง
-
-
 65.บ้านสวนหลวง
-
16 พฤษภาคม 2562  174,000  เทศบาลตำบลปงป่าหวาย
-
-
 66.บ้านสองแคว
-
20 พฤษภาคม 2562  58,000  ป่าสัก
-
-
 67.บ้านห้วยกูด
-
16 พฤษภาคม 2562  119,000  เทศบาลตำบลเด่นชัย
-
-
 68.บ้านห้วยลากปืน
-
26 มิถุนายน 2562  128,000  อบต.ห้วยไร่
-
-
 69.บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
-
16 พฤษภาคม 2562  82,000  อบต.บ้านปิน
-
-
 70.บ้านห้วยไร่
-
4 ธันวาคม 2561  286,000  ห้วยไร่
-
-
 71.บ้านหัวดง
-
16 พฤษภาคม 2562  310,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
-
-
 72.บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
-
16 พฤษภาคม 2562  10,600  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
-
-
 73.บ้านหาดรั่ว
-
15 พฤษภาคม 2562  230,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
-
-
 74.บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
-
10 มิถุนายน 2562  80,960  ทุ่งแล้ง
-
-
 75.บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
-
30 พฤษภาคม 2562  515,200  อบต.เวียงทอง
-
-
 76.บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
-
28 พฤษภาคม 2562  50,000  หัวทุ่ง
-
-
 77.บ้านเด่นชุมพล
-
16 พฤษภาคม 2562  40,000  เทศบาล ตำบลเด่นชัย
-
-
 78.บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
-
13 พฤษภาคม 2562  108,000  อบต.นาพูน
-
-
 79.บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
-
28 พฤษภาคม 2562  42,320  อบต.เวียงทอง
-
-
 80.บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
-
16 พฤษภาคม 2562  90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
-
-
 81.บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
-
17 พฤษภาคม 2562  624,000  เทศบาลตำบลเวียงต้า
-
-
 82.บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
-
22 กรกฏาคม 2562  10,000  เทศบาลตำบลแม่ปาน
-
-
 83.บ้านแช่ฟ้า
-
10 พฤษภาคม 2562  58,000  แม่ป้าก
-
-
 84.บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
-
13 มิถุนายน 2562  92,000  เทศบาลเวียงต้า
-
-
 85.บ้านแพะทุ่งเจริญ
-
4 มิถุนายน 2562  138,000  อบต.สรอย
-
-
 86.บ้านแม่กระต๋อม
-
28 พฤษภาคม 2562  126,000  ป่าสัก
-
-
 87.บ้านแม่ขมิง
-
29 พฤษภาคม 2562  74,000  อบต.สรอย
-
-
 88.บ้านแม่จอก
-
3 พฤษภาคม 2562  9,000  แม่ป้าก
-
-
 89.บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
-
16 พฤศจิกายน 2561  152,000  แม่ลานนา
-
-
 90.บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
-
10 กรกฏาคม 2562  110,000  แม่จั๊วะ
-
-
 91.บ้านแม่ตื้ด
-
29 พฤษภาคม 2562  100,000  อบต.แม่พุง
-
-
 92.บ้านแม่บงเหนือ
-
10 พฤษภาคม 2562  56,000  อบต.แม่ป้าก
-
-
 93.บ้านแม่บงใต้
-
26 เมษายน 2562  80,000  อบต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
-
-
 94.บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
-
22 กรกฏาคม 2562  91,000  เทศบาลตำบลแม่ปาน
-
-
 95.บ้านแม่ยุ้น
-
10 พฤษภาคม 2562  109,000  เทศบาลตำบลปงป่าหวาย
-
-
 96.บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
-
5 มิถุนายน 2562  59,000  อบ.บ่อเหล็กลอง
-
-
 97.บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)
-
18 มิถุนายน 2562  20,000  ร่องกาศ
-
-
 98.บ้านแม่สิน
-
24 พฤษภาคม 2562  72,000  แม่เกิ๋ง
-
-
 99.บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
-
16 พฤษภาคม 2562  98,000  อบต.บ้านปิน
-
-
 100.บ้านแม่แปง
-
13 พฤษภาคม 2562  120,000  นาพูน
-
-
 101.บ้านแม่แฮด
-
29 พฤษภาคม 2562  54,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง
-
-
 102.บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
-
16 พฤษภาคม 2562  97,000  เทศบาลตำบลเวียงต้า
-
-
 103.บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
-
4 มิถุนายน 2562  706,000  ตำบลวังชิ้น
-
-
 104.บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)
-
13 พฤษภาคม 2562  52,500  ไทรย้อย
-
-
 105.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
-
16 พฤษภาคม 2562  178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
-
-
 106.บ้านไร่หลวง
-
13 พฤษภาคม 2562  180,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน
-
-
 107.ประชารัฐวิทยาคาร
-
10 มิถุนายน 2562  112,240  อบต.ทุ่งแล้ง
-
-
 108.ปากจอกวิทยา
-
13 มิถุนายน 2562  138,000  ทุ่งแล้ง
-
-
 109.รักเมืองไทย 2
-
16 พฤศจิกายน 2561  48,000  แม่ลานนา
-
-
 110.วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
-
15 พฤษภาคม 2562  86,000  ร่องกาศ
-
-
 111.วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)
-
23 พฤษภาคม 2562  82,000  อบต.พระหลวง
-
-
 112.วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
-
20 พฤศจิกายน 2561  130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง
-
-
 113.วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
-
15 พฤษภาคม 2562  269,000  หัวฝาย
-
-
 114.วัดสร่างโศก
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
-
-
 115.วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
-
16 พฤษภาคม 2562  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
-
-
 116.วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
-
16 พฤษภาคม 2562  100,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
-
-
 117.สวนป่าแม่สรอย
-
29 พฤษภาคม 2562  16,000  อบต.แม่พุง
-
-
 118.สูงเม่นวิทยาคาร
-
15 พฤษภาคม 2562  548,000  สูงเม่น
-
-
 119.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
-
17 พฤษภาคม 2562  519,500  ห้วยอ้อ
-
-
 120.อนุสรณ์รัฐประชา
-
14 พฤษภาคม 2562  78,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
-
-
 121.เด่นทัพชัย
-
28 มิถุนายน 2562  60,000  เทศบาลตำบลเด่นชัย
-
-
 122.เด่นไชยประชานุกูล
-
5 สิงหาคม 2562  2,148,000  เทศบาลเด่นชัย
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net