โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครพนม เขต 2
จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 129 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.27
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ชุมชนนางัว
- -
 0  
- -
- -
-
 2.ชุมชนนาพระชัย
-
28 พฤษภาคม 2562  334,200  อบต.หนองแวง
-
-
 3.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
- -
 0  
- -
- -
-
 4.ชุมชนบ้านสามผง
-
31 พฤษภาคม 2562  447,500  ตำบลสามผง
-
-
 5.ชุมชนบ้านไชยบุรี
-
16 พฤษภาคม 2562  418,000  อบต.ไชยบุรี
-
-
 6.ชุมชนประสานมิตร
- -
 0  
- -
- -
-
 7.ชุมชนเอื้องก่อนาดี
-
30 พฤษภาคม 2562  570,000  อบต.บ้านเอื้อง
-
-
 8.ชุมชนไผ่ล้อม
-
31 พฤษภาคม 2562  270,000  ไผ่ล้อม
-
-
 9.ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
-
8 พฤศจิกายน 2561  309,000  บ้านเอื้อง
-
-
 10.บ้านกุดน้ำใส
-
20 พฤษภาคม 2562  114,000  นางัว
-
-
 11.บ้านขว้างคลีชูชาติ
-
16 พฤษภาคม 2562  518,620  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
-
-
 12.บ้านข่า
-
0 พฤษภาคม 2562  580,000  ตำบลบ้านข่า
-
-
 13.บ้านขามเตี้ยน้อย
-
17 พฤษภาคม 2562  234,000  อบต.นาขมิ้น
-
-
 14.บ้านขามเตี้ยใหญ่
- -
 0  
- -
- -
-
 15.บ้านขามเปี้ย
- -
 0  
- -
- -
-
 16.บ้านค้อ
-
16 พฤษภาคม 2562  550,000  อบต.บ้านค้อ
-
-
 17.บ้านคำนกกก
-
1 พฤศจิกายน 2561  326,260  อบต.หนองแวง
-
-
 18.บ้านคำเตย
-
16 พฤษภาคม 2562  138,000  ท่าจำปา
-
-
 19.บ้านคำแม่นาง
- -
 0  
- -
- -
-
 20.บ้านคําสว่าง
-
22 พฤษภาคม 2562  138,000  เทศบาลนาคำ
-
-
 21.บ้านคําไฮ
-
16 พฤษภาคม 2562  280,000  หาดแพง
-
-
-
 22.บ้านงิ้วสร้างแก้ว
- -
 0  
- -
- -
-
 23.บ้านจอมศรี
-
16 พฤษภาคม 2562  90,000  นาเดื่อ
-
-
 24.บ้านชัยมงคล
- -
 274,000  หนองซน
-
-
-
 25.บ้านดง
- -
 0  
- -
- -
-
 26.บ้านดงขวาง
-
16 พฤษภาคม 2562  0  อบต.บ้านเอื้อง
-
-
 27.บ้านดงน้อย
-
1 พฤษภาคม 2562  342,000  เทศบาลตำบลสามผง
-
-
 28.บ้านดงวิทยาคาร
-
16 พฤษภาคม 2562  298,000  อบต.นาขมิ้น
-
-
 29.บ้านดงหนองบัว
- -
 0  
- -
- -
-
 30.บ้านดอนกลาง
-
27 พฤษภาคม 2562  378,000  หนองแวง
-
-
 31.บ้านดอนดู่
-
15 พฤษภาคม 2562  62,000  ไชยบุรี
-
-
 32.บ้านดอนติ้ว
-
14 พฤษภาคม 2562  138,000  ท่าจำปา
-
-
 33.บ้านดอนบาก
- -
 0  
- -
- -
-
 34.บ้านดอนปอหนองโอง
-
15 พฤษภาคม 2562  404,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
-
-
 35.บ้านดอนพะธาย
-
13 พฤษภาคม 2562  6,000  อบต. บ้านเสียว
-
-
 36.บ้านดอนมะจ่าง
-
20 พฤษภาคม 2562  94,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม
-
-
 37.บ้านดอนยางทุ่งน้อย
-
17 พฤษภาคม 2562  378,000  นาขมิ้น
-
-
 38.บ้านดอนศาลา
-
29 พฤษภาคม 2562  250,000  อบต. เหล่าพัฒนา
-
-
