โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.สกลนคร เขต 2
จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กุดจิกนาสมบูรณ์
-
7 มิถุนายน 2562  180,000  อบต.ค้อใต้
-
-
 2.คำเจริญวิทยา
-
6 มิถุนายน 2562  157,000  อบต.ค้อใต้
-
-
 3.จงกลกิตติขจรวิทยา
-
7 พฤษภาคม 2562  101,000  เทศบาลตำบลวัฒนา
-
-
 4.ชุมชนดงม่วงไข่
-
5 มิถุนายน 2562  224,000  อบต.ม่วงไข่
-
-
 5.ชุมชนบงเหนือ
-
23 พฤษภาคม 2562  434,000  อบต.บงเหนือ
-
-
 6.ชุมชนบดมาดพอกน้อย
-
8 พฤษภาคม 2562  259,320  เทศบาลตำบลพอกน้อย
-
-
 7.ชุมชนบ้านท่าศิลา
-
9 เมษายน 2562  488,000  เทศบาลตำบลท่าศิลา
-
-
 8.ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
-
22 พฤษภาคม 2562  342,000  เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
-
-
 9.ชุมชนบ้านฝั่งแดง
-
25 พฤษภาคม 2562  175,000  เทศบาลตำบลไฮหย่อง
-
-
 10.ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
-
8 พฤษภาคม 2562  263,000  เทศบาลตำบลดอนเขือง
-
-
 11.ชุมชนบ้านหนองปลิง
-
17 พฤษภาคม 2562  300,800  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
-
-
 12.ชุมชนส่องดาว
-
28 พฤษภาคม 2562  142,000  เทศบาลตำบลส่องดาว
-
-
 13.ชุมพลศึกษา
-
6 มิถุนายน 2562  134,000  อบต.ค้อใต้
-
-
 14.ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
-
24 พฤษภาคม 2562  442,080  อบต.ทรายมูล
-
-
 15.ทุ่งเจริญพัฒนา
-
24 พฤษภาคม 2562  175,000  อบต.หนองแปน
-
-
 16.บงใต้โนนรังพัฒนา
-
1 กุมภาพันธ์ 2562  266,400  เทศบาลตำบลบงใต้
-
-
 17.บ้านกลางหนองดินดำ
-
16 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต.นาหัวบ่อ
-
-
 18.บ้านกุดตะกาบ
-
25 พฤษภาคม 2562  254,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
-
-
 19.บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
-
28 พฤษภาคม 2562  442,000  อบต.เจริญศิลป์
-
-
 20.บ้านกุดน้ำขุ่น
-
13 พฤษภาคม 2562  22,000  อบต.เชิงชุม
-
-
 21.บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
-
7 พฤษภาคม 2562  198,000  เทศบาลตำบลวัฒนา
-
-
 22.บ้านขมิ้น
-
30 พฤษภาคม 2562  53,640  เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
 23.บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
-
7 มิถุนายน 2562  224,000  อบต.ค้อใต้
-
-
 24.บ้านขาว
-
23 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.บงเหนือ
-
-
 25.บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ
-
17 พฤษภาคม 2562  170,000  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว
-
-
 26.บ้านค้อโพนสวางยางชุม
-
16 พฤษภาคม 2562  132,000  อบต.โพนสูง
-
-
 27.บ้านค้อใต้
-
7 มิถุนายน 2562  14,000  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
-
-
 28.บ้านคันชา
-
1 พฤษภาคม 2562  101,000  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง
-
-
 29.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์
-
7 พฤษภาคม 2562  118,000  เทศบาลตำบลพอกน้อย
