โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.จันทบุรี เขต 1
จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.บ้านคลองกะพง
-
5 มิถุนายน 2562  188,000  เทศบาลตำบลเขาบายศรี
-
-
 2.บ้านคลองครก
-
16 พฤษภาคม 2562  377,400  เทศบาลตำบลพวา
-
-
 3.บ้านคลองน้ำใส
-
16 พฤษภาคม 2562  455,000  อบต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
-
-
 4.บ้านคลองลาว
-
30 พฤษภาคม 2562  756,000  วังใหม่
-
-
 5.บ้านช่องกะพัด
-
24 พฤษภาคม 2562  1,016,000  อบต.แก่งหางแมว
-
-
 6.บ้านชำโสม
-
13 พฤษภาคม 2562  151,000  เทศบาลตำบลแสลง
-
-
 7.บ้านซอยสอง
-
28 พฤษภาคม 2562  302,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง
-
-
 8.บ้านต้นกระบก
-
16 พฤษภาคม 2562  268,000  ตำบลนายายอาม
-
-
 9.บ้านตาเลียว
-
16 พฤษภาคม 2562  322,000  เขาแก้ว
-
-
 10.บ้านท่าแฉลบ
-
24 พฤษภาคม 2562  204,000  เทศบาลตำบลบางกะจะ
-
-
 11.บ้านบ่อไฟไหม้
-
13 พฤษภาคม 2562  564,000  เทศบาลตำบลพวา
-
-
 12.บ้านประแกต
-
27 พฤษภาคม 2562  142,000  สามพี่น้อง
-
-
 13.บ้านมาบโอน
-
5 มิถุนายน 2562  106,000  เทศบาลตำบลเขาบายศรี
-
-
 14.บ้านยางระหง
-
2 กรกฏาคม 2562  141,000  อบต.กระแจะ
-
-
 15.บ้านวังปลา
-
16 พฤษภาคม 2562  125,000  เขาแก้ว
-
-
 16.บ้านวังอีแอ่น
-
13 พฤษภาคม 2562  587,000  เทศบาลตำบลพวา
-
-
 17.บ้านวังไม้แดง
-
17 พฤษภาคม 2562  528,000  อบต.สามพี่น้อง
-
-
 18.บ้านศรัทธาตะพง
-
16 พฤษภาคม 2562  143,000  อบต.เขาแก้ว
-
-
 19.บ้านสะพานเลือก
-
19 มิถุนายน 2562  174,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
-
-
 20.บ้านสังข์ทอง
-
16 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.ตะกาดเง้า
-
-
 21.บ้านหนองบัวทอง
-
17 พฤษภาคม 2562  220,000  แก่งหางแมว
-
-
 22.บ้านหนองเจ๊กสร้อย
-
29 พฤษภาคม 2562  740,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
-
-
 23.บ้านห้วงกระแจะ
-
1 ตุลาคม 2561  219,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด
-
-
 24.บ้านเขามะปริง
-
16 พฤษภาคม 2562  136,900  องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
-
-
 25.บ้านเขาแก้ววิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  868,000  อบต.เขาแก้ว
-
-
 26.บ้านเจ้าหลาว
-
15 พฤษภาคม 2562  136,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
-
-
 27.บ้านเตาหม้อ
-
9 พฤษภาคม 2562  78,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
-
-
 28.บ้านเนินจำปา
-
13 พฤษภาคม 2562  842,000  เทศบาลตำบลพวา
-
-
 29.บ้านเนินดินแดง
-
16 พฤษภาคม 2562  370,000  เขาบายศรี
-
-
 30.บ้านแก่งน้อย
-
16 พฤษภาคม 2562  137,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
-
-
 31.บ้านแก้ว
-
13 พฤษภาคม 2562  1,276,000  เทศบาลเมืองท่าช้าง
-
-
 32.บ้านโคกวัด
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  ขุนซ่อง
-
-
 33.บ้านโป่งวัว
-
17 พฤษภาคม 2562  204,000  แก่งหางแมว
-
-
 34.วัดขุนซ่อง
-
13 พฤษภาคม 2562  1,030,000  ขุนซ่อง
-
-
 35.วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  ขุนซ่อง
-
-
 36.วัดคมบาง
-
18 มิถุนายน 2562  80,000  คมบาง
-
-
 37.วัดคลองขุด
-
1 พฤษภาคม 2562  68,000  คลองขุด
-
-
 38.วัดจันทนาราม
-
14 พฤษภาคม 2562  638,000  เทศบาลเมืองจันทนิมิต
-
-
 39.วัดช้างข้าม
-
3 พฤษภาคม 2562  304,000  เทศบาลตำบลช้างข้าม
-
-
 40.วัดดอนตาล
-
11 มิถุนายน 2562  344,000  เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
-
-
 41.วัดตะกาดเง้า
-
15 พฤษภาคม 2562  71,000  อบต.ตะกาดเง้า