 39.บ้านดอนสมอ
-
17 พฤษภาคม 2562  251,000  ทา่บ่อสงคราม
-
-
 40.บ้านดอนสะฝาง
-
17 พฤษภาคม 2562  0  อบต.โพนทอง
-
-
 41.บ้านดอนเตย
-
15 พฤษภาคม 2562  356,000  ดอนเตย
-
-
 42.บ้านดอนแดง
-
20 พฤษภาคม 2562  180,000  ท่าบ่อสงคราม
-
-
 43.บ้านดอนแดง
-
15 พฤษภาคม 2562  198,000  อบต.ท่าจำปา
-
-
 44.บ้านดอนแดง
-
13 พฤษภาคม 2562  199,000  อบต.บ้านเสียว
-
-
 45.บ้านดอนแดงดอนดู่
- -
 0  
- -
- -
-
 46.บ้านต้าย
-
1 พฤษภาคม 2562  424,000  โพนจาน
-
-
 47.บ้านตาล
-
16 พฤษภาคม 2562  173,440  อบต.โนนตาล
-
-
 48.บ้านตาลปากน้ำ
-
15 พฤษภาคม 2562  166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี
-
-
 49.บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
-
31 พฤษภาคม 2562  411,100  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
-
-
 50.บ้านท่าจำปา
-
16 พฤษภาคม 2562  78,000  ท่าจำปา
-
-
 51.บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
-
22 พฤษภาคม 2562  228,000  อบต.ท่าบ่อสงคราม
-
-
 52.บ้านท่าพันโฮง
-
30 พฤษภาคม 2562  145,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
-
-
 53.บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
-
14 พฤศจิกายน 2561  156,000  เทศบาลตำบลบ้านแพง
-
-
 54.บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
-
16 พฤษภาคม 2562  306,000  อบต.หนองเทา
-
-
 55.บ้านท่าอุเทน
-
15 พฤษภาคม 2562  355,000  ท่าอุเทน
-
-
 56.บ้านท่าเรือ
-
7 ธันวาคม 2561  105,240  โพนสวรรค์
-
-
 57.บ้านท่าแต้ปุ่งแก
-
15 พฤษภาคม 2562  148,000  ท่าจำปา
-
-
 58.บ้านธาตุ
-
22 ตุลาคม 2561  118,320  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
-
-
 59.บ้านน้อยทวย
-
26 เมษายน 2562  188,520  โนนตาล
-
-
-
 60.บ้านน้อยนาเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  82,000  เทศบาลตำบลท่าอุเทน
-
-
-
 61.บ้านนากระแต้
-
6 พฤศจิกายน 2561  20,400  องค์บริหารส่วนตำบลหนองแวง
-
-
 62.บ้านนากะทืมโนนสะอาด
-
16 พฤษภาคม 2562  43,000  อบต.นางัว
-
-
 63.บ้านนาขมิ้น
-
17 พฤษภาคม 2562  384,000  นาขมิ้น
-
-
-
 64.บ้านนาข่าคำพอก
-
28 พฤษภาคม 2562  160,600  หนองแวง
-
-
 65.บ้านนาข่าท่า
-
31 พฤษภาคม 2562  334,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย
-
-
 66.บ้านนาคอย
-
6 มิถุนายน 2562  294,000  ตำบลนางัว
-
-
 67.บ้านนาคำ
-
16 พฤษภาคม 2562  248,000  ตำบลนาคำ
-
-
 68.บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
- -
 0  
- -
- -
-
 69.บ้านนาคํา
-
16 พฤษภาคม 2562  294,000  บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์
-
-
 70.บ้านนางัว
- -
 0  
- -
- -
-
 71.บ้านนาจาน
-
31 พฤษภาคม 2562  402,000  อบต.บ้านเอื้อง
-
-
 72.บ้านนาชุมใหม่นิรมิต
- -
 0  
- -
- -
-
 73.บ้านนาดีวิทยา
-