-
-
 30.บ้านคำก้าว
-
7 มิถุนายน 2562  108,000  เทศบาลตำบลท่าศิลา
-
-
 31.บ้านคำข่า
-
17 มิถุนายน 2562  202,000  เทศบาลตำบลไร่
-
-
 32.บ้านคำชนดงต้อง
-
24 พฤษภาคม 2562  340,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
-
-
 33.บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
-
10 มิถุนายน 2562  89,000  เทศบาลตำบลพันนา
-
-
 34.บ้านคำนาดี
-
27 พฤษภาคม 2562  52,260  เทศบาลตำบลบงใต้
-
-
 35.บ้านคำบ่อ
-
15 พฤษภาคม 2562  320,000  เทศบาลตำบลคำบ่อ
-
-
 36.บ้านคำบอน
-
4 มิถุนายน 2562  143,000  อบต.โคกศิลา
-
-
 37.บ้านคำบิดโคกโพนยาง
-
15 พฤษภาคม 2562  274,000  เทศบาลตำบลคำบ่อ
-
-
 38.บ้านคำสะอาด
-
15 พฤษภาคม 2562  163,000  อบต.คำสะอาด
-
-
 39.บ้านคำสะแนน
-
16 พฤษภาคม 2562  210,000  เทศบาลตำบลบ้านต้าย
-
-
 40.บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง
-
14 พฤษภาคม 2562  100,000  อบต.บ้านถ่อน
-
-
 41.บ้านคำเม็ก
-
14 พฤษภาคม 2562  137,000  อบต.บ้านเหล่า
-
-
 42.บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)
-
16 พฤษภาคม 2562  148,960  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
-
-
 43.บ้านคำแหว
-
27 มิถุนายน 2562  252,000  เทศบาลตำบลไร่
-
-
 44.บ้านคำไชยวาน
-
17 พฤษภาคม 2562  72,000  เทศบาลตำบลบ้านต้าย
-
-
 45.บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
-
15 พฤษภาคม 2562  2,004,000  อบต.สว่างแดนดิน
-
-
 46.บ้านงิ้วพังฮอ
-
4 กรกฏาคม 2562  144,000  เทศบาลตำบลปลาโหล
-
-
 47.บ้านจำปานาถ่อน
-
23 พฤษภาคม 2562  260,000  อบต.บงเหนือ
-
-
 48.บ้านจำปาศิริราษฎร์
-
6 มิถุนายน 2562  136,000  เทศบาลตำบลหนองลาด
-
-
 49.บ้านชัยชนะ
-
16 พฤษภาคม 2562  274,000  เทศบาลตำบลท่าศิลา
-
-
 50.บ้านช้างมิ่ง
-
7 มิถุนายน 2562  131,000  องค์การบิหารส่วนตำบลช้างมิ่ง
-
-
 51.บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น
-
10 พฤษภาคม 2562  100,000  เทศบาลตำบลหนองหลวง
-
-
 52.บ้านดงคำโพธิ์
-
14 มิถุนายน 2562  153,000  เทศบาลตำบลปลาโหล
-
-
 53.บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)
-
31 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต.คำสะอาด
-
-
 54.บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)
-
14 พฤษภาคม 2562  354,000  อบต.บ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
-
-
 55.บ้านดงบังป่าโจด
-
16 พฤษภาคม 2562  200,000  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว
-
-
 56.บ้านดงบาก
-
25 เมษายน 2562  249,000  อบต.บ้านเหล่า
-
-
 57.บ้านดงสง่า
-
24 พฤษภาคม 2562  153,000  อบต.หนองแปน
-
-
 58.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
-
16 พฤษภาคม 2562  274,000  อบต.สว่างแดนดิน
-
-
 59.บ้านดงสวรรค์หนองนกกด
-
29 พฤษภาคม 2562  121,360  เทศบาลตำบลไฮหย่อง
-
-
 60.บ้านดงสว่าง
-
4 มิถุนายน 2562  127,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
-
-
