โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ลำปาง เขต 3
จำนวนโรงเรียน 93 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 77 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.80
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านสา
-
16 พฤษภาคม 2562  180,000  เทศบาลตำบลบ้านสา
-
-
 2.ชุมชนบ้านใหม่
-
12 พฤศจิกายน 2561  274,000  เทศบาลตำบลบ้านใหม่
-
-
 3.ทุ่งคาวิทยา
-
12 กรกฏาคม 2562  250,000  แม่สุก
-
-
 4.ทุ่งฮั้ววิทยา
-
1 ตุลาคม 2561  310,080  ทุ่งฮั้ว
-
-
-
 5.บ้านกล้วย
-
24 พฤษภาคม 2562  99,000  อบต.หัวเมือง
-
-
 6.บ้านก่อ
-
6 ธันวาคม 2561  278,920  วังทรายคำ
-
-
 7.บ้านขอวิทยา
-
21 พฤศจิกายน 2561  98,000  อบต.บ้านขอ
-
-
 8.บ้านขาม
-
31 พฤษภาคม 2562  49,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
-
-
-
 9.บ้านจ๋ง
-
16 พฤษภาคม 2562  70,000  อบต.ทุ่งกว๋าว
-
-
 10.บ้านช่อฟ้า
-
30 กรกฏาคม 2562  36,000  ตำบลทุ่งผึ้ง
-
-
 11.บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
-
30 กรกฏาคม 2562  28,000  ตำบลทุ่งผึ้ง
-
-
 12.บ้านดอนแก้ว
-
1 พฤศจิกายน 2562  78,000  เทศบาลตำบลเมืองปาน
-
-
 13.บ้านดอนแก้ว
-
24 พฤษภาคม 2562  8,100  ร่องเคาะ
-
-
 14.บ้านดอนไชย
-
17 มิถุนายน 2562  20,000  แจ้ซ้อน
-
-
 15.บ้านต้นงุ้น
-
24 พฤษภาคม 2562  98,000  อบต.หัวเมือง
-
-
-
 16.บ้านถ้ำ
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  อบต.ทุ่งกว๋าว
-
-
 17.บ้านทัพป่าเส้า
-
13 พฤศจิกายน 2561  38,000  เทศบาลตำบลบ้านใหม่
-
-
 18.บ้านทุ่ง
-
14 มิถุนายน 2562  64,000  อบต.แจ้ซ้อน
-
-
 19.บ้านทุ่งข่วง
-
16 พฤษภาคม 2562  64,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
-
-
 20.บ้านทุ่งจี้
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  อบต.ทุ่งกว๋าว
-
-
 21.บ้านทุ่งปง
-
31 ตุลาคม 2561  66,000  ทุ่งกว๋าว
-
-
 22.บ้านทุ่งปี้
-
5 มิถุนายน 2561  88,000  อบต.ทุ่งฮั้ว
-
-
 23.บ้านทุ่งผึ้ง
-
26 กรกฏาคม 2562  60,000  เทศบาลทุ่งผึ้ง
-
-
 24.บ้านทุ่งสะแกง
-
11 มิถุนายน 2561  66,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
-
-
 25.บ้านทุ่งส้าน
-
16 พฤษภาคม 2562  34,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
-
-
 26.บ้านทุ่งฮ้าง
-
26 กรกฏาคม 2562  62,000  ตำบลทุ่งผึ้ง
-
-
 27.บ้านทุ่งฮี
-
16 พฤษภาคม 2562  66,000  วังทรายคำ
-
-
-
 28.บ้านทุ่งโป่ง
-
31 ตุลาคม 2562  112,000  เทศบาลตำบลเมืองปาน
-
-
 29.บ้านนางาม
-
22 พฤษภาคม 2562  22,000  เมืองมาย
-
-
 30.บ้านนาไหม้
-
22 พฤษภาคม 2562  26,000  เมืองมาย
-
-
 31.บ้านน้ำจำ
-
13 พฤษภาคม 2562  94,940  เมืองปาน
-
-
 32.บ้านปงคอบ
-
5 มิถุนายน 2562  40,000  วิเชตนคร
-
-
 33.บ้านปงดอน
-
22 พฤษภาคม 2562  14,940  อบต.ปงดอน
-
-
 34.บ้านปงถ้ำ
-
11 พฤศจิกายน 2561  228,000  วังทอง
-
-
 35.บ้านปางดะ
-
21 พฤษภาคม 2562  96,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
-
-
 36.บ้านป่าเหมี้ยง
-
24 มิถุนายน 2562  40,000  อบต.แจ้ซ้อน
-
-
 37.บ้านป่าเหว
-
21 พฤศจิกายน 2561  236,000  บ้านขอ
-
-
-
 38.บ้านป่าแขม
-
20 มิถุนายน 2562  198,000  อบต.วังซ้าย
-
-
 39.บ้านม่วง
-
15 พฤษภาคม 2562  111,780  อบต.บ้านขอ
-
-
 40.บ้านม่วงงาม
-
23 พฤษภาคม 2562  16,000  อบต.แจ้ห่ม
-
-
 41.บ้านวังมน
-
16 พฤษภาคม 2562  76,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว
-
-
-
 42.บ้านวังโป่ง
-
15 พฤษภาคม 2562  218,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้
-
-
 43.บ้านวังใหม่
-
16 พฤษภาคม 2562  220,000  องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ
-
-
 44.บ้านศรีบุญเรือง
-
16 พฤษภาคม 2562  142,000  องค์ฺการบริหารส่วนตำบลแม่สุก
-
-
-
 45.บ้านสบฟ้า
-
23 พฤษภาคม 2562  110,000  อบต.แจ้ห่ม
-
-
 46.บ้านสบลี
-
14 มิถุนายน 2562  130,000  แจ้ซ้อน
-
-
 47.บ้านสวนดอกคำ
-
