โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ลำพูน เขต 1
จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนบ้านเหมืองจี้
-
23 พฤษภาคม 2562  222,760  ตำบลเหมืองจี้
-
-
 2.ตำบลบ้านแป้น
-
10 มิถุนายน 2562  370,000  ตำบลบ้านแป้น
-
-
 3.ตำบลริมปิง
-
6 มิถุนายน 2562  246,000  เทศบาลตำบลริมปิง
-
-
 4.บ้านกองงาม
-
14 สิงหาคม 2562  59,000  เทสบาลแม่แรง
-
-
 5.บ้านจำบอน
-
29 เมษายน 2562  102,000  เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
-
-
 6.บ้านฉางข้าวน้อย
-
21 มิถุนายน 2562  52,000  ตำบลป่าซาง
-
-
 7.บ้านดงสารภี
-
13 มิถุนายน 2562  61,000  ทาสบเส้า
-
-
 8.บ้านดอนตอง
-
23 พฤษภาคม 2562  124,000  เทศบาลตำบลแม่แรง
-
-
 9.บ้านดอยคำ
-
4 มิถุนายน 2562  299,460  ทากาศเหนือ
-
-
 10.บ้านดอยแก้ว
-
5 มิถุนายน 2562  129,000  เทศบาลตำบลทาสบชัย และเทศบาลตำบลทาสบเส้า
-
-
 11.บ้านต้นผึ้ง
-
19 พฤษภาคม 2562  192,000  เหมืองง่า
-
-
 12.บ้านทาปลาดุก
-
27 พฤษภาคม 2562  32,000  ตำบลทาปลาดุก
-
-
 13.บ้านทาป่าสัก
-
19 มิถุนายน 2562  157,000  ทาปลาดุก
-
-
 14.บ้านทาป่าเปา
-
25 กรกฏาคม 2562  43,920  เทศบาลตำบาลทาปลาดุก
-
-
 15.บ้านน้ำย้อย
-
17 มิถุนายน 2562  260,000  นครเจดีย์
-
-
 16.บ้านปงแม่ลอบ
-
5 มิถุนายน 2562  119,000  ทาแม่ลอบ
-
-
 17.บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
-
5 มิถุนายน 2562  94,000  ทาแม่ลอบ
-
-
 18.บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
-
5 มิถุนายน 2562  136,000  ทาแม่ลอบ
-
-
 19.บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
-
5 มิถุนายน 2562  22,000  อบต.ทาแม่ลอบ
-
-
 20.บ้านประตูป่า
-
21 พฤษภาคม 2562  79,000  เทศบาลตำบลประตูป่า
-
-
 21.บ้านป่าซาง
-
26 มิถุนายน 2562  292,000  เทศบาลป่าซาง
-
-
 22.บ้านป่าตาล
-
30 พฤษภาคม 62  150,000   เทศบาลตำบลม่วงน้อย
-
-
 23.บ้านป่าเลา
-
29 พฤษภาคม 2562  87,220  ทากาศเหนือ
-
-
 24.บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
-
29 พฤษภาคม 2562  59,400  เทศบาลทากศเหนือ
-
-
 25.บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน
-
29 พฤษภาคม 2562  54,000  ทากาศเหนือ
-
-
 26.บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
-
29 พฤษภาคม 2562  69,920  เทศบาลทากาศเหนือ
-
-
 27.บ้านป่าเส้า
-
8 กรกฏาคม 2562  110,000  เทศบาลตำบลอุโมงค์
-
-
 28.บ้านผาตั้ง
-
5 มิถุนายน 2562  139,000  ทาสบชัย
-
-
 29.บ้านมะเขือแจ้
-
14 มิถุนายน 2562  290,000  ตำบลมะเขือแจ้
-
-
 30.บ้านร้องเรือ