 61.บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
-
7 พฤษภาคม 2562  292,000  เทศบาลตำบลวัฒนา
-
-
 62.บ้านดอนกอย
-
16 พฤษภาคม 2562  163,000  เทศบาลตำบลบัวสว่าง
-
-
 63.บ้านดอนชัยวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  417,000  อบต.ทุ่งแก
-
-
 64.บ้านดอนดู่
-
16 พฤษภาคม 2562  75,000  อบต.ต้นผึ้ง
-
-
 65.บ้านดอนตาลโนนสูง
-
30 พฤษภาคม 2562  118,000  เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
-
-
 66.บ้านดอนม่วงไข่
-
17 พฤษภาคม 2562  79,000  เทศบาลตำบลบ้านต้าย
-
-
 67.บ้านดอนม่วย
-
13 มิถุนายน 2562  108,000  อบต.ช้างมิ่ง
-
-
 68.บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ)
-
10 พฤษภาคม 2562  94,000  เทศบาลตำบลปลาโหล
-
-
 69.บ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน)
-
24 พฤษภาคม 2562  26,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
-
-
 70.บ้านดอนยาวประชากรอุปการ
-
30 พฤษภาคม 2562  147,000  เทศบาลตำบลหนองลาด
-
-
 71.บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
-
16 พฤษภาคม 2562  202,000  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว
-
-
 72.บ้านดอนหวาย
-
20 พฤษภาคม 2562  20,000  อบต.ม่วงไข่
-
-
 73.บ้านดอนหัน
-
23 พฤษภาคม 2562  214,000  อบต.บงเหนือ
-
-
 74.บ้านดอนเชียงยืน
-
30 พฤษภาคม 2562  278,000  อบต.โพนสูง
-
-
 75.บ้านต้นผึ้ง
-
31 พฤษภาคม 2562  119,000  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
-
-
 76.บ้านตาดภูวง
-
15 พฤษภาคม 2562  612,000  เทศบาลตำบลคำบ่อ
-
-
 77.บ้านต้ายนาคูณวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  135,000  เทศบาลตำบลบ้านต้าย
-
-
 78.บ้านตาล
-
21 พฤษภาคม 2562  428,000  เทศบาลตำบลโคกสี
-
-
 79.บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)
-
29 พฤษภาคม 2562  192,000  อบต.ตาลเนิ้ง
-
-
 80.บ้านตาลเลียน
-
7 มิถุนายน 2562  351,000  อบต.ช้างมิ่ง
-
-
 81.บ้านตาลโกน
-
21 มิถุนายน 2562  292,000  อบต.ตาลโกน
-
-
 82.บ้านถ่อน ต.พันนา
-
20 มิถุนายน 2562  104,000  เทศบาลตำบลพันนา
-
-
 83.บ้านถ่อน ต.เชิงชุม
-
13 พฤษภาคม 2562  161,000  อบต.เชิงชุม
-
-
 84.บ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี
-
15 พฤษภาคม 2562  326,000  อบต.บ้านถ่อน
-
-
 85.บ้านทันสมัย
-
6 มิถุนายน 2562  104,160  เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง
-
-
 86.บ้านท่าลาด
-
28 มกราคม 2562  44,000  ทต.ไฮหย่อง
-
-
 87.บ้านท่าวารี
-
13 มิถุนายน 2562  70,000  เทศบาลตำบลท่าศิลา
-
-
 88.บ้านท่าสองคอน
-
15 พฤษภาคม 2562  153,000  อบต.บะฮี
-
-
 89.บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
-
16 พฤษภาคม 2562  160,000  เทศบาลตำบลโคกสี
-
-
 90.บ้านทิดไทย
-
31 พฤษภาคม 2562  39,000  เทศบาลตำบลไร่
-
-
 91.บ้านทุ่งคำ
-
30 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต.เจริญศิลป์
-
-
 92.บ้านทุ่งปลากัด
-
14 พฤษภาคม 2562  216,000  อบต.บ้านถ่อน