30 พฤษภาคม 2562  403,000  หนองซน
-
-
-
 74.บ้านนาดีหัวภู
-
13 พฤศจิกายน 2561  185,680  อบต.โพนทอง
-
-
 75.บ้านนาทม
-
28 พฤษภาคม 2562  295,000  อบต.นาทม
-
-
 76.บ้านนานอ
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  หนองซน
-
-
-
 77.บ้านนาน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  560,000  เหล่าพัฒนา
-
-
-
 78.บ้านนาผักปอด
-
26 เมษายน 2562  80,640  โนนตาล
-
-
 79.บ้านนาผักหมนาหมากแงว
-
24 พฤษภาคม 2562  198,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
-
-
 80.บ้านนาพระโนนห้วยแคน
- -
 0  
- -
- -
-
 81.บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
-
30 มิถุนายน 2562  200,000  นาหัวบ่อ
-
-
 82.บ้านนาหนองบก
-
15 พฤษภาคม 2562  73,000  องค์การบริการส่วนตำบลไชยบุรี
-
-
 83.บ้านนาหนองหวาย
- -
 0  เทศบาลตำบลสามผง
- -
- -
-
 84.บ้านนาหว้า
-
17 พฤษภาคม 2562  1,639,000  เทศบาลตำบลนาหว้า
-
-
 85.บ้านนาหัวบ่อ
- -
 0  
- -
- -
-
 86.บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
-
15 พฤษภาคม 2562  454,000  นาเดื่อ
-
-
 87.บ้านนาเข
-
29 พฤษภาคม 2562  15,900  อบต.นาเข
-
-
 88.บ้านนาเดื่อ
-
16 พฤษภาคม 2562  230,000  อบต.นาเดื่อ
- -
- -
-
 89.บ้านนาเต่า
-
17 พฤษภาคม 2563  160,000  บ้านค้อ
-
-
 90.บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)
-
22 พฤศจิกายน 2561  136,000  อบต.ท่าบ่อสงคราม
-
-
 91.บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
-
24 กรกฏาคม 2562  102,000  นางัว
-
-
 92.บ้านนาโดโพธิ์ศรี
- -
 0  
- -
- -
-
 93.บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)
-
4 กุมภาพันธ์ 2562  80,000  ไผ่ล้อม
-
-
 94.บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
-
29 พฤษภาคม 2562  444,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
-
-
 95.บ้านนาใน
-
24 พฤษภาคม 2562  186,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
-
-
 96.บ้านบงคํา
-
11 ธันวาคม 2561  250,000  อบต.โพนจาน
-
-
 97.บ้านบุ่ง
-
15 พฤษภาคม 2562  315,000  องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
-
-
 98.บ้านปฏิรูป
-
16 พฤษภาคม 2562  190,000  ศรีสงคราม
-
-
 99.บ้านปากทวย
- -
 0  
- -
- -
-
 100.บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
-
25 กันยายน 2562  134,000  เทศบาลตำบลสามผง
-
-
 101.บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
-
21 ตุลาคม 2561  2,585,000  ตำบลศรีสงคราม
-
-
 102.บ้านป่าหว้าน
- -
 0  
- -
- -
-
 103.บ้านพนอม
- -
 0  
- -
- -
-
 104.บ้านพะทาย
-
12 พฤศจิกายน 2561  506,000  พะทาย
-
-
 105.บ้านพันห่าวดอนดู่
-
28 พฤษภาคม 2562  421,000  นาทม
-
-
 106.บ้านพืชผล
-
12 พฤศจิกายน 2561  150,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