-
13 มิถุนายน 2562  318,000  เทศบาลตำบลทาสบเส้า
-
-
 31.บ้านล้องหนองหอย
-
8 กรกฏาคม 2562  96,000  เทศบาลตำบลป่าซาง
-
-
 32.บ้านศรีบุญยืน-วังทอง
-
18 มิถุนายน 2562  154,000  ตำบลเหมืองง่า
-
-
 33.บ้านศรีป้าน
-
7 มิถุนายน 2562  252,000  ทาขุมเงิน
-
-
 34.บ้านศรีย้อย
-
23 พฤษภาคม 2562  178,000  เทศบาลตำบลต้นธง
-
-
 35.บ้านศรีสุพรรณ
-
21 พฤษภาคม 2562  98,660  ตำบลประตูป่า
-
-
 36.บ้านศาลาแม่ทา
-
12 มิถุนายน 2562  188,000  เทศบาลตำบลทาสบเส้า
-
-
 37.บ้านสะปุ๋ง
-
30 พฤษภาคม 2562  96,000  เทศบาลตำบลม่วงน้อย
-
-
 38.บ้านสันป่าเหียง
-
16 พฤษภาคม 2562  185  ตำบลมะเขือแจ้
-
-
 39.บ้านหนองช้างคืน
-
16 พฤษภาคม 2562  200,000  ตำบลหนองช้างคืน
-
-
 40.บ้านหนองดู่
-
24 มิถุนายน 2562  84,000  บ้านเรือน
-
-
 41.บ้านหนองบัว
-
17 พฤษภาคม 2562  196,000  อบต.ท่าตุ้ม
-
-
 42.บ้านหนองยางไคล
-
18 มิถุนายน 2562  210,000  เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
-
-
 43.บ้านหนองเกิด
-
17 พฤษภาคม 2562  232,000  อบต.ท่าตุ้ม
-
-
 44.บ้านหนองเงือก
-
20 พฤษภาคม 2562  126,000  เทศบาลตำบลแม่แรง/สพป.ลำพูนเขต 1/สพฐ.
-
-
 45.บ้านหมื่นข้าว
-
13 มิถุนายน 2562  22,000  ตำบลทากาศ
-
-
 46.บ้านหล่ายทา
-
13 มิถุนายน 2562  77,000  เทศบาลตำบลทาสบเส้า
-
-
 47.บ้านห้วยส้ม
-
21 พฤษภาคม 2562  131,320  เทศบาลตำบลเหมืองจี้
-
-
 48.บ้านห้วยไซ
-
2 พฤษภาคม 2562  304,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
-
-
 49.บ้านฮ่องกอม่วง
-
14 มิถุนายน 2562  101,000  เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
-
-
 50.บ้านเหมืองลึก
-
19 มิถุนายน 2562  132,000  ตำบลทาทุ่งหลวง
-
-
 51.บ้านเหล่าป่าก๋อย
-
30 พฤษภาคม 2562  306,000  อบต.น้ำดิบ
-
-
 52.บ้านแพะยันต์ดอยแช่
-
29 พฤษภาคม 2562  278,000  เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
-
-
 53.บ้านแม่เมย
-
7 มิถุนายน 2562  324,000  ทาขุมเงิน
-
-
 54.บ้านโทกน้ำกัด
-
18 มิถุนายน 2562  84,000  นครเจดีย์
-
-
 55.บ้านโป่งรู
-
17 มิถุนายน 2562  240,000  อบต.นครเจดีย์
-
-
 56.บ้านไร่ดง
-
4 มิถุนายน 2562  90,000  น้ำดิบ
-
-
 57.วัดกู่เส้า
-
21 พฤษภาคม 2562  168,560  เทศบาลตำบลเหมืองจี้
-
-
 58.วัดขี้เหล็ก
-
23 พฤษภาคม 2562  330,880  ตำบลบ้านกลาง
-
-
 59.วัดชัยสถาน
-
30 เมษายน 2562  78,000  เทศบาลตำบลอุโมงค์
-
-
 60.วัดช้างค้ำ
-
9 ตุลาคม 2561  412,000  เทศบาลตำบลมะกอก
-
-
 61.วัดต้นโชค
-
22 พฤษภาคม 2562  102,000  เทศบาลตำบลเหมืองจี้
-
-
 62.วัดทากาศ
-