-
-
 93.บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
-
7 มิถุนายน 2562  248,000  เทศบาลตำบลเจริญศิลป์
-
-
 94.บ้านทุ่งเชือก
-
14 พฤษภาคม 2562  404,000  เทศบาลตำบลคำบ่อ
-
-
 95.บ้านทุ่งแก
-
31 พฤษภาคม 2562  17,000  อบต.ทุ่งแก
-
-
 96.บ้านธาตุ
-
15 พฤษภาคม 2562  98,000  อบต.ธาตุทอง
-
-
 97.บ้านธาตุกุดพร้าว
-
23 พฤษภาคม 2562  192,000  อบต.วาริชภูมิ
-
-
 98.บ้านนาขามผดุงวิทยา
-
13 พฤษภาคม 2562  28,000  อบต.เชิงชุม
-
-
 99.บ้านนางัว
-
16 พฤษภาคม 2562  138,000  อบต.แวง
-
-
 100.บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  223,660  เทศบาลตำบลบงใต้
-
-
 101.บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)
-
29 พฤษภาคม 2562  232,000  อบต.คำสะอาด
-
-
 102.บ้านนาดี
-
28 พฤษภาคม 2562  200,000  อบต.เจริญศิลป์
-
-
 103.บ้านนาตากาง
-
16 พฤษภาคม 2562  81,000  อบต. บะฮี
-
-
 104.บ้านนาถ่อน
-
9 มิถุนายน 2562  220,000  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
-
-
 105.บ้านนาทม
-
16 พฤษภาคม 2562  214,000  เทศบาลตำบลบ้านต้าย
-
-
 106.บ้านนาบ่อ
-
7 สิงหาคม 2562  46,000  เทศบาลตำบลปลาโหล
-
-
 107.บ้านนาล้อม
-
16 พฤษภาคม 2562  162,000  ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน สกลนคร
-
-
 108.บ้านนาสาวนาน
-
23 พฤษภาคม 2562  108,000  เทศบาลตําบลนาหัวบ่อ
-
-
 109.บ้านนาสีนวล
-
24 พฤษภาคม 2562  478,000  อบต.หนองแปน
-
-
 110.บ้านนาเตียง
-
29 พฤษภาคม 2562  70,000  อบต.ตาลเนิ้ง
-
-
 111.บ้านนาเลา
-
27 พฤษภาคม 2562  198,000  เทศบาลตำบลนาใน
-
-
 112.บ้านนาเหมือง
-
29 พฤษภาคม 2562  132,000  เทศบาลพังโคนศรีจำปา
-
-
 113.บ้านนาแยง
-
5 มิถุนายน 2562  44,000  อบต.ม่วงไข่
-
-
 114.บ้านนาใน
-
26 กรกฏาคม 2562  22,000  เทศบาลตำบลนาใน
-
-
 115.บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)
-
14 พฤษภาคม 2562  228,000  เทศบาลตำบลบงใต้
-
-
 116.บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36)
-
23 พฤษภาคม 2562  193,000  เทศบาลตำบลปทุมวาปี
-
-
 117.บ้านบะทองนาหัวช้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  81,000  อบต.บะฮี
-
-
 118.บ้านบะหัวเมย
-
15 พฤษภาคม 2562  145,000  อบต.บะฮี
-
-
 119.บ้านบะฮี
-
16 พฤษภาคม 2562  224,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
-
-
 120.บ้านบัว (สระพังวิทยา)
-
14 พฤษภาคม 2562  637,000  เทศบาลตำบลบัวสว่าง
-
-
 121.บ้านบาก
-
23 พฤษภาคม 2562  60,000  อบต.บงเหนือ
-
-
 122.บ้านบึง
-
30 พฤษภาคม 2562  237,360  เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
 123.บ้านบึงโน
-
21 พฤษภาคม 2562  376,000  เทศบาลตำบลโคกสี
-
-
 124.บ้านปทุมวาปี
-
23 พฤษภาคม 2562  282,000  เทศบาลตำบลปทุมวาปี
-
-
 125.บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
-
4 มิถุนายน 2562  368,000  อบต.คำสะอาด
-
-
 126.บ้านผักคำภู
-
18 มิถุนายน 2562  220,000  เทศบาลตำบลนาใน
-
-
 127.บ้านผักตบ
-