-
-
 42.วัดทองทั่ว
-
21 มิถุนายน 2562  394,000  เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
-
-
 43.วัดท่าศาลา
-
15 พฤษภาคม 2562  86,880  รำพัน
-
-
 44.วัดท่าแคลง
-
5 พฤศจิกายน 2561  149,000  ตำบลสนามไชย
-
-
 45.วัดทุ่งเบญจา
-
16 พฤษภาคม 2562  183,460  เทศบาลตำบลหนองคล้า
-
-
 46.วัดนาซา
-
16 พฤษภาคม 2562  84,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
-
-
 47.วัดนายายอาม
-
16 พฤษภาคม 2562  157,000  เทศบาลตำบลนายายอาม
-
-
 48.วัดบูรพาพิทยาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  556,000  เทศบาลตำเนินสูง
-
-
 49.วัดพลับ
-
16 พฤษภาคม 2562  136,000  เทศบาลตำบลบางกะจะ
-
-
 50.วัดพลับพลา
-
30 พฤษภาคม 2562  722,000  สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลา
-
-
 51.วัดรำพัน
-
19 พฤศจิกายน 2561  238,000  รำพัน
-
-
 52.วัดวังหิน
-
4 มิถุนายน 2562  180,000  วังโตนด
-
-
 53.วัดวังเวียน
-
30 พฤษภาคม 2562  26,000  วังโตนด
-
-
 54.วัดสามผาน
-
20 กรกฏาคม 2562  224,000  ตำบลสองพี่น้อง
-
-
 55.วัดสิงห์
-
22 พฤษภาคม 2562  420,000  ตำบลบางกะจะ
-
-
 56.วัดหนองคัน
-
15 พฤษภาคม 2562  568,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
-
-
 57.วัดหนองบัว
-
31 พฤษภาคม 2562  256,000  เทศบาลตำบลหนองบัว
-
-
 58.วัดหนองสีงา
-
16 พฤษภาคม 2562  50,000  วังใหม่
-
-
 59.วัดหนองแหวน
-
30 พฤษภาคม 2562  362,000  อบต.กระแจะ
-
-
 60.วัดหนองไทร
-
16 พฤษภาคม 2562  428,000  ตำบลช้างข้าม
-
-
 61.วัดหมูดุด
-
15 พฤษภาคม 2562  53,000  อบต.คลองขุด
-
-
 62.วัดเกาะขวาง
-
14 พฤษภาคม 2562  266,000  เทศบาลตำบลเกาะขวาง
-
-
 63.วัดเกาะตะเคียน
-
14 พฤษภาคม 2562  318,000  เทศบาลตำบลเกาะขวาง
-
-
 64.วัดเกาะโตนด
-
15 พฤษภาคม 2562  177,200  เทศบาลตำบลเกาะขวาง
-
-
 65.วัดเขาน้อย
-
18 มิถุนายน 2562  152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
-
-
 66.วัดเขาวงกต
-
16 พฤษภาคม 2562  282,000  เขาวงกตฯ
-
-
 67.วัดเนินยาง
-
18 มิถุนายน 2562  138,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
-
-
 68.วัดเนินสูง
-
19 มิถุนายน 2562  288,000  เทศบาลพลับพลานารายณ์
-
-
 69.วัดเนินโพธิ์
-
21 พฤษภาคม 2562  139,160  หนองบัว
-
-
 70.วัดเสม็ดงาม
-
27 พฤษภาคม 2562  50,960  อบต.หนองบัว
-
-
 71.วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
-
29 พฤษภาคม 2562  70,000  อบต.โขมง
-
-
 72.วัดแก่งหางแมว
-
21 พฤษภาคม 2562  630,000  อบต.ตำบลแก่งหางแมว
-
-
 73.วัดแขมหนู
-
30 กรกฏาคม 2562  23,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
-
-
 74.วัดแสลง
-
13 พฤษภาคม 2562  514,980  เทศบาลตำบลแสลง
-
-
 75.วัดโขดหอย
-
29 พฤษภาคม 2562  80,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
-
-
 76.วัดโขมง
-
29 พฤษภาคม 2562  60,720  อบต.โขมง
-
-
 77.วัดโป่งแรด
-
30 พฤษภาคม 2562  160,000  เทศบาลตำบลพลับพลา
-
-
 78.วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
-
16 พฤษภาคม 2562  970,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
-
-
 79.วัดไผ่ล้อม
-
3 พฤษภาคม 2562  407,260  เทศบาลตำบลจันทนิมิต
-
-
 80.สฤษดิเดช
-
30 พฤษภาคม 2562  6,268,000  เทศบาลเมืองจันทบุรี
-
-
 81.อนุบาลจันทบุรี
-
16 พฤษภาคม 2562  15,990,000  เมืองจันทบุรี
-
-
 82.อนุบาลบ้านหนองคล้า
-
16 พฤษภาคม 2562  1,199,880  เทศบาลตำบลหนองคล้า
-
-
 83.ไทยรัฐวิทยา 14
-
20 เมษายน 2562  76,000  เทศบาลตำบลสองพี่น้อง
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net