12 มิถุนายน 2562  52,000  เทศบาลทากาศ
-
-
 63.วัดทุ่งยาว
-
24 เมษายน 2562  71,000  ศรีบัวบาน
-
-
 64.วัดนครเจดีย์
-
17 มิถุนายน 2562  244,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์
-
-
 65.วัดน้ำดิบ
-
31 พฤษภาคม 2562  400,000  อบต.น้ำดิบ
-
-
 66.วัดน้ำพุ
-
29 พฤษภาคม 2562  92,000  เทศบาลตำบลป่าสัก
-
-
 67.วัดบ้านก้อง
-
24 มิถุนายน 2562  112,000  ตำบลป่าซาง
-
-
 68.วัดบ้านดอน
-
23 พฤษภาคม 2562  31,000  แม่เเรง
-
-
 69.วัดบ้านธิ
-
16 พฤษภาคม 2562  150,000  เทศบาลตำบลบ้านธิ
-
-
 70.วัดบ้านม้า
-
25 เมษายน 2562  195,000  ศรีบัวบาน
-
-
 71.วัดบ้านเรือน
-
25 มิถุนายน 2562  170,000  บ้านเรือน
-
-
 72.วัดบ้านเหล่า
-
10 พฤษภาคม 2562  70,000  บ้านเรือน
-
-
 73.วัดบ้านแจ่ม
-
19 มิถุนายน 2562  72,000  เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
-
-
 74.วัดป่าตึง-ห้วยยาบ
-
15 พฤษภาคม 2562  324,000  ห้วยยาบ
-
-
 75.วัดป่าตึงเชตวัน
-
21 พฤษภาคม 2562  76,440  ตำบลเหมืองจี้
-
-
 76.วัดป่ายาง
-
7 มิถุนายน 2562  96,000  เทศบาลตำบลริมปิง
-
-
 77.วัดป่าสัก
-
22 พฤษภาคม 2562  266,000  เทศบาลตำบลบ้านธิ
-
-
 78.วัดป่าแดด
-
20 มิถุนายน 2562  63,000  เวียงยอง
-
-
 79.วัดศรีดอนชัย
-
16 พฤษภาคม 2562  62,000  เทศบาลตำบลบ้านธิ
-
-
 80.วัดศรีบังวัน
-
5 มิถุนายน 2562  192,000  ตำบลริมปิง
-
-
 81.วัดสันคะยอม
-
24 มิถุนายน 2562  294,000  เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
-
-
 82.วัดสันต้นธง
-
30 พฤษภาคม 2562  107,000  เทศบาลสันต้นธง
-
-
 83.วัดสันทราย
-
16 พฤษภาคม 2562  117,000  เทศบาลตำบลบ้านธิ
-
-
 84.วัดสันป่าสัก
-
29 พฤษภาคม 2562  404,000  ตำบลป่าสัก
-
-
 85.วัดหนองซิว
-
28 พฤษภาคม 2562  229,060  ตำบลป่าสัก
-
-
 86.วัดหนองสมณะ
-
17 มิถุนายน 2562  145,000  อบต.นครเจดีย์
-
-
 87.วัดหนองหล่ม
-
24 เมษายน 2562  125,000  เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
-
-
 88.วัดห้วยม้าโก้ง
-
22 พฤษภาคม 2562  78,780  เทศบาลตำบลป่าสัก
-
-
 89.วัดอรัญญาราม
-
12 มิถุนายน 2562  143,000  ตำบลทาสบเส้า
-
-
 90.วัดฮ่องกอก
-
10 พฤษภาคม 2562  120,000  เทศบาลตำบลอุโมงค์
-
-
 91.วัดเหมืองง่า
-
19 มิถุนายน 2562  458,000  ตำบลเหมืองง่า
-
-
 92.อนุบาลลำพูน
-
16 พฤษภาคม 2562  3,346,000  เทศบาลเมืองลำพูน
-
-
 93.อนุบาลเมืองลำพูน
-
14 พฤษภาคม 2562  654,000  ตำบลอุโมงค์
-
-
 94.เชตวันหนองหมู
-
16 พฤษภาคม 2562  170,000  เทศบาลตำบลอุโมงค์
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net