4 กรกฏาคม 2562  124,000  เทศบาลตำบลปลาโหล
-
-
 128.บ้านผ้าขาวโพนแพง
-
5 มิถุนายน 2562  398,000  อบต.ม่วงไข่
-
-
 129.บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
-
15 พฤษภาคม 2562  266,000  เทศบาลตำบลพอกน้อย
-
-
 130.บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
-
22 พฤษภาคม 2562  884,000  เทศบาลพังโคน
-
-
 131.บ้านพันนา
-
20 มิถุนายน 2562  178,000  เทศบาลตำบลพันนา
-
-
 132.บ้านภูตะคาม
-
11 มิถุนายน 2562  176,000  เทศบาลตำบลท่าศิลา
-
-
 133.บ้านภูเพ็ก
-
22 พฤษภาคม 2562  88,000  เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
-
-
 134.บ้านม่วงคำ
-
5 พฤษภาคม 2562  254,000  อบต.ม่วงไข่
-
-
 135.บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
-
30 พฤษภาคม 2562  94,000  เทศบาลตำบลพรรณานคร
-
-
 136.บ้านม้า
-
24 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.ทรายมูล
-
-
 137.บ้านยางคำ
-
30 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต.คำสะอาด
-
-
 138.บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
-
23 มกราคม 2562  116,580  ทต.บงใต้
-
-
 139.บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)
-
30 พฤษภาคม 2562  464,960  เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
 140.บ้านสงเปลือย
-
28 พฤษภาคม 2562  134,080  เทศบาลตำบลไฮหย่อง
-
-
 141.บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม)
-
8 พฤษภาคม 2562  180,000  ตำบลพอกน้อย
-
-
 142.บ้านสมสะอาด(พังโคน)
-
13 พฤษภาคม 2562  132,000  เทศบาลตำแร่
-
-
 143.บ้านสร้างขุ่ย
-
31 พฤษภาคม 2562  58,000  เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
-
-
 144.บ้านสร้างฟาก
-
29 พฤษภาคม 2562  80,000  อบต.เจริญศิลป์
-
-
 145.บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
-
15 พฤษภาคม 2562  133,000  อบต.บะฮี
-
-
 146.บ้านสร้างแป้น
-
8 พฤษภาคม 2562  282,000  เทศบาลตำบลดอนเขือง
-
-
 147.บ้านสว่าง
-
16 พฤษภาคม 2562  221,000  เทศบาลตำบลบัวสว่าง
-
-
 148.บ้านสีสุกห้วยโมง
-
7 มิถุนายน 2562  266,000  เทศบาลตำบลท่าศิลา
-
-
 149.บ้านสุวรรณคาม
-
16 พฤษภาคม 2562  214,000  สุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน
-
-
 150.บ้านสูงเนินสามัคคี
-
15 พฤษภาคม 2562  1,102,000  พอกน้อย
-
-
 151.บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)
-
15 พฤษภาคม 2562  329,000  เทศบาลตำบลคำบ่อ
-
-
 152.บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน)
-
23 พฤษภาคม 2562  193,000  อบต.บงเหนือ
-
-
 153.บ้านหนองกุง(ส่องดาว)
-
16 พฤษภาคม 2562  212  เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง
-
-
 154.บ้านหนองชาด
-
15 พฤษภาคม 2562  304,000  อบต.สว่างแดนดิน
-
-
 155.บ้านหนองดินดำ
-
21 มิถุนายน 2562  80,000  อบต.ตาลโกน
-
-
 156.บ้านหนองตาล
-
15 พฤษภาคม 2562  176,000  อบต.บ้านถ่อน
-
-
 157.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
-