-
-
 107.บ้านภูกระแต
-
29 พฤษภาคม 2562  490,000  เทศบาลตำบลนาคำ
-
-
 108.บ้านม่วงชี
-
7 สิงหาคม 2562  97,680  โพนทอง
-
-
 109.บ้านม่วงนาสีดา
-
15 พฤษภาคม 2562  248,000  ตำบลเวินพระบาท
-
-
 110.บ้านยางงอย
-
23 พฤษภาคม 2562  74,000  ศรีสงคราม
-
-
 111.บ้านรามราช
-
0 พฤษภาคม 2562  414,000  รามราช
-
-
 112.บ้านวังโพธิ์
-
16 พฤษภาคม 2562  142,000  อบต.ไชยบุรี
-
-
 113.บ้านศรีเวินชัย
- -
 0  
- -
- -
-
 114.บ้านสามัคคี
- -
 0  
- -
- -
-
 115.บ้านหนองซน
-
20 พฤษภาคม 2562  424,000  หนองซน
-
-
 116.บ้านหนองดุด
- -
 0  
- -
- -
-
 117.บ้านหนองท่ม
-
16 พฤษภาคม 2562  104,000  อบต.บ้านค้อ
-
-
 118.บ้านหนองนางเลิง
-
18 มิถุนายน 2562  166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์
-
-
 119.บ้านหนองบัว
-
6 พฤษภาคม 2561  1,940,000  องการบริหารส่วนตำบลนาหว้า
-
-
-
 120.บ้านหนองบาท้าว
- -
 0  
- -
- -
-
 121.บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
-
1 พฤษภาคม 2562  376,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
-
-
 122.บ้านหนองผือ
-
7 มิถุนายน 2562  409,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
-
-
 123.บ้านหนองสาหร่าย
-
4 มิถุนายน 2562  128,000  อบต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
-
-
 124.บ้านหนองหญ้าปล้อง
-
16 พฤษภาคม 2562  256,000  ตำบลโพนสวรรค์
-
-
 125.บ้านหนองเทา
-
15 พฤษภาคม 2562  374,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา
-
-
 126.บ้านหนองแวง
-
5 พฤศจิกายน 2562  576,600  หนองแวง
-
-
 127.บ้านหมูม้น
-
17 พฤษภาคม 2562  185,000  ดอนเตย
-
-
 128.บ้านห้วยพระ
-
15 พฤษภาคม 2562  312,000  ท่าจำปา
-
-
 129.บ้านห้วยไหสมบูรณ์
- -
 0  
- -
- -
-
 130.บ้านหัวหาด
-
6 มิถุนายน 2562  111,000  เทศบาลตำบลบ้านแพง
-
-
 131.บ้านหาดกวน
-
16 พฤษภาคม 2562  318,000  ไชยบุรี
-
-
 132.บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
-
23 พฤษภาคม 2562  234,000  เทศบาลหาดแพง
-
-
-
 133.บ้านอ้วน
-
24 พฤษภาคม 2562  160,000  ตำบลหาดแพง
-
-
 134.บ้านอ้อวังหมากเห็บ
-
16 พฤษภาคม 2562  192,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น
-
-
-
 135.บ้านอีอูด
-
30 ตุลาคม 2561  265,000  นาเดื่อ
-
-
 136.บ้านอุ่มไผ่
-
21 พฤษภาคม 2562  114,000  ตำบลนาคำ
-
-
 137.บ้านอูนนา
-
2 พฤศจิกายน 2561  214,000  นางัว
-
-
 138.บ้านอูนยางคำ
-
28 พฤษภาคม 2562  292,040  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
-
-
 139.บ้านเชียงยืน
-
31 ตุลาคม 2561  53,000  เทศบาลตำบลเวินพระบาท
-
-
 140.บ้านเซียงเซา
-
7 มิถุนายน 2562  214,000  อบต.บ้านเอื้อง
-
-
 141.บ้านเวินพระบาท
-
16 พฤษภาคม 2562  0  ตำบลเวินพระบาท
- -
- -
-
 142.บ้านเสาเล้า
-