7 ธันวาคม 2561  29,000  วิเชตนคร
-
-
 48.บ้านสันมะเกลือ
-
6 ธันวาคม 2561  139,000  วิเชตนคร
-
-
-
 49.บ้านสาแพะ
-
25 พฤษภาคม 2562  92,000  เทศบาลตำบลบ้านสา
-
-
 50.บ้านหนอง
-
21 พฤษภาคม 2562  18,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
-
-
 51.บ้านหนองกอก
-
12 มิถุนายน 2562  6,000  แม่สุก
-
-
 52.บ้านหนองนาว
-
14 พฤษภาคม 2562  220,000  เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
-
-
 53.บ้านหลวงแจ้ซ้อน
-
29 พฤศจิกายน 2561  103,880  อบต.แจ้ซ้อน
-
-
-
 54.บ้านหัวทุ่ง
-
16 พฤษภาคม 2562  138,000  วังซ้าย
-
-
-
 55.บ้านหัวฝาย
-
18 ธันวาคม 2562  64,000  ทุ่งผึ้ง
-
-
 56.บ้านหัวเมือง
-
21 มิถุนายน 2562  150,000  อบต.หัวเมือง
-
-
 57.บ้านฮ่องลี่
-
5 มิถุนายน 2562  118,000  อบต.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
-
-
 58.บ้านเปียงใจ
-
22 พฤษภาคม 2562  40,000  ปงดอน
-
-
-
 59.บ้านเมืองตึง
-
16 พฤษภาคม 2562  162,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
-
-
 60.บ้านเลาสู
-
1 ตุลาคม 2561  28,000  ปงดอน
-
-
 61.บ้านเฮี้ย
-
31 ตุลาคม 2561  14,000  ทุ่งกว๋าว
-
-
 62.บ้านแป้น
-
1 พฤศจิกายน 2562  204,000  เทศบาลตำบลบ้านสา
-
-
-
 63.บ้านแพะ
-
15 พฤษภาคม 2562  157,560  เทศบาลตำบลเมืองปาน
-
-
 64.บ้านแม่กองปิน
-
21 พฤษภาคม 2562  14,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
-
-
 65.บ้านแม่ตา
-
22 พฤษภาคม 2562  53,460  องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
-
-
 66.บ้านแม่ตาใน
-
22 พฤษภาคม 2562  35,640  ปงดอน
-
-
 67.บ้านแม่พริก
- -
 0  
- -
- -
-
 68.บ้านแม่ม่า
-
16 พฤษภาคม 2562  11,400  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว
-
-
-
 69.บ้านแม่สุก
-
11 มิถุนายน 2562  82,000  อบต.แม่สุก
-
-
 70.บ้านแม่สุขวังเหนือ
-
22 พฤศจิกายน 2562  200,000  อบต.วังซ้าย
-
-
 71.บ้านแม่สุขใน
-
19 มิถุนายน 2562  118,000  วังซ้าย
-
-
 72.บ้านแม่หีด
-
3 กรกฏาคม 2562  18,000  อบต.วังแก้ว
-
-
 73.บ้านแม่เบิน
-
22 พฤษภาคม 2562  22,000  เมืองมาย
-
-
 74.บ้านแม่เย็น
-
16 พฤษภาคม 2562  92,000  อบต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
-
-
-
 75.บ้านแม่แจ๋ม
-
18 มิถุนายน 2562  216,240  แจ้ซ้อน
-
-
 76.บ้านใหม่ผ้าขาว
-
7 ธันวาคม 2561  112,000  วิเชตนคร
-
-
 77.บ้านใหม่พัฒนา
-
17 มิถุนายน 2562  332,000  แจ้ซ้อน
-
-
 78.บ้านใหม่สามัคคี
-
12 มิถุนายน 2562  24,000  แม่สุก
-
-
 79.บ้านใหม่เหล่ายาว
-
4 มิถุนายน 2562  70,000  วิเชตนคร
-
-
 80.บ้านไร่
-
24 พฤษภาคม 2562  144,000  อบต.หัวเมือง
-
-
 81.บ้านไฮ
-
22 พฤษภาคม 2562  31,680  อบต.ปงดอน
-
-
 82.ปลายนาวิทยา
-
31 ตุลาคม 2561  105,220  ทุ่งกว๋าว
-
-
 83.ผาช่อวิทยา
-
11 มิถุนายน 2562  166,400  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
-
-
 84.ร่องเคาะวิทยา
-
27 พฤษภาคม 2562  199,000  อบต.ร่องเคาะ
-
-
 85.วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
-
15 พฤษภาคม 2562  88,000  วังทรายคำ
-
-
 86.วังทองวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  190,000  วังทอง
-
-
 87.วังแก้ววิทยา
-
3 กรกฏาคม 2562  266,000  อบต.วังแก้ว
-
-
 88.อนุบาลวังเหนือ
-
15 พฤษภาคม 2562  826,000  เทศบาลตำบลวังเหนือ
-
-
 89.อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
-
16 พฤษภาคม 2562  106,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
-
-
 90.อนุบาลแจ้ห่ม
-
14 พฤษภาคม 2562  1,134,000  เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
-
-
 91.แจ้คอนวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  266,000  ทุ่งผึ้ง
-
-
 92.แจ้ซ้อนวิทยา
-
17 มิถุนายน 2562  232,000  แจ้ซ้อน
-
-
 93.ไผ่งามวิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  259,000  เมืองมาย
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net