16 พฤษภาคม 2562  632,000  อบต.สว่างแดนดิน
-
-
 158.บ้านหนองทุ่มหนองโจด
-
14 พฤษภาคม 2562  300,000  อบต.โคกศิลา
-
-
 159.บ้านหนองน้อย
-
7 มิถุนายน 2562  194,000  เทศบาลตำบลเจริญศิลป์
-
-
 160.บ้านหนองบัว
-
10 พฤษภาคม 2562  468,760  เทศบาลตำบลแร่
-
-
 161.บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
-
10 พฤษภาคม 2562  141,520  เทศบาลตำบลแร่
-
-
 162.บ้านหนองบัวบาน
-
31 พฤษภาคม 2562  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
 163.บ้านหนองบัวแพ
-
14 พฤษภาคม 2562  172,000  อบต.บ้านถ่อน
-
-
 164.บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
-
26 กรกฏาคม 2562  89,000  เทศบาลตำบลนาใน
-
-
 165.บ้านหนองม่วง
-
23 พฤษภาคม 2562  229,000  เทศบาลตำบลปทุมวาปี
-
-
 166.บ้านหนองลาดวิทยาคาร
-
6 กุมภาพันธ์ 2562  140,000  เทศบาลตำบลหนองลาด
-
-
 167.บ้านหนองหญ้าปล้อง
-
29 พฤษภาคม 2562  134,000  พังโคนศรีจำปา
-
-
 168.บ้านหนองหมากแซว
-
16 พฤษภาคม 2562  264,000  อบต.คำสะอาด
-
-
 169.บ้านหนองหลักช้าง
-
31 พฤษภาคม 2562  106,000  อบต.ตาลเนิ้ง
-
-
 170.บ้านหนองหว้า
-
24 พฤษภาคม 2562  126,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
-
-
 171.บ้านหนองหวาย(พรรณานิคม)
-
30 พฤษภาคม 2562  132,920  เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
 172.บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน)
-
29 พฤษภาคม 2562  164,000  องค์บริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง
-
-
 173.บ้านหนองหอย
-
15 พฤษภาคม 2562  14,000  อบต.ธาตุทอง
-
-
 174.บ้านหนองหอยคัน
-
11 มิถุนายน 2562  100,000  ตำบลพันนา
-
-
 175.บ้านหนองฮังแหลว
-
5 มิถุนายน 2562  92,000  อบต.เจริญศิลป์
-
-
 176.บ้านหนองเดิ่นดอนขาว
-
10 มิถุนายน 2562  124,000  อบต.ช้างมิ่ง
-
-
 177.บ้านหนองเบญจ
-
16 พฤษภาคม 2562  341,000  อบต.นิคมน้ำอูน
-
-
 178.บ้านหนองแคนโคกสะอาด
-
16 พฤษภาคม 2562  215,000  เทศบาลตำบลแร่
-
-
 179.บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)
-
7 มิถุนายน 2562  272,000  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
-
-
 180.บ้านหนองแปน(วาริชภูมิ)
-
15 พฤษภาคม 2562  77,000  คำบ่อ
-
-
 181.บ้านหนองแปน(เจริญศิลป์)
-
24 พฤษภาคม 2562  628,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
-
-
 182.บ้านหนองแวง
-
23 พฤษภาคม 2562  60,000  อบต.วาริชภูมิ
-
-
 183.บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)
-
23 พฤษภาคม 2562  372,000  เทศบาลตำบลปทุมวาปี
-
-
 184.บ้านหนองแวงน้อย
-
14 พฤษภาคม 2562  579,000  อบต.บ้านเหล่า
-
-
 185.บ้านหนองแสง
-
10 มิถุนายน 2562  154,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
-
-
 186.บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
-
7 มิถุนายน 2562  248,000  อบต.ช้างมิ่ง
-
-
 187.บ้านหนองไผ่
-
17 พฤษภาคม 2562  346,000  เทศบาลตำบลโคกสี
-
-
 188.บ้านหนองไฮ
-
10 พฤษภาคม 2562  186,000  ตำบลแร่