4 มิถุนายน 2562  544,900  อบต.โพนสสวรรค์
-
-
 143.บ้านเสียววิทยา
-
14 พฤษภาคม 2562  316,000  บ้านเสียว
-
-
 144.บ้านเสียวสงคราม
- -
 0  
- -
- -
-
 145.บ้านเหล่า
-
29 พฤษภาคม 2562  157,000  ตำบลนาคำ
-
-
 146.บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
-
10 พฤษภาคม 2562  162,000  โพนบก
-
-
 147.บ้านเหล่าพัฒนา
-
29 พฤษภาคม 2562  310,000  อบต.เหล่าพัฒนา
-
-
 148.บ้านเหล่าศรีโหนโห่
-
31 พฤษภาคม 2562  119,040  อบต.พนอม
-
-
 149.บ้านเหล่าส้มป่อย
-
16 พฤษภาคม 2562  187,000  นาทม
-
-
 150.บ้านเหล่าหนาด
-
31 พฤษภาคม 2562  87,420  พนอม
-
-
 151.บ้านแก้วปัดโป่ง
-
8 สิงหาคม 2562  265,000  ไชยบุรึ
-
-
 152.บ้านแค
-
1 พฤษภาคม 2562  138,000  สำนักงานเทศบาลตำบลสามผง
-
-
 153.บ้านแพงสะพัง
-
16 พฤษภาคม 2562  208,000  รามราช
-
-
-
 154.บ้านโคกพะธาย
-
21 พฤษภาคม 2562  1,895,600  อบต.โพนทอง
-
-
 155.บ้านโคกยาว
- -
 0  
- -
- -
-
 156.บ้านโคกศรี
- -
 0  
- -
- -
-
 157.บ้านโคกสว่าง
- -
 0  
- -
- -
-
 158.บ้านโคกสะอาด
-
14 พฤษภาคม 2562  226,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว
-
-
 159.บ้านโคกสายทอง
-
1 พฤศจิกายน 2561  31,000  นาเข
-
-
 160.บ้านโนนกุง
- -
 0  
- -
- -
-
 161.บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
- -
 0  
- -
- -
-
 162.บ้านโพน
-
16 พฤษภาคม 2562  131,560  โนนตาล
-
-
-
 163.บ้านโพนก่อ
- -
 0  
- -
- -
-
 164.บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
-
22 พฤษภาคม 2562  162,000  เทศบาลตำบลนาคำ
-
-
 165.บ้านโพนขาว
- -
 0  
- -
- -
-
 166.บ้านโพนงาม
-
16 พฤษภาคม 2562  202,000  เทศบาลนาคำ
-
-
 167.บ้านโพนจาน
-
12 มิถุนายน 2562  820,000  ต.โพนสวรรค์
-
-
 168.บ้านโพนตูมหนองแสง
-
31 ตุลาคม 2662  230,080  นาหัวบ่อ
-
-
 169.บ้านโพนทอง
-
14 พฤศจิกายน 2562  184,000  อบต. โพนทอง
-
-
-
 170.บ้านโพนบก
-
31 กรกฏาคม 2561  579,000  โพนบก
-
-
 171.บ้านโพนสวรรค์
-
16 พฤษภาคม 2562  418,000  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์
-
-
-
 172.บ้านโพนสว่าง
-
29 พฤษภาคม 2562  185,000  อบต.โพนสว่าง
-
-
 173.บ้านโพนเพ็ก
-
16 พฤษภาคม 2562  476,000  อบต.โพนบก
-
-
 174.บ้านโพนแดง
-
15 พฤษภาคม 2562  162,000  รามราช
-
-
 175.บ้านไชยศรี
-
5 พฤศจิกายน 2561  163,200  อบต.หนองแวง
-
-
 176.ประชาสนธิ์นุสรณ์
-
16 พฤศจิกายน 2561  82,000  โพนสว่าง
-
-
 177.ราษฎร์สามัคคี
-
22 พฤษภาคม 2562  1,172,000  เทศบาลตำบลท่าเรือ
-
-
 178.อนุบาลบ้านแพง
- -
 0  
- -
- -
-
 179.อุเทนวิทยาคาร
-
15 พฤษภาคม 2562  630,000  เทศบาลตำบลท่าอุเทน
-
-
 180.เพียงหลวง 10
-
16 พฤษภาคม 2562  172,000  หนองซนดอนเตย
-
-
 181.ไตรราษฎร์วิทยาคาร
-
16 พฤษภาคม 2562  74,000  รามราช
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net