-
-
 189.บ้านหนามแท่ง
-
10 พฤษภาคม 2562  278,000  บ้านถ่อน
-
-
 190.บ้านห้วยบาง
-
23 พฤษภาคม 2562  220,000  วาริชภูมิ
-
-
 191.บ้านห้วยบุ่นนาทัน
-
24 พฤษภาคม 2562  147,000  เทศบาลตำบลนาใน
-
-
 192.บ้านห้วยเหล็กไฟ
-
29 พฤษภาคม 2562  276,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
-
-
 193.บ้านหวาย
-
16 พฤษภาคม 2562  148,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน
-
-
 194.บ้านหินแตก
-
12 มิถุนายน 2562  118,000  เทศบาลตำบลไร่
-
-
 195.บ้านหินโงมโนนสร้างไพ
-
16 พฤษภาคม 2562  314,257  อบต.ธาตุทอง
-
-
 196.บ้านอุ่มเหม้า
-
28 พฤษภาคม 2562  246,000  สำนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง
-
-
 197.บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
-
7 มิถุนายน 2562  184,000  ช้างมิ่ง
-
-
 198.บ้านอูนดง
-
24 พฤษภาคม 2562  261,000  เทศบาลตำบลนาใน
-
-
 199.บ้านอูนโคก
-
31 พฤษภาคม 2562  208,000  หนองบัว
-
-
 200.บ้านเชิงชุม
-
14 พฤษภาคม 2562  114,000  เชิงชุม
-
-
 201.บ้านเตาไหสร้างแก้ว
-
24 พฤษภาคม 2562  252,000  ทรายมูล
-
-
 202.บ้านเปือย
-
30 พฤษภาคม 2562  139,360  วังยาง
-
-
 203.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
-
22 พฤษภาคม 2562  558,000  อบต.สว่างแดนดิน
-
-
 204.บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
-
21 มิถุนายน 2562  162,000  ตาลโกน
-
-
 205.บ้านเสาขวัญกุดก้อม
-
12 มิถุนายน 2562  71,000  เทศบาลตำบลไร่
-
-
 206.บ้านเหล่าบ้านถ่อน
-
16 พฤษภาคม 2562  287,000  บ้านเหล่า
-
-
 207.บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
-
24 พฤษภาคม 2562  226,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
-
-
 208.บ้านแกดำ
-
28 พฤษภาคม 2562  70,000  อบต.เจริญศิลป์
-
-
 209.บ้านแร่
-
8 พฤษภาคม 2562  396,000  เทศบาลตำบลแร่
-
-
 210.บ้านแวง
-
22 พฤษภาคม 2562  289,540  อบต.แวง
-
-
 211.บ้านโคก
-
30 พฤษภาคม 2562  246,000  เทศบาลตำบลไร่
-
-
 212.บ้านโคกคอนดอนม่วย
-
21 พฤษภาคม 2562  246,000  เทศบาลตำบลโคกสี
-
-
 213.บ้านโคกดินแดง
-
15 พฤษภาคม 2562  297,000  เทศบาลตำบลหนองหลวง
-
-
 214.บ้านโคกตาดทอง
-
21 พฤษภาคม 2562  92,000  อบต.ค้อเขียว
-
-
 215.บ้านโคกมะนาวทันสมัย
-
14 พฤษภาคม 2562  307,920  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
-
-
 216.บ้านโคกศาลา
-
11 มิถุนายน 2562  49,000  เทศบาลตำบลปลาโหล
-
-
 217.บ้านโคกศิลา
-
31 ตุลาคม 2561  530,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
-
-
 218.บ้านโคกสวัสดี
-
4 มิถุนายน 2562  226,000  อบต.บงเหนือ
-
-
 219.บ้านโคกสะอาด
-
7 พฤษภาคม 2562  1,680,000  เทศบาลตำบลวัฒนา
-
-
 220.บ้านโคกสามัคคี
-
16 มิถุนายน 2562  176,000  อบต.ตำบลต้นผึ้ง
-
-
 221.บ้านโคกสำราญ
-
16 พฤษภาคม 2562  214,000  เทศบาลตำบลหนองหลวง
-
-
 222.บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
-
21 พฤษภาคม 2562  476,000  เทศบาลตำบลโคกสี
-
-
 223.บ้านโคกสีไค
-
16 พฤษภาคม 2562  141,146  อบต.แวง
-
-
 224.บ้านโคกหนองกุง
-
28 พฤษภาคม 2562  75,040  เทศบาลตำบลบงใต้
-
-
 225.บ้านโคกหลวง
-
15 พฤษภาคม 2562  112,000  อบต.ธาตุทอง
-
-
 226.บ้านโนนขมิ้น
-
16 พฤษภาคม 2562  70,000  อบต.ต้นผึ้ง
-
-
 227.บ้านโนนทรายคำ
-
15 พฤษภาคม 2562  277,000  เทศบาลตำบลบัวสว่าง
-
-
 228.บ้านโนนพอก
-
13 พฤษภาคม 2562  3,000  อบต.เชิงชุม
-
-
 229.บ้านโนนสะอาด
-
23 พฤษภาคม 2562  24,000  อบต.ตำบลบงเหนือ
-
-
 230.บ้านโนนอุดม
-
18 มิถุนายน 2562  140,000  เทศบาลตำบลไร่
-
-
 231.บ้านโนนเรือตอเรือ
-
13 พฤษภาคม 2562  137,000  เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
-
-
 232.บ้านโนนเสาขวัญ
-
16 พฤษภาคม 2562  237,580  องค์การบริหารส่วนตำบลแวง
-
-
 233.บ้านโพนงาม
-
16 พฤษภาคม 2562  50,000  อบต.แวง
-
-
 234.บ้านโพนบกหนองผือ
-
7 พฤษภาคม 2562  261,000  อบต.บ้านเหล่า
-
-
 235.บ้านโพนสวาง
-
31 พฤษภาคม 2562  126,000  เทศบาลตำบลส่องดาว
-
-
 236.บ้านโพนสวางกลางเจริญ
-
4 มิถุนายน 2562  175,000  เทศบาลตำบลต้นผึ้ง
-
-
 237.บ้านโพนสูง
-
29 พฤษภาคม 2562  190,000  อบต.โพนสูง
-
-
 238.บ้านโพนไผ่
-
24 พฤษภาคม 2562  170,000  องค์การบริกหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
-
-
 239.บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
-
7 มิถุนายน 2562  368,000  เทศบาลตำบลพันนา
-
-
 240.บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)
-
28 พฤษภาคม 2562  224,000  อบต.ทุ่งแก
-
-
 241.บ้านไทยเจริญ
-
5 มิถุนายน 2562  165,540  เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง
-
-
 242.บ้านไร่บ้านไฮ่
-
13 มิถุนายน 2562  280,000  เทศบาลตำบลไร่
-
-
 243.บ้านไฮ่ปลาโหล
-
3 กรกฏาคม 2562  326,000  เทศบาลตำบลปลาโหล
-
-
 244.บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
-
28 พฤษภาคม 2562  694,280  เทศบาลตำบลไฮหย่อง
-
-
 245.วัดสุทธิมงคล
-
28 พฤษภาคม 2562  326,000  เทศบาลตำบลพรรณานคร
-
-
 246.วาริชภูมิพิทยาคาร
-
6 สิงหาคม 2562  27,000  เทศบาลตำบลวาริชภูมิ
-
-
 247.หนองจาน
-
5 มิถุนายน 2562  81,000  อบต.ทุ่งแก
-
-
 248.หนองหลวงวิทยานุกูล
-
16 พฤษภาคม 2562  1,618,000  เทศบาลตำบลหนองหลวง
-
-
 249.หนองใสพรเจริญวิทยา
-
5 มิถุนายน 2562  240,000  เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง
-
-
 250.อนุบาลพรรณานิคม
-
16 พฤษภาคม 2562  1,754,000  เทศบาลตำบลพรรณานิคม
-
-
 251.อนุบาลสว่างแดนดิน
-
24 พฤษภาคม 2562  813,000  เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
-
-
 252.อนุบาลเจริญศิลป์
-
7 พฤษภาคม 2562  1,290,000  เทศบาลเจริญศิลป์
-
-
 253.อภัยดำรงธรรม
-
21 มิถุนายน 2562  90,000  เทศบาลตำบลปทุมวาปี
-
-
 254.อุดมสังวรวิทยา
-
4 มิถุนายน 2562  594,000  เทศบาลตำบลส่องดาว
-
-
 255.ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
-
17 พฤษภาคม 2562  99,000